Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Χιλή

Επιχειρήσεις στη Χιλή

ΗΧιλή λειτουργεί ως ενιαία δημοκρατία, με τη διοίκηση και τις κυβερνητικές εξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η χώρα διαιρείται σε δεκαπέντε περιφέρειες, οι οποίες στη συνέχεια υποδιαιρούνται σε τοπικές διοικητικές κοινότητες. Η Χιλή τηρεί απαρέγκλιτα την ισχυρή παράδοση της αναδημοσίευσης και το στρατηγικό πολιτικό της σύνταγμα.

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Χιλή απολαμβάνει πολιτική σταθερότητα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να διορίζεται μέσω δημοκρατικών εκλογών. Το Εθνικό Κογκρέσο και οι βουλευτές της Γερουσίας ασκούν νομοθετικά καθήκοντα και εκλέγονται επίσης δημοκρατικά.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Χιλή γίνεται γρήγορα μια ελκυστική επιλογή για τους ξένους επενδυτές και τις εταιρείες. Η χώρα διαθέτει ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς οι πολίτες της έχουν δικαίωμα στην πλήρη οικονομική ελευθερία. Οι νομοθεσίες και το οικονομικό της πλαίσιο την έχουν καταστήσει ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τους διεθνείς επενδυτές. Οι ξένες οντότητες και οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εγκαταστήσουν την επιχείρησή τους αρκετά εύκολα στη Χιλή.

Νομικό σύστημα

Το επικρατούν νομικό σύστημα της Χιλής έχει ως πρότυπο το γαλλικό και το ισπανικό νομικό σύστημα. Ο αστικός κώδικας του 1985 αποτελεί πρότυπο για τις κυβερνήσεις άλλων χωρών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος κωδίκων και νόμων που εφαρμόζονται σήμερα στη Χιλή. Οι δικαστικές εντολές θεωρούνται έγκυρες μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες παραδίδονται. Η Χιλή κατέλαβε την 23η θέση μεταξύ 168 χωρών και εδαφών σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2015.

Το νομικό πλαίσιο της Χιλής υποστηρίζεται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εφετείο και τους Πρωτοδίκες. Υπάρχουν επίσης πολιτικοί, ποινικοί και εργατικοί δικαστές που προεδρεύουν σε τέτοιες υποθέσεις. Οι διαιτητές προσφυγής είναι επίσης προμήθειες για την επίλυση αστικών και εμπορικών διαφορών.

Τραπεζικό σύστημα

Η Κεντρική Τράπεζα της Χιλής κατέχει αυτόνομο ρόλο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το επιτόκιο νομισματικής πολιτικής της χώρας. Είναι καθήκον της Κεντρικής Τράπεζας να διατηρήσει χαμηλό πληθωρισμό σε βάθος χρόνου. Το θεσμικό όργανο στοχεύει σε ρυθμό πληθωρισμού 3%, με εύρος ±1%.

Η Χιλή διαθέτει μια ανοικτή οικονομία, με τις τράπεζες να χρησιμοποιούν τεχνικές καινοτομίες και να συνδέονται άμεσα με διεθνή πληροφοριακά και λειτουργικά συστήματα. Υπάρχουν δύο κύρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην αγορά της Χιλής. Πρώτον, οι εμπορικές τράπεζες που προσφέρουν στους κατόχους λογαριασμών ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών λύσεων. Δεύτερον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με περιορισμένες προσφορές και περιορίζονται στις εξαγωγικές και εισαγωγικές εργασίες, την αναδοχή και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η Κεντρική Τράπεζα της Χιλής έχει επίσης το δικαίωμα να παρεμβαίνει στην αγορά για τη ρύθμιση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Είναι αποκλειστική ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας να αναλύει και να αξιολογεί το χρηματοπιστωτικό και μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη δημοσίευση της Έκθεσης Νομισματικής Πολιτικής της χώρας σε τριμηνιαία βάση για να συζητούν τις τελευταίες τάσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για το επιτόκιο νομισματικής πολιτικής.

