Selecteer een pagina

Damalion Brazil desk

Zaken doen in Brazilië

De meeste buitenlandse investeerders die hun bereik willen uitbreiden en een bedrijf willen openen in Zuid-Amerika, verkiezen Brazilië boven andere landen. Brazilië wordt om verschillende redenen beschouwd als een veelbelovend land voor economische groei.

Brazilië is de zevende economie in de wereld per bruto binnenlands product tegen koopkrachtpariteit. Het land staat op de 84e plaats wat het inkomen per hoofd van de bevolking betreft, dat in 2020 14.550 dollar zal bedragen. In 2020 zal de Braziliaanse bevolking naar schatting 212,6 miljoen mensen tellen. Het land is lid van het Mercosul-handelsblok en blijft de grootste economie van Zuid-Amerika met een aandeel van bijna 50% in het BBP van Zuid-Amerika.

Als u zaken wilt doen in Brazilië, is het absoluut noodzakelijk om een grondige kennis op te bouwen van het plaatselijke juridische, economische en financiële landschap. Hoewel het land een enorme consumentenbasis heeft en de laatste jaren langzaam een toevluchtsoord wordt voor veel techbedrijven, is het ook een van de moeilijkste landen om een bedrijf te vestigen onder buitenlandse investeerders. Desondanks blijft Brazilië een zeer concurrerende natie waar investeringen mettertijd exponentieel kunnen groeien.

Hier is een lijst van overwegingen bij het zakendoen in Brazilië:

 • Overvloedige natuurlijke hulpbronnen
 • Aanzienlijke externe reserves
 • Grote middenklasse bevolking
 • De binnenlandse dienstensector van Brazilië is goed voor 72% van het BBP, de industrie voor 22,7% en de landbouwproductie voor 5,2%.
 • 124e plaats volgens de Ease of Doing Business Index van de Wereldbank in 2020.
 • Op basis van het Global Competitiveness Report had Brazilië in 2019 een concurrentie-index van 60,9.

De belangrijkste voordelen van zakendoen in Brazilië

 • Vestiging in Brazilië geeft buitenlandse investeerders en buitenlandse rechtspersonen gemakkelijk toegang tot andere landen in de Zuid-Amerikaanse regio.
 • Buitenlandse investeerders die zaken doen in Brazilië kunnen hun voordeel doen met strategische handelsovereenkomsten met andere landen.
 • Ondernemingen die eigendom zijn van buitenlandse investeerders maar in Brazilië zijn gevestigd, hebben rechtstreeks toegang tot landen als Paraguay, Argentinië en Uruguay en andere lidstaten die betrokken zijn bij de multilaterale overeenkomst van MERCOSURI.
 • Brazilië is ook lid van de BRICS, een handelsgroep van opkomende landen, waaronder Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Ondernemingen die zich in Brazilië vestigen, kunnen profiteren van handels- en handelsmogelijkheden naar de markten van andere leden.
 • Brazilië is een uitgestrekt land en rijk aan natuurlijke hulpbronnen, waardoor het de perfecte plaats is om landbouwproductie en aanverwante zakelijke ondernemingen op te zetten.
WETTELIJK SYSTEEM

Brazilië is een federatieve en presidentiële republiek. De regering is seculier en wordt geleid door de president. De regering wordt op geen enkele wijze beïnvloed door religieuze organisaties. De grondwet van het land bepaalt duidelijk de scheiding der machten tussen de drie takken, namelijk de uitvoerende, de rechterlijke en de wetgevende macht.

Het land volgt een burgerlijk rechtssysteem dat is geïnspireerd op de Romeins-Germaanse traditie. Schriftelijke wetten zijn een cruciaal onderdeel van zijn rechtskader prevaleren boven bestaande gewoonten en jurisprudentie in termen van

Brazilië hanteert een burgerlijk rechtssysteem, gebaseerd op de Romeins-Germaanse traditie. Hoewel gewoonterecht en rechtspraak deel uitmaken van het rechtskader, heeft het geschreven recht uit interpretatief oogpunt voorrang. Het federale recht bepaalt dat een rechter zich slechts op analogie, gewoonte en algemene rechtsbeginselen kan beroepen wanneer de wet ter zake zwijgt. De partijen bij arbitrage kunnen vrijelijk het geheel van wetten en normen kiezen dat de beslechting van een geschil zal beheersen, met inbegrip van de algemene beginselen van het internationale handelsrecht.

Brazilië is een federatieve en presidentiële republiek. De regering is seculier en wordt geleid door de president. De regering is onafhankelijk van enige religieuze groep of organisatie.

Wetten worden gemaakt op federaal, staats- en gemeentelijk niveau. Wanneer de federale en de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de regeling van een aangelegenheid, moet de federale wet algemene concepten en richtsnoeren creëren, terwijl de deelstaat verantwoordelijk is voor de regeling van de fijnere details.

De uitvoerende macht kan decreten uitvaardigen die bij wet zijn voorzien. Overheidsinstanties kunnen ook administratieve regels uitvaardigen om meer details te controleren binnen hun jurisdictie.

 • Entiteit Keuze

Brazilië staat over het algemeen positief tegenover directe buitenlandse investeringen. Er zijn echter bepaalde sectoren die door de federale grondwet als strategisch worden beschouwd en die ofwel beperkt zijn tot Braziliaanse staatsburgers ofwel onderworpen zijn aan verdere toestemming van de regering. Enkele van de industriesectoren die voor buitenlandse investeerders kunnen worden beperkt, zijn de volgende

 • Financiële instellingen
 • Postdiensten
 • Kernenergie
 • Landelijk onroerend goed
 • Particuliere beveiliging en vervoer
 • Internationale grenzen en aangrenzende gebieden
 • Cabotage of het vervoer van buitenlandse burgers en goederen binnen de grenzen van Brazilië met een luchtvaartuig dat eigendom is van een ander land

Krachtens wet 13.097 van 19 januari 2015, die wet 8.080/1990 wijzigt, kunnen buitenlandse ondernemingen worden toegelaten in bepaalde nichesectoren van de gezondheidszorg. Maatregel 863 van 13 december 2012 staat buitenlandse investeringen tot 100% toe in luchtvaartmaatschappijen die onder binnenlandse vluchtconcessieovereenkomsten opereren.

