Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο είναι ένα από τα κύρια κέντρα τιτλοποίησης στην Ευρώπη. Το εξαιρετικό και ευέλικτο νομικό και φορολογικό της πλαίσιο, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επενδυτών και των ΟΕ και παρέχει μια ευρεία συλλογή αποτελεσματικών εργαλείων διάρθρωσης, είναι μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

Το Νόμος του Λουξεμβούργου της 22ας Μαρτίου 2004 για την τιτλοποίηση, όπως τροποποιήθηκε (με το νόμο της 25ης Φεβρουαρίου 2022) ο νόμος περί τιτλοποίησης) που νομοθετεί για τα οχήματα τιτλοποίησης του Λουξεμβούργου (SV) ισχύει εδώ και χρόνια και έχει καταστεί ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του Λουξεμβούργου ως εξέχοντος κέντρου για τις συναλλαγές τιτλοποίησης και δομημένης χρηματοδότησης.

Ο νόμος ορίζει την τιτλοποίηση ως ένα σύστημα με το οποίο ένα όχημα τιτλοποίησης αποκτά ή αναλαμβάνει τους κινδύνους που συνδέονται με απαιτήσεις, με άλλα αγαθά ή με υποχρεώσεις τρίτων ή είναι συνυφασμένοι με το σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων που ασκούνται από τρίτους, εκδίδοντας τίτλους των οποίων η αξία ή η απόδοση εξαρτάται από τους κινδύνους αυτούς.

Χαρακτηριστικά της τιτλοποίησης στο Λουξεμβούργο

Ο νόμος περί τιτλοποιήσεωνΟ νόμος περί τιτλοποιήσεων ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις τιτλοποίησης στο Λουξεμβούργο με ένα ολοκληρωμένο, προσαρμόσιμο και ανταγωνιστικό νομικό, κανονιστικό και φορολογικό πλαίσιο. Η πρακτική χρήση της τιτλοποίησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου τίτλων και τιτλοποίηση ακίνητης περιουσίας.
Ισχύουσα νομοθεσίαΟ νόμος του Λουξεμβούργου της 22ας Μαρτίου 2004 για την τιτλοποίηση, όπως τροποποιήθηκε (ο νόμος περί τιτλοποίησης)
Επιλέξιμοι επενδυτέςΓενικά χωρίς περιορισμούς, καθώς το όχημα μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο ή μη ρυθμιζόμενο.
Επιλέξιμα περιουσιακά στοιχείαΓενικά χωρίς περιορισμούς.
Νομική ΜορφήΜια SV μπορεί να δομηθεί ως εταιρεία ή ως ταμείο που αποτελείται από μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες. Όχημα τιτλοποίησης (SV) με τη μορφή εταιρείας μπορεί να συσταθεί ως εξής: ανώνυμη εταιρεία (société anonyme) εταιρική ετερόρρυθμη εταιρεία (société en commandite par actions) ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (société à responsabilité limitée) κοινή ετερόρρυθμη εταιρεία (société en commandite simple) απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία (société en commandite simple) société par actions simplifiées) société en commandite spéciale) société coopérative organisée comme une société anonyme) orunlimited company (société en nom collectif)
Διαφοροποίηση κινδύνουΔεν απαιτείται
Διαχωρισμένα διαμερίσματαΝαι, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας διαχωρισμένων τμημάτων εντός ενός SV, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο μέρος των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του φορέα τιτλοποίησης (SV).
Κεφαλαιακές απαιτήσειςΔεν υπάρχει ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, εάν ο φορέας τιτλοποίησης έχει συσταθεί
ως ταμείο. Ωστόσο, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για την ανώνυμη εταιρεία και την περιορισμένης ευθύνης εταιρεία είναι 31.000 ευρώ και 12.500 ευρώ αντίστοιχα.
Δικαίωμα στις συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και στις οδηγίες της ΕΕΝαι.
Ευρωπαϊκό διαβατήριοΌχι (εκτός εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του πλήρους καθεστώτος της οδηγίας ΟΕΕ)
ΦορολογίαΟ φορέας τιτλοποίησης (SV) με τη μορφή εταιρείας υπόκειται πλήρως στον εταιρικό φόρο εισοδήματος του Λουξεμβούργου (CIT) και στον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων (MBT) επί του παγκόσμιου εισοδήματός του. Το γενικό συνολικό ποσοστό είναι 24,94%. Τα SV δεν υπόκεινται σε φόρο εγγραφής και φόρο περιουσίας. Επίσης, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, εκτός εάν εφαρμόζεται η οδηγία της ΕΕ για τις αποταμιεύσεις.
Άδεια και εποπτεία από το CSSFΔεν απαιτείται, εκτός εάν οι κινητές αξίες εκδίδονται στο κοινό σε συνεχή βάση.
Δυνατότητα καταχώρισηςΝαι, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης.
ΔιαχείρισηΟι SV μπορούν να διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, έναν ή περισσότερους διαχειριστές, εταίρους, πρόεδρο ή διευθυντή.
Απαιτούμενοι πάροχοι υπηρεσιώνΕταιρεία διαχείρισης Ανεξάρτητος ελεγκτής

Από κοινού με τον νόμο του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε (ο νόμος περί εταιρειών), ο νόμος περί τιτλοποιήσεων έχει δημιουργήσει ένα αξιόπιστο και φιλικό προς τους επενδυτές νομικό και φορολογικό πλαίσιο για τις συναλλαγές τιτλοποίησης που πραγματοποιούνται από τις λουξεμβουργιανές SV και χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό ευελιξίας.

Η Damalion προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύστασης του επενδυτικού σας ταμείου στο Λουξεμβούργο. Για να εγκαταστήσετε και να διαχειριστείτε τις δραστηριότητές σας από το Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.