Επιλογή Σελίδας

Ο Λίβανος έχει στρατηγική γεωγραφική θέση, ιδιαίτερα κατάλληλη για τις παγκόσμιες επιχειρήσεις. Ο Λίβανος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών στους περισσότερους επιχειρηματικούς τομείς του. Προσφέρει επίσης δελεαστικές ευκαιρίες όσον αφορά την καταχώριση και τη σύσταση εταιρειών.

Ο Λίβανος καλωσορίζει τους ξένους επενδυτές

Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την ξένη ιδιοκτησία σε λιβανέζικες εταιρείες, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

Επί του παρόντος, η εγγραφή εταιρειών στο Λίβανο έχει γίνει πολύ απλή και γρήγορη. Είτε είστε Λιβανέζος είτε ξένος, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα διάφορα πλεονεκτήματα των λιβανέζικων εταιρειών και να καταχωρίσετε την επιχείρησή σας σε χρόνο μηδέν με τραπεζικό λογαριασμό και τραπεζικές υπηρεσίες.

Επιλέξτε τους τύπους εταιρειών στο Λίβανο

Οι επιχειρηματίες στο Λίβανο έχουν πρόσβαση σε διάφορες λιβανέζικες επιχειρηματικές οντότητες και η επιλογή που θα επιλεγεί εξαρτάται από το είδος της επιχείρησης, το μέγεθός της, τα σχέδια επέκτασης, καθώς και από το διαθέσιμο κεφάλαιο.

Οι τύποι εταιρειών στον Λίβανο είναι οι εξής:

 • Σύμπραξη (γενική ή περιορισμένη)
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée) – SARL
 • Ανώνυμη λιβανική εταιρεία (Société Anonyme Libanaise) – SAL
 • Αλλοδαπή επιχείρηση (υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας)
 • Εμπορική εκπροσώπηση
 • Εταιρείες χαρτοφυλακίου
 • Υπεράκτιες εταιρείες

Σύμπραξη

Ένα πρόσωπο μπορεί να είναι εταίρος σε υφιστάμενη ή πρόσφατα συσταθείσα εταιρεία. Οι εν λόγω συμπράξεις έχουν τη δομή χωριστής νομικής οντότητας και μπορούν να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στο όνομά τους.

Σύμφωνα με τους νόμους του Λιβάνου υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι συμπράξεων:

 • Γενικές εταιρίες (Société en Nom Collectif – SNC)

Οι ομόρρυθμες εταιρείες ιδρύονται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα που είναι προσωπικά και από κοινού υπεύθυνα για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η πτώχευση της εταιρίας συνεπάγεται αυτομάτως την πτώχευση των εταίρων. Η μεταβίβαση κλασμάτων στην εταιρεία υπόκειται στην ομόφωνη συμφωνία όλων των εταίρων. Τα κλάσματα δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Οι ομόρρυθμες εταιρείες μπορούν να διοικούνται από έναν ή περισσότερους εταίρους ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ορίζεται στο καταστατικό.

 • Ετερόρρυθμες εταιρίες/ Εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Société en Commandite Simple – SCS).

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες ιδρύονται από δύο τύπους εταίρων:

 • Ομόρρυθμοι εταίροι με απεριόριστη ευθύνη, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση.
 • Ετερόρρυθμοι εταίροι με περιορισμένη ευθύνη που περιορίζεται στο ποσό της κεφαλαιακής τους εισφοράς χωρίς δικαίωμα παρέμβασης στη διαχείριση της εταιρίας.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée) – SARL

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αναφέρεται γενικά στο Λίβανο ως S.A.R.L. (“société à responsabilité limitée” στα γαλλικά).

Ο νόμος αριθ. 126 της 29/03/2019, τροποποίησε τον εμπορικό κώδικα του Λιβάνου, οι τροποποιήσεις αυτές διεύρυναν την έννοια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με την ακόλουθη αρχή: Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ιδρύεται από ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα τα οποία επωμίζονται τις ζημίες μόνο μέχρι το ποσό των εισφορών τους.

Χαρακτηριστικά μιας SARL,

 • η κεφαλαιακή του απαίτηση είναι τουλάχιστον 5.000.000 LBP
 • Πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν εταίρο και το πολύ είκοσι με περιορισμένη ευθύνη ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο κεφάλαιο της εταιρείας.
 • δεν έχει περιορισμούς στην ξένη ιδιοκτησία τμημάτων, εκτός από συγκεκριμένους περιορισμένους τομείς που έχουν διακριτές απαιτήσεις σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής των λιβανέζων υπηκόων.
 • μια SARL διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές που δεν είναι εταίροι
 • η μεταβίβαση κοινωνικών μεριδίων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση των εταίρων που εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα του κεφαλαίου και σε τέλη χαρτοσήμου και σε φόρο υπεραξίας 10%.
 • είναι απαραίτητος ο διορισμός Δικηγόρου με ετήσια αμοιβή παρακράτησης
 • διορίζει ελεγκτή μόνο εάν ο αριθμός των εταίρων υπερβαίνει το 20
 • μια εταιρεία SARL που ανήκει σε έναν μόνο εταίρο δεν μπορεί να είναι εταίρος σε άλλη εταιρεία SARL.

