Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο προσφέρει μια ποικιλία επενδυτικών επιλογών για εταιρείες και πλούσιους ιδιώτες, συμπεριλαμβανομένων των SOPARFIs.

Η SOPARFI, που στα γαλλικά σημαίνει“Société de Participations Financières“, είναι ένας τύπος επενδυτικής εταιρείας χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιείται ευρέως στο Λουξεμβούργο για διεθνή φορολογικό σχεδιασμό και επενδύσεις. Οι εταιρείες SOPARFI παρουσιάζουν διάφορα πλεονεκτήματα, όπως ευνοϊκές φορολογικές μεταχειρίσεις, προσαρμόσιμες εταιρικές δομές και πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο διπλών φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου. Ενώ τα SOPARFI χρησιμοποιούνται κυρίως για επενδύσεις, έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες.

Κύρια χαρακτηριστικά του SOPARFI

SOPARFI: σκοπός και δομή

Λουξεμβούργο Η SOPARFI είναι εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου.

– Ο κύριος σκοπός της είναι να κατέχει και να διαχειρίζεται συμμετοχές (επενδύσεις) σε άλλες εταιρείες, εγχώριες ή ξένες.

– Έχει τη δυνατότητα να συσταθεί είτε ως ανεξάρτητη οντότητα είτε ως θυγατρική μιας άλλης εταιρείας.

– Μπορεί να κατέχει τόσο μετοχές με δικαίωμα ψήφου όσο και μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου σε άλλες εταιρείες.

Νομικό πλαίσιο

– Ιδρύεται από τον νόμο του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε.

– Έχει την ευελιξία να υιοθετήσει διαφορετικές νομικές δομές, όπως η ανώνυμη εταιρεία (SA) ή η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL).

Φορολογία

– Οι εταιρείες SOPARFI επωφελούνται από το εκτεταμένο δίκτυο συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας του Λουξεμβούργου, το οποίο συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των φόρων που παρακρατούνται στην πηγή για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.

– Το καθεστώς απαλλαγής συμμετοχής του Λουξεμβούργου επιτρέπει στη SOPARFI να λαμβάνει μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη από τις θυγατρικές που πληρούν τις προϋποθέσεις αφορολόγητα ή με μειωμένους συντελεστές.

– Η SOPARFI υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος (CIT) επί του φορολογητέου εισοδήματός της, αλλά μπορεί να επωφεληθεί από διάφορες φορολογικές εκπτώσεις, απαλλαγές και πιστώσεις.

– Ο κανονικός συντελεστής CIT στο Λουξεμβούργο είναι 24,94%, συμπεριλαμβανομένου του δημοτικού φόρου επιχειρήσεων.

Δραστηριότητες χαρτοφυλακίου και επενδύσεων

Η SOPARFI μπορεί να κατέχει διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα.

– Μπορεί να συμμετέχει σε επενδυτικές δραστηριότητες όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου, η χρηματοδότηση, τα ενδοομιλικά δάνεια και η παροχή εγγυήσεων.

– Η SOPARFI μπορεί να διανέμει τα μερίσματα που λαμβάνει από τις θυγατρικές στους μετόχους της ή να τα επανεπενδύει στην εταιρεία.

Αναφορά και συμμόρφωση

– Η SOPARFI πρέπει να καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του Λουξεμβούργου και να τις καταθέτει στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών του Λουξεμβούργου.

– Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται γενικά από εγκεκριμένο ελεγκτή του Λουξεμβούργου.

– Η SOPARFI ενδέχεται να υποχρεωθεί να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις και άλλες σχετικές εκθέσεις στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου.

Εγγραφή ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο

Όταν πρόκειται για την εγγραφή ενός SOPARFI στο Λουξεμβούργο, η διαδικασία περιλαμβάνει την επιλογή μιας νομικής οντότητας που αναγνωρίζεται από τους νόμους της χώρας. Στο Λουξεμβούργο, ένα SOPARFI μπορεί να εγγραφεί υπό διάφορες νομικές οντότητες, όπως:

 • Ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (S.à R.L.)
 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (S.C.A.)
 • Συνεταιρισμός με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας (CoopSA)
 • Ευρωπαϊκή εταιρεία (SE)

Επιπλέον, εκτός από αυτές τις επιλογές, οι SOPARFI στο Λουξεμβούργο μπορούν επίσης να υπάρχουν ως μη εταιρικές οντότητες, όπως μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ένας συνεταιρισμός (SC).

Εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (SARL) για τη δημιουργία του SOPARFI σας στο Λουξεμβούργο

Χαρακτηριστικά της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (SARL):

Μια ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL) στο Λουξεμβούργο απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 12.000 ευρώ και περιορίζεται σε 100 μετόχους κατ’ ανώτατο όριο. Οι μετοχές δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και η εταιρεία δεν επιτρέπεται να εκδίδει διαφορετικές κατηγορίες μετοχών. Για μια SARL απαιτείται τουλάχιστον ένας διευθυντής και η διαχείριση μπορεί να ασκείται είτε από τους ίδιους τους μετόχους είτε από ξεχωριστό διοικητικό συμβούλιο. Αυτός ο τύπος εταιρείας επιλέγεται συνήθως για μικρότερες επιχειρήσεις με λιγότερους μετόχους και απλούστερες διοικητικές δομές. Και υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος στο Λουξεμβούργο, αλλά οι φορολογικές ρυθμίσεις για τις εταιρείες χαρτοφυλακίου είναι ευνοϊκές.

Διαδικασία καταχώρισης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (SARL) για τη σύσταση της SOPARFI του Λουξεμβούργου σας

Για την εγγραφή μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée – Sàrl) στο Λουξεμβούργο για τη σύσταση μιας SOPARFI (Société de Participations Financières), οι αιτούντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα γενικά βήματα:

 • Επιλογή της επωνυμίας της εταιρείας: θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια μοναδική επωνυμία για την Sàrl που να συμμορφώνεται με τις συμβάσεις ονομασίας που έχουν θεσπίσει οι αρχές του Λουξεμβούργου. Ο αιτών μπορεί να ελέγξει τη διαθεσιμότητα του ονόματος μέσω του δικτυακού τόπου του Λουξεμβούργου για τα μητρώα επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη του καταστατικού: το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την προετοιμασία του καταστατικού, το οποίο περιγράφει τους στόχους της εταιρείας, το μετοχικό της κεφάλαιο, την οργανωτική της δομή και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες.
 • Διορισμός διαχειριστή: ο αιτών πρέπει επίσης να ορίσει τουλάχιστον έναν διαχειριστή που θα είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι κάτοικος ή μη κάτοικος Λουξεμβούργου. Μπορούν επίσης να διοριστούν πολλαπλοί διαχειριστές, εάν αυτό είναι επιθυμητό.
 • Ίδρυση καταστατικού: απαιτείται καταστατικό στο Λουξεμβούργο όπου μπορεί να αποστέλλεται η επίσημη αλληλογραφία. Η διεύθυνση αυτή πρέπει να είναι μια φυσική τοποθεσία, αλλά εναλλακτικά, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός αντιπροσώπου κατοικίας στο Λουξεμβούργο.
 • Απαιτήσεις κεφαλαίου: ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να καθορίσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπου ένα ελάχιστο 25% πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού: Ακολουθεί το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία στο Λουξεμβούργο, στον οποίο θα κατατεθεί το μετοχικό κεφάλαιο. Συνιστάται στον αιτούντα να επικοινωνήσει με διάφορες τράπεζες για να συγκρίνει τις υπηρεσίες και τις απαιτήσεις τους. Ορισμένες τράπεζες ενδέχεται να ζητήσουν πρόσθετα έγγραφα, όπως το καταστατικό και τα στοιχεία των μετόχων.
 • Συμβολαιογραφική πράξη και καταχώριση: για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης, το καταστατικό πρέπει να υπογραφεί ενώπιον συμβολαιογράφου του Λουξεμβούργου. Ο συμβολαιογράφος αναλαμβάνει τη σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης, η οποία στη συνέχεια καταχωρίζεται δεόντως στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου (Registre de Commerce et des Sociétés).
 • Λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου: μετά την εγγραφή, είναι απαραίτητη η λήψη αριθμού φορολογικού μητρώου (Numéro d’Identification Fiscale – NIF) για την εταιρεία και για κάθε μέτοχο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μπορεί να υποβάλει αίτηση για τους αριθμούς αυτούς στις φορολογικές αρχές του Λουξεμβούργου.

Συνεχής συμμόρφωση και απαιτήσεις αδειοδότησης

Μετά τη διαδικασία καταχώρισης, η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί διάφορες συνεχείς υποχρεώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και την τήρηση ακριβών λογιστικών αρχείων.

Επίσης, ανάλογα με τις δραστηριότητες του SOPARFI, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η απόκτηση πρόσθετων αδειών ή αδειών από τις αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση της επιχείρησης.

Εάν ενδιαφέρεστε να δομήσετε τις επενδύσεις σας στην Ευρώπη από το Λουξεμβούργο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα SOPARFI, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον ειδικό της Damalion τώρα.