Vælg en side

Luxembourg er et af de vigtigste knudepunkter for securitisering i Europa. De fremragende og fleksible juridiske og skattemæssige rammer, som er tilpasset investorernes og SV’ernes behov og giver en bred vifte af effektive struktureringsværktøjer, er nogle af de faktorer, der bidrager hertil.

Luxembourg lov af 22. marts 2004 om securitisation, som ændret (ved lov af 25. februar 2022), Securitisation Law), der lovgiver om luxembourgske securitisationsinstrumenter (SV’er), har været i kraft i årevis, og den er blevet en hjørnesten i Luxembourgs succes som et fremtrædende center for securitisation og strukturerede finansieringstransaktioner.

I loven defineres securitisation som et system, hvorved en securitisationsinstrument påtager sig eller påtager sig risici i forbindelse med fordringer, andre varer eller tredjemands forpligtelser eller i forbindelse med alle eller en del af tredjemands aktiviteter ved at udstede værdipapirer, hvis værdi eller afkast afhænger af sådanne risici.

Særlige kendetegn ved securitisation i Luxembourg

Lov om securitisationSecuritisationsloven fremmer securitisationsvirksomhed i Luxembourg med en omfattende, fleksibel og konkurrencedygtig lov-, regulerings- og skattemæssig ramme. Den praktiske anvendelse af securitisering omfatter, men er ikke begrænset til: Securitisation af en portefølje af værdipapirer og securitisation af fast ejendom
Gældende lovgivningden luxembourgske lov af 22. marts 2004 om securitisation, som ændret (securitisationsloven)
Støtteberettigede investorerGenerelt ubegrænset, da køretøjet kan være reguleret eller ureguleret.
Støtteberettigede aktiverGenerelt ubegrænset.
Lovlig kontraktEn SV kan være struktureret som et selskab eller som en fond bestående af et eller flere ejerskaber. Et værdipapiriseringsinstrument (SV) i form af et selskab kan oprettes på følgende måde: aktieselskab (société anonyme) anpartsselskab (société en commandite par actions) privat aktieselskab (société à responsabilité limitée) almindeligt kommanditselskab (société en commandite simple) forenklet kommanditselskab (société en commandite simple) selskab med forenklet ansvar (société par actions simplifiées) særligt kommanditselskab (société en commandite spéciale) kooperativt selskab organiseret som et aktieselskab (société coopérative organiseret som et anonyme selskab) eller kommanditselskab (société en nom collectif)
Spredning af risiciIkke påkrævet
Adskilte rumJa, der er mulighed for at oprette adskilte afdelinger inden for et SV, som hver repræsenterer en bestemt del af aktiverne og passiverne i værdipapiriseringsinstrumentet (SV).
KapitalkravDer er ikke noget minimumskapitalkrav, hvis securitisationsinstrumentet oprettes
som en fond. Men minimumskapitalen for et anonyme selskab og et société à responsabilité limitée er henholdsvis 31.000 EUR og 12.500 EUR.
Ret til dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-direktiverJa.
Europæisk pasNej (medmindre den falder ind under anvendelsesområdet for den fulde AIFMD-ordning)
BeskatningSecuritization vehicle (SV) i form af et selskab er fuldt ud underlagt luxembourgsk selskabsskat (CIT) og kommunal erhvervsskat (MBT) på sin indkomst i hele verden. Den generelle samlede sats er 24,94 %. SV’er er ikke underlagt tegningsskat og formueskat. De er heller ikke underlagt kildeskat, undtagen hvis EU’s opsparingsdirektiv finder anvendelse.
Godkendelse og tilsyn fra CSSFIkke påkrævet, medmindre værdipapirer udstedes til offentligheden løbende.
Mulighed for optagelse på listenJa, der er mulighed for at blive optaget på listen.
LedelseSV’er kan ledes af en direktion, en bestyrelse, en eller flere direktører, partnere, en formand eller en direktør.
Nødvendige tjenesteydereForvaltningsselskab Uafhængig revisor

Sammen med den luxembourgske lov af 10. august 1915 om handelsselskaber, som ændret (selskabsloven), har securitisationsloven etableret en pålidelig og investorvenlig juridisk og skattemæssig ramme for securitisationstransaktioner, der gennemføres af luxembourgske SV’er, og som er kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet.

Damalion tilbyder en række tjenester, herunder, men ikke begrænset til, oprettelsen af din investeringsfond i Luxembourg. Hvis du vil etablere og administrere dine aktiviteter fra Luxembourg, kan du kontakte din Damalion-ekspert nu.