Selecteer een pagina

Damalion Tsjechische Republiek Desk

Zaken doen in de Tsjechische Republiek

Buitenlandse investeerders mogen zakelijke activiteiten ontplooien, waaronder handel, de verwerving van onroerend goed, en andere bepalingen die van toepassing zijn op lokale ondernemingen. Na vier decennia communistisch bewind veranderde Tsjechië langzaam van een geleide economie in een vrije-markteconomie, geïnspireerd door de Fluwelen Revolutie van 1989. Sinds 1990 is de Tsjechische Republiek een aantrekkelijke plaats voor buitenlandse investeringen. Het groeipotentieel van het land nam verder toe toen het op 1 mei 2004 officieel toetrad tot de Europese Unie en zijn wetgeving met die van de Europese Unie harmoniseerde.

De voordelen van directe buitenlandse investeringen in de Tsjechische Republiek

 • De Tsjechische Republiek is een actief lid van de Europese Unie.
 • Het heeft een onafhankelijk en sterk centraal banksysteem dat een stabiele munt reguleert.

Het verzekert het land van een gemakkelijke toegang tot de Europese markten, alsook van positieve interrelaties met andere landen buiten Europa.

 • Een stabiele financiële sector die tijdens de recente crisis zijn ongelooflijke veerkracht heeft getoond.
 • Overheidsuitgaven in het algemeen op een beheerst en bevredigend niveau.
 • Het heeft een van de laagste werkloosheidspercentages van Europa, waardoor het een ideale en aantrekkelijke omgeving is voor buitenlandse investeerders.
 • Lang gevestigde reputatie van sterke industriële productie.
 • Hoogwaardige arbeidskrachten tegen hoge intermediaire kosten.
 • Centraal gelegen in Europa

Als u eenmaal besloten hebt om zaken te doen in Tsjechië, zijn er veel zaken die u moet regelen om met succes een bedrijf op te bouwen in het land. Hieronder vindt u alle vereisten waaraan moet worden voldaan bij het oprichten van een vennootschap in Tsjechië.

HET VESTIGEN VAN EEN BEDRIJFSAANWEZIGHEID

Buitenlandse investeerders en bedrijven die zich in Tsjechië willen vestigen, kunnen kiezen uit een groot aantal mogelijkheden. Volgens het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de Bedrijfsvennootschappen zijn de voornaamste rechtsvormen voor ondernemingen in het land de volgende:

 1. Naamloze vennootschap

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een vennootschap waarvan het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door bijdragen van aandeelhouders.

 • Aandeelhouders zullen slechts aansprakelijk worden gesteld voor de verplichtingen van hun vennootschap ten belope van het bedrag van hun niet-betaalde bijdragen die bij het handelsregister zijn ingeschreven.
 • Het belangrijkste bedrijfsdocument van een Tsjechische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn de statuten.
 • Het maatschappelijk kapitaal moet ten minste 1 CZK bedragen, terwijl de minimuminbreng van één aandeelhouder 1 CZK moet bedragen.
 • Bijdragen in natura van de leden zijn toegestaan.
 • Naamloze vennootschappen kunnen verschillende soorten aandelen creëren waarop specifieke rechten van toepassing zijn.
 • Aandelen in een Tsjechische naamloze vennootschap zijn overdraagbaar volgens de overeenkomst inzake de overdracht van aandelen, die in werking treedt op de van tevoren in de overeenkomst vastgestelde datum. Beperkingen op de overdracht van aandelen kunnen worden gecreëerd en in de statuten van de vennootschap worden opgenomen.
 • Kan door één stichter worden opgericht. Er is geen limiet aan het aantal aandeelhouders dat in het kader van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is toegestaan.
 • De namen van de aandeelhouders zijn naar behoren ingeschreven in het handelsregister.
 • De aandeelhouders plannen een algemene vergadering, die één keer per jaar of uiterlijk binnen zes maanden na het einde van het boekjaar moet worden gehouden.
 • Het beheer is in handen van één of meer uitvoerende directeuren, die naar behoren zijn benoemd door de leden van de raad van bestuur van de vennootschap.
 • De oprichting van een raad van toezicht is facultatief. Net als aandeelhouders moeten de namen van directieleden en leden van de raad van bestuur van een vennootschap bij het handelsregister worden geregistreerd.
 1. Joint Stock Company

Een vennootschap op aandelen is een rechtsvorm waarbij het maatschappelijk kapitaal wordt gevormd door inbreng van aandeelhouders. Deze aandeelhouders worden doorgaans niet aansprakelijk gesteld voor de verplichtingen van een vennootschap.

