Επιλογή Σελίδας

Τι είναι μια εταιρεία SOPARFI;

Η SOPARFI (SOciété de PARticipations FInancières) είναι μια συνήθης και πλήρως φορολογητέα εταιρεία χαρτοφυλακίου. Είναι επίσης το πιο δημοφιλές όχημα που προορίζεται για δραστηριότητες εκμετάλλευσης και χρηματοδότησης στο Λουξεμβούργο.

Οι SOPARFI είναι εμπορικές εταιρείες που υπόκεινται στις νομικές διατάξεις του νόμου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε.

Η SOPARFI δεσμεύεται να κατέχει συμμετοχή ή να παρέχει χρηματοδότηση σε άλλες εταιρείες.

Επωφελείται από το καθεστώς “απαλλαγής συμμετοχής”, βάσει του οποίου τα μερίσματα που προέρχονται και τα κεφαλαιακά κέρδη που πραγματοποιούνται από τις συμμετοχές αυτές μπορούν να απαλλάσσονται από το φόρο στο Λουξεμβούργο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι SOPARFI μπορούν επίσης να ασκούν και άλλες δραστηριότητες, εφόσον αυτές προβλέπονται στο καταστατικό και εφόσον απαιτείται άδεια λειτουργίας. Κάθε επιχείρηση ή ιδιώτης μπορεί να είναι επιλέξιμος ως επενδυτής σε ένα SOPARFI.

Το νομικό πλαίσιο του SOPARFI

Ανάλογα με τις ανάγκες των επενδυτών, το SOPARFI μπορεί να λάβει τη νομική μορφή:

  • ανώνυμη εταιρεία (société anonyme – S.A.),
  • ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée – S.à r.l.)
  • ανώνυμη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société en commandite par actions – S.C.A.).
  • συνεταιρισμός (“société cooperative” – Scop), ή
  • ένας συνεταιρισμός που είναι οργανωμένος ως ανώνυμη εταιρεία (“société cooperative organisée comme une société anonyme” – CoopSA).

Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο του Λουξεμβούργου, η κεντρική διοίκηση της SOPARFIπρέπει να βρίσκεται στο Λουξεμβούργο για να θεωρηθεί εταιρεία του Λουξεμβούργου.

Οφέλη από τη σύσταση εταιρείας SOPARFI

Η Soparfi είναι ένα επενδυτικό όχημα του οποίου η κύρια αλλά όχι αποκλειστική δραστηριότητα συνίσταται στη συμμετοχή σε λουξεμβουργιανές και αλλοδαπές εταιρείες.

Η SOPARFI είναι μια γενικά φορολογητέα λουξεμβουργιανή εταιρεία που επωφελείται από το δίκτυο φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου και τις σχετικές με τη φορολογία οδηγίες της ΕΕ. Το SOPARFI δεν υπόκειται επίσης σε απαιτήσεις διασποράς κινδύνου και δεν απαγορεύεται να επενδύει σε κανένα συγκεκριμένο είδος επένδυσης.

Τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από μια SOPARFI του Λουξεμβούργου από τις συμμετοχές της απαλλάσσονται από τους φόρους εισοδήματος του Λουξεμβούργου, εφόσον πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή της συμμετοχής. Επίσης, ο επαναπατρισμός των κερδών που προέρχονται από το SOPARFI μπορεί να δομηθεί με φορολογικά αποδοτικό τρόπο.

Ένα SOPARFI μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τύπο επενδυτή και μπορεί να κατέχει οποιοδήποτε είδος περιουσιακού στοιχείου, π.χ. συμμετοχές, ακίνητα, πνευματική ιδιοκτησία κ.λπ. Σε περίπτωση που μια SOPARFI κατέχει περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να επωφεληθεί από την απαλλαγή κατά 80% των δικαιωμάτων και των κεφαλαιακών κερδών βάσει του φορολογικού καθεστώτος διανοητικής ιδιοκτησίας του Λουξεμβούργου.

Το φορολογικό καθεστώς των SOPARFIs

Η SOPARFI υπόκειται εκ του νόμου σε όλους τους φόρους, αλλά τα μερίσματα και τα έσοδα από την πώληση επενδύσεων απαλλάσσονται από τον φόρο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένοι όροι.

Στην ουσία:

  • η σύσταση ενός SOPARFI, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του, υπόκειται σε φόρο εγγραφής.
  • Μια SOPARFI υπόκειται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών του Λουξεμβούργου, στον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων, καθώς και στην εισφορά στο ταμείο ανεργίας, που καταλήγει σε συνολικό συντελεστή φόρου εισοδήματος 24,94%.
  • Η SOPARFI υπόκειται επίσης σε φόρο καθαρού πλούτου με συντελεστή 0,5% επί της καθαρής αξίας του ενεργητικού της εταιρείας την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο καθαρός πλούτος που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ υπόκειται σε ΝΤΤ με συντελεστή 0,05%.
  • Ως γενικώς φορολογούμενη εταιρεία, η SOPARFI δικαιούται τα οφέλη του δικτύου φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου, το οποίο περιλαμβάνει 83 φορολογικές συμφωνίες, καθώς και των σχετικών με τη φορολογία οδηγιών της ΕΕ, όπως η οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και η οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα.

Για να καταχωρήσετε το SOPARFI σας, για να δημιουργήσετε το επενδυτικό σας ταμείο στο Λουξεμβούργο, ας προχωρήσουμε και ας επικοινωνήσουμε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.