Velg en side

Hva er et SOPARFI-selskap?

SOPARFI (Société de PARTicipations FINancières) er et ordinært og fullt skattepliktig holdingselskap. Det er også det mest populære kjøretøyet dedikert til å holde og finansiere aktiviteter i Luxembourg.

SOPARFI- er er kommersielle selskaper underlagt lovbestemmelsene i lov av 10. august 1915 om kommersielle selskaper, med endringer.

SOPARFI er forpliktet til å delta i eller gi finansiering til andre selskaper.

Det drar nytte av «deltakelsesfritak»-regimet der utbytte oppsto og kapitalgevinster realisert på disse andelene kan være fritatt for skatt i Luxembourg under spesifikke forhold.

SOPARFIer kan også utføre andre aktiviteter, gitt de er fastsatt i vedtektene og en virksomhetslisens er anskaffet hvis nødvendig. Ethvert foretak eller privatperson kan være kvalifisert som investor i en SOPARFI .

Det juridiske rammeverket for SOPARFI

Avhengig av investorenes behov, kan SOPARFI ha den juridiske formen av:

  • et allmennaksjeselskap (société anonyme – SA),
  • et privat aksjeselskap (société à responsabilité limitée – S.à rl)
  • et allmennaksjeselskap (société en commandite par actions – SCA).
  • et kooperativ (“société cooperative” – Scop), eller
  • et andelslag organisert som et allmennaksjeselskap («société cooperative organisée comme une société anonyme» – CoopSA).

I henhold til luxembourgsk selskapslovgivning må SOPARFIs sentrale administrasjon være lokalisert i Luxembourg for å kunne anses som et luxembourgsk selskap.

Fordeler med å etablere et SOPARFI-selskap

En Soparfi er et investeringsselskap hvis viktigste, men ikke eksklusive aktivitet består i å delta i Luxembourg og utenlandske selskaper.

En SOPARFI er et generelt skattepliktig Luxembourg-selskap som drar nytte av Luxembourgs skatteavtalenettverk og de skatterelaterte EU-direktivene. SOPARFI er heller ikke underlagt noen risikospredningskrav og er ikke forbudt fra noen spesifikk type investering.

Utbytte og kapitalgevinster som stammer fra et Luxembourg SOPARFI fra dets andeler er fritatt fra Luxembourg inntektsskatt gitt de spesifikke betingelsene for deltakelsesfritaket er oppfylt. Repatriering av fortjeneste som stammer fra SOPARFI kan også struktureres på en skatteeffektiv måte.

En SOPARFI kan brukes av alle typer investorer og kan inneholde alle typer eiendeler, for eksempel andeler, eiendom, IP, etc. I en situasjon der en SOPARFI innehar kvalifiserende IP-eiendeler, kan den dra nytte av et 80 % fritak på royalties og kapitalgevinster under Luxembourg IP-skatteregimet.

Skatteregimet til SOPARFI-er

SOPARFI er i henhold til loven underlagt alle skatter, men utbytte og inntekter fra salg av investeringer er skattefrie gitt overholdelse av spesifikke vilkår.

I hovedsak:

  • innlemmelsen av en SOPARFI, så vel som enhver endring av vedtektene, er underlagt en registreringsavgift.
  • En SOPARFI er underlagt den luxembourgske selskapsskatten, den kommunale næringsskatten, samt bidraget til arbeidsledighetsfondet som ender med en samlet inntektsskatt på 24,94 %.
  • En SOPARFI er også underlagt nettoformuesskatten med en sats på 0,5 % av selskapets netto aktivaverdi per 1. januar hvert år. Nettoformuen på over 500 millioner euro er underlagt NWT med en rate på 0,05 %.
  • Som et generelt skattepliktig selskap har en SOPARFI rett til fordelene fra Luxembourgs skatteavtalenettverk som omfatter 83 skatteavtaler, og skatterelaterte EU-direktiver som mor-datterselskapsdirektivet og rente- og royaltydirektivet.

For å registrere din SOPARFI, for å opprette investeringsfondet ditt i Luxembourg, la oss gå videre og kontakte din Damalion-ekspert nå .