 • Het maatschappelijk kapitaal is onderverdeeld in een bepaald aantal aandelen.
 • Het belangrijkste vennootschapsdocument zijn de statuten.
 • Kan worden opgericht door één enkele oprichter zonder beperkingen op het aantal aandeelhouders.
 • Afgezien van een vennootschap op aandelen met één aandeelhouder, worden de namen van de aandeelhouders ingeschreven in het handelsregister.
 • Vereist maatschappelijk kapitaal van ten minste CZK 2 miljoen of ongeveer EUR 78.800.
 • Niet-monetaire bijdragen van aandeelhouders zijn toegestaan.
 • Kan aandelen aan toonder of aandelen op naam uitgeven en verstrekt in de vorm van (i) certificaat (op papier) of (ii) girale (papierloze) vorm. De Tsjechische wetgeving staat toe dat verschillende soorten aandelen worden gevormd waarop specifieke rechten van toepassing zijn.
 • Papieren aandelen kunnen worden overgedragen tegen afgifte en bekrachtiging. Voor aandelen zonder papieren is registratie bij de centrale effectenbewaarinstellingen een vereiste. Eventuele beperkingen of voorwaarden voor de overdracht van aandelen worden vastgesteld in de statuten van een vennootschap.
 • De aandeelhouders moeten de algemene vergadering bijwonen, die idealiter ten minste eenmaal per jaar plaatsvindt, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar.
 • Voor een vennootschap op aandelen met een monistische structuur is de benoeming van een raad van bestuur of een directeur vereist
 • Een vennootschap op aandelen met een dualistische structuur: de raad van bestuur speelt een uitvoerende rol in de activiteiten van de onderneming, terwijl de raad van commissarissen belast is met het bestuur. Tenzij in de statuten anders is bepaald, dient elk bestuur drie leden te tellen, die de Tsjechische nationaliteit kunnen bezitten of buitenlands staatsburger kunnen zijn. Alle leden van de bestuurs- en toezichthoudende organen van een vennootschap moeten in het handelsregister worden ingeschreven.
 1. Onbeperkt partnerschap

Bij een onbeperkt partnerschap moeten er ten minste twee natuurlijke personen of rechtspersonen zijn die het bedrijf leiden onder dezelfde firmanaam. Alle betrokken partners zullen gezamenlijk met al hun activa verplichtingen aangaan. Er zijn geen vaste eisen wat het maatschappelijk kapitaal betreft.

 1. Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap wordt opgericht met twee of meer natuurlijke personen. Ten minste één van de vennoten moet worden geïdentificeerd als commanditair vennoot die aansprakelijkheden op zich zal nemen tot het bedrag van de niet-betaalde inbreng zoals geregistreerd bij het handelsregister. Ten minste één vennoot moet onbeperkt aansprakelijk zijn voor alle schulden van een vennootschap.

 1. Filiaal
 • Technisch gezien wordt een in de Tsjechische Republiek gevestigd filiaal niet als een onafhankelijke rechtspersoon beschouwd. Daarom zullen alle handelingen van het filiaal worden geïnterpreteerd als handelingen van de buitenlandse vennootschap die het filiaal heeft geregistreerd.
 • Het hoofd van het bijkantoor kan een Tsjechisch onderdaan of een buitenlandse burger zijn die alle handelingen in verband met het bijkantoor kan beheren en controleren.
 • Het hoofd van het bijkantoor zal worden ingeschreven in het handelsregister.
 1. Europese vennootschap
 • In wezen is een Europese vennootschap een entiteit die in heel Europa zaken mag doen.
 • Een Europese vennootschap kan worden opgericht als een van de volgende: (i) Fusie tussen twee of meer vennootschappen op aandelen krachtens wet nr. 142/90 uit ten minste twee verschillende lidstaten van de EU, (ii) houdstermaatschappij door ondernemingen die aan specifieke voorwaarden voldoen, (iii) dochteronderneming van vennootschappen die aan specifieke voorwaarden voldoen, (iv) vennootschap op aandelen krachtens wet nr. 142/90 met een dochteronderneming in een andere lidstaat van de EU gedurende ten minste twee jaar.
 • Het minimaal vereiste kapitaal mag niet minder bedragen dan EUR 120.000.
 1. Eenmanszaak

Tsjechische staatsburgers en buitenlanders kunnen in Tsjechië onder hun eigen naam actief zijn nadat zij over geldige handelsvergunningen en andere cruciale bedrijfsvergunningen beschikken.