Buitenlandse directe investeringen moeten volgens de regel bij de Braziliaanse Centrale Bank worden geregistreerd. Voor buitenlandse investeringen op de effectenmarkt moeten buitenlandse entiteiten volledig geregistreerd zijn bij de Braziliaanse effectencommissie. Bovendien moeten buitenlandse investeerders zich inschrijven in het register van belastingbetalers van de Braziliaanse federale belastingdienst wanneer zij vertegenwoordigers aanwijzen die in Brazilië wonen.

Voor buitenlandse investeerders is de meest gebruikelijke rechtsvorm bij het zakendoen een dochteronderneming met rechtspersoonlijkheid of een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Hieronder vindt u een overzicht van alle algemene bedrijfsjuridische vormen die buitenlandse rechtspersonen kunnen kiezen wanneer zij in Brazilië een bedrijf oprichten:

 1. Limitada of Naamloze Vennootschap

De naamloze vennootschap in Brazilië lijkt sterk op die van de Verenigde Staten. Een van de belangrijkste punten bij het overwegen van een LLC zijn de beperkingen die verband houden met de verantwoordelijkheden die elke aandeelhouder op zich neemt. In de regel is de verantwoordelijkheid van elke aandeelhouder uitsluitend beperkt tot het bedrag van zijn of haar maatschappelijk kapitaal. Desondanks is het belangrijk op te merken dat alle aandeelhouders van LLC verantwoordelijk zullen worden gehouden voor de betaling van het startkapitaal van de vennootschap.

 • Geen minimum- of maximumkapitaal, tenzij een entiteit betrokken zal zijn bij handelsactiviteiten of buitenlandse onderdanen in dienst neemt als bestuurders en managers.
 • Een LLC die op statuten is gebaseerd, moet bij de Board of Trade worden geregistreerd.
 • Ten minste twee aandeelhouders zijn vereist, zonder minimum- of maximumrentepercentage.
 • Buitenlandse rechtspersonen moeten worden vertegenwoordigd door een ingezetene of een onderdaan van Brazilië.
 • LLC’s kunnen niet worden geregistreerd of aandelen verkopen op de beurs.
 • Een LLC-lid kan zijn aandelen niet verkopen zonder de volledige goedkeuring van de andere aandeelhouders.
 1. Sociedad Anonima of Naamloze Vennootschap

De naamloze vennootschap van het land is streng gereglementeerd door een specifieke wet en lijkt sterk op de C-vennootschappen van de VS. Buitenlandse vennootschappen die voor deze rechtsvorm kiezen, kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. De aansprakelijkheid van een aandeelhouder is beperkt tot het percentage van de aandelen dat hij of zij heeft voorgeschreven. Buitenlandse rechtspersonen moeten voor de oprichting van een naamloze vennootschap in Brazilië absoluut een bedrijfsjurist kiezen. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ideaal voor grotere ondernemingen die fondsen willen werven bij het grote publiek.

 • Ten minste twee aandeelhouders, natuurlijke personen of rechtspersonen, om een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten.
 • Kan de vorm aannemen van openbaar verhandelde of gesloten effecten, hetgeen betekent dat effecten en aandelen ter beschikking van het grote publiek worden gesteld.
 • Een minimum van 10% van de kapitaalaandelen moet bij de bank worden gedeponeerd om de oprichting te voltooien.
 • Ten minste 5% van de jaarlijkse netto-inkomsten moet worden toegewezen aan een wettelijke reserve totdat deze met succes 20% van het kapitaal bedraagt.
 • De meerderheidsaandeelhouders hebben de volledige zeggenschap, terwijl de minderheidsaandeelhouders de zeggenschap kunnen overnemen indien de andere aandeelhouders niet aanwezig zijn op de algemene vergaderingen.
 • Verplichte deponering van financiële staten bij het plaatselijke handelsregister en publicatie ervan in het Staatsblad en een belangrijk particulier dagblad.
 • Vereist om een eigen raad van bestuur te vormen, bestaande uit fiscale ingezetenen in Brazilië of houders van een permanent visum, alsook een administratieve raad die buitenlandse onderdanen kan omvatten.
 1. Silent Partnership of SCP

Stille vennootschappen worden beschouwd als organisaties zonder rechtspersoonlijkheid bestaande uit twee of meer leden die deelnemen aan zakelijke, financiële en handelsactiviteiten, en die de winst onderling verdelen. In wezen worden stille vennootschappen doorgaans gebruikt voor vastgoedinitiatieven, herbebossingsprojecten en het poolen van hotels. Stille vennootschappen hebben een beperkte levensduur, hetgeen betekent dat de vennootschap wordt opgeheven zodra de activiteiten zijn voltooid.

 • Ten minste één lid zal verantwoordelijk worden gehouden voor het beheer en de activiteiten van de onderneming. Deze schijnbare partner zal verantwoordelijk zijn voor elke aansprakelijkheid jegens derden.
 • De andere vennoten, ook stille vennoten genoemd, zijn tegenover de beherende vennoot alleen aansprakelijk voor verbintenissen tegenover derden. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de hoeveelheid van de schijnbare partner.
 • Volgens de Braziliaanse belastingwetgeving zijn stille vennootschappen voor de inkomstenbelasting vergelijkbaar met vennootschappen.
 1. Consortium

Dit is een collectieve verzameling van vennootschappen en ondernemingen met als enig doel het uitvoeren van een beperkte operatie of activiteit. Consortia vallen onder de categorie entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid, waarin twee of meer leden kunnen deelnemen aan zakelijke, financiële en handelsondernemingen, en ook onderling winst kunnen delen.