Ανώνυμη λιβανική εταιρεία (Société Anonyme Libanaise) – SAL

Η λιβανέζικη ανώνυμη εταιρεία (JSC) διέπεται από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 304 της 24ης Ιανουαρίου 1942.

Μια λιβανέζικη ανώνυμη εταιρεία πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μετόχους.

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στις μετοχές τους στην εταιρεία και το ελάχιστο κεφάλαιο για την JSC είναι LBP 30.000.000.

Η εταιρεία μπορεί να απευθύνει πρόσκληση για δημόσια εγγραφή και επιτρέπεται να εκδίδει χρηματοπιστωτικά μέσα και ομόλογα, καθώς και να διαθέτει διαπραγματεύσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα ή ομόλογα.

Η διοίκηση της εταιρείας ανατίθεται στο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο. Οι διευθυντές του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τη γενική επιτροπή των μετόχων.

Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται μεταξύ 3 και 12 κατ’ ελάχιστο και τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να έχουν λιβανέζικη υπηκοότητα.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλοδαπών σε ανώνυμες εταιρείες, εκτός από συγκεκριμένους τομείς και δραστηριότητες.

Πρέπει να ορίζεται ελεγκτής από την εταιρεία και η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από τη συντομογραφία S.A.L.

Πρέπει να οριστεί δικηγόρος με ετήσια αμοιβή σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λιβάνου. Οι JSCs φορολογούνται με 17% φόρο επί των εταιρικών κερδών.

Αλλοδαπή επιχείρηση (υποκατάστημα ή γραφείο αντιπροσωπείας)

Μια αλλοδαπή εταιρεία που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο Λίβανο μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα, το οποίο πρέπει να έχει τον ίδιο σκοπό με τη μητρική εταιρεία. Το υποκατάστημα πρέπει να εγγραφεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου και να ακολουθήσει δεύτερη εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο. Πρέπει να οριστεί ένας διευθυντής για το τοπικό υποκατάστημα, καθώς και ένας δικηγόρος με ετήσια αμοιβή.

Η αλλοδαπή εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ιδρύσει Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Λίβανο. Όμως, η δραστηριότητα του γραφείου αντιπροσωπείας περιορίζεται στην προώθηση των υπηρεσιών και των προϊόντων του κεντρικού γραφείου. Ως εκ τούτου, ένα γραφείο αντιπροσωπείας δεν μπορεί να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες οποιουδήποτε είδους στον Λίβανο.

Για τη δημιουργία υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπείας, το διοικητικό συμβούλιο της αλλοδαπής εταιρείας πρέπει να εκδώσει πληρεξούσιο υπέρ δικηγόρου του Λιβάνου, το οποίο θα τον εξουσιοδοτεί να εγγράψει την εταιρεία στον Λίβανο, να την εκπροσωπεί, να υπογράφει έγγραφα και να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για λογαριασμό της.

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι :

 • Εσωτερικός κανονισμός και καταστατικό.
 • Πιστοποιητικό σύστασης.
 • Το εταιρικό ψήφισμα της αλλοδαπής εταιρείας, με το οποίο αποφασίζεται:

(i) ίδρυσε το υποκατάστημα στο Λίβανο,

(ii) να ορίσει συγκεκριμένο πρόσωπο ως διευθυντή του υποκαταστήματος και να καθορίσει τις αρμοδιότητές του, και

(iii) να ορίσει νομικό σύμβουλο/δικηγόρο του Λιβάνου στο υποκατάστημα.

 • Ένα αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του διαχειριστή καθώς και αντίγραφο της κάρτας του δικηγορικού συλλόγου.

Αφού αποσταλούν τα ανωτέρω έγγραφα στη Βηρυτό, πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών και να υποβληθούν για μετάφραση στα αραβικά από εξειδικευμένο μεταφραστή.

Εμπορική εκπροσώπηση

Η εμπορική αντιπροσώπευση εποπτεύεται και καθορίζεται από νομοθετικό διάταγμα του 1967, σύμφωνα με το οποίο ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να διαπραγματεύεται τη σύναψη πωλήσεων ή την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό του εντολέα του.

Ο αντιπρόσωπος μπορεί να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του εντολέα.

Μια συμφωνία που παρέχει αποκλειστική εκπροσώπηση ή διανομή σε ένα πρόσωπο θεωρείται ως σύμβαση πρακτορείας και μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε υπηκόους του Λιβάνου, εκτός εάν ο αλλοδαπός αντιπρόσωπος είναι υπήκοος χώρας που παρέχει την ίδια αμοιβαία μεταχείριση στους υπηκόους του Λιβάνου.