BEDRIJFSVERGUNNINGEN

Elk bedrijf mag zijn activiteiten aanvangen nadat de nodige vergunningen en toelatingen zijn verkregen, tenzij voor de betrokken bedrijfsactiviteit geen vergunning vereist is (zoals in het geval van het verhuren van onroerend goed).

 • Voordat een bedrijf actief kan zijn, moet het een handelsvergunning krijgen volgens de wet op handelsvergunningen. De wet op de handelsvergunningen voorziet in verschillende soorten handel, waarvan de meeste worden aangemerkt als vrije handel, waarbij geen beroepsbekwaamheid vereist is om een bedrijf te leiden.
 • Voorafgaand aan de registratie in het handelsregister van Tsjechië zijn voor specifieke bedrijfsactiviteiten die niet onder de handelsvergunningswet vallen, speciale vergunningen of toelatingen vereist. Dit geldt voor bedrijven in de financiële, telecommunicatie-, energie- en gezondheidszorgsector.

ARBEIDSVERHOUDINGEN EN -OMSTANDIGHEDEN

Alle arbeidsgerelateerde activiteiten vallen onder Wet nr. 262/2006 Coll., Arbeidswetboek. Werkgelegenheid ontstaat meestal op basis van een arbeidsovereenkomst.

Een arbeidsovereenkomst kan omvatten:

 • Soort werk
 • Plaats of plaatsen van tewerkstelling
 • Begindatum van het dienstverband

   

  1. Alle werknemers met een arbeidsovereenkomst zijn verplicht vóór hun indiensttreding een eerste medisch onderzoek te ondergaan.
  2. De proefperiode kan door beide partijen worden overeengekomen voor ten hoogste drie maanden en voor leidinggevende functies tot zes maanden, ingaande op de datum van indiensttreding.
  3. Een dienstverband voor bepaalde tijd is toegestaan voor ten hoogste 36 maanden en kan twee keer worden herhaald. In wezen kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet langer dan negen jaar duren. Er zijn uitzonderingen in geval van ernstige operationele problemen.
  4. Minder informele arbeidsconstructies kunnen overeenkomsten op basis van arbeidsprestaties en overeenkomsten over specifieke arbeidsactiviteiten omvatten, zoals in het geval van seizoens- of deeltijdwerk.

Een arbeidsovereenkomst kan in de volgende gevallen worden opgezegd:

 • Beëindigingsovereenkomst in schriftelijke vorm.
 • De opzegging wordt schriftelijk ingediend en rechtstreeks aan de andere partij overhandigd. De minimumopzegtermijn is twee maanden en gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de levering aan de andere partij.
 • Werkgevers kunnen opzeggingen opleggen overeenkomstig de arbeidswetgeving, zoals in geval van prestatie- en organisatorische redenen, en in geval van niet-nakoming van verplichtingen.
 • Werknemers mogen opzeggen zonder opgaaf van reden. De opzeggingstermijn kan bij individuele schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer worden verlengd.
 • Onmiddellijke opzegging van de arbeidsovereenkomst is toegestaan, mits beide partijen het eens zijn over onmiddellijke opzegging van de arbeidsovereenkomst.
 • Annulering tijdens de proefperiode is voor beide partijen mogelijk. De werknemer en de werkgever kunnen zonder opgaaf van redenen het dienstverband beëindigen.
 • Indien een werknemer ermee instemt na de overeengekomen periode te blijven werken, wordt de aard van het dienstverband automatisch gewijzigd in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Voor vreemdelingen, annulering van hun verblijfsvergunning of het verstrijken van hun arbeidsvergunning, blauwe kaart of werknemerskaart, of uitzetting.
 • Overlijden van een werknemer

De wettelijke minimumontslagvergoeding wordt aan de werknemer uitgekeerd in geval van beëindiging door de werkgever wegens organisatorische redenen. In de regel moet de ontslagvergoeding één tot drie keer het gemiddelde loon van de werknemer bedragen en gebaseerd zijn op de duur van het dienstverband.

