Επιλογή Σελίδας

Το Λουξεμβούργο είναι γνωστό ως σημαντικός κόμβος για τα επενδυτικά κεφάλαια στην Ευρώπη. Είναι γνωστή για το ευνοϊκό επιχειρηματικό της περιβάλλον και το ελκυστικό φορολογικό της σύστημα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών.

Μία από τις δημοφιλείς επενδυτικές δομές που χρησιμοποιούνται στο Λουξεμβούργο είναι η SOPARFI, που σημαίνει “Société de Participations Financières”. Η SOPARFI έχει σχεδιαστεί κυρίως για να λειτουργεί ως εξειδικευμένη οντότητα που επικεντρώνεται στη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων κατοχής και χρηματοδότησης εντός του Λουξεμβούργου.

Το Λουξεμβούργο SOPARFI

Το SOPARFI χρησιμοποιείται συνήθως ως επενδυτικό όχημα στο Λουξεμβούργο λόγω της ευελιξίας και της φορολογικής του αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των επενδύσεων. Παρέχει ένα ευέλικτο πλαίσιο για τη διαχείριση επενδύσεων και τη συμμετοχή σε διάφορες χρηματοδοτικές δραστηριότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία διαφόρων τύπων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων ΟΣΕ, ΟΕΕ, αμοιβαίων κεφαλαίων λιανικής, αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και αμοιβαίων κεφαλαίων επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Ιδρύεται βάσει του νόμου του Λουξεμβούργου της 10ης Αυγούστου 1915 περί εμπορικών εταιρειών και μπορεί να λάβει διάφορες νομικές μορφές, όπως ανώνυμες εταιρείες (SA) ή ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SARL).

Ενεργεί ως εταιρεία χαρτοφυλακίου, κατέχοντας μετοχές και μερίσματα σε άλλες οντότητες, και μπορεί να συμμετέχει σε διάφορες χρηματοδοτικές δραστηριότητες, όπως η παροχή δανείων, η έκδοση ομολόγων και η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης σε συνδεδεμένες ή τρίτες οντότητες. Μπορεί να επενδύσει σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων τίτλων, ακινήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και χρηματοπιστωτικών μέσων. Επιπλέον, επιτρέπει τη συμμετοχή οποιουδήποτε τύπου επενδυτή, είτε πρόκειται για θεσμικό είτε για ιδιώτη.

Η SOPARFI δεν υπόκειται επίσης γενικά στην εποπτεία της CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) και συνήθως δεν απαιτεί ειδική άδεια, εκτός εάν κατέχει εισηγμένες συμμετοχές ή ασκεί εμπορικές δραστηριότητες.

Ενδέχεται να χαρακτηριστεί ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων ( ΟΕΕ) εάν πληροί ορισμένα πρότυπα και, ως εκ τούτου, θα υπόκειται στην εφαρμογή του νόμου περί ΔΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης διορισμού Διαχειριστή Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ).

Όσον αφορά τη φορολογία, υπόκειται σε δημοτικό τέλος επιτηδεύματος και φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων. Ωστόσο, απολαμβάνει ορισμένα φορολογικά πλεονεκτήματα για τα μερίσματα, τα έσοδα από εκκαθάριση και τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από μια επιλέξιμη θυγατρική, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας μητρικής-θυγατρικής.

Το SOPARFI χρησιμεύει ως ιδανικό όχημα για διάφορες χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Επιτρέπει την απόκτηση ή τη χορήγηση χρηματοδότησης, την άντληση κεφαλαίων για επενδύσεις, την έκδοση ομολόγων ή χρεογράφων, την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, την επένδυση σε πνευματική ιδιοκτησία και τη συνεπένδυση με άλλους θεσμικούς επενδυτές ή οικογενειακά γραφεία. Αυτές οι ευκαιρίες το καθιστούν ένα ευέλικτο εργαλείο για την κινητοποίηση κεφαλαίων και τις επενδυτικές στρατηγικές.