Ξένες επενδύσεις στη Χιλή

Ένας ξένος επενδυτής που επιθυμεί να εγκαταστήσει επιχείρηση στη Χιλή πρέπει να ζητήσει πιστοποιητικό από τον Οργανισμό Προώθησης Ξένων Επενδύσεων εντός 15 ημερών από την εγγραφή του. Το πιστοποιητικό θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα που χρησιμοποιούνται για άμεσες ξένες επενδύσεις.

Το πιστοποιητικό που χορηγείται σε αλλοδαπό επενδυτή, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για νομικό πρόσωπο, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα αποστολής μεταφερόμενων κεφαλαίων και καθαρών κερδών από επενδύσεις στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται όλοι οι φορολογικοί φόροι.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στην επίσημη αγορά συναλλάγματος για τον διακανονισμό των νομισμάτων στα οποία εκφράζονται οι επενδύσεις.
 • Δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο επί των πωλήσεων και των υπηρεσιών κατά την εισαγωγή αγαθών, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής.
 • Δικαίωμα μη διάκρισης, ενώ υπόκειται στους κοινούς νόμους που ισχύουν για τους εγχώριους επενδυτές.

Οι μη Χιλιανοί ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές μπορούν να δραστηριοποιηθούν στη Χιλή μέσω των ακόλουθων στρατηγικών:

 • Διορισμός αντιπροσώπου

Ο αντιπρόσωπος ενεργεί για λογαριασμό και με ευθύνη του αλλοδαπού εντολέα για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναλλαγών.

 • Εγγραφή πρακτορείου ή υποκαταστήματος αλλοδαπής νομικής οντότητας

Μια αλλοδαπή οντότητα πρέπει να διορίσει αντιπρόσωπο για να ιδρύσει υποκατάστημα στη Χιλή. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι δεόντως επικυρωμένα και μεταφρασμένα στα ισπανικά.

 • Ίδρυση εταιρείας με μετοχές

Η σύσταση μιας εταιρείας με μετοχές πρέπει να έχει μόνο έναν μέτοχο προκειμένου να δραστηριοποιείται νόμιμα στη Χιλή.

 • Ίδρυση εταιρείας ή συνεταιρισμού, στον οποίο απαιτείται να υπάρχει εταίρος ή μέτοχος

Μια εταιρεία ή συνεταιρισμός στη Χιλή με την απαίτηση τουλάχιστον δύο εταίρων ή μετόχων, μπορεί να συσταθεί με έναν ή περισσότερους εταίρους ή μετόχους.

 • Η ατομική επιχείρηση μπορεί να συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

Μια ατομική επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης είναι μοναδική στο ότι τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της είναι εντελώς χωριστά από εκείνα του ιδιώτη. Μόνο ένα φυσικό πρόσωπο, ντόπιο ή αλλοδαπό, μπορεί να ιδρύσει ατομική επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης.

Τύποι επαγγελματικών οχημάτων

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SRL)

Κύρια χαρακτηριστικά

 • Χρησιμοποιείται συχνότερα από ξένους επενδυτές στη Χιλή.
 • Η ευθύνη των μελών περιορίζεται στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
 • Οι ζημίες της εταιρίας δεν συμψηφίζονται με το εισόδημα άλλων εταίρων.

Συνεργάτες

 • Ελάχιστο 2, μέγιστο 59.
 • Διαλύεται αυτόματα εάν υπάρχει μόνο ένας εταίρος.
 • Οι αλλοδαπές νομικές οντότητες μπορούν να είναι εταίροι.

Ρυθμιστικό πλαίσιο

 • Δεν υπόκειται στον έλεγχο ρυθμιστικών αρχών ή δημόσιων οργανισμών στη Χιλή.
 • Δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν λογαριασμούς.
 • Κύρια πηγή ρύθμισης είναι ο νόμος 3.918, ο Εμπορικός Κώδικας της Χιλής και ο Αστικός Κώδικας της Χιλής.
 • Η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να βρεθεί στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας.