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een dreigende beroepsziekte moet de wettelijke minimumontslagvergoeding 12 maal het gemiddelde maandinkomen van een werknemer bedragen.

Andere belangrijke punten op het gebied van arbeid en werkgelegenheid:

 • Alle werknemers hebben recht op een minimumvakantie van vier weken.
 • Vanaf 2018 is het minimumloon door de Tsjechische regering vastgesteld op 12 200 CZK of 480 EUR per maand, of 73,20 CZK per uur.
 • Bij overwerk wordt ten minste 25% van het gemiddelde loon opgeteld, tenzij een werkgever ermee instemt een werknemer in plaats daarvan compensatieverlof te geven.
 • Het salaris kan een beloning voor overwerk omvatten. Voor gewone werknemers mag maximaal 150 uur per jaar worden opgenomen. Managers kunnen daarentegen tot 416 overuren per kalenderjaar maken.
 • De maximale arbeidstijd bedraagt 40 uur per week, of minder in specifieke gevallen zoals in twee- of drieploegendienst.

Vakbonden

 • De oprichting van vakbonden is bij wet geregeld.
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen via een vakbondsorganisatie worden gesloten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd, in welk geval zij kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden.
 • Stakingen zijn toegestaan, maar niet uitsluitend, ter ondersteuning van de onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten.

WERKVERGUNNINGEN, VERBLIJFSVERGUNNINGEN EN VISA

 • Douanecontroles van personen of goederen worden uitgevoerd op internationale luchthavens, aangezien Tsjechië geen buitengrenzen van de EU heeft.
 • Werknemers uit de EU, Estland en Zwitserland en voormalige gezinsleden hebben geen werkvergunning nodig om in Tsjechië te mogen werken.
 • Werknemers uit alle andere landen moeten een werkvergunning en een verblijfsvergunning om redenen van werkgelegenheid verkrijgen voordat zij aan de slag kunnen.
 • De wetgeving inzake langdurig verblijf van buitenlanders die werk zoeken in Tsjechië, wordt gestroomlijnd en in overeenstemming gebracht met de EU-wetgeving.
 • De werknemerskaart van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt afgegeven aan werknemers met een specifieke arbeidsfunctie. Een werknemer met een werknemerskaart hoeft niet langer een individuele verblijfsvergunning aan te vragen.
 • Vreemdelingen kunnen een blauwe kaart aanvragen, dat is een verblijfs- en werkvergunning in één.
 • De blauwe kaart wordt meestal afgegeven aan hoger opgeleide werknemers of werknemers met een arbeidsovereenkomst van ten minste een jaar en een gemiddeld brutosalaris dat ten minste 1,5 maal het gemiddelde salaris in Tsjechië bedraagt.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

 • De Tsjechische Republiek is lid van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), de Europese Octrooiorganisatie (EPO), en wordt beschouwd als een overeenkomstsluitende partij bij de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom (TRIPS).
 • De wettelijke bescherming van intellectuele eigendom in Tsjechië is in overeenstemming met de heersende beginselen van een markteconomie en geharmoniseerd met de EU-wetgeving.

FINANCIËN EN INVESTERINGEN

 1. Bedrijfsregeling

IE met inbegrip van handelsmerken en auteursrechten worden in Tsjechië beschermd op grond van de auteurswet.

 1. Bank- en Financiewezen

De Tsjechische Nationale Bank, de centrale bank van het land, houdt toezicht op het geldbeleid, het bankentoezicht en de financiële markten.

 • Effecten worden verhandeld op de Effectenbeurs van Praag met twee operatiemarkten, namelijk de SPAD voor grote en middelgrote beleggers en moduleveilingen voor kleinere beleggers.
 • De beurs is eigendom van CCESEG Aktiengesellschaft- Winer Borse AG.
 1. Uitwisselingscontroles

de Tsjechische Republiek oefent geen deviezencontrole uit, zodat middelen vrij in en uit het land kunnen stromen. Statistische rapportage is een vereiste.

