Φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου Επιφυλασσόμενο Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων (RAIF) - Damalion - Independent consulting firm.
Επιλογή Σελίδας

Στις 14 Ιουλίου 2016, το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου ενέκρινε το νομοσχέδιο αριθ. 6929 για την εισαγωγή του αποθεματικού ταμείου εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF), το οποίο αποσκοπεί στην επανάσταση του τοπίου των αμοιβαίων κεφαλαίων στο Μεγάλο Δουκάτο. Αυτό το νέο καθεστώς αντιγράφει κατά κάποιο τρόπο το ισχύον καθεστώς για τα Ειδικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΤΕ) με ελκυστικό φορολογικό καθεστώς, αλλά δεν περιλαμβάνει άμεση εποπτεία από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF). Αυτό αναπτύχθηκε για τη διάρθρωση των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) που διορίζουν δεόντως εξουσιοδοτημένο διαχειριστή οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

 • Το αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) είναι ένα καινοτόμο επενδυτικό εργαλείο, καθώς προσφέρει διάφορα χαρακτηριστικά διάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαχωρισμένων τμημάτων που είναι διαθέσιμα σε μη ρυθμιζόμενα ταμεία. Πρόκειται για μια εξαιρετική λύση που βοηθά τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) να αποφύγουν τη διπλή φορολόγηση των κανονισμών.
 • Η δομή του Reserved Alternative Investment Fun (RAIF) είναι μια εξαιρετική λύση για τους δεόντως εξουσιοδοτημένους διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων, ανεξάρτητα από το αν ένα fun έχει συσταθεί στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
 • Το πιο σημαντικό είναι ότι το Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων με επιφύλαξη (RAIF) προσαρμόζεται για να συμπληρώσει τη νέα ρυθμιστική εστίαση, η οποία έχει μετατοπίσει την εστίασή της από την εποπτεία των προϊόντων στην εποπτεία της διαχείρισης.
 • Στο πλαίσιο του δεσμευμένου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF), όλα τα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων θα τελούν υπό την άμεση εποπτεία μέσω του αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου διαχειριστή αμοιβαίων κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) για να συσταθούν ως ρυθμιζόμενα προϊόντα (ΟΣΕ του μέρους ΙΙ, ΟΕΕ ή ΟΣΕΚΑ) ή μη ρυθμιζόμενα προϊόντα (SCSps ή RAIF).
 • Η υιοθέτηση του δεσμευμένου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) βελτιώνει την ελκυστικότητα του Λουξεμβούργου ως δικαιοδοσίας για τη σύσταση οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ), διευρύνοντας το φάσμα των επενδυτικών οχημάτων που είναι διαθέσιμα σε ξένους επενδυτές.

Φορολογικό καθεστώς αποθεματικών εναλλακτικών επενδυτικών κεφαλαίων (RAIF)

Το αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) υπόκειται σε διπλό φορολογικό καθεστώς, το οποίο περιλαμβάνει:

I. Γενικό φορολογικό καθεστώς

 • Ταδεσμευμένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (RAIF ) υπόκεινται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς με τα εξειδικευμένα επενδυτικά οχήματα (SIF).
 • Σύμφωνα με το γενικό φορολογικό καθεστώς, το Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) απαλλάσσεται από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος και άλλους φόρους στο Λουξεμβούργο, με εξαίρεση τις εισφορές φόρου εγγραφής επί του καθαρού ενεργητικού του με συντελεστή 0,01%.
 • Ο φόρος εγγραφής εφαρμόζεται στο αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) που έχει συσταθεί ως ετερόρρυθμη εταιρεία (SCS) και ειδική ετερόρρυθμη εταιρεία (SCSp).
 • Τααποθεματικά αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF ) απαλλάσσονται από τον φόρο εγγραφής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α- Εάν τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται σε άλλους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) του Λουξεμβούργου, Εξειδικευμένους

Επενδυτικά Ταμεία (ΕΤΕ), και Επιφυλαγμένα Εναλλακτικά Επενδυτικά Ταμεία (ΕΠΕΤ), δεδομένου ότι έχουν ήδη αξιολογηθεί

με φόρο συνδρομής.

Β- Εάν ο αποκλειστικός στόχος ενός επιφυλασσόμενου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΠΕΥ) είναι η συλλογική επένδυση σε χρηματαγορά

μέσων και τοποθέτηση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα.