Εταιρείες χαρτοφυλακίου

Η Εταιρεία Χαρτοφυλακίου είναι ένας διαφορετικός τύπος Ανώνυμης Εταιρείας που έχει περιορισμένο αντικείμενο και επωφελείται από ειδική φορολογική μεταχείριση.

Ο ελάχιστος αριθμός εταίρων και η κεφαλαιακή απαίτηση είναι τα ίδια για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου όπως και για τις ανώνυμες εταιρείες.

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου μπορεί να ανήκει και να διευθύνεται αποκλειστικά από αλλοδαπούς και ο μη λιβανέζος πρόεδρος μιας εταιρείας χαρτοφυλακίου εξαιρείται από τις απαιτήσεις άδειας εργασίας.

Όμως, ο σκοπός της εταιρείας χαρτοφυλακίου περιορίζεται αυστηρά στα εξής:

 • Αγορά και εγγραφή σε μετοχές λιβανέζικων ή αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης,
 • Εποπτεία των εν λόγω εταιρειών.
 • Δανεισμός χρημάτων σε εταιρείες στις οποίες κατέχει τουλάχιστον 20% των μετοχών και ή εξασφάλιση των εταιρειών αυτών έναντι τρίτων.
 • Κατοχή και εκμίσθωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, παραχωρήσεων και εμπορικών σημάτων,
 • Απόκτηση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης.

Η λιβανέζικη εταιρεία χαρτοφυλακίου απολαμβάνει πολυάριθμα κρίσιμα φορολογικά πλεονεκτήματα, καθώς απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος επί των κερδών της και επί της διανομής των κερδών.

Πρέπει να οριστεί ελεγκτής, όπως για όλες τις λιβανέζικες εταιρείες χαρτοφυλακίου, και να προσληφθεί δικηγόρος με ετήσια αμοιβή.

Υπεράκτιες εταιρείες

Η υπεράκτια εταιρεία είναι ένας μοναδικός τύπος Ανώνυμης Εταιρείας(νομοθετήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 46 της 24ης Ιουνίου 1983 και τις τροποποιήσεις του, ιδίως με τον νόμο αριθ. 85 της 10/10/2018). Μια λιβανέζικη εξωχώρια εταιρεία που ιδρύεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο ιδρύεται από έναν μόνο εταίρο που είναι ο μοναδικός μέτοχος, αλλά η οποία δραστηριοποιείται μόνο στην ελεύθερη ζώνη του Λιβάνου και εκτός της λιβανέζικης επικράτειας.

Χαρακτηριστικά μιας υπεράκτιας εταιρείας,

 • είναι μια ειδική περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας
 • δραστηριοποιείται στις ελεύθερες ζώνες του Λιβάνου ή στο εξωτερικό, αλλά έχει συσταθεί στο Λίβανο
 • δεν χρειάζεται Λιβανέζους υπηκόους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα μπορούσε να ανήκει εξ ολοκλήρου σε μη Λιβανέζους
 • οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του ύψους LBP30.000.000 μπορούν να εκφράζονται σε ξένο νόμισμα
 • έχει ελάχιστο αριθμό μετόχων 1 και οι μέτοχοι μπορούν να είναι μη λιβανέζοι
 • το διοικητικό συμβούλιο – 1 έως 12 μέλη, το οποίο μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου από μη λιβανέζους
 • ο πρόεδρός του μπορεί να είναι αλλοδαπός υπήκοος του Λιβάνου, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία και εκτελεί την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
 • ο γενικός διευθυντής μπορεί να είναι υπήκοος άλλου κράτους μέλους εκτός του Λιβάνου
 • ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής αλλοδαπής υπηκοότητας και οι αλλοδαποί υπάλληλοι που ζουν εκτός Λιβάνου απαλλάσσονται από την άδεια εργασίας, εφόσον ο συνολικός ετήσιος ισολογισμός της εταιρείας είναι τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο λιβανέζικες λίρες
 • απαλλάσσεται από τους φόρους επί των κερδών και της διανομής μερισμάτων και οι συμβάσεις που σχετίζονται με υπεράκτιες δραστηριότητες απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου
 • η μεταβίβαση μετοχών δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου και απαλλάσσεται από τη φορολογία
 • ο διορισμός δικηγόρου είναι υποχρεωτικός εάν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια LBP
 • είναι αναγκαίος ο διορισμός κύριου ελεγκτή

Οι υπεράκτιες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόκτησης της απαλλακτικής επιστολής του Ταμείου Εθνικής Ασφάλειας για την υποβολή και καταχώριση στο εμπορικό μητρώο των ετήσιων πρακτικών των συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων που αφορούν τους ετήσιους λογαριασμούς.

Εάν σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στον Λίβανο και χρειάζεστε την κατάλληλη εταιρεία για να σας βοηθήσει με την όλη διαδικασία, ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τους ειδικούς της Damalion.