 1. Investeringsstimulansen

De Tsjechische Republiek biedt een groot aantal investeringsstimulansen in verschillende gevallen, zoals:

 • Vermindering van inkomstenbelasting
 • Bepaalde vrijstellingen van onroerendgoedbelasting
 • Werkgelegenheidssubsidies voor het scheppen van banen
 • Opleiding en behoud van werknemers
 • Financiële steun voor de aankoop van activa

Het land verstrekt ook subsidies voor EU-structuurfondsen en andere projecten.

BOEKHOUDING EN AUDITING

1. De jaarrekeningenwetgeving is geharmoniseerd met de EU-wetgeving.
2. De inhoud van de financiële staten moet worden opgemaakt volgens de Tsjechische algemeen aanvaarde boekhoudnormen.
3. De Tsjechische boekhouding wijkt enigszins af van de internationale standaarden voor financiële verslaglegging.
4. De jaarlijkse financiële staten moeten een balans, een winst- en verliesrekening en aanvullende toelichtingen bij de financiële staten omvatten.
5. Voor vennootschappen waarvoor een gecontroleerde jaarrekening verplicht is, zijn een kasstroomoverzicht en een mutatieoverzicht van het eigen vermogen vereist.
6. De jaarrekeningen worden gepubliceerd door het Handelsregister en moeten samen met de aangifte voor de vennootschapsbelasting worden ingediend bij de bevoegde plaatselijke belastingdienst.

Richtlijnen voor de boekhouding

 • Alle entiteiten die zeggenschap hebben, moeten geconsolideerde jaarrekeningen opstellen wanneer een groep ondernemingen op geconsolideerde basis meer dan netto activa ter waarde van CZK 100 miljoen, een omzet van CZK 200 miljoen en 50 werknemers heeft.
 • Een kleine groep is niet verplicht geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen, tenzij het gaat om ondernemingen van openbaar belang.
 • Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht de IFRS toe te passen, zoals gewijzigd door de EU-wetgeving.
 • Entiteiten zijn verplicht een boekhouding in de Tsjechische taal te voeren. Anderzijds mogen boekhoudkundige documenten alleen in een vreemde taal worden opgesteld indien aan de begrijpelijkheidsvoorwaarde is voldaan.
 • Entiteiten zijn verplicht hun boekhouding in Tsjechische kronen te voeren.

Auditing-eisen

Overeenkomstig de wet op de boekhouding moeten alle jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen en jaarverslagen worden gecontroleerd door een externe accountant van: (i) grote en middelgrote boekhoudkundige eenheden, (ii) kleine boekhoudeenheden in de vorm van een vennootschap op aandelen, waarbij de voorgaande boekhoudperiode aan ten minste één van deze criteria voldeed:

 • totaal netto-actief van niet meer dan CZK 40 miljoen
 • een netto-omzet van niet meer dan 80 miljoen CZK per jaar
 • gemiddeld aantal werknemers niet meer dan 50
 • Micro- boekhoudkundige eenheden zijn niet verplicht hun financiële staten te laten controleren.
 • Een nieuwe onderneming die zich in het eerste jaar van haar activiteiten bevindt, hoeft niet te worden gecontroleerd als het waarschijnlijk is dat zij zal uitgroeien tot een onderneming van gemiddelde of grote omvang.
 • Een onderneming kan om andere juridische redenen aan een audit worden onderworpen.
 • Alle financiële staten worden gecontroleerd volgens de internationale controlenormen.

Publicatie en archivering

Vennootschappen kunnen hun jaarrekeningen publiceren in de verzameling van akten bij het handelsregister. Ondernemingen die aan een accountantscontrole zijn onderworpen, krijgen een jaarverslag met jaarrekeningen, een verslag van de bedrijfsleiding en een accountantsverklaring.

 • Alle boekhoudkundige documenten moeten worden gearchiveerd gedurende ten minste vijf jaar of ten hoogste 30 jaar, afhankelijk van het soort document.
 • Ongeacht de archiveringsperiode moeten belastinggerelateerde documenten beschikbaar zijn voor belastbare tijdvakken waarin de verjaringstermijn van kracht blijft.