 • De gezamenlijke aansprakelijkheid van de partners wordt niet in aanmerking genomen, aangezien elke partner verantwoordelijk zal worden gehouden voor zijn of haar eigen verplichtingen, overeenkomstig de consortiumovereenkomst.
 • In een consortiumovereenkomst wordt de organisatorische rol van elk consortium duidelijk omschreven en worden de verplichtingen en rechten van elke partner vastgesteld.
 • Een consortiumovereenkomst moet alle volgende elementen bevatten: opdracht van het consortium, bedrijfsleden van het consortium, duur, adres en jurisdictie, verplichtingen en aansprakelijkheden van elke partner.
 • De consortiumovereenkomst moet worden gedeponeerd bij de plaatselijke Board of Trade, die in hetzelfde rechtsgebied als het hoofdkantoor is gevestigd. Aangezien een consortium niet als een vennootschap wordt beschouwd, wordt het niet als belastingplichtige aangemerkt.
 1. Eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
 • Dit is de meest voorkomende rechtsvorm die door individuele ondernemers wordt gebruikt.
 • Het gestorte kapitaal moet gelijk zijn aan minimaal 100 maal het huidige minimumloon.
 • De verantwoordelijkheid van elke aandeelhouder zal slechts beperkt zijn tot het totale bedrag van zijn of haar aandelen.
 • Alle aandeelhouders zullen aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van het maatschappelijk kapitaal.
 • Alleen natuurlijke personen kunnen aandeelhouder zijn, waarbij elke natuurlijke persoon slechts één EIRELI mag oprichten.
 • Alleen Braziliaanse onderdanen en buitenlanders met een vaste verblijfplaats mogen een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten.
 1. Filiaal van een buitenlandse vennootschap

Rechtspersonen zoals ondernemingen kunnen ervoor kiezen een filiaal in Brazilië op te richten. Dit is een grotere uitdaging omdat het doorgaans zes maanden in beslag neemt en de daaraan verbonden kosten hoger zijn dan die van andere rechtsvormen.

 • Het bijkantoor moet in Brazilië onder dezelfde naam werken als die van het land van oorsprong.
 • Een permanente wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf in Brazilië is vereist.
 • De hoofdonderneming moet haar juridisch bestaan bewijzen door kopieën in te dienen van haar statuten, aandeelhouderslijst, laatste balans, en een besluit om legaal een filiaal in Brazilië te openen.
 • Een bepaald bedrag van het kapitaal van de vennootschap moet worden toegewezen aan het filiaal in Brazilië.
 • Alle in te dienen documenten moeten officieel worden vertaald en notarieel worden bekrachtigd door het Braziliaanse consulaat.
 • De overmaking van winst is vrijgesteld van bronbelasting.
 • Buitenlandse vennootschappen moeten een speciale vergunning verkrijgen om een filiaal van een onderneming te openen. De vergunning wordt afgegeven door het Ministerie van Ontwikkeling, Industrie en Handel.
 • Een buitenlands bijkantoor mag zijn werkzaamheden pas aanvangen wanneer het volledig is geregistreerd, met zijn vergunning en alle bewijsstukken zijn gepubliceerd in de Diario Oficial en een plaatselijk dagblad.
BANKEN

Er is een breed scala aan krediet- en financiële diensten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van banken en financiële instellingen in Brazilië. Het bank- en financieringswezen wordt gereguleerd door de Centrale Bank, terwijl andere banken en andere financiële instellingen onder streng overheidstoezicht staan met betrekking tot hun boekhoudkundige activiteiten en algemene operaties.

 • Investeringsbanken bieden waardevolle diensten aan buitenlandse investeerders die op zoek zijn naar middellange- en langetermijnfinanciering.
 • Met de hulp van een investeringsbank kunnen buitenlandse investeerders langetermijnfinanciering verkrijgen via de verkoop van aandelen of schuldverplichtingen op de openbare markt of via onderhandse plaatsing, en via fusies en overnames.
 • In het algemeen zijn er in Brazilië geen beperkingen op de toegang van bedrijven in buitenlandse handen tot lokale particuliere financiering.
 • Buitenlandse rechtspersonen mogen beleggen in overheidspapier en in beursgenoteerde ondernemingen.
 • Buitenlandse beleggers hebben toegang tot de Braziliaanse effectenmarkt via geregistreerde Braziliaanse beleggingsfondsen.
IMMIGRATIE

Het Braziliaanse ministerie van Arbeid heeft een resolutie gepubliceerd waarin de investeringsvereisten voor het verkrijgen van een permanent visum voor buitenlandse investeerders worden aangescherpt.

 • Buitenlandse investeerders die een permanent visum in Brazilië willen verkrijgen, moeten ten minste 500.000 Braziliaanse Reals of 130.000 USD investeren om voor een visum in aanmerking te komen.
 • Het Braziliaanse ministerie van Arbeid kan kleinere investeringen aanvaarden, zoals 150 Braziliaanse Reals in sommige speciale gevallen waarin de investeringen bestemd zijn voor technologiebedrijven die in de stimuleringsmaatregelen van de regering voor startende ondernemingen zijn opgenomen.
 • Indien een buitenlandse quotumhouder een Resident Visa verkrijgt, kan de quotumhouder worden aangesteld als manager van een Limited Liability Company.
 • Tijdelijk visum

Een tijdelijk visum wordt aanbevolen voor beroepsbeoefenaren met (i) geldige arbeidscontracten met een Braziliaans bedrijf (ii) in het kader van overeenkomsten inzake technische bijstand of technologieoverdracht zonder een formele arbeidsverhouding met een Braziliaans bedrijf.

 • Wetten, contracten en vergunningen

Arbeidsbetrekkingen worden geregeld door de Consolidatie van Arbeidswetten (CLT), Decreet-wet 5.452 en de Braziliaanse grondwet. CLT en andere specifieke wetten zijn van toepassing op zowel Braziliaanse als buitenlandse werknemers die in Brazilië werken.

 • Een schriftelijke arbeidsovereenkomst is volgens de wet niet per se verplicht, behalve in het geval van intermitterende contacten en wanneer bepaalde clausules worden bedongen.
 • Basisvoorwaarden voor tewerkstelling zijn registratie bij de Braziliaanse belastingdienst voor het verzamelen van arbeids-, socialezekerheids- en belastinggegevens betreffende werknemers en onafhankelijke contractanten.
 • Schriftelijke arbeidsovereenkomsten worden aanbevolen omdat zij de arbeidsvoorwaarden van een werknemer helpen vastleggen.
 • Een schriftelijke overeenkomst moet het volgende bevatten: (1) soort contract, of het een contract voor bepaalde , onbepaalde of intermitterende tijd is (2) contractduur en reden van tewerkstelling (3) plaats waar een werknemer geacht wordt te werken en overplaatsingsmogelijkheden, indien zijn werk dit noodzakelijk zou maken (4) functie van de werknemer (5) loon (6) mogelijkheid van salarisinhouding als gevolg van schade die hij of zij aan de werkgever zou kunnen lijden.
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn van toepassing op arbeidsovereenkomsten en hebben voorrang boven contractuele overeenkomsten. De collectieve arbeidsovereenkomsten moeten voor de werknemer gunstiger zijn dan een contractuele overeenkomst.
BELASTINGREGIME

In de federale grondwet van Brazilië zijn de algemene beginselen van de belastingheffing, de beperkingen van de belastingbevoegdheid, de fiscale bevoegdheden van de verschillende overheidsniveaus en de bepalingen inzake de verdeling van de belastingopbrengsten vastgelegd.

 • Elke staat en gemeente heeft zijn eigen discretionaire bevoegdheden om wetten en voorschriften inzake belastinginning vast te stellen.
 • De Braziliaanse Internal Revenue Service (IRS) beheert het federale belastingstelsel, met inbegrip van de socialezekerheidsbijdragen en de douaneheffingen.
 • De Braziliaanse belastingen worden zelf geheven en de belastingaangiften worden ingediend in de woonplaats van de belastingbetaler.
 • Brazilië kent een zware belastingdruk en een complexe en dynamische wetgeving, maar met een wendbaar en efficiënt inningssysteem.
 • Niet-nakoming van fiscale verplichtingen kan resulteren in hoge boetes.
 • De door de belastingautoriteiten opgelegde belastingaanslagen omvatten een boete van 75% van de hoofdsom van de onbetaalde belastingschuld.
 • In gevallen waarin sprake is van fraude, opzettelijk wangedrag of simulatie, wordt een verzwaarde boete van 150% opgelegd bovenop het hoofdbedrag van de onbetaalde belastingschuld.
 1. Roerende voorheffing
 • Rentebetalingen door een Braziliaanse ingezeten onderneming aan een niet-ingezeten onderneming zijn onderworpen aan een bronbelasting van 15%, ongeacht of de transactie “at arm’s length” is of niet.
 • De bronbelasting bedraagt 25% indien de begunstigde van de rente zich in een rechtsgebied met lage belastingen bevindt.
 • In het kader van een toepasselijk dubbelbelastingverdrag kan de bronbelasting worden verminderd.
 • Overmakingen naar het buitenland voor de betaling van diensten worden belast met 15 of 25% bronbelasting, ongeacht of de dienst in Brazilië werd verleend en het buitenlandse dienstverlenende bedrijf geen vast adres in Brazilië heeft.
 • Niet-technische diensten zijn onderworpen aan een bronheffing van 25%.
 • Technische diensten zijn onderworpen aan een belasting van 15%.
 • Overmakingen van royalty’s uit het buitenland zijn onderworpen aan 15% bronbelasting.
 • Overmakingen van vergoedingen voor technische diensten naar het buitenland zijn onderworpen aan andere belastingen die op het niveau van het Braziliaanse uitbetalende bedrijf verschuldigd zijn, met inbegrip van de gemeentelijke dienstenbelasting van 2% tot 5%, de bijdrage voor interventie in het economisch domein van 10%, de invoerbelasting van 9,25% en de deviezenbelasting van 0,38%.
 • Braziliaanse werknemers zijn onderworpen aan een bronbelasting van 7,5% tot 27,5%, afhankelijk van het maandelijkse loon, dat door de werkgever volgens een maandelijks schema wordt ingehouden.
 1. Dunne kapitalisatie
 • Een met schulden gefinancierde Braziliaanse dochteronderneming zal onderworpen zijn aan thin capitalization-regels.
 • De verhouding tussen vreemd en eigen vermogen wordt verlaagd tot 0,3 op 1 wanneer de begunstigde van de rente in een rechtsgebied met lage belastingen woont of recht heeft op een gunstige belastingregeling. Indien de schuld deze verhouding overschrijdt, zal de renteaftrek voor de vennootschapsbelasting naar evenredigheid worden geweigerd.
 1. Regels voor verrekenprijzen
 • Aangezien Brazilië geen lid is van de OESO, voldoen zijn verrekenprijsregels niet aan de internationale normen of de OESO-richtlijnen voor verrekenprijzen.
 • De regels zijn gebaseerd op vaste wettelijke winstmarges.
 • De mandjesbenadering is niet toegestaan, zodat transacties die onder de Braziliaanse verrekenprijsregels vallen, moeten worden gedocumenteerd en jaarlijks moeten worden gerapporteerd via aangiften vennootschapsbelasting waarin de in- en uitvoertransacties tussen ondernemingen gedetailleerd worden weergegeven.
 • Rente betaald aan verbonden partijen of ingezetenen in rechtsgebieden met een laag belastingtarief wordt beoordeeld volgens de Braziliaanse verrekenprijsregels.
 • Het maximale aftrekbare bedrag is afhankelijk van de valuta van de lening en het rentetype, variabel of vast. Zo zal de aftrekbare rente voor uitleners in EUR of het VK beperkt blijven tot de London Interbank Offered Rate op zes maanden plus een vaste spread van 3,5%. Voor leningen die in USD worden verstrekt tegen een vaste rente, zijn de criteria de marktrente van door de overheid uitgegeven staatsobligaties, vermeerderd met een vaste spread van 3,5%.
 • De minimumrentevoet is van toepassing indien de leninggever een Braziliaanse entiteit is. In dit geval bedraagt de toepasselijke spread 2,5%.
 1. Zegelbelasting
 • Voor de instroom van fondsen op lange termijn (IOF) geldt een tarief van 0%, zolang de terugbetalingstermijn langer is dan 180 dagen. Gedeeltelijk terugbetaalde of vervroegd vereffende lening, hoofdsom wordt onderworpen aan IOF tegen 6% tarief plus 20% boete.
 • Op leningen op korte termijn wordt IOF geheven tegen 6% over de omrekening van vreemde valuta in Braziliaanse real.
 1. Vennootschapsbelasting
 • De vennootschapsbelasting bedraagt 34%. Andere belastingen zijn van toepassing op specifieke bedrijven, waaronder verzekeringsmaatschappijen en financiële instellingen die onderworpen zijn aan een vennootschapsbelasting van 45%.
 • De Braziliaanse wetgeving voorziet in federale inkomstenbelastingvoordelen voor ondernemingen die in bepaalde gebieden zijn gevestigd, zoals in het noorden en noordoosten van Brazilië, en in de vorm van een verlaging van het vennootschapsbelastingtarief.

Vennootschapsbelastingstelsels

 • Werkelijke winst methode

Algemene regel voor de vennootschapsbelasting waarbij de belastbare grondslag wordt bepaald door op het geboekte inkomen van een belastingplichtige wettelijk bepaalde correcties toe te passen. Belastingplichtigen mogen fiscale verliezen verrekenen tot 30% van het belastbaar inkomen per belastingjaar.

 • Veronderstelde winstmethode

Optioneel voor een Braziliaanse onderneming aangezien zij wettelijk niet verplicht is de Werkelijke Winst Methode toe te passen. De jaarlijkse bruto-inkomsten van een belastingplichtige mogen in het voorgaande jaar niet meer bedragen dan 78 miljoen Braziliaanse Reals. Uitgaven worden niet meegerekend bij de vaststelling van het belastbaar inkomen van een onderneming en fiscale verliezen kunnen in het kader van deze regeling niet worden gecompenseerd.

 • Gearbitreerde winstmethode

Vergelijkbaar met de veronderstelde winstmethode, maar met hogere veronderstelde winstmarges of met een verhoging van 20%. Wordt meer gebruikt door de belastingautoriteiten als er geen betrouwbare boekhoudkundige informatie is.

 • Vereenvoudigd belastingstelsel

Gunstige belastingregeling voor micro- en kleine ondernemingen. Het maakt de betaling mogelijk van één belasting die in de plaats komt van zes verschillende federale belastingen, waaronder de vennootschapsbelasting, de federale sociale bijdrage, de sociale bijdrage netto-inkomen, de maandelijkse federale bijdrage voor sociale bijstand, de belasting op industrieproducten, en de socialezekerheidsbelasting, de staatsbelasting en de gemeentebelasting. De belastingtarieven variëren van 4% tot 33%, afhankelijk van de activiteit en de omvang van een onderneming. De vereenvoudigde belastingregeling is niet van toepassing op ondernemingen met meer dan 4,8 miljoen Braziliaanse Reals aan bruto-inkomsten en op bepaalde bedrijven, waaronder bedrijven die in handen zijn van buitenlandse aandeelhouders.

 1. Meerwaarden
 • Lokale Braziliaanse vennootschappen en dochterondernemingen van buitenlandse vennootschappen moeten vermogenswinst in hun belastbaar inkomen opnemen.
 • Belastbare vermogenswinsten zullen op dezelfde wijze worden belast als gewone inkomsten. Boekhoudkundige verliezen van het lopende jaar kunnen worden gebruikt ter compensatie van belastbare vermogenswinsten die in hetzelfde belastingjaar zijn ontstaan.
 • Buitenlandse investeerders zijn onderworpen aan een bronbelasting op vermogenswinsten die voortvloeien uit de vervreemding van Braziliaanse activa, die wordt geheven tegen tarieven tussen 15% en 22,5%.
 • Krachtens de door Brazilië met andere landen gesloten dubbelbelastingverdragen mogen de verdragsluitende landen gelijktijdig belasting heffen; derhalve kunnen vermogenswinstbelastingen op activa, met inbegrip van obligaties, aandelen en effecten, niet worden vermeden.
 1. Takbelasting

Brazilië heft geen belasting op bijkantoren. Een filiaal dat door een buitenlandse onderneming in Brazilië wordt geregistreerd, wordt behandeld als een afzonderlijke entiteit en is dus onderworpen aan belastingheffing als een onafhankelijke Braziliaanse dochteronderneming.

 1. Aangifte inkomstenbelasting

Buitenlandse vennootschappen moeten jaarlijks een vennootschapsbelastingaangifte indienen. Alle belastingplichtigen moeten alle transacties rapporteren die van invloed zijn op hun vennootschapsbelasting, met inbegrip van boekhoudkundige details, verrekenprijscorrecties en rapportage-informatie per land. De vennootschapsbelasting moet in elektronische vorm worden ingediend en uiterlijk eind juli volgend op het belastingjaar dat eindigt op 31 december aan de Braziliaanse belastingautoriteiten worden toegezonden.

 1. Multilateraal Instrument

Hoewel Brazilië het Multilateraal Verdrag ter uitvoering van belastingverdragsgerelateerde maatregelen ter voorkoming van basiserosie en winstverschuiving niet heeft ondertekend, blijkt uit de meeste DTTS waarover Brazilië opnieuw heeft onderhandeld, dat zij duidelijk zijn afgestemd op projecten voor basiserosie en winstverschuiving.

 1. Staat BTW

De staatsbelasting wordt geheven op transacties die de legale overdracht van goederen en ingevoerde goederen inhouden. De BTW van de staat varieert naar gelang van de staat en de aard van de goederen en diensten.

 • In de staat Sao Poulo bedraagt het BTW-tarief 18%. Op interstatelijke transacties is tussen 7% en 12% staatsbelasting verschuldigd.
 • De BTW op goederen met een buitenlandse inhoud van meer dan 40% bedraagt 4%. Exporttransacties zijn vrijgesteld van BTW.
 1. Bijdrage voor interventie op economisch gebied (CIDE)

CIDE royalty’s zijn federale bijdragen die tegen 10% worden geheven op bedragen die worden betaald, geleverd, geïnvesteerd, gecrediteerd, overgemaakt aan particulieren of die in het buitenland zijn gevestigd door Braziliaanse entiteiten die houder zijn van een licentie voor het gebruik van technologische kennis in het buitenland.

De CIDE wordt geheven op betalingen aan niet-ingezetenen voor royalty’s, technologieoverdracht en softwarelicenties.

 1. Gemeentelijke belasting

Het wordt geheven op de bruto-inkomsten van een dienst tegen een tarief van 2% tot 5%. De gemeentebelasting is een cumulatieve belasting en daarom is er geen verrekeningssysteem. Zij wordt ook geheven op diensten die door een buitenlandse leverancier worden verleend ten behoeve van een plaatselijke Braziliaanse onderneming.

 1. Onroerendgoed- en overdrachtsbelasting

Dit is een staatsbelasting die wordt geheven op erfenissen, schenkingen, donaties en erfenissen, en die van toepassing is op de overdracht van onroerend goed en andere vermogensbestanddelen die geen betaling of andere tegenprestatie als vorm van vergoeding inhouden. Onroerendgoedbelasting en overdrachtsbelasting variëren per staat, maar liggen tussen 2% en 8%

 1. Staatsbelasting op het bezit van voertuigen

Staatsbelasting op het bezit van voertuigen, waarbij het tarief per staat verschilt. In de staat Sao Paulo bijvoorbeeld bedraagt de staatsbelasting op het bezit van voertuigen gewoonlijk 1,5% tot 4% van de taxatiewaarde van het voertuig.

 1. Gemeentelijke belasting op eigendom van stedelijke grond

Dit is een gemeentelijke belasting die wordt geheven op het beheer, de eigendom en het bezit van stedelijke grond of gebouwen. De berekening verschilt per gemeente. In Sao Paulo bijvoorbeeld varieert de gemeentelijke belasting op het bezit van stedelijke grond tussen 1% en 1,8% van de door de gemeente geschatte marktwaarde van het onroerend goed.

 1. Gemeentelijke belasting op de overdracht van onroerend goed

Gemeentebelasting op de overdracht, de aankoop en de verkoop van onroerende goederen en aanverwante rechten, op voorwaarde dat de transactie niet als een schenking wordt beschouwd. De tarieven variëren naar gelang van de stad, met een aanslag van 3% voor Sao Paolo.

 • Dubbelbelastingverdragen en totalisatie

Brazilië sluit verdragen met andere landen om dubbele belasting van ondernemingen te voorkomen. Het is noodzakelijk gebruik te maken van dubbelbelastingverdragen om het bedrijfsleven te stimuleren, de economie te laten groeien en succes te boeken in de internationale handel. Belastingkredieten zijn beschikbaar met betrekking tot inkomstenbelasting die is betaald aan landen waarmee Brazilië belastingverdragen heeft afgerond of aan landen die aan de Braziliaanse overheid betaalde inkomstenbelasting op basis van wederkerigheid zouden behandelen, mits aan de voorwaarden is voldaan.

 • Vrijstelling of vermindering van belasting is mogelijk met betrekking tot dividenden, rente, vermogenswinsten, royalty’s en transacties tussen partijen die zijn aangesloten bij het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.
 • Brazilië heeft de overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting ondertekend met landen als Oostenrijk, Australië, België, Canada, Chili, China, Tsjechië, Denemarken, Ecuador, Finland, Frankrijk, Hongarije, India, Israël, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Noorwegen, Peru, Filippijnen, Portugal, Rusland, Singapore, Slowakije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Trinidad & Tobago, Turkije, Oekraïne, Verenigde Arabische Emiraten, en Venezuela.
 • Voor transacties tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland erkennen de Braziliaanse autoriteiten de wederkerigheid van de fiscale behandeling, waardoor de in deze landen betaalde belasting kan worden verrekend met de aan Brazilië verschuldigde belasting.
 • Dubbelbelastingverdragen zijn onderworpen aan belastingbeperkingen van de verdragsluitende landen om de mogelijkheid van belastingheffing te minimaliseren of geheel uit te sluiten en bieden zekerheid voor de activiteit in het algemeen.
 • Voor buitenlandse rechtspersonen die in Brazilië zaken doen, is het absoluut noodzakelijk een of meer instellingen in te schakelen om in het land als wettelijke of fiscale vertegenwoordiger op te treden. Wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor het indienen van alle relevante informatie bij de Braziliaanse autoriteiten, waaronder de Centrale Bank van Brazilië, de Braziliaanse effecten- en beurscommissie en het federale belastingsecretariaat.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Nationaal Instituut voor Industriële Eigendom (INPI) is de overheidsinstantie die de registratie van octrooien, handelsmerken, geografische aanduidingen en industriële ontwerpen beheert. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van INPI.

