Επιλογή Σελίδας

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Ενσωματώστε το soparfi του Λουξεμβούργου

“Η Soparfi ή SOciété de PARticipations FInancières είναι η εταιρεία χαρτοφυλακίου και χρηματοδότησης του Λουξεμβούργου. Η ύπαρξη της εταιρείας χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τα πλεονεκτήματα της επένδυσής σας σε όλη την Ευρώπη και με διεθνείς χώρες που υπέγραψαν συμφωνίες διπλής φοροαποφυγής με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου .

Διαβάστε το φυλλάδιό μας σχετικά με την εταιρεία χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου / Soparfi ή τον οδηγό μας για το Λουξεμβούργο SOPARFI.

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Τι είναι το SOPARFI ; | Η σοπάρφι του Λουξεμβούργου

Το Λουξεμβούργο ενέκρινε την οδηγία γονέων-θυγατρικών της ΕΕ το 1990, η οποία αφορά τις επιχειρήσεις που κατοικούν πλήρως στο φόρο. Από εκείνη την ημέρα, αναπτύχθηκε ένα νέο είδος εταιρείας γνωστό ως “Societe de participations financières”, ή Soparfi. Το SOPARFI είναι το πιο δημοφιλές όχημα στο Λουξεμβούργο για δραστηριότητες κατοχής και χρηματοδότησης.

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Λουξεμβουργιανή εταιρεία χαρτοφυλακίου: πώς να χρησιμοποιήσετε το Soparfi;

Μια Soparfi (SOciété de PARticipations FInancières) είναι μια τυπική εμπορική εταιρεία και, ως εκ τούτου, μπορεί να έχει έναν κάπως ιδιαίτερο εταιρικό σκοπό που περιγράφεται στο καταστατικό της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια ποικιλία επενδυτικών σχεδίων, όπως η κατοχή και χρηματοδότηση συμμετοχών, η πώληση-αγορά ακινήτων, η απόκτηση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και η απόκτηση άλλων περιουσιακών στοιχείων.

Η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Λουξεμβούργου μπορεί να επενδύει σε εταιρείες ημεδαπούς ή μη κατοίκους, να αγοράζει, να πουλά ή να εκμεταλλεύεται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, να αποκτά συμφέροντα σε εταιρείες ακινήτων ή να κατέχει προσωπικά ακίνητη περιουσία και να συμμετέχει σε εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Φορολογικό καθεστώς Ι Δημοσιονομικές παροχές

Δεν απαλλάσσεται από τη φορολογία και φορολογείται πλήρως. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο πεδίο δραστηριότητάς του.

Η Soparfi, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μειώσει δραστικά τη φορολογική της επιβάρυνση περιορίζοντας τις δραστηριότητές της στην κατοχή επενδύσεων και στη διάρθρωσή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ για το φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις μητρικές-θυγατρικές επιχειρήσεις Το Αυτό το καθεστώς, ειδικότερα, επιτρέπει φορολογική απαλλαγή για τα μερίσματα που καταβάλλονται από εταιρείες στις οποίες η μητρική εταιρεία κατέχει μερίδιο, καθώς και κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση των συμμετοχών της, υπό ορισμένες απαιτήσεις.

η σοπάρφι του ΛουξεμβούργουΠροϋποθέσεις για εξαιρέσεις

Για να τύχει τέτοιων εξαιρέσεων, η Soparfi πρέπει να δεσμευτεί ότι θα κατέχει τουλάχιστον το 10% των μετοχών μιας πλήρως φορολογητέας εταιρείας για τουλάχιστον ένα έτος.

 • Εάν το επίπεδο 10% δεν ικανοποιηθεί, εξακολουθεί να υπάρχει εξαίρεση εάν η τιμή αγοράς των μετοχών ήταν μεγαλύτερη από 1,2 εκατ. Ευρώ για μερίσματα και 6,0 εκατ. Ευρώ για κεφαλαιακά κέρδη.
 • Τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με αυτό το απαλλασσόμενο εισόδημα δεν εκπίπτουν φόρου μέχρι το ποσό του απαλλασσόμενου εισοδήματος.
 • Το ελάχιστο ποσό φόρου περιουσίας (με συγκεκριμένα κριτήρια κατοχής και κατωφλίου) είναι 4,815 ευρώ. Επιπλέον, δεν υπάρχει παρακράτηση φόρου επί τόκων ή πληρωμών μπόνους ρευστοποίησης.
 • Επιπλέον, οι soparfi ενδέχεται να είναι σε θέση να επωφεληθούν από ένα ευρύ δίκτυο φορολογικών συμφωνιών που υπέγραψε το Λουξεμβούργο που επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των παρακρατούμενων φόρων στην πηγή.

Τα SOPARFI μπορούν επιπλέον να επωφεληθούν από το δίκτυο συμβάσεων διπλής φορολογίας του Λουξεμβούργου και από τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τις μητρικές-θυγατρικές εταιρείες .

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράχθηκαν

Τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια εταιρεία του Λουξεμβούργου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών με τον συνήθη συντελεστή 24,94%.

Ωστόσο, το καθεστώς απαλλαγής εγχώριων συμμετοχών βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τις μητρικές θυγατρικές παρέχει ότι τα μερίσματα (συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων εκκαθάρισης) απαλλάσσονται από την καταβολή φόρων, εάν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις:

 • Το SOPARFI πρέπει να έχει ενεργή συμμετοχή 10% ή περισσότερο του ονομαστικού καταβεβλημένου κεφαλαίου της θυγατρικής για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.
 • Σε περίπτωση χαμηλότερου ποσοστού συμμετοχής, απαιτείται άμεση συμμετοχή με τιμή απόκτησης τουλάχιστον 1.200.000 ευρώ.

Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, το Soparfi είναι ένα ενδιαφέρον όχημα για τη διαχείριση συμμετοχών σε μια ομάδα εταιρειών και επιχειρήσεων. Αυτό είναι επίσης το ιδανικό μονοπάτι για τη χρηματοδότηση και κατοχή επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών μετοχών.

Οφέλη για τη δημιουργία και τη διαχείριση του SOPARFI

Εκτός από τη διοικητική και οικονομική σταθερότητα του Λουξεμβούργου, το soparfi διαθέτει μια σειρά από ελκυστικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο πεδίο λειτουργίας του.

 • Η SOPARFI μπορεί να κατέχει κάθε είδους ακίνητη περιουσία στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό, άμεσα ή έμμεσα.
 • Η SOPARFI μπορεί να κατέχει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, νόμοι περί πνευματικών δικαιωμάτων, σχέδια, ονόματα τομέα λογισμικού).
 • Η SOPARFI πληροί τις προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή ταξινόμηση «μητρική-θυγατρική», πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να αφαιρέσει φόρο στην πηγή για τα μερίσματα που διανέμονται στους ευρωπαίους μετόχους.
 • Μπορεί να χρησιμεύσει ως χρηματοοικονομική και εμπορική εταιρεία συμμετοχών, όχι μόνο για φορολογικούς σκοπούς, αλλά και για τη στρατηγική θέση της χώρας.
 • Ένα soparfi επίσης δεν χρειάζεται προηγούμενη ή επίσημη έγκριση, εκτός εάν προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα. Εάν η εταιρεία δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, οι πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες ενδέχεται να παραμείνουν εμπιστευτικές.
 • Το Soparfi δεν ελέγχεται ούτε παρακολουθείται από το CSSF και επομένως δεν υπόκειται σε συνεχή εποπτεία από καμία ρυθμιστική ή κυβερνητική αρχή.

Σε ποιον απευθύνεται ένα soparfi;

Εταιρείες και ιδιώτες χρησιμοποιούν αυτόν τον τύπο εταιρείας λόγω του εύκολου και ελκυστικού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το Soparfi ένα ενδιαφέρον όχημα για τη διαχείριση συμμετοχών σε έναν εταιρικό όμιλο ή για οικογενειακές επιχειρήσεις.

Νομικό πλαίσιο

Ένα Soparfi μπορεί να ενσωματωθεί στη νομική μορφή:

 • Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Α.Ε.)
 • Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (SARL)
 • Σύμπραξη περιορισμένη με μετοχές (SCA)
 • Κοινή ετερόρρυθμη εταιρία (SCS)
 • Ειδική ετερόρρυθμη εταιρεία (SCSp)
 • Συνεργατική εταιρεία (SC)
 • Ευρωπαϊκή εταιρεία (SE)

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Κόστος ενσωμάτωσης

Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο ποικίλλει ανάλογα με τη νομική μορφή, για παράδειγμα (SA, SCA: 31000 EUR, SARL: 12000 EUR). Οι συνεισφορές σε είδος επιτρέπονται εάν αποτελούνται από περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αποτιμηθούν οικονομικά, εξαιρουμένων των έργων ή των υπηρεσιών.

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σκόπιμο να προσληφθεί ένας ελεγκτής του οποίου το καθήκον είναι να αναφέρει την περιγραφή κάθε συνεισφοράς και τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούνται.

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Επενδυτική πολιτική

 • Απεριόριστος
 • Δεν υπάρχει καθορισμένος λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια (85:15 απαιτείται στην πράξη για απαλλασσόμενες μετοχικές δραστηριότητες)

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Κανόνες και κανονισμοί

 • Εντός ενός μηνός από την έναρξη της δραστηριότητας, ο κανονισμός πρέπει να δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα του Λουξεμβούργου.
 • Εάν ο κύκλος εργασιών της εταιρείας, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και ο αριθμός των εργαζομένων υπερβεί ένα καθορισμένο όριο, μπορεί να χρειαστεί ελεγχόμενη ετήσια έκθεση.
 • Οι φορολογικές δηλώσεις εταιρειών πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Μαΐου του επόμενου οικονομικού έτους.

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Διοίκηση της εταιρείας

 • Η εταιρεία διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη, μετόχους ή, στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρείας Unipersonnelle, μόνο ενός διευθυντή.
 • Οι διευθυντές ευθύνονται προσωπικά έναντι της εταιρείας για τυχόν σφάλματα στη διαχείριση.
 • Για να αντιμετωπιστούν οι βασικές διατάξεις, τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοικος Λουξεμβούργου .

η σοπάρφι του Λουξεμβούργου Γιατί να ανοίξετε μια εκμετάλλευση SOPARFI στο Λουξεμβούργο;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας επενδυτής πρέπει να δημιουργήσει ένα SOPARFI στο Λουξεμβούργο. Εκτός από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που παρέχει μια εταιρεία SOPARFI του Λουξεμβούργου, οι διεθνείς επενδυτές λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω, αν και η ομάδα των ειδικών μας μπορεί να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες:

Μυστικότητα – η εταιρεία χαρτοφυλακίου παρέχει ενισχυμένη προστασία τόσο στους μετόχους όσο και στα βασικά στελέχη.

Η απλή διαδικασία εγγραφής – Το Λουξεμβούργο είναι μία από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά την ευκολία δημιουργίας επιχείρησης.

Ελάχιστα κριτήρια εγγραφής εταιρείας – Μπορεί να συσταθεί μια εταιρεία SOPARFI με έναν μόνο μέτοχο και έναν διευθυντή.

Ιδανική για την έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων – Μια εταιρεία SOPARFI είναι ιδανική για την έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων, την προσφορά μετοχών στο Χρηματιστήριο ή τη δημιουργία κεφαλαίων μέσω επενδύσεων.

Η Soparfi είναι διαφορετική από την ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης περιουσίας που ονομάζεται SPF (société de gestion de patrimonial familial).

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το SOPARFI στο Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε με τους ειδικούς της Damalion , οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν στη δημιουργία μιας εταιρείας με βάση τα επιχειρηματικά σας ενδιαφέροντα.

Ενσωματώστε τη δομή του Λουξεμβούργου

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το SOPARFI στο Λουξεμβούργο με το Damalion;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.