Εγγραφή εταιρείας δημόσιας ευθύνης (SA) για τη σύσταση της SOPARFI του Λουξεμβούργου σας

Όταν σχεδιάζετε τη σύσταση μιας SOPARFI στο Λουξεμβούργο, υπάρχουν διάφορες νομικές μορφές που μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με το κεφάλαιο, τον έλεγχο της διαχείρισης και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά τη μεταβίβαση των μετοχών σας, και αυτές περιλαμβάνουν μια ανώνυμη εταιρεία (société anonyme – S.A.), μια S.à r.l. (ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης), μια δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (S.C.A.), έναν συνεταιρισμό (Scop) ή έναν συνεταιρισμό οργανωμένο ως ανώνυμη εταιρεία (CoopSA).

Μεταξύ αυτών των επιλογών, η ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Παρέχει προστασία περιορισμένης ευθύνης στους μετόχους και προσφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΑΕ): Αυτή η νομική δομή προτιμάται συνήθως από μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν πολλούς μετόχους και εξελιγμένα διοικητικά σχήματα. Για να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής, απαιτεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και έχει τη δυνατότητα να έχει απεριόριστο αριθμό μετόχων. Οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα και μπορούν να εκδοθούν διάφορες κατηγορίες μετοχών με διαφορετικά δικαιώματα. Επιπλέον, είναι υποχρεωτικό για την εταιρεία να διαθέτει διοικητικό συμβούλιο και να διορίζει νόμιμο ελεγκτή.

Εγγραφή εταιρείας δημόσιας ευθύνης (SA) για τη σύσταση της SOPARFI του Λουξεμβούργου σας: τα απαραίτητα βήματα

Το SOPARFI μπορεί να εγγραφεί είτε από νομικό είτε από φυσικό πρόσωπο στο Λουξεμβούργο και μπορεί να είναι κάτοικος Λουξεμβούργου ή άλλης χώρας.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν μια SOPARFI στο Λουξεμβούργο πρέπει να καταχωρίσουν την επιλεγμένη νομική οντότητα (S.A.) σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αντίστοιχη δομή.

Παρόλο που οι απαιτήσεις εγγραφής μιας SOPARFI στο Λουξεμβούργο μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες και τις προβλεπόμενες δραστηριότητες της εταιρείας, συνήθως περιλαμβάνουν την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Νομική μορφή: επιλέξτε την κατάλληλη νομική μορφή για το SOPARFI σας, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι μια ανώνυμη εταιρεία (Société Anonyme – SA).
 2. Καταστατικό: προετοιμάστε το καταστατικό, στο οποίο περιγράφονται ο σκοπός, το μετοχικό κεφάλαιο, η δομή και άλλες βασικές λεπτομέρειες της SOPARFI. Τα άρθρα πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις του Λουξεμβούργου.
 3. Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο: βεβαιωθείτε ότι πληροί την υποχρεωτική απαίτηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου. Επί του παρόντος, το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια ΑΕ είναι 30.000 ευρώ.
 4. Καταστατική έδρα: να διαθέτει καταστατική έδρα εντός του Λουξεμβούργου, η οποία να χρησιμεύει ως καθορισμένη διεύθυνση για την παραλαβή της επίσημης αλληλογραφίας.
 5. Διοίκηση και διευθυντικά στελέχη: διορίστε εξειδικευμένα διευθυντικά στελέχη και καθορίστε τους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους εντός της εταιρείας.
 6. Τραπεζικές απαιτήσεις: άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Λουξεμβούργο για το SOPARFI.
 7. Συμμετοχή συμβολαιογράφου: ανάλογα με τη νομική μορφή που έχει επιλεγεί, εμπλέκεται συμβολαιογράφος του Λουξεμβούργου στη διαδικασία καταχώρισης. Ο συμβολαιογράφος μπορεί να υποχρεούται να επικυρώνει ορισμένα έγγραφα και να επιβλέπει τις διαδικασίες ενσωμάτωσης.
 8. Εγγραφή στο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο του Λουξεμβούργου (RCS): υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού, στο RCS για εγγραφή.
 9. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης: Εκπλήρωση των συνεχών υποχρεώσεων συμμόρφωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκπλήρωση καθηκόντων όπως η προετοιμασία και η υποβολή ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η τήρηση ακριβών λογιστικών αρχείων, η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και η τήρηση άλλων σχετικών κανονιστικών απαιτήσεων.