Διαδικασία ενσωμάτωσης

 • Ιδρύθηκε με πράξη των εταίρων της μέσω πληρεξουσίου.
 • Η πράξη πρέπει να περιέχει εσωτερικό κανονισμό που πρέπει να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να καταχωρηθεί στο Εμπορικό Μητρώο.
 • Όλοι οι εταίροι πρέπει να συμφωνούν ομόφωνα σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο καταστατικό, όπως η αλλαγή των εταίρων, ο επιχειρηματικός σκοπός και οι εξουσίες διαχείρισης.

Διαχείριση

 • Το καταστατικό της εταιρικής σχέσης υπαγορεύει τον τρόπο διαχείρισης της εταιρικής σχέσης.
 • Διαχειριστικές εξουσίες που ασκούνται από έναν ή περισσότερους εταίρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του τρίτου μέρους.

Κεφάλαιο

 • Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο καθορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας.
 • Δεν υπάρχουν απαιτήσεις για ελάχιστο ποσό.
 • Οι κεφαλαιακές εισφορές μπορεί να είναι σε μετρητά, ακίνητα, τεχνολογία ή υπηρεσίες που παρέχονται στην εταιρεία.
 • Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί μόνο μετά από συμφωνία όλων των εταίρων και όπως τροποποιείται στην πράξη σύστασης της εταιρίας.

Περιορισμοί ευθύνης

 • Η ευθύνη των εταίρων περιορίζεται στο ποσό των κεφαλαιακών εισφορών τους, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εταιρική σύμβαση.

Διανομή κερδών και δανείων στους εταίρους

 • Τα ετήσια κέρδη μπορούν να καταβληθούν σε έναν εταίρο χωρίς την ανάκτηση των ζημιών από προηγούμενες ζημίες.
 • Τα δάνεια προς τους εταίρους θεωρούνται διανομή κερδών.

Corporation ή Public Limited Company (SA)

 • Σύμφωνα με το δίκαιο της Χιλής, μια εταιρεία μπορεί να είναι ανοικτή, δημόσια, ιδιωτική, κλειστή ή ειδική εταιρεία.
 • Μια εταιρεία είναι δημόσια στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Δημόσια προσφορά μετοχών σύμφωνα με τον νόμο περί αγοράς κινητών αξιών (Νόμος 18.045)

– Έχει τουλάχιστον 500 μετόχους και τουλάχιστον το 10% του εκδοθέντος κεφαλαίου κατέχεται από 100 από τους

μετόχων τουλάχιστον.

Πηγή του κανονισμού

 • Δημόσιες επιχειρήσεις υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (CMF).
 • Εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δημοσιεύει σε όλους τους μετόχους ετήσια έκθεση και ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ετησίως.
 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να διανέμουν τουλάχιστον το 30% των καθαρών κερδών, εκτός εάν όλοι οι μέτοχοι συμφωνήσουν διαφορετικά.
 • Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Μέτοχοι

 • Απαιτούνται τουλάχιστον δύο μέτοχοι.
 • Μια εταιρεία διαλύεται αυτόματα με έναν μόνο μέτοχο.

Διευθυντές και Διοίκηση

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διαχείριση.
 • Το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις διευθυντές για τις ιδιωτικές εταιρείες και τουλάχιστον πέντε για τις δημόσιες εταιρείες.
 • Οι διευθυντές μπορούν να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας.
 • Οι εκλογές για το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διεξάγονται κάθε τρία χρόνια.
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επανεκλεγεί.
 • Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εξουσίες διαχείρισης σε διευθυντή, βοηθό διευθυντή, δικηγόρους και μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Ενσωμάτωση

 • Ιδρύεται με πράξη που περιέχει καταστατικό της εταιρείας.
 • Η περίληψη του καταστατικού πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και στο Εμπορικό Μητρώο.
 • Η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να περιέχει τις λέξεις Sociedad Anonima ή τα αρχικά S.A.

