Επιλογή Σελίδας

Καθώς οι Ιάπωνες πελάτες προσπαθούν να περιηγηθούν στο σύνθετο τοπίο της διατήρησης και της ανάπτυξης περιουσιακών στοιχείων, αντιμετωπίζουν μια πληθώρα επιλογών. Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κόσμημα στον κόσμο της διαχείρισης πλούτου είναι η Société de gestion de patrimoine familial, ή SPF, μια οντότητα διαχείρισης οικογενειακού πλούτου που προκύπτει από την αξιόλογη χρηματοοικονομική τεχνογνωσία του Λουξεμβούργου. Οι Ιάπωνες πελάτες θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη από τις μοναδικές δυνατότητες της λουξεμβουργιανής εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου.

Καθορισμός του SPF του Λουξεμβούργου: ένας φάρος της διαχείρισης πλούτου

Η Société de gestion de patrimoine familial (ή εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων), η οποία συντομογραφείται χαϊδευτικά ως SPF, έχει τις ρίζες της στο Λουξεμβούργο, που είναι ένα από τα πιο ισχυρά στελέχη της διεθνούς οικονομίας. Στον πυρήνα του, το SPF αντιπροσωπεύει ένα εξειδικευμένο φορολογικό καθεστώς που είναι σχολαστικά προσαρμοσμένο για εταιρείες των οποίων η μοναδική αποστολή είναι η διαχείριση του ιδιωτικού πλούτου ιδιωτών. Στο αξιόλογο χρηματοοικονομικό τοπίο του Λουξεμβούργου, το SPF είναι το πιο διαδεδομένο εργαλείο διαχείρισης προσωπικής περιουσίας.

Για να κατανοήσουμε τη σημασία του SPF για τους Ιάπωνες πελάτες, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε τα βασικά συστατικά του:

 1. Σκόπιμη διαύγεια: Μια SPF Λουξεμβούργου φοράει το σκοπό της στο μανίκι της, και αυτός ο σκοπός είναι άψογα εστιασμένος. Υπάρχει αποκλειστικά για την απόκτηση, τη διακράτηση, τη διαχείριση και την ενδεχόμενη διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων, μετρητών και μιας σειράς περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, μια κρίσιμη προειδοποίηση καθορίζει την ύπαρξή του – ένα SPF δεν μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή εμπορικής δραστηριότητας. Το ίδιο το όνομά της, που υποδηλώνεται από το ψευδώνυμο “SPF”, υπογραμμίζει αυτή την αφοσίωση στη διαχείριση του πλούτου.
 2. Αποκλειστικό προνόμιο για τον ιδιωτικό πλούτο: Το SPF είναι ένα ιδιωτικό καταφύγιο που προορίζεται αποκλειστικά για επενδυτές που διαχειρίζονται τον ιδιωτικό τους πλούτο. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρικές οντότητες αποκλείονται από τη συμμετοχή στον πλούτο του SPF. Επιπλέον, οι μετοχές της SPF παραμένουν απρόσιτες για δημόσια τοποθέτηση ή εισαγωγή σε χρηματιστήρια, ενισχύοντας σταθερά το ήθος της ιδιωτικής διαχείρισης πλούτου.
 3. Ποικίλη σειρά επιλέξιμων επενδυτών: Ο νόμος του Λουξεμβούργου για τα SPF καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων επενδυτών. Καλωσορίζει άτομα που διαχειρίζονται ενεργά τον ιδιωτικό τους πλούτο, οντότητες διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου που εκπροσωπούν ένα ή περισσότερα άτομα, διαμεσολαβητές που ενεργούν για λογαριασμό των προαναφερόμενων κατηγοριών ή διαμεσολαβητές που κατέχουν μετοχές SPF με εμπιστευτική ή παρόμοια ιδιότητα. Αυτή η συμπερίληψη επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα πελατών να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα του SPF.
 4. Ευέλικτη διαχείριση χαρτοφυλακίου: Στο πλαίσιο της νομικής του εντολής, ένα SPF μπορεί να ασκεί πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την απόκτηση, τη διαχείριση και την πώληση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου τίτλων. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν μετοχές, ομόλογα, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών και άλλα, που εκδίδονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στο Λουξεμβούργο και στο εξωτερικό. Αυτή η ευελιξία δίνει τη δυνατότητα στο SPF να βελτιστοποιεί τις επενδυτικές στρατηγικές και να μεγιστοποιεί τις αποδόσεις.
 5. Υπεύθυνος δανεισμός: Αν και δεν υπάρχει σταθερό ανώτατο όριο για το ποσοστό χρέους που μπορεί να αναλάβει ένα ΣΠΙ, ενθαρρύνεται η σύνεση. Ωστόσο, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο όριο: εάν τα χρέη ενός SPF υπερβούν το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου του, υπόκειται σε πρόσθετο φόρο μητρώου, γνωστό ως “taxe d’abonnement”. Αυτή η συνετή προσέγγιση ενθαρρύνει την υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση, ενώ παράλληλα επιτρέπει ευελιξία για στρατηγικό δανεισμό.

Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες δραστηριότητες:

Μια κρίσιμη πτυχή του SPF είναι η αυστηρή τήρηση των επιτρεπόμενων και απαγορευμένων δραστηριοτήτων. Αυτές οι οριοθετήσεις χρησιμεύουν για τη διατήρηση της ακεραιότητας της βασικής αποστολής του SPF.

 1. Το απαγορευμένο έδαφος: Απαγορεύεται απερίφραστα η άσκηση οποιασδήποτε μορφής εμπορικής δραστηριότητας. Η απαγόρευση αυτή αποσκοπεί στο να αποτρέψει την εισχώρηση του SPF σε επιχειρηματικούς τομείς και να διατηρήσει την αποκλειστική εστίασή του στη διαχείριση του πλούτου.
 2. Έμμεσες επενδύσεις σε ακίνητα: Οι άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα θεωρούνται ότι ισοδυναμούν με την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, ένα SPF δεν μπορεί να επενδύσει άμεσα σε τέτοια ακίνητα. Ωστόσο, μπορεί να προβεί σε έμμεσες εξαγορές μέσω θυγατρικής, υπό την προϋπόθεση ότι η θυγατρική δεν διαθέτει φορολογική διαφάνεια, διαχωρίζοντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις εμπορικών ακινήτων από τις βασικές δραστηριότητες του SPF.
 3. Δάνεια και προκαταβολές χωρίς αμοιβή: Ένα ΣΠΙ δεν μπορεί να χορηγεί δάνεια ή προκαταβολές με αμοιβή, ακόμη και σε οντότητες στις οποίες κατέχει μετοχική συμμετοχή. Ωστόσο, μπορεί, υπό συγκεκριμένους όρους, να προσφέρει μη αμειβόμενες προκαταβολές ή εγγυήσεις για τις υποχρεώσεις των εταιρειών στις οποίες κατέχει επενδύσεις, αν και αυστηρά επικουρικά και χωρίς καμία αποζημίωση.

Το νομικό υπόβαθρο: 11 Μαΐου 2007

Η ύπαρξη και η λειτουργία του SPF εξαρτάται από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο. Ο νόμος της 11ης Μαΐου 2007 σχετικά με τη δημιουργία εταιρείας διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου, κοινώς γνωστός ως νόμος SPF, αποτελεί τον άξονα. Αυτός ο νομοθετικός ακρογωνιαίος λίθος καθορίζει τα δικαιώματα, τις ευθύνες και τους περιορισμούς του SPF.

Εταιρικές μορφές και ευελιξία:

Η ευελιξία του SPF επεκτείνεται και στις επιτρεπόμενες εταιρικές μορφές του, προσφέροντας στους Ιάπωνες πελάτες ένα φάσμα επιλογών που ευθυγραμμίζονται με τις προτιμήσεις και τους στόχους τους. Αυτές οι εταιρικές μορφές περιλαμβάνουν:

 1. Ανώνυμη Εταιρεία (S.A.): Παρόμοια με τη Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (PLC), η S.A. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης κεφαλαίων μέσω δημόσιων προσφορών και διαφόρων δομών διακυβέρνησης.
 2. Société à Responsabilité Limitée (S.à r.l.): Αυτή η μορφή αντικατοπτρίζει στενά μια περιορισμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ltd.). Παρέχει ευελιξία και περιορισμένη ευθύνη για τους μετόχους, καθιστώντας την ευνοϊκή επιλογή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 3. Société en Commandite par Actions (SCA): Η SCA, που μοιάζει με την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, αποτελεί ελκυστική επιλογή όταν επιθυμείται συνδυασμός εταίρων περιορισμένης και απεριόριστης ευθύνης.
 4. Société Coopérative (S.C.): Αυτή η δομή αντικατοπτρίζει μια συνεταιριστική οντότητα και μπορεί επίσης να συσταθεί ως δημόσια εταιρεία, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για συνεργατικά εγχειρήματα.