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες της γεταιρείας, ενδέχεται επίσης να απαιτούνται πρόσθετες άδειες ή εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές, όπως η Ρυθμιστική Αρχή του Λουξεμβούργου.

Οφέλη από την ίδρυση εταιρείας SOPARFI

Ένα SOPARFI χρησιμεύει ως επενδυτικό όχημα που ασχολείται κυρίως με την απόκτηση συμμετοχών σε λουξεμβουργιανές και ξένες εταιρείες. Τα βασικά πλεονεκτήματα της δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος περιλαμβάνουν:

 • Ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες: ως φορολογούμενη εταιρεία του Λουξεμβούργου, η SOPARFI μπορεί να επωφεληθεί από το εκτεταμένο δίκτυο φορολογικών συμφωνιών και σχετικών με τη φορολογία οδηγιών της ΕΕ που έχει θεσπίσει το Λουξεμβούργο, παρέχοντας δυνητικά οφέλη όσον αφορά την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση.
 • Επενδυτική ευελιξία: δεν αντιμετωπίζει περιορισμούς όσον αφορά το είδος των επενδύσεων που μπορεί να αναλάβει και δεν δεσμεύεται από απαιτήσεις διασποράς κινδύνου. Παρέχει την ελευθερία κατοχής διαφόρων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων συμμετοχών, ακινήτων, πνευματικής ιδιοκτησίας (IP) και άλλων.
 • Φορολογικές απαλλαγές: υπό ορισμένες προϋποθέσεις απαλλαγής από τη συμμετοχή, τα μερίσματα και τα κεφαλαιακά κέρδη που προέρχονται από τις συμμετοχές που κατέχει ένα SOPARFI απαλλάσσονται από τους φόρους εισοδήματος στο Λουξεμβούργο. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη που επαναπατρίζονται από το SOPARFI μπορούν να δομηθούν στρατηγικά με τρόπο που να βελτιστοποιεί τη φορολογική αποτελεσματικότητα.
 • Οφέλη από το φορολογικό καθεστώς διανοητικής ιδιοκτησίας: διαθέτοντας επιλέξιμα περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΠ), ένα SOPARFI έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει σημαντικά πλεονεκτήματα στο πλαίσιο του φορολογικού καθεστώτος διανοητικής ιδιοκτησίας του Λουξεμβούργου. Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα απαλλαγής κατά 80% των δικαιωμάτων που αφορούν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία.

Συμπερασματικά, αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για τους επενδυτές που επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά του Λουξεμβούργου.

Φορολογικό καθεστώς της SOPARFI

Ενώ υπόκειται σε όλους τους φόρους σύμφωνα με το νόμο, ισχύουν ορισμένες απαλλαγές και συντελεστές:

 • Φόρος εγγραφής: η σύσταση ενός SOPARFI και οι τροποποιήσεις του καταστατικού του υπόκεινται σε φόρο εγγραφής.
 • Εταιρικός φόρος εισοδήματος και δημοτικός φόρος επιχειρήσεων: υπόκειται σε εταιρικό φόρο εισοδήματος και δημοτικό φόρο επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα ο συνδυασμένος συντελεστής φόρου εισοδήματος να ανέρχεται σε 24,94%.
 • Φόρος καθαρού πλούτου (NWT): Υπόκειται επίσης σε NWT, ο οποίος ανέρχεται σε 0,5% της καθαρής αξίας του ενεργητικού ετησίως. Ωστόσο, εάν ο καθαρός πλούτος μιας εταιρείας υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, η εταιρεία είναι επιλέξιμη για μειωμένο συντελεστή 0,05% στο πλαίσιο του καθεστώτος του φόρου καθαρού πλούτου (NWT).
 • Οφέλη από φορολογικές συμφωνίες: ως εταιρεία που υπόκειται σε φορολογία, η SOPARFI μπορεί να επωφεληθεί από το ευρύ δίκτυο φορολογικών συμφωνιών του Λουξεμβούργου. Επίσης, μπορεί να επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι σχετικές με τη φορολογία οδηγίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες και της οδηγίας για τους τόκους και τα δικαιώματα.

Εάν ενδιαφέρεστε να ιδρύσετε ένα ταμείο στο Λουξεμβούργο και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα SOPARFI, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.