Handelsmerken

 • Een Braziliaans handelsmerk moet visueel waarneembaar en onderscheidend zijn, een origineel teken dat niet bij wet verboden is.
 • Een handelsmerk kan een combinatie zijn van letters, woorden, tekeningen, cijfers, 3D-merken, vormen of verpakkingen van waren zonder functioneel of technisch effect.
 • Na een eerste onderzoek door het INPI worden de merken gepubliceerd in de “Gazette de la Propriété Industrielle” (Staatscourant van de industriële eigendom) en staan zij gedurende twee maanden open voor onderzoek of oppositie door de betrokken partijen. Na twee maanden van inhoudelijk onderzoek wordt het merk uiteindelijk toegekend.
 • De beschermingstermijn van een handelsmerk is 10 jaar vanaf de datum van toekenning. De bescherming kan om de 10 jaar voor onbepaalde tijd worden verlengd.
 • Een Braziliaans handelsmerk kan slechts worden geregistreerd in één klasse van waren of diensten. Om een merk voor meerdere klassen te kunnen gebruiken, moet voor elke klasse een afzonderlijke aanvraag worden ingediend.
 • Bij het deponeren van een handelsmerk hoeft geen bewijs van gebruik te worden overgelegd.
 • Brazilië hanteert een “first-to-file”-systeem voor merkrechten.
 • Brazilië biedt bescherming aan bekende merken.
 • Het land past het classificatiesysteem van Nice toe om goederen en diensten vast te stellen volgens overeengekomen categorieën.
 • Aanvragers kunnen merkrechten deponeren in andere aanvaardbare talen dan het Portugees.

Octrooien

 • In wezen is een octrooi een wettelijk recht om te voorkomen dat andere partijen uw uitvinding gebruiken of er winst mee maken.
 • Tot de twee soorten octrooien in Brazilië behoren nieuwe uitvindingen die op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel kunnen worden toegepast, en gebruiksmodellen die verwant zijn aan octrooien op uitvindingen. Deze octrooien worden verleend voor voorwerpen met een praktisch nut die voor industriële toepassingen kunnen worden gebruikt.
 • Verminderde of verlaagde octrooitaksen voor natuurlijke personen, kleine bedrijven en non-profits.
 • Octrooiaanvragen kunnen rechtstreeks bij het INPI worden ingediend of via het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien.
 • De octrooiaanvraag moet worden ingediend voordat het onderwerp openbaar wordt gemaakt, aangezien een uitvinding door openbare bekendmaking in het publieke domein komt.
 • Brazilië voorziet in bijzondere gevallen in een respijtperiode van 12 maanden voor de openbaarmaking van een uitvinding.
 • De Braziliaanse octrooiwet kent een verplichte licentiebepaling, waarbij elke persoon met economische en technische capaciteit om efficiënt gebruik te maken, een octrooiaanvraag kan indienen om een licentie te verkrijgen.

Industrieel ontwerp

 • Industrieel verwijst naar het uiterlijk van een produkt in het bijzonder, de esthetica zoals vorm, lijnenspel en kleuren in verband met een produkt, aangezien het een gloednieuwe en unieke visuele esthetica biedt die industrieel kan worden vervaardigd.
 • De beschermingstermijn bedraagt 10 jaar vanaf de datum van indiening. De bescherming wordt om de vijf jaar verlengd voor een periode van maximaal 25 jaar vanaf de datum van indiening.
 • Uitvinders die hun ontwerp publiekelijk lanceren, krijgen vanaf het moment van lancering 180 dagen de tijd om zich te registreren. Na de respijtperiode wordt de tekening of het model van nijverheid publiek domein en is het niet langer beschermd.
 • De bescherming van industriële vormgeving wordt vergemakkelijkt door het INPI.
 • De nieuwheid en het unieke karakter van het ontwerp worden niet beoordeeld vóór de registratie. Het examen wordt afgenomen nadat de registratie is toegekend.
 • Buitenlandse aanvragers moeten worden vertegenwoordigd door een Braziliaanse octrooigemachtigde of -agent.

Copyright

 • Auteursrecht verwijst naar het exclusieve wettelijke recht om een oorspronkelijk literair, gesproken artistiek, tekstueel dramatisch, audiovisueel, muzikaal, model, literaire adaptatie, complicatiewerk, en computerprogramma over te brengen, te produceren, te reproduceren, of te publiceren.
 • Twee soorten auteursrechten in Brazilië zijn het patrimoniale recht en het morele recht.
 • De primaire registratie-instantie is het Copyright Office onder de National Library.
 • Auteursrecht is automatisch en vereist geen formele registratie. Vrijwillige registratie is mogelijk om te helpen bij het vaststellen van een prioriteitsdatum voor creatie en de wijze van deponering, afhankelijk van het soort werk.
 • De Braziliaanse beschermingstermijn van het auteursrecht geldt voor het leven van de auteur plus 70 jaar na de datum van de auteur. De rechten worden geërfd door de opvolgers van de auteur.

Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

 • De handhaving wordt per land geregeld. Het is van het grootste belang de Braziliaanse markt te controleren op ongeoorloofd gebruik van intellectuele eigendom.
 • Het Braziliaanse ministerie van Financiën kan u helpen uw intellectuele-eigendomsrechten in Brazilië te doen gelden. Zij helpen te voorkomen dat namaakgoederen het land binnenkomen.
 • Als er in Brazilië inbreuk wordt gemaakt op uw IE-rechten, is het ten zeerste aan te raden een advocaat of IE-deskundige te raadplegen om te bespreken welke actie het beste kan worden ondernomen.
 • IE-rechten kunnen voor de nationale rechter worden gebracht, tenzij een federale instantie de aangeklaagde inbreukmaker is, in welk geval de zaak voor de federale rechter zal worden gebracht.
 • Alternatieve geschillenmethoden om IE-kwesties op te lossen zijn mogelijk via arbitrage en bemiddeling. Deze methoden zijn minder stresserend, goedkoper, en gericht op het bereiken van een regeling.
ARBEID EN WERKGELEGENHEID
Het Braziliaanse arbeids- en werkgelegenheidslandschap is in veel opzichten vergelijkbaar met dat op andere regionale markten.

 • Kortlopende activiteiten of slechts een paar werknemers nodig hebben, is het inschakelen van een professionele werkgeversorganisatie (PEO) een alternatieve optie. Met PEO’s kunnen investeerders de oprichting en liquidatie van een vennootschap vermijden. Deze opzet zorgt er ook voor dat de geldende arbeidswetgeving wordt nageleefd.
 • De normale arbeidsduur is volgens de wet acht uur, terwijl een werkweek niet langer mag zijn dan 44 uur, en een werkmaand niet langer dan 220 uur.
 • Overuren zijn toegestaan, maar slechts beperkt tot twee uur per dag.
   
  Soorten arbeidscontracten
  De aard van het dienstverband zal worden gebaseerd op het soort werk waarvoor iemand wordt aangenomen.

  1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
  Er is geen werkperiode vastgesteld. Indien de werkgever de overeenkomst opzegt, heeft de werknemer recht op een vergoeding gelijk aan drie maanden salaris.

  2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  Contractduur tot twee jaar en van toepassing onder de volgende voorwaarden, (i) de aard van de dienst rechtvaardigt de vooraf bepaalde duur van het dienstverband, (ii) tijdelijke bedrijfsactiviteit, (iii) proeftijdovereenkomsten.

  3. Tijdelijk arbeidscontract
  De contracttermijn mag alleen worden gebruikt voor bepaalde soorten tewerkstelling. Voorbeelden hiervan zijn seizoenarbeiders, dekking van zwangerschapsverlof en andere soorten verlengde verlofperioden.

  4. Arbeidsovereenkomst met onderbreking
  Deze arbeidsovereenkomst is bedoeld voor werk met een ad hoc- of onregelmatig werkrooster, waarbij de werknemers op uurbasis worden betaald naar gelang van de behoeften van hun respectieve werkgevers.

Arbeidsvoorwaarden, vakanties, verlof en afwezigheden volgens Braziliaans recht

 • Na twaalf maanden bij dezelfde onderneming te hebben gewerkt, heeft een werknemer recht op 30 verlofdagen in het daaropvolgende jaar.
 • Verlof kan worden opgesplitst in drie afzonderlijke vakantieperioden die door de werkgever zijn goedgekeurd.
 • Een vakantieperiode moet ten minste 14 aaneengesloten dagen duren, terwijl andere perioden ten minste vijf kalenderdagen moeten duren. Deze verloven worden betaald tegen een verhoogd tarief dat gelijk is aan het normale loon, vermeerderd met een derde van het loon.
 • Werkgevers moeten tot 14 ziektedagen uitbetalen op voorwaarde dat een werknemer een attest en een machtiging van een geregistreerde arts ontvangt. Na 14 dagen betaald ziekteverlof worden de resterende dagen tot twee jaar doorbetaald door het Rijksinstituut voor sociale zekerheid.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof van maximaal vier maanden of 120 dagen. Dit kan worden verlengd tot 180 dagen en betaald door de INSS. Het vaderschap kan met 20 dagen worden verlengd.
 • Betaald rouwverlof in geval van het overlijden van een ouder, broer of zus, echtgenoot of kind van een werknemer. Rouwverlof in alle gevallen maximaal twee dagen.
 • Een werknemer heeft recht op drie dagen betaald verlof wanneer hij in het huwelijk treedt.
 • Werknemers hebben het recht om elke 12 maanden één dag betaald verlof op te nemen voor bloeddonatie, maar moeten bewijzen dat zij de donatie hebben gedaan.
 • De aftrek van inkomstenbelasting varieert van 0% tot 27,5% op basis van het salaris, waarbij de hoogste schijf elk salaris boven 885 dollar is. De sociale zekerheidsaftrek varieert tussen 7,5% en 14%.
 • De werkgevers moeten een bijdrage aan de INSS betalen die gelijk is aan 26,8% van het salaris van een werknemer, en 8% aan het fonds voor schadeloosstelling van de overheid.

Damalion helpt buitenlandse rechtspersonen bij
het opzetten van een bedrijf in Brazilië
. Wij beschikken over de deskundigheid en de ervaring die ons in staat stellen cliënten te begeleiden tijdens de moeizame activiteit van het opbouwen van een bedrijf in Brazilië. Onze Damalion-experts zijn zeer bedreven in het bieden van diverse integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, entiteitenbeheer, boekhouding, belastingheffing, salarisadministratie en nog veel meer in de belangrijkste Braziliaanse staten.

Als u meer wilt weten over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen om van uw Braziliaanse onderneming een succes te maken, neem dan vandaag nog contact met ons op.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Brazilië te registreren

Onze Damalion Brazil Desk zal u spoedig antwoorden. Gelieve dit formulier in te vullen om uw behoefte te beschrijven

7 + 8 =

Wilt u meer weten over Damalion Brazil Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.