Γ- Εάν το αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) επενδύει σε οχήματα συνταξιοδοτικών ταμείων συγκέντρωσης.

Δ- Εάν το αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) επενδύει σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης.

II. Προαιρετικό φορολογικό καθεστώς

 • Αυτό προορίζεται για επιφυλασσόμενα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΕΠΕΥ) που επενδύουν σε κεφάλαια κινδύνου Επιφυλασσόμενα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (ΕΠΕΥ) εκτός από το κοινό επενδυτικό κεφάλαιο.
 • Οι εταιρείες που επενδύουν σε επιχειρηματικά κεφάλαια δικαιούνται ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς, το οποίο είναι πανομοιότυπο με εκείνο που ισχύει για τις SICAR, οι οποίες απαλλάσσονται από τον φόρο εγγραφής.
 • Όλα τα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια με επιφύλαξη (RAIF) με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (SA), ετερόρρυθμης εταιρείας (SCA) και ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (SARL) που επέλεξαν να υπαχθούν σε ειδικό φορολογικό καθεστώς θα φορολογούνται πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε συνθήκες διπλής φορολόγησης και να απαλλαγούν από τη φορολογική τους βάση, με όλα τα εισοδήματα και τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από κινητές αξίες.
 • Απαλλάσσονται όλα τα εισοδήματα που παράγονται από μετρητά που εκκρεμούν σε επενδύσεις σε κεφάλαιο κινδύνου, υπό την προϋπόθεση ότι τα μετρητά επενδύονται σε κεφάλαιο κινδύνου εντός περιόδου 12 μηνών.
 • Τα αποθεματικά αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) που επιλέγουν να υπαχθούν σε ειδικό φορολογικό καθεστώς θα απαλλάσσονται από τον φόρο καθαρού πλούτου, με εξαίρεση τον ελάχιστο φόρο καθαρού πλούτου που εφαρμόζεται στις πλήρως φορολογούμενες εταιρείες του Λουξεμβούργου από την 1η Ιανουαρίου 2016.
 • Το ελάχιστο ποσό του φόρου καθαρού πλούτου που πρέπει να καταβληθεί είναι 3.210 ευρώ για τα δεσμευμένα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) που κατέχουν πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, μετρητά και κινητές αξίες.
 • Τα αποθεματικά αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) με τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας (SCS) και ειδικής ετερόρρυθμης εταιρείας (SCSp) μπορούν να επιλέξουν να υπαχθούν σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, θα είναι πλήρως φορολογικά διαφανή και θα φορολογούνται με άμεσους φόρους στο Λουξεμβούργο.
 • Προκειμένου μια δομή ετερόρρυθμης εταιρείας (SCS) ή ειδικής ετερόρρυθμης εταιρείας (SCSp) να επωφεληθεί από το βέλτιστο φορολογικό καθεστώς, η σύσταση των εγγράφων για ένα αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια.

Α- Μοναδικός σκοπός της είναι η επένδυση σε κεφάλαια κινδύνου.

Β- Υπόκειται στο άρθρο 48 του νόμου ΡΑΕΚ, το οποίο καθορίζει το ειδικό φορολογικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον νόμο περί επιφυλασσομένων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF), η έννοια του κεφαλαίου κινδύνου δεν ορίζεται με σαφήνεια. Ωστόσο, η κυβέρνηση προτείνει στο νομοσχέδιο να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να γίνεται αναφορά στις κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την εγκύκλιο 06/241 της Επιτροπής για την Εποπτεία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) της 5ης Απριλίου 2006 σχετικά με την έννοια του κεφαλαίου κινδύνου που εφαρμόζεται στις SICAR.

 • Στην περίπτωση των ομπρέλα διατηρημένων οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF), η επιλογή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος πρέπει να γίνεται σε επίπεδο RAIF στο σύνολό του.
 • Έχοντας αυτό κατά νου, είναι αδύνατο να υπάρχουν, εντός της ίδιας ομπρέλας, ορισμένα τμήματα που υπόκεινται στο γενικό φορολογικό καθεστώς και άλλα που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς.
 • Οι ελεγκτές ενός Ταμείου Εναλλακτικών Επενδύσεων με επιφύλαξη (ΤΕΚΕ) που επέλεξε το ειδικό φορολογικό καθεστώς πρέπει να υποβάλλουν έκθεση στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, με την οποία να πιστοποιείται ότι ένα Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων με επιφύλαξη (ΤΕΚΕ ) έχει επενδύσει σε κεφάλαια κινδύνου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
 • Η οικονομική έκθεση πρέπει να κοινοποιείται στη διοίκηση άμεσων φόρων του Λουξεμβούργου.

