Λουξεμβουργιανή εταιρεία χαρτοφυλακίου για τη διαχείριση του οικογενειακού πλούτου - Damalion - Independent consulting firm.
Επιλογή Σελίδας

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένα άτομο μπορεί να επωφεληθεί από την οργάνωση ενός κρίσιμου τμήματος της κληρονομιάς του σε μια δομή με μοναδική νομική προσωπικότητα. Αυτό περιλαμβάνει τον σχεδιασμό διαδοχής, την προστασία των περιουσιακών στοιχείων, τη διατήρηση του πλούτου και την οργάνωση των εξουσιών διαχείρισης σε ένα οικογενειακό γραφείο , καθώς και κερδοσκοπικές πράξεις και δανεισμό.

Με το νόμο της 11ης Μαΐου 2008 , το κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου δημιούργησε ένα όχημα σχεδιασμένο για τη διαχείριση του ατομικού και οικογενειακού πλούτου, την οικογενειακή εταιρεία διαχείρισης πλούτου (SPF). Είναι μια απλή και εξαιρετικά ευέλικτη δομή διαχείρισης περιουσίας που συμμορφώνεται με τις υπάρχουσες κανονιστικές απαιτήσεις της ΕΕ.

Οικογενειακές εταιρείες διαχείρισης περιουσίας μπορούν να ιδρυθούν με τις ακόλουθες νομικές μορφές:

 • Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL)
 • Συνεργασία περιορισμένης χρήσης με μετοχές (SCA)
 • Συνεταιρισμός που οργανώνεται υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας (SCOP)

Φορολογία για εταιρείες διαχείρισης οικογενειακού πλούτου

 • Η εταιρεία Family Wealth Management t (SPF) απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος και φόρο καθαρής περιουσίας.
 • Δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου που να ισχύει για τις πληρωμές τόκων, εκτός από τους τόκους που καταβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα φορολογικούς κατοίκους Λουξεμβούργου και φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για την αποταμίευση.
 • Οι διανομές μερισμάτων και τα έσοδα εκκαθάρισης δεν υπολογίζονται με παρακράτηση φόρου.
 • Η Family Wealth Management δεν μπορεί να επωφεληθεί από τις συμβάσεις διπλής φορολογίας που έχει συνάψει το Λουξεμβούργο με άλλες χώρες ή από την ευρωπαϊκή οδηγία για τις μητρικές-θυγατρικές (90/435/CEE της 23ης Ιουλίου 1990)

Επιλεξιμότητα Συμμετοχής Family Wealth Management

Η δομή της Family Wealth Management περιορίζεται στους ακόλουθους τύπους επενδυτών:

 • Άτομα που λειτουργούν στο πλαίσιο της διαχείρισης του ιδιωτικού τους πλούτου.
 • Οντότητες που λειτουργούν αποκλειστικά προς το συμφέρον του ιδιωτικού πλούτου ενός ή περισσότερων ατόμων.
 • Διαμεσολαβητές που ενεργούν για λογαριασμό επενδυτών που αναφέρονται παραπάνω.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να επιβεβαιώσουν εγγράφως στον Πράκτορα Κατοικίας, ή σε αντίθετη περίπτωση, στους Διευθυντές μιας Εταιρείας Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας, ότι είναι πράγματι επιλέξιμος επενδυτής.

Οι μέτοχοι μιας Family Wealth Management Company (SPF) πρέπει να περιορίζονται σε μια ομάδα επενδυτών. Οι μετοχές που εκδίδονται από μια Family Wealth Management Company (SPF) δεν μπορούν να εισαχθούν σε κανένα χρηματιστήριο ούτε μπορούν να θεωρηθούν ως δημόσια προσφορά.

Ο επαγγελματίας που ενεργεί για λογαριασμό της Family Wealth Management Company (SPF), όπως στην περίπτωση ενός αντιπροσώπου κατοικίας , εξουσιοδοτημένου ελεγκτή ή ορκωτού λογιστή, πρέπει να πιστοποιείται σε ετήσια βάση ότι η Family Wealth Management Company (SPF) συμμορφώνεται τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Φόρος Διανομής Κεφαλαίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2009, ο φόρος εισφοράς κεφαλαίου 0,5% καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από ένα πάγιο τέλος εγγραφής 75 ΕΕ.

Υποχρεώσεις

Μια Family Wealth Management Company (SPF) μπορεί να χρηματοδοτείται από χρέη από τραπεζικά δάνεια, δάνεια μετόχων και ιδιωτικές εκδόσεις ομολόγων με αναλογία οκταπλάσια του μετοχικού της κεφαλαίου ενισχυμένο με υπέρ το άρτιο.

Φόρος Συνδρομής

Η Family Wealth Management Company (SPF) αξιολογείται με ετήσιο συντελεστή φόρου εγγραφής 0,25% που υπολογίζεται επί του εγγεγραμμένου και καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο φόρος εγγραφής δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 100 ευρώ και να υπερβαίνει τις 125.000 ευρώ, ισχύει μόνο για το κεφάλαιο και όχι για το χρέος, εκτός εάν το χρέος υπερβαίνει το οκταπλάσιο του κεφαλαίου.

Επιτρεπόμενες Δραστηριότητες

Διαχείριση χαρτοφυλακίου κινητών αξιών, όπως στην περίπτωση μετοχών και εταιρείας επενδύσεων σε μεταβλητό κεφάλαιο. Εξαγορές συμμετοχής σε άλλες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές υπό την προϋπόθεση ότι η Family Wealth Management Company (SPF) δεν παρεμβαίνει στη διαχείριση της τελευταίας.

Περιορισμένες Δραστηριότητες

 • Εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες
 • Αγορά ή άμεση ιδιοκτησία ακινήτου
 • Κατοχή πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Χορήγηση έντοκων δανείων
 • Εμπλοκή στη διαχείριση συμμετοχών

Εφαρμογές

 • Σχεδιασμός διαδοχής
 • Όχημα διαχείρισης οικογενειακού πλούτου

Ως διεθνής συμβουλευτική εταιρεία, η Damalion ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών για ιδιώτες και οικογενειακά γραφεία, καθώς και στην ίδρυση και διαχείριση λουξεμβουργιανών εταιρειών διαχείρισης οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων με άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού . Το παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών μας αποτελείται από μακροχρόνιες σχέσεις με διάφορους επαγγελματίες στον νομικό τομέα, τη λογιστική, τη φορολογία και τους ρυθμιστικούς τομείς. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό του Damalion σήμερα για να μάθετε περισσότερα.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.