Δραστηριότητες που επιτρέπονται και ενθαρρύνονται:

Οι δραστηριότητες του SPF ελέγχονται αυστηρά, με τον νόμο να καθορίζει ρητά τις επιτρεπόμενες και τις ενθαρρυνόμενες δραστηριότητες για τη διασφάλιση της βασικής του λειτουργίας διαχείρισης πλούτου. Το SPF μπορεί να κατέχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρεμβαίνει στη διαχείρισή τους. Δεν μπορεί να αναλάβει διευθυντικούς ρόλους σε αυτές τις εταιρείες, διατηρώντας το καθεστώς της ανεξάρτητης διαχείρισης πλούτου.

Φορολογικά ζητήματα για Ιάπωνες πελάτες:

Καθώς οι Ιάπωνες πελάτες εξετάζουν τα πιθανά οφέλη του SPF, είναι σημαντικό να εξετάζουν τις φορολογικές επιπτώσεις, καθώς η φορολογική βελτιστοποίηση αποτελεί κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης του πλούτου. Το φορολογικό τοπίο του Λουξεμβούργου, όταν αξιοποιείται αποτελεσματικά, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη διατήρηση και την ανάπτυξη του πλούτου των Ιαπώνων επενδυτών.

 1. Φορολογική απαλλαγή: Ίσως ένας από τους πιο επιτακτικούς λόγους για τους Ιάπωνες πελάτες να εξετάσουν τις επενδύσεις SPF είναι η απαλλαγή από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων και τον φόρο περιουσίας. Αυτή η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του καθεστώτος SPF και εξυπηρετεί τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των επενδύσεων.
 2. Ετήσιος φόρος: Ο ετήσιος φόρος εγγραφής, γνωστός ως “taxe d’abonnement”, ο οποίος επιβάλλεται στις οντότητες SPF. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 0,25% επί της φορολογικής βάσης, με ελάχιστο όριο τα 100 ευρώ και μέγιστο τα 125.000 ευρώ. Η φορολογική βάση περιλαμβάνει το καταβεβλημένο κεφάλαιο και τυχόν υφιστάμενα ασφάλιστρα. Ειδικότερα, τα χρέη που υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και της υπέρ το άρτιο καταβολής μετοχών συνυπολογίζονται επίσης στη φορολογική βάση για τον υπολογισμό του φόρου εγγραφής.
 3. Διανομή μερίσματος: Τα μερίσματα που διανέμονται από ένα SPF στους μετόχους του απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου στην πηγή στο Λουξεμβούργο. Το πλεονέκτημα αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία των μεμονωμένων μετόχων, καθιστώντας το ελκυστικό για τους Ιάπωνες επενδυτές.
 4. Φορολόγηση των μετόχων του Λουξεμβούργου: Οι Ιάπωνες πελάτες θα πρέπει να σημειώσουν ότι τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους του Λουξεμβούργου, ιδίως σε ιδιώτες, μπορεί να υπόκεινται σε πλήρη φορολόγηση κατά την είσπραξη. Το φορολογικό καθεστώς του Λουξεμβούργου δεν προβλέπει την απαλλαγή του 50% που ορίζεται στο άρθρο 115/15α του νόμου του Λουξεμβούργου για τη φορολογία εισοδήματος για τα μερίσματα των SPF, δεδομένου του υποκειμενικού καθεστώτος απαλλαγής που χορηγείται στο SPF.
 5. Φόρος παρακράτησης τόκων: Τέλος, οι Ιάπωνες πελάτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι τόκοι που καταβάλλονται από ένα SPF για τα χρέη του προς ιδιώτες μπορεί να υπόκεινται σε τελική παρακράτηση φόρου 10% για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο Λουξεμβούργο. Επιπλέον, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην ΕΕ, οι τόκοι ενδέχεται να υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή σύμφωνα με τις διατάξεις της “Οδηγίας για τις αποταμιεύσεις”. Οι Ιάπωνες επενδυτές θα πρέπει να συνυπολογίσουν αυτές τις εκτιμήσεις στη στρατηγική τους για τη διαχείριση του πλούτου τους όταν συνεργάζονται με οντότητες SPF.