Κεφάλαιο

 • Δεν υπάρχει υποχρέωση για ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Το απαιτούμενο κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές. Οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς περιορισμούς, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές που περιγράφονται στη συμφωνία μετόχων μιας εταιρείας.
 • Η ευθύνη των μετόχων μιας ανώνυμης εταιρείας περιορίζεται στο ποσό της αντίστοιχης διανομής κεφαλαίου.
 • Ορίζεται στο καταστατικό της και μπορεί να είναι σε μετρητά, είδος ή περιουσία.
 • Οι μετοχές δεν μπορούν να εκδοθούν ως πληρωμή για προσωπική υπηρεσία ή για τη σύσταση της εταιρείας.
 • Το κεφάλαιο πρέπει να είναι πλήρως καταβεβλημένο σε τρία χρόνια.
 • Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης και κατόπιν έγκρισης της φορολογικής αρχής.

Μερίσματα

 • Η εταιρεία δεν μπορεί να καταβάλει μερίσματα έως ότου συμψηφιστούν οι ζημίες των προηγούμενων ετών.

Μεταβίβαση μετοχών

 • Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να περιορίσει ή να σταματήσει τις μεταβιβάσεις μετοχών και ισχύει και για τις δημόσιες επιχειρήσεις.

Ανώνυμη εταιρεία (SpA)

 • Το νέο επιχειρηματικό όχημα προστατεύεται από τους επενδυτές λόγω της ευελιξίας του.
 • Επιτρέπει στον μοναδικό μέτοχο το 100% των μετοχών της εταιρείας.
 • Είναι ένας συνδυασμός ανώνυμης εταιρείας (SA) και εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (SRL), που διέπεται από το καταστατικό της εταιρείας και τις διατάξεις που ορίζονται από τον εμπορικό κώδικα.
 • Προσφέρει μεγαλύτερη κανονιστική ευελιξία, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή επιχειρηματικά οχήματα μεταξύ των ξένων επενδυτών και των νομικών προσώπων.

Ενσωμάτωση

 • Ιδρύεται με δημόσια πράξη ή από έναν ή δύο αντιπροσώπους κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού που κοινοποιείται δεόντως από συμβολαιογράφο.
 • Το βάθος της σύστασης πρέπει να δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να κατατίθεται στο Εμπορικό Μητρώο με την εγγραφή περιουσιακών στοιχείων στη δικαιοδοσία στην οποία θα συσταθεί ή από την οποία θα δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Μέτοχοι

 • Η SpA μπορεί να συσταθεί με έναν μόνο μέτοχο, είτε ημεδαπό είτε αλλοδαπό, καθώς και με ιδιώτες.

Μετοχικό κεφάλαιο

 • Το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές, με τους μετόχους να ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της εισφοράς τους στο κεφάλαιο.
 • Το κεφάλαιο μιας SpA πρέπει να καταβληθεί πλήρως εντός πέντε ετών από τη σύστασή της.
 • Σε περίπτωση που μια εταιρεία δεν καταφέρει να εγγράψει ολόκληρο το κεφάλαιό της, αυτό θα μειωθεί στο πραγματικά καταβεβλημένο κεφάλαιο.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη σύσταση μιας SpA.
 • Το κεφάλαιο μπορεί να καταβληθεί σε μετρητά, σε είδος ή με τη συνεισφορά άλλων τύπων περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να εκτιμηθούν από τους μετόχους της.
 • Η έκδοση μετοχών ως μορφή αποζημίωσης σε μέτοχο απαγορεύεται αυστηρά.

Διαχείριση

 • Οι μέτοχοι οφείλουν να διαμορφώνουν τον τρόπο διαχείρισης, μέσω του διοικητικού συμβουλίου ή των εντεταλμένων διαχειριστών της εταιρείας.
 • Η πώληση μετοχών δεν απαιτεί προηγούμενη έγκριση ή εξουσιοδότηση από τους υπόλοιπους μετόχους, εκτός εάν το καταστατικό της εταιρείας περιλαμβάνει σαφώς συμφωνία που περιορίζει την πώληση και τη μεταβίβαση μετοχών.

Ατομική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (EIRL)

 • Νομική οντότητα εμπορικής φύσης με περιουσιακά στοιχεία μοναδικά από εκείνα του ιδιοκτήτη της.
 • Δεν απαιτεί τη συμμετοχή τρίτων.
 • Διέπεται από τον εμπορικό κώδικα της Χιλής.
 • Μπορεί να αναλάβει αστικές και εμπορικές δραστηριότητες, εκτός από ασφαλιστικές και τραπεζικές δραστηριότητες.
 • Περιουσιακά στοιχεία που περιορίζονται στο ποσό που ορίζεται στην πράξη.
 • Ο ιδιοκτήτης ευθύνεται προσωπικά μέχρι το ύψος της εισφοράς κεφαλαίου.
 • Η εταιρεία ευθύνεται με το σύνολο του ενεργητικού της.
 • Κατά τη σύσταση, η εταιρεία πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένη δραστηριότητα και κλάδο στον οποίο θα δραστηριοποιείται.

Γραφείο αντιπροσωπείας

 • Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να εδραιώσει παρουσία στη Χιλή, με τη νομική της δομή να μπορεί να εκπληρώνει το σκοπό της μόνο με άμεσο τρόπο στη Χιλή.
 • Δεν αποτελεί νομική οντότητα που διαχωρίζεται από τη μητρική εταιρεία.
 • Η αλλοδαπή εταιρεία υπόκειται στις πιστώσεις του γραφείου αντιπροσωπείας της Χιλής.
 • Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του οργανισμού υπόκεινται στο δίκαιο της Χιλής.
 • Η σύσταση ξεκινά με την ανάθεση εκπροσώπου ή αντιπροσώπου, μέσω γενικής πληρεξουσιότητας.
 • Αντιπρόσωπος υπεύθυνος για τη δημιουργία γραφείου αντιπροσώπευσης μέσω συμβολαιογραφικής εγγραφής.
 • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ισπανικά.
 • Περίληψη της πράξης που υποβάλλεται στο Εμπορικό Μητρώο και στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 • Όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από τη Χιλή, πρέπει να προσδιορίζονται με βάση την τοποθεσία του γραφείου και σύμφωνα με τα λογιστικά αρχεία ισολογισμού.

Σχηματισμός και σύσταση

 • Η σύσταση εταιρείας αρχίζει με την απόκτηση αριθμού φορολογικού μητρώου από τη φορολογική διοίκηση.
 • Η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες φορολογικές δηλώσεις από τον επόμενο μήνα της εγγραφής.
 • Ενσωματώνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Διαχείριση

 • Η διαχείριση ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να διορίσει διευθυντή και άλλα στελέχη με έδρα τη Χιλή.
 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά την εθνικότητα των διευθυντών ή των διαχειριστών.

Ευθύνη διευθυντών και αξιωματούχων

 • Σύμφωνα με τον Corporation Act του 1981, οι διευθυντές πρέπει να επιδεικνύουν την ίδια επιμέλεια και φροντίδα που θα επιδείκνυε ένα λογικό άτομο κατά τη διαχείριση μιας εταιρείας.
 • Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται από κοινού για ζημίες που προκαλούνται στην εταιρεία ή στους μετόχους, καθώς και για ηθελημένο παράπτωμα ή πράξη αμέλειας.

Ευθύνη μητρικής εταιρείας

 • Η μητρική εταιρεία δεν ευθύνεται για τα χρέη των θυγατρικών της στη Χιλή.
 • Ως μέτοχος, ωστόσο, ευθύνεται για τις μη καταβληθείσες εισφορές στο μετοχικό κεφάλαιο.

Αναφορά

 • Οποιεσδήποτε αλλαγές στον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας πρέπει να γίνονται με τους ίδιους τύπους που ισχύουν για την εγγραφή και τη σύσταση.
 • Οι λογαριασμοί και οι ετήσιες εκθέσεις δεν χρειάζεται να καταρτίζονται ή να κατατίθενται ενώπιον του Εμπορικού Μητρώου.

Εργασία, απασχόληση και μετανάστευση

 • Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι διέπονται από τον Εργατικό Κώδικα.
 • Η διαδικασία πρόσληψης πρέπει να γίνεται δίκαια και ευσυνείδητα, χωρίς διακρίσεις χρώματος, φύλου, φυλής, μητρότητας, οικογενειακής κατάστασης, συνδικαλιστικών σχέσεων, θρησκείας, πολιτικής θέσης, κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, ιθαγενικής καταγωγής, ασθένειας, σεξουαλικού προσανατολισμού και γλώσσας.
 • Όλοι οι περιορισμοί ισχύουν για επιχειρήσεις που απασχολούν 25 εργαζόμενους ή περισσότερους.

Τυποποιημένοι κανόνες για τη σύμβαση εργασίας

 • Η σύμβαση εργασίας είναι μια αμοιβαία συμφωνία που πρέπει να παρέχεται εντός 2 εβδομάδων από την έναρξη της εργασίας του εργαζομένου. Στην περίπτωση συμβάσεων για συγκεκριμένες εργασίες ή υπηρεσίες διάρκειας μικρότερης των 30 ημερών, η σύμβαση πρέπει να προσκομίζεται πέντε ημέρες μετά την έναρξη της εργασίας του εργαζομένου.

Βίζες απασχόλησης, άδειες εργασίας και διαμονής

Οι ακόλουθοι τρόποι με τους οποίους ένας αλλοδαπός μπορεί να εισέλθει και να αποκτήσει διαμονή στη Χιλή, για την οποία πρέπει να λάβει την κατάλληλη θεώρηση:

Τουρίστες

 • Είσοδος κυρίως για ψυχαγωγικούς, αθλητικούς ή υγειονομικούς σκοπούς μόνο.
 • Καμία πρόθεση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επένδυσης στη Χιλή.
 • Οι ομογενείς με τουριστική βίζα μπορούν να παραμείνουν στη χώρα μέχρι 90 ημέρες.

Προσωρινή διαμονή

 • Μπορεί να χορηγηθεί για σύμβαση εργασίας, η οποία επιτρέπει σε αλλοδαπό να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ή να προσλαμβάνεται για εργασία στη Χιλή.
 • Η βίζα μπορεί να ανανεωθεί επ’ αόριστον για έως και δύο έτη.
 • Οι αλλοδαποί που έζησαν στη Χιλή για δύο χρόνια μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή μετά την ανανέωση.
 • Αλλοδαποί με οικογενειακούς δεσμούς, ενδιαφέροντα για τη χώρα, των οποίων η παραμονή θεωρείται χρήσιμη ή επωφελής για τη χώρα.
 • Η βίζα μπορεί να επεκταθεί και στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
 • Ο κάτοχος της θεώρησης μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς.
 • Οι αλλοδαποί ειδικευμένοι επαγγελματίες μπορούν να αποκτήσουν προσωρινή διαμονή σύμφωνα με την έγκριση των εθνικών δικαστικών φορέων και των διεθνών ομάδων που αναγνωρίζονται από τη Χιλή.

Φορολογικό καθεστώς

 • Οι εταιρείες που δεν είναι κάτοικοι ή δεν έχουν την έδρα τους στη Χιλή υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα εισοδήματα που προέρχονται από τη Χιλή με συντελεστή 35%.
 • Το τυπικό ποσοστό για τα δικαιώματα είναι 15% και 30%.
 • Το επιτόκιο των δανείων που χορηγούνται από ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι 4%.
 • Η διανομή κερδών από χιλιανή εταιρεία με μόνιμη εγκατάσταση σε οντότητες και φυσικά πρόσωπα που δεν κατοικούν στη Χιλή θα φορολογείται με παρακράτηση φόρου 35%.
 • Τα υποκαταστήματα θα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημα σύμφωνα με τον νόμο 20.630 του Σεπτεμβρίου 2012.
 • Τα υποκαταστήματα μπορούν να διεκδικήσουν απαλλαγή βάσει των σχετικών συνθηκών αποφυγής διπλής φορολογίας της χώρας προέλευσης και της Χιλής.
 • Ο εταιρικός φόρος από την 1η Ιανουαρίου 2012 είναι 20% επί του καθαρού παγκόσμιου εισοδήματος που προκύπτει κατά τη διάρκεια κάθε φορολογικού έτους.
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας 19% στις εισαγωγές, στις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις κινητών αγαθών, σε ορισμένα ακίνητα και σε ορισμένες υπηρεσίες.
 • Ο φόρος χαρτοσήμου πρέπει να καταβάλλεται για ορισμένες πιστωτικές συμβάσεις και έγγραφα. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, ο φόρος χαρτοσήμου είναι 0,033% του κύριου ποσού του δανείου ανά μήνα.
 • Οι συμβάσεις πίστωσης και τα έγγραφα υπόκεινται σε φόρο 0,166% επί του κεφαλαίου του δανείου, εάν είναι πληρωτέα κατ’ απαίτηση ή οι πιστωτικές πράξεις που αποδεικνύουν ότι είναι πληρωτέες μετά τη λήξη της προηγουμένως συμφωνηθείσας καθορισμένης διάρκειας.
 • Δημοτικός συντελεστής αδειών που υπολογίζεται μεταξύ 0,25% και 0,5% της καθαρής περιουσίας του φορολογούμενου για κάθε επαγγελματική, μεταποιητική, εμπορική, βιομηχανική και άλλη τριτογενή ή δευτερογενή δραστηριότητα.

Μερίσματα

 • Τα καταβαλλόμενα μερίσματα φορολογούνται με παρακράτηση φόρου 35% στην πηγή.
 • Τα μερίσματα που λαμβάνονται από το εξωτερικό αναγνωρίζονται ως συνήθη εισοδήματα και φορολογούνται αναλόγως.
 • Θα εφαρμόζονται απαλλαγές για τα μερίσματα που λαμβάνονται σύμφωνα με κάθε σχετική συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας.

Καταβληθέντες τόκοι

 • Οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη κατοίκους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 35%.

Καταβληθέντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΠΕ)

 • Τα πνευματικά δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπούς μετόχους εταιρειών υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 30%.
 • Ο συντελεστής μπορεί να μειωθεί κατά 15% για υποδείγματα χρησιμότητας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικά σχέδια, σχέδια, τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. και διατάξεις.
 • 15% παρακράτηση φόρου στην πηγή για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτός από τα δικαιώματα που καταβάλλονται στο εξωτερικό για τη χρήση τυποποιημένου λογισμικού που θα απαλλάσσονται από το φόρο από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Κανόνες τιμολόγησης μεταφοράς

 • Όλες οι συναλλαγές μεταξύ μιας χιλιανής εταιρείας και μιας αλλοδαπής θυγατρικής ή θυγατρικής πρέπει να γίνονται με ίσους όρους.
 • Οι φορολογικές αρχές μπορούν να εκτιμούν την αγοραία αξία και να επιβάλλουν φόρους επί της εκτιμώμενης αξίας.
 • Οι κανόνες τιμολόγησης μεταβίβασης ισχύουν για τις διασυνοριακές επιχειρήσεις σύμφωνα με το νόμο 20.630.

Συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας

 • Επί του παρόντος, η Χιλή έχει υπογράψει διεθνείς συνθήκες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης βάσει του μοντέλου του ΟΟΣΑ.
 • Η Χιλή έχει υπογράψει συνθήκες με συνολικά 24 χώρες, συμπεριλαμβανομένων γειτονικών χωρών της Λατινικής Αμερικής, όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Κολομβία, το Μεξικό, ο Ισημερινός, το Περού, η Παραγουάη, καθώς και με τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, την Κροατία, τη Δανία, το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία, την Πορτογαλία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία, την Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και πολλές άλλες.
 • Υπέγραψε συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Αυστραλία, οι οποίες όμως δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ.

Το γραφείο της Damalion Chile αποτελείται από διαπιστευμένους επαγγελματίες που σας βοηθούν να ξεκινήσετε τις ξένες επενδύσεις σας στη Χιλή. Σας βοηθάμε να εγγράψετε τη χιλιανή εταιρεία σας, να εισέλθετε στην αγορά της Χιλής, να διαπραγματευτείτε τις εμπορικές σας συμβάσεις, να βρείτε νέους τοπικούς εταίρους και να βελτιστοποιήσετε τη φορολόγηση των ξένων επενδύσεών σας.

Επικοινωνήστε τώραμε το Γραφείο Χιλής Damalion.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Χιλή με τη Damalion;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.