Επιφυλασσόμενο Ταμείο Εναλλακτικών Επενδύσεων Αρχή Διανομής Κινδύνου

 • Όλα τα αποθεματοποιημένα εναλλακτικά επενδυτικά κεφάλαια (RAIF) πρέπει να τηρούν την αρχή της διασποράς κινδύνου, εκτός εάν επενδύουν αποκλειστικά σε κεφάλαια κινδύνου και έχουν επιλέξει να υπαχθούν σε ειδική φορολογική μεταχείριση.
 • Ένα αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) δεν παρέχει αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο διαφοροποίησης που πρέπει να διατηρείται στο χαρτοφυλάκιό του.
 • Όλα τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία με επιφύλαξη (RAIF) πρέπει να αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (CSSF) στην εγκύκλιο 07/309 σχετικά με τη διασπορά κινδύνου στο πλαίσιο των Εξειδικευμένων Επενδυτικών Ταμείων (ΕΤΕ).
 • Τα μεμονωμένα αποθεματοποιημένα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (ΕΠΕΥ) και τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαιά τους δεν πρέπει να επενδύουν πάνω από το 30% του ακαθάριστου ενεργητικού τους σε ένα μόνο στοιχείο ενεργητικού.
 • Ο περιορισμός του 30% δεν ισχύει για επενδύσεις σε κινητές αξίες ή για επενδύσεις που είναι εγγυημένες από κράτος μέλος του ΟΟΣΑ ή τοπικές αρχές.
 • Ο περιορισμός αυτός αίρεται επίσης για τα συστήματα συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται σε απαιτήσεις διαφοροποίησης του κινδύνου που ισχύουν για τα αποθεματοποιημένα αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) ή τα υποκεφάλαιά τους.
 • Τα αποθεματικά αμοιβαία κεφάλαια εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) και τα επιμέρους επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μπορούν να επενδύουν σε περιουσιακά στοιχεία υποδομής με χαλαρή απαίτηση διαφοροποίησης κινδύνου. Ένα επενδυτικό όχημα θεωρείται επαρκώς διαφοροποιημένο εάν διαθέτει τουλάχιστον δύο επενδύσεις χωρίς καμία επένδυση να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 75% του ακαθάριστου ενεργητικού.
 • Ένα αποθεματικό ταμείο εναλλακτικών επενδύσεων (RAIF) θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από μια αρχική περίοδο εκκίνησης για να συμμορφωθεί με τους προαναφερθέντες κανόνες διαφοροποίησης κινδύνου.

Ηδημιουργία ενός επενδυτικού οχήματος, όπως ένα RAIF του Λουξεμβούργου, μπορεί να γίνει απλή και ευχερής με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων μας στη Damalion. Ως κορυφαία εταιρεία παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, θα σας βοηθήσουμε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα με τους εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες μας να σας συνοδεύουν σε κάθε σας βήμα. Ενώ η ίδρυση της εταιρείας σας στο Λουξεμβούργο παρουσιάζει πολλές προκλήσεις, εμείς θα σας προετοιμάσουμε ώστε να βγάλετε τον καλύτερό σας εαυτό με εξειδικευμένες συμβουλές από ανθρώπους με εμπειρία και εξειδίκευση στη σύσταση της RAIF. Η Damalion είναι η σωστή επιλογή σας. Η ομάδα μας αποτελείται από ένα παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών, διαθέτουμε μια ομάδα παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, συμβούλων και λογιστών με εκτεταμένες γνώσεις στην παροχή βοήθειας για τη σύσταση εταιρειών, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, την τήρηση βιβλίων, τη λογιστική, τη διαχείριση και τις φορολογικές συμβουλές, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Θα είμαστε ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στο επενδυτικό σας ταξίδι στο Λουξεμβούργο, ώστε να μπορείτε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας σε παγκόσμιο επίπεδο. Επικοινωνήστε με έναν εμπειρογνώμονα της Damalion σήμερα, ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα εσάς και τις ανάγκες σας.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.