Ξένες επενδύσεις και παγκόσμιες ευκαιρίες:

Οι Ιάπωνες πελάτες, που φημίζονται για τις έξυπνες παγκόσμιες επενδύσεις τους, μπορούν να αξιοποιήσουν τις οντότητες SPF για να αποκτήσουν πρόσβαση σε παγκόσμιες ευκαιρίες. Η κεντρική θέση του Λουξεμβούργου στην Ευρώπη και το ισχυρό οικονομικό οικοσύστημά του το καθιστούν στρατηγική πύλη για διεθνείς επενδύσεις. Με τη χρήση δομών SPF, οι Ιάπωνες επενδυτές μπορούν να περιηγηθούν αποτελεσματικά στις διεθνείς αγορές, να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να αξιοποιήσουν τη χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη του Λουξεμβούργου για να αυξήσουν τις αποδόσεις.

Διεθνείς φορολογικές επιπτώσεις:

Ενώ το SPF προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων για τους Ιάπωνες πελάτες, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς φορολογικές επιπτώσεις. Το ειδικό φορολογικό καθεστώς του SPF σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε οφέλη που χορηγούνται βάσει των συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας. Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται οι τοπικοί συντελεστές παρακράτησης στην πηγή της δικαιοδοσίας από την οποία προέρχεται το εισόδημα. Οι Ιάπωνες επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν προσεκτικά τις φορολογικές συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ του Λουξεμβούργου και των δικαιοδοσιών στις οποίες σκοπεύουν να επενδύσουν, διασφαλίζοντας ότι βελτιστοποιούν τις φορολογικές τους θέσεις.

Εποπτεία και συμμόρφωση:

Για να διατηρηθεί η ακεραιότητα του καθεστώτος SPF και να προστατευθούν τα συμφέροντα των επενδυτών, η αυστηρή εποπτεία είναι επιβεβλημένη. Η φορολογική εποπτεία των οντοτήτων SPF ασκείται από την Administration de l’Enregistrement et des Domaines του Grand-duchy του Λουξεμβούργου. Αυτός ο εποπτικός ρόλος επικεντρώνεται κυρίως στην επαλήθευση της ακρίβειας των γεγονότων και των δεδομένων που αφορούν το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας.

Για τους Ιάπωνες πελάτες, η συμμόρφωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο του Λουξεμβούργου είναι απαραίτητη για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν τα οφέλη του καθεστώτος SPF. Η μη τήρηση των κανόνων που διέπουν τους επιλέξιμους επενδυτές, τις επενδύσεις και τις δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή του ειδικού φορολογικού καθεστώτος ενός SPF. Ως εκ τούτου, οι Ιάπωνες επενδυτές θα πρέπει να συνεργαστούν με αξιόπιστους χρηματοοικονομικούς και νομικούς συμβούλους που γνωρίζουν καλά το ρυθμιστικό τοπίο του Λουξεμβούργου για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση.

Ξεκλείδωμα πλούτου για Ιάπωνες πελάτες

Η εταιρεία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου ή Société de gestion de patrimoine familial, ή SPF, αντιπροσωπεύει μια συναρπαστική ευκαιρία για τους Ιάπωνες πελάτες που επιδιώκουν να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον πλούτο τους. Αυτή η εξειδικευμένη οντότητα, η οποία προέρχεται από την αξιόλογη χρηματοοικονομική εμπειρογνωμοσύνη του Λουξεμβούργου, προσφέρει μια στοχευμένη και εστιασμένη προσέγγιση στη διαχείριση του ιδιωτικού πλούτου. Οι Ιάπωνες επενδυτές μπορούν να επωφεληθούν από τα φορολογικά πλεονεκτήματα του SPF, συμπεριλαμβανομένων των απαλλαγών από τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τον δημοτικό φόρο επιχειρήσεων και τον φόρο περιουσίας. Επιπλέον, η απουσία παρακράτησης φόρου στην πηγή επί των μερισμάτων που διανέμονται στους μετόχους, ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία, ενισχύει την ελκυστικότητα των επενδύσεων SPF.

Οι Ιάπωνες πελάτες θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις επενδυτικές τους στρατηγικές, τις φορολογικές επιπτώσεις και τις διεθνείς ευκαιρίες όταν εμπλέκονται με οντότητες SPF. Αξιοποιώντας το χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα του Λουξεμβούργου και τηρώντας τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, οι Ιάπωνες επενδυτές μπορούν να ξεκλειδώσουν πλούτο και να ξεκινήσουν ένα ταξίδι οικονομικής ευημερίας.

Για να καταχωρήσετε την εταιρεία διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου σας, επικοινωνήστε τώρα με τον εμπειρογνώμονα της Damalion.