OVERZICHT VAN HET BELASTINGSTELSEL VAN TSJECHIË

De Tsjechische wet op de inkomstenbelasting regelt de belastingheffing voor zowel particulieren als vennootschappen. Het plaatselijk bevoegde belastingkantoor zal worden vastgesteld op basis van de hoofdzetel van een onderneming of op basis van de woonplaats van de belastingbetaler.

Een gespecialiseerd belastingkantoor (STO) is in het gehele land bevoegd voor grote belastingplichtigen, die een belangrijke bijdrage leveren aan de belastinginkomsten, met een omzet van meer dan 200 miljoen CZK.

Het tijdschema en de frequentie van belastingcontroles zijn afhankelijk van de woonplaats van de belastingbetaler. Belastingcontroles vinden meestal plaats in kleinere steden en gemeenten.

Alle belastingplichtigen hebben het recht beroep aan te tekenen tegen beslissingen die de belastingdienst na een belastingcontrole neemt en die tot een verhoging van hun belastingverplichtingen leiden. Het beroep moet schriftelijk bij de betrokken autoriteiten worden ingesteld binnen de termijn die voor het besluit geldt (30 dagen). Belastingplichtigen die ontevreden zijn over de beslissing in beroep, kunnen vervolgens in beroep gaan bij de rechter.

VERSCHILLENDE SOORTEN BELASTINGEN IN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK

 1. Tarieven van de vennootschapsbelasting (CIT)
 • De vennootschapsbelasting wordt geheven tegen een algemeen tarief van 19%.
 • Voor basisbeleggingsfondsen is het tarief van de vennootschapsbelasting vastgesteld op 5%.
 • Pensioenfondsen zijn onderworpen aan een belastingtarief van 0%.
 • Voor lokale en buitenlandse bedrijfsentiteiten waarvan de zetel van de bedrijfsuitoefening en het beheer in de Tsjechische Republiek is gelegen, zijn de aan belasting onderworpen inkomsten de bruto wereldinkomsten verminderd met de fiscaal aftrekbare kosten, verminderd met de niet-belastbare inkomsten en met de toegestane aftrekposten.
 • Niet-ingezeten vennootschappen worden alleen belast op inkomsten die in de Tsjechische Republiek worden gegenereerd.
 • De termijn voor het indienen van belastingaangiften is drie maanden.
 • Als de CIT wordt ingediend door een belastingadviseur of als de belastingplichtige aan een audit is onderworpen, bedraagt de termijn voor indiening zes maanden.
 • Belastingvoorschotten die halfjaarlijks worden betaald als de laatst bekende schuld tussen CZK 30.000 en CZK 150.000 (EUR 1.135 en 5.670) ligt
 • Het voorschot moet 40% van de verschuldigde belasting bedragen.
 • Indien de laatst bekende belastingschuld meer dan 150.000 CZK bedraagt, moet een voorschot worden betaald ten belope van een vierde van de vorige belastingschuld en moet dit voorschot op kwartaalbasis worden betaald.
 • Alle uitgaven voor het verkrijgen en behouden van een belastbaar inkomen zijn volledig fiscaal aftrekbaar, tenzij zij zijn opgenomen onder niet-aftrekbare posten of posten die slechts aftrekbaar zijn tot een bij de wet vastgesteld maximum.
 • Uitgaven voor initiatieven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling kunnen van de belastinggrondslag worden afgetrokken tot respectievelijk 100% en 110% van de totale uitgaven.
 • Kosten voor onderzoek en ontwikkeling kunnen tweemaal worden gedeclareerd, aangezien de kosten van onderzoek- en ontwikkelingsprojecten tot drie jaar in de berekening van de belastinggrondslag kunnen worden opgenomen.
 • Een aftrek kan op twee manieren worden verkregen. Aftrek voor activa die zijn aangeschaft voor beroepsonderwijs kan twee keer worden gedaan door (i) de afschrijving van activa die de belastinggrondslag vermindert en (ii) aftrek van ten hoogste 110% van de totale waarde van de activa in het jaar van verwerving.
 • Ondernemingen die beroepsonderwijs aanbieden, kunnen tot 200 CZK aftrekken per uur onderwijsactiviteit.
 • Fiscale verliezen die na 1993 zijn ontstaan, kunnen gedurende vijf jaar worden overgedragen.
 • Vanaf juli 2020 worden fiscale verliezen gedurende twee jaar overgedragen. Het maximumbedrag dat kan worden gevorderd is 30 miljoen CZK.

Vrijstellingen van belastingen

 • Dividenden betaald door een dochteronderneming uit CZ of een EU-lidstaat ingezetene aan haar moedermaatschappij uit CZ of een andere EU-lidstaat ingezetene.
 • Inkomsten uit de verkoop van een deelneming in een dochteronderneming
 • Dividenden en inkomsten uit de verkoop van een deelneming in een dochteronderneming indien de deelneming een niet-EU-lid is dat inwoner is van een dubbelbelastingverdrag, worden onderworpen aan vennootschapsbelasting die niet lager mag zijn dan 12%.

Buitenlandse investeerders kunnen aanspraak maken op uitzonderingen onder de volgende hoofdvoorwaarden:

 • De moedermaatschappij moet ten minste 10% van de dochteronderneming bezitten gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden.
 • Inkomsten zijn vrijgesteld van belasting als ze worden betaald aan een Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, en IJsland ook.

Stimuleringsmaatregelen

Er zijn investeringsstimulansen beschikbaar voor zowel plaatselijke ingezetenen als buitenlandse investeerders in de volgende categorieën:

 • Technologiecentra
 • Be- en verwerkende industrie
 • Aanbieders van bedrijfsondersteunende diensten, zoals softwareontwikkelingscentra, centra voor gedeelde diensten, hoogtechnologische reparatiefaciliteiten, callcenters en datacenters.

Investeringsstimulansen kunnen in de volgende vormen worden verleend wanneer aan alle vereisten is voldaan:

 • Vermindering van inkomstenbelasting gedurende maximaal 10 jaar
 • Financiële steun bij het scheppen van nieuwe banen
 • Financiële steun voor opleiding en omscholing van nieuwe werknemers
 • Financiële bijstand voor strategische investeringen in technologiecentra en productiebedrijven.
 • Overdracht van openbare grond tegen ideale prijzen.
 • Vrijstelling van onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.
 1. Roerende voorheffing
 • Dividenden uitgekeerd aan ingezetenen en niet-ingezetenen worden belast met 15% bronbelasting.
 • Krachtens de EU-moeder-dochterrichtlijn zullen dividenden die door een dochteronderneming aan de moedermaatschappij worden uitgekeerd, van belasting worden vrijgesteld wanneer de moedermaatschappij gedurende 12 ononderbroken maanden ten minste 10% van de aandelen in de dochteronderneming bezit.
 • Dividenden die door een CZ-dochteronderneming worden uitgekeerd aan een in IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein gevestigde moedermaatschappij, zullen van belasting worden vrijgesteld.
 • Ingeval dividenden worden uitgekeerd aan andere rechtsgebieden buiten de EU en de EER, is een bronbelastingtarief van 35% van toepassing.

Rente

 • Rente betaald aan niet-ingezetenen is onderworpen aan 15% bronbelasting.
 • Vrijstelling van toepassing wanneer rente wordt betaald door een ingezetene aan een onderneming met vaste verblijfplaats in de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • Belastingplichtigen uit de EU en de EER mogen belastingaangifte doen om de kosten in verband met rentebetalingen te beperken.
 • 35%-tarief is van toepassing wanneer rente wordt betaald aan andere EU- of EER-landen waarmee CZ geen dubbelbelastingverdragen heeft gesloten.

Royalty’s

 • Royalty’s die aan niet-ingezetenen worden betaald, zijn onderworpen aan een bronbelasting van 15%.
 • Vrijstelling werd toegepast wanneer royalty’s door een ingezetene worden betaald aan een onderneming met vaste verblijfplaats in de EU, Zwitserland, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • Belastingplichtigen uit de EU en de EER mogen belastingaangifte doen om de kosten in verband met royalty’s te beperken.
 • Het tarief van 35% is van toepassing wanneer royalty’s worden betaald aan andere lidstaten van de EU of de EER waarmee CZ geen dubbelbelastingverdragen heeft gesloten.
 1. Anti-ontwijkingsregels

Dunne kapitalisatie

 • Indien de ontvanger van de lening een bank of een verzekeringsmaatschappij is, mogen zij de rentekosten niet aftrekken van het totale geleende bedrag wanneer de sim van leningen in een bepaalde belastingperiode zesