Επιλογή Σελίδας

Το Ισραήλ είναι ένα κράτος που βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Μεσογείου. Έχει αναγνωριστεί ως μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες χώρες στον κόσμο. Αυτό οφείλεται στις καινοτόμες μεθόδους και τα σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται.

Η ισραηλινή εταιρική νομοθεσία λαμβάνει ως παράγοντα το σύστημα του κοινού δικαίου. Καθιστά δυνατή τη γρήγορη εγγραφή εταιρειών με σχετικά μικρό αριθμό διατυπώσεων. Ταυτόχρονα, η εταιρεία μπορεί να εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή νομικής δράσης. Λόγω αυτών των παραγόντων, ένας επενδυτής θα ήθελε να ιδρύσει εταιρεία στο Ισραήλ.

Οφέλη από την εγγραφή εταιρείας στο Ισραήλ

 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις – Το Ισραήλ προσφέρει υποδομές παγκόσμιας κλάσης και διάφορες μορφές εγκαταστάσεων για τη λειτουργία των εταιρειών.
 • Τεχνολογικά κέντρα – Οι περισσότερες εταιρείες δημιουργούν υποκαταστήματα στο Ισραήλ λόγω της ποικιλόμορφης τεχνολογίας του.
 • Ευκολία στις επιχειρηματικές συναλλαγές με το Ισραήλ – Μπορούν να συσταθούν διάφοροι τύποι εταιρειών για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Ισραήλ.
 • Ταλαντούχο εργατικό δυναμικό – Το Ισραήλ διαθέτει ένα ταλαντούχο και παραγωγικό εργατικό δυναμικό, το οποίο προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να διορίσουν μορφωμένους και εξειδικευμένους υπαλλήλους, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μακροπρόθεσμη επιτυχία της εταιρείας.

Επιχειρηματικές δομές για τη σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ

 • Υποκατάστημα – Το υποκατάστημα είναι μια οντότητα που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της μητρικής εταιρείας. Δεν υπάρχει διαφορετική νομική οντότητα για το υποκατάστημα, καθώς αποτελεί προέκταση της μητρικής εταιρείας και η ευθύνη των μετόχων και των διευθυντών της εταιρείας αυτής περιορίζεται σε συγκεκριμένο βαθμό.
 • Γραφείο αντιπροσώπευσης – Ένα γραφείο αντιπροσώπευσης θα ξεκινήσει υπό την αλλοδαπή μητρική εταιρεία. Το γραφείο αντιπροσώπευσης μπορεί να εκτελεί μόνο ενέργειες που περιλαμβάνουν έρευνα αγοράς και είναι σύνδεσμος της μητρικής εταιρείας.
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης – Αυτός ο τύπος οργανισμού έχει το καθεστώς της περιορισμένης ευθύνης. Οι διευθυντές και οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν περιορισμένη ευθύνη. Η ετήσια συμμόρφωση πρέπει να υποβάλλεται από αυτόν τον τύπο οντότητας και ο γενικός διευθυντής της εταιρείας θα πρέπει να εκτελεί τις εργασίες της επιχείρησης.
 • Σύμπραξη περιορισμένης ευθύνης – Τα μέλη αυτής της μορφής οντότητας είναι γνωστά ως εταίροι και οι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη. Τα κέρδη και οι ζημίες αυτής της μορφής οντότητας πρέπει να μοιράζονται μεταξύ των εταίρων. Οι εταίροι θα πρέπει επίσης να καταβάλλουν προσωπικούς φόρους.

Πρωταρχικές απαιτήσεις για τη σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ

 • Δεν προτείνεται ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύσταση οποιουδήποτε τύπου οντότητας στο Ισραήλ.
 • Απαιτείται τουλάχιστον ένας διευθυντής και ένας μέτοχος.
 • Ο μέτοχος και ο διευθυντής δεν πρέπει απαραίτητα να είναι κάτοικοι Ισραήλ.
 • Τα ιδρυτικά έγγραφα επιτρέπεται να καταχωρίζονται στα αγγλικά, αλλά ο καταστατικός χάρτης της εταιρείας πρέπει να είναι στα εβραϊκά.
 • Η επωνυμία της εταιρείας θα πρέπει να επιλεγεί στα εβραϊκά, ωστόσο μπορεί να καταχωρηθεί και αγγλική μετάφραση. Ο τίτλος δεν πρέπει να περιέχει λέξεις όπως βασιλικό, κυβερνητικό, συνεταιριστικό, δημοτικό, εμπορικό επιμελητήριο, κοινωνία σωματείων και άλλες.
 • Η επωνυμία της εταιρείας LLC στο Ισραήλ θα πρέπει ουσιαστικά να περιλαμβάνει τη συντομογραφία, LTD.
 • Η διαδικασία καταχώρισης απαιτεί πιστοποίηση της υπογραφής του καταχωρίζοντος προσώπου από δικηγόρο.

Εάν η εταιρεία έχει μη κατοίκους ιδιοκτήτες ή διευθυντές, η καταχώρισή της πραγματοποιείται αρχικά για λογαριασμό των τοπικών ιδρυτών και μόνο μετά από αυτό, πραγματοποιούνται όλες οι βασικές αλλαγές.

Έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή εταιρείας στο Ισραήλ

Για τη νόμιμη εγγραφή μιας εταιρείας στο Ισραήλ πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Κατάλογος των διευθυντών της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών διαβατηρίου τους.
 • Έντυπο πληρεξουσίου που αναθέτει σε ισραηλινό αντιπρόσωπο την ευθύνη της επίσημης εκπροσώπησης της εταιρείας.
 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και εθνική ταυτότητα του ισραηλινού αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει νομικές ειδοποιήσεις για λογαριασμό της εταιρείας.
 • Το άρθρο του καταστατικού και η εβραϊκή μετάφρασή του επικυρωμένη από συμβολαιογράφο.
 • Στοιχεία για τους μετόχους της εταιρείας.
 • Λεπτομέρειες σχετικά με την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας.

Διαδικασία εγγραφής εταιρείας στο Ισραήλ

 1. Όνομα της εταιρείας – Αρχικά θα πρέπει να αποφασιστεί το όνομα της εταιρείας. Το όνομα της εταιρείας πρέπει να είναι μοναδικό και διακριτικό. Πρέπει να είναι στην τοπική γλώσσα, τα εβραϊκά, και επιπλέον, πρέπει να μεταφραστεί στα αγγλικά.
 2. Εκπλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας – Η εταιρεία αναμένεται να παράσχει μια φυσική διεύθυνση για τη διαδικασία σύστασης. Για τη σύσταση ιδιωτικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στο Ισραήλ, ο αιτών πρέπει να διορίσει τουλάχιστον έναν μέτοχο και έναν διευθυντή.
 3. Κατάθεση αίτησης και υποβολή εγγράφων – Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την κατάθεση της αίτησης και την υποβολή εγγράφων. Τα ονόματα των διευθυντών και των μετόχων πρέπει να είναι παρόντα μαζί με τις υπογραφές τους για την εγγραφή της εταιρείας. Εάν οι διευθυντές και οι μέτοχοι δεν είναι κάτοικοι του Ισραήλ, τότε θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο των διαβατηρίων τους. Τα έγγραφα μαζί με το έντυπο αίτησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τη σύσταση εταιρείας στο Ισραήλ. Αφού γίνει αυτό, η αρχή θα ελέγξει την αίτηση μαζί με τα έγγραφα.
 4. Πιστοποιητικό σύστασης – Μόλις η αρμόδια αρχή εγκρίνει την αίτησή σας, θα λάβετε πιστοποιητικό σύστασης της εταιρείας. Μαζί με το πιστοποιητικό σύστασης, θα λάβετε επίσης μια σφραγίδα επαλήθευσης.

Συμμορφώσεις μετά την εγγραφή για μια εταιρεία στο Ισραήλ

Μόλις συσταθεί η εταιρεία, θα πρέπει να ακολουθούνται συνεχείς συμμορφώσεις. Οι εν λόγω συμμορφώσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αρχής:

 • Ο εταιρικός φόρος πρέπει να καταβάλλεται επί του εισοδήματος που παράγει η εταιρεία.
 • Η ετήσια γενική συνέλευση θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Οι διατάξεις αυτών των συνεδριάσεων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο καταστατικό της εταιρείας.
 • Πρέπει να υποβάλλονται ετήσιες φορολογικές δηλώσεις.
 • Όλες οι εταιρείες που είναι παρούσες στο Ισραήλ πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής επιχειρήσεων, όπως απαιτείται από τον δήμο της συγκεκριμένης περιοχής.
 • Οι ετήσιες εκθέσεις πρέπει να κατατίθενται στον Ισραηλινό υπεύθυνο μητρώου εταιρειών.
 • Εάν υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στην εταιρεία, αυτές πρέπει να κατατίθενται στην ROC σε συνεχή βάση.
 • Ο εταιρικός γραμματέας απαιτείται για μια αλλοδαπή εταιρεία που έχει γραφείο αντιπροσωπείας και υποκατάστημα.

Το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, αλλά προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες στους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την έρευνα. Εάν θέλετε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες και να ενσωματώσετε την εταιρεία σας στο Ισραήλ, επικοινωνήστε με τον ειδικό σας στην Damalion τώρα για να ξεκινήσετε.