Επιλογή Σελίδας

Στις 20 Ιουλίου 2023, το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο με την υιοθέτηση του νόμου περί εκσυγχρονισμού, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή στους κανονισμούς αδειοδότησης και εγκατάστασης επιχειρήσεων. Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο σχολαστικών διαπραγματεύσεων, το νομοσχέδιο, με αριθμό 7989, έχει υιοθετηθεί. Αυτή η καίρια νομοθεσία, η οποία αναθεωρεί τον νόμο της 2ας Σεπτεμβρίου 2011, που διέπει την πρόσβαση σε επαγγέλματα τεχνιτών και ορισμένα ελευθέρια επαγγέλματα, θέτει τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο.

Δημοσίευση και έναρξη

Ο νόμος περί εκσυγχρονισμού του Λουξεμβούργου είναι έτοιμος για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου στις 28 Αυγούστου 2023, με προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Σεπτεμβρίου 2023. Αυτό το χρονοδιάγραμμα θέτει το πλαίσιο για μια σειρά από πρωτοποριακές αλλαγές που θα εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και θα εισάγουν νέες κατηγορίες αδειοδότησης επιχειρήσεων.

Σαφήνεια σχετικά με την απαίτηση άδειας λειτουργίας στο Λουξεμβούργο

Ο νόμος περί εκσυγχρονισμού εξαλείφει τις ασάφειες, δηλώνοντας ρητά ότι η άδεια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική για τα άτομα που ασκούν δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου σε τακτική βάση, σε αντίθεση με τις περιστασιακές προσπάθειες. Σημαντικό είναι ότι η ακρίβεια αυτή διατηρεί τη δυνατότητα συνδυασμού πολλαπλών τύπων αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων, όπως προβλέπει ο νόμος περί εκσυγχρονισμού.

Απλουστευμένες απαιτήσεις κατόχου άδειας λειτουργίας επιχείρησης

Μια σημαντική αναμόρφωση έρχεται με τη μορφή απλοποιημένων απαιτήσεων για τους κατόχους αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Καταργήθηκε η υποχρέωση ο διορισμένος διαχειριστής να είναι μέτοχος, εταίρος ή υπάλληλος της εταιρείας. Αντίθετα, γίνεται διάκριση μεταξύ των φυσικών προσώπων που ασκούν δραστηριότητες στο όνομά τους και εκείνων που ενεργούν μέσω εταιρείας. Αυτό επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στο διορισμό διορισμένων διαχειριστών, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει ένας απτός δεσμός μεταξύ της εταιρείας και του διορισμένου διαχειριστή.

Ενισχυμένες συνθήκες επαγγελματικής φήμης

Ο νόμος περί εκσυγχρονισμού δίνει νέα έμφαση στην επαγγελματική υπόληψη, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα στην καθημερινή διαχείριση, αλλά και εκείνα που ασκούν σημαντική επιρροή ή κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας. Ειδικότερα, ο νόμος εισάγει την έννοια της επανειλημμένης παράλειψης δημοσίευσης υποχρεωτικών πληροφοριών ως παράγοντα που θέτει σε κίνδυνο την επαγγελματική υπόληψη. Καθορίζει επίσης τις συνθήκες αποκλεισμού που σχετίζονται με τις παραλείψεις κατάθεσης και δημοσίευσης στο εμπορικό μητρώο.

Περιορισμός στις άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων για ιδιώτες

Σύμφωνα με τον νόμο εκσυγχρονισμού, ένα φυσικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να κατέχει περισσότερες από δύο βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκτός εάν οι επιχειρήσεις αυτές είναι αλληλένδετες ή ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο. Ωστόσο, υπάρχει εξαίρεση για τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 25% των μετοχών σε καθεμία από αυτές τις εταιρείες. Επιπλέον, ο νόμος διατηρεί την “εξαίρεση του ομίλου” για ορισμένες ενδοομιλικές δραστηριότητες, παρόμοια με τις ισχύουσες ρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Υποχρεωτική εμφάνιση δισδιάστατων γραμμωτών κωδικών

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας, ο νόμος εκσυγχρονισμού εισάγει τη χρήση δισδιάστατων γραμμωτών κωδικών για τις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω γραμμωτοί κώδικες πρέπει να είναι εμφανώς αναρτημένοι σε σημείο προσβάσιμο από το κοινό στο χώρο της επιχείρησης ή στο κατάστημα. Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα που κυμαίνονται από 25 έως 250 ευρώ.

Δεύτερη ευκαιρία μετά την πτώχευση

Μια πρωτοποριακή διάταξη του εκσυγχρονιστικού νόμου είναι η αρχή της δεύτερης ευκαιρίας για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις μετά την πτώχευση. Αυτό επιτρέπει στον Υπουργό Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής δεύτερης ευκαιρίας, να χορηγήσει δεύτερη άδεια λειτουργίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως φυσικές καταστροφές, απώλεια εξέχουσας πελατείας ή προκλήσεις που σχετίζονται με πανδημίες. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στη στήριξη των επιχειρηματιών που αντιμετώπισαν οικονομικές δυσχέρειες.

Εισαγωγή νέων κατηγοριών επαγγελματικών αδειών

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, ο νόμος εκσυγχρονισμού του Λουξεμβούργου εισάγει νέες κατηγορίες αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν άδειες για εισαγωγείς επιχειρήσεων ακινήτων και εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ενοικίασης χώρων συνεργασίας. Ειδικότερα, ο νόμος επεκτείνει τα κριτήρια αποκλεισμού σε αυτά τα επαγγέλματα, περιλαμβάνοντας τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και τις απαιτήσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Νέες περιστάσεις για την ανάκληση της άδειας

Οι κάτοχοι αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν αμέσως τις αλλαγές στην κατοικία του διαχειριστή ή στην έδρα της επιχείρησης εντός ενός μηνός. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας.

Καθώς ο νόμος εκσυγχρονισμού ετοιμάζεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2023, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που κατέχουν σήμερα άδειες λειτουργίας έχουν περιθώριο δύο ετών για να προσαρμοστούν στις διατάξεις του. Αυτή η νομοθεσία-ορόσημο ανοίγει το δρόμο για ένα πιο δυναμικό και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον στο Λουξεμβούργο, ευθυγραμμιζόμενο με τις σύγχρονες πρακτικές και προωθώντας την επιχειρηματική ανάπτυξη.

Για να λάβετε την άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας στο Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.