Selecteer een pagina

de soparfi van luxemburg Uw Luxemburgse soparfi oprichten

“Soparfi” of “SOciété de PARticipations FInancières” is de Luxemburgse houdster- en financieringsmaatschappij. Als u een Luxemburgse holding hebt, kunt u de vruchten plukken van uw investering in heel Europa en met de internationale landen die met het Groothertogdom Luxemburg overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting hebben gesloten.

Lees onze brochure over de Luxemburgse holding / Soparfi of onze Luxemburgse SOPARFI-gids.

de soparfi van luxemburg Wat is SOPARFI? | The luxembourg soparfi

Luxemburg heeft in 1990 de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen aangenomen, die betrekking heeft op volledig belastbare ingezeten ondernemingen. Sinds die dag heeft zich een nieuw soort vennootschap ontwikkeld, de “Société de participations financières”, of Soparfi. SOPARFI is in Luxemburg het meest gebruikte vehikel voor holding- en financieringsactiviteiten.

de soparfi van luxemburg Luxemburgse holding: hoe gebruik je de Soparfi ?

Een Soparfi (SOciété de PARticipations FInancières) is een standaard handelsvennootschap en kan derhalve een enigszins bijzonder maatschappelijk doel hebben dat in haar statuten is omschreven. Het kan worden gebruikt in een verscheidenheid van investeringsplannen, zoals het aanhouden en financieren van deelnemingen, de koop-verkoop van het onroerend goed, de verwerving van eigendomsrechten en de verwerving van andere activa.

De Luxemburgse holding mag investeren in ingezeten of niet-ingezeten vennootschappen, intellectuele eigendomsrechten kopen, verkopen of exploiteren, belangen verwerven in onroerendgoedmaatschappijen of zelf onroerend goed bezitten, en alle commerciële en industriële activiteiten ontplooien.

de soparfi van luxemburg Belastingstelsel I Fiscale voordelen

Het is niet vrijgesteld van belasting en is volledig belastbaar. Er zijn geen beperkingen op haar werkterrein.

Een Soparfi daarentegen kan haar belastingdruk drastisch verlagen door haar activiteiten te beperken tot het aanhouden van beleggingen en deze zodanig te structureren dat zij kan profiteren van de vereisten in de EU-richtlijn betreffende de belastingregeling voor moeder-dochterondernemingen. Deze regeling voorziet met name in een belastingvrijstelling voor dividenden die worden uitgekeerd door vennootschappen waarin de moedermaatschappij een deelneming bezit, alsmede voor meerwaarden bij de verkoop van haar deelnemingen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

de soparfi van luxemburgVoorwaarden voor vrijstellingen

Om voor dergelijke vrijstellingen in aanmerking te komen, moeten de Soparfi zich ertoe verbinden ten minste 10% van de aandelen in een volledig belastbare vennootschap aan te houden gedurende ten minste één jaar.

 • Indien niet aan het 10%-niveau wordt voldaan, is nog steeds een vrijstelling mogelijk indien de aankoopprijs van de aandelen hoger was dan EUR 1,2 miljoen voor dividenden en EUR 6,0 miljoen voor vermogenswinsten.
 • Uitgaven die rechtstreeks verband houden met deze vrijgestelde inkomsten zijn tot het bedrag van de vrijgestelde inkomsten niet fiscaal aftrekbaar.
 • Het minimumbedrag van de vermogensbelasting (onder specifieke houdster- en drempelcriteria) is 4.815 euro. Bovendien is er geen roerende voorheffing op uitkeringen van rente of liquidatiebonussen.
 • Bovendien kan de soparfi wellicht profiteren van een breed netwerk van door Luxemburg ondertekende belastingovereenkomsten waardoor de bronbelastingtarieven kunnen worden geminimaliseerd.

SOPARFI’s kunnen bovendien profiteren van het Luxemburgse netwerk van dubbelbelastingverdragen en van de bepalingen van de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen.

Vrijstelling van inkomstenbelasting op ontvangen dividenden

De door een Luxemburgse vennootschap ontvangen dividenden zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen het gebruikelijke tarief van 24,94%.

De binnenlandse deelnemingsvrijstellingsregeling op basis van de EU-moeder-dochterrichtlijn biedt echter de mogelijkheid dividenden (met inbegrip van liquidatiedividenden) vrij te stellen van het betalen van belasting als aan deze voorwaarden is voldaan:

 • De SOPARFI moet gedurende een ononderbroken periode van ten minste twaalf maanden een actieve deelneming van 10% of meer van het nominale gestorte kapitaal van de dochteronderneming bezitten.
 • Bij een lager deelnemingspercentage is een rechtstreekse deelneming met een overnameprijs van ten minste EUR 1.200.000 vereist.

Door deze kenmerken is de Soparfi een intrigerend instrument voor het beheer van deelnemingen in een groep vennootschappen en ondernemingen. Dit is ook de ideale weg voor het financieren en aanhouden van durfkapitaal en private equity-investeringen.

Voordelen voor de oprichting en het beheer van SOPARFI

Afgezien van de administratieve en financiële stabiliteit van Luxemburg bezit het soparfi een aantal aantrekkelijke kenmerken. Er zijn geen beperkingen aan het werkingsgebied.

 • SOPARFI kan in Luxemburg of in het buitenland, rechtstreeks of onrechtstreeks, alle soorten vastgoed bezitten.
 • SOPARFI kan houder zijn van intellectuele eigendomsrechten (merken, octrooirechten, auteursrechten, tekeningen en modellen, softwaredomeinnamen).
 • SOPARFI komt in aanmerking voor de Europese “moeder-dochter”-classificatie, wat betekent dat zij geen bronbelasting hoeven in te houden op dividenden die aan Europese aandeelhouders worden uitgekeerd.
 • Het kan dienen als financiële en commerciële holding, niet alleen voor belastingdoeleinden, maar ook voor de strategische positie van het land.
 • Een soparfi behoeft ook geen voorafgaande of officiële goedkeuring, tenzij zij voornemens is een commerciële activiteit uit te oefenen. Indien de onderneming geen commerciële activiteit uitoefent, kan informatie over de eigenaars vertrouwelijk blijven.
 • Soparfi wordt noch gecontroleerd noch gemonitord door de CSSF en is derhalve niet onderworpen aan permanent toezicht door een regelgevende of overheidsinstantie.

Aan wie is een soparfi geadresseerd?

Ondernemingen en particulieren maken gebruik van deze vennootschapsvorm vanwege het eenvoudige en aantrekkelijke juridische en fiscale kader. Deze kenmerken maken van de Soparfi een interessant instrument voor het beheer van deelnemingen in een ondernemingsgroep of voor familiebedrijven.

Wettelijk kader

Een Soparfi kan worden opgericht in de rechtsvorm van:

 • Een naamloze vennootschap (NV)
 • Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Een gewone commanditaire vennootschap (SCS)
 • Een speciale commanditaire vennootschap (SCSp)
 • Een coöperatieve vennootschap (SC)
 • Een Europese vennootschap (SE)

de soparfi van luxemburg Kosten om op te nemen

Het minimaal vereiste kapitaal varieert naar gelang van de rechtsvorm, bijvoorbeeld (SA, SCA: 31000 EUR, SARL: 12000 EUR). Bijdragen in natura zijn toegestaan indien zij bestaan uit economisch waardeerbare activa, met uitzondering van werken of diensten.

In dat geval is het raadzaam een beroep te doen op een accountant die tot taak heeft verslag uit te brengen over de beschrijving van elke inbreng en de gebruikte waarderingstechnieken.

de soparfi van luxemburg Beleggingsbeleid

 • Onbeperkt
 • Er is geen bepaalde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (in de praktijk is 85:15 vereist voor vrijgestelde deelnemingen)

de soparfi van luxemburg Regels en voorschriften

 • Binnen een maand na het begin van de activiteit moeten de statuten in het officiële publicatieblad van Luxemburg worden bekendgemaakt.
 • Indien de omzet van de onderneming, de totale activa en het aantal werknemers een bepaalde drempel overschrijden, kan een gecontroleerd jaarverslag nodig zijn.
 • Vennootschapsbelastingaangiften moeten uiterlijk op 31 mei van het volgende fiscale jaar worden ingediend.

de soparfi van luxemburg Bestuur van de vennootschap

 • De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die moet bestaan uit ten minste drie leden, aandeelhouders, of, in het geval van de Société Anonyme Unipersonnelle, uit slechts één bestuurder.
 • De bestuurders zijn persoonlijk aansprakelijk jegens de vennootschap voor fouten in het beheer.
 • Om aan de kernbepalingen te voldoen, moet ten minste één bestuurslid een ingezetene van Luxemburg zijn.

de soparfi van luxemburg Waarom een SOPARFI-bedrijf in Luxemburg openen?

Er zijn tal van redenen waarom een belegger een SOPARFI in Luxemburg zou moeten oprichten. Naast de fiscale voordelen die een Luxemburgse SOPARFI-vennootschap biedt, houden internationale beleggers rekening met de hieronder opgesomde factoren, hoewel ons team van specialisten meer in detail kan treden:

Privacy – de holding biedt betere bescherming aan zowel aandeelhouders als belangrijke leidinggevenden.

De eenvoudige registratieprocedure – Luxemburg is een van de meest geavanceerde Europese landen als het gaat om het gemak waarmee een bedrijf kan worden opgericht.

Minimumcriteria voor de registratie van vennootschappen – Een SOPARFI-vennootschap kan worden opgericht met slechts één aandeelhouder en één bestuurder.

Ideaal voor de uitgifte van financiële instrumenten – Een SOPARFI-vennootschap is perfect geschikt voor de uitgifte van financiële instrumenten, het aanbieden van aandelen op de beurs of het genereren van fondsen door beleggingen.

De Soparfi verschilt van de SPF (société de gestion de patrimonial familial), een maatschappij voor het beheer van particulier vermogen.

Indien u meer informatie wenst over de SOPARFI in Luxemburg, kunt u contact opnemen met onze Damalion-experts, die u kunnen bijstaan bij de oprichting van een vennootschap op basis van uw zakelijke belangen.

Oprichting van uw Luxemburgse structuur

Wilt u meer weten over SOPARFI in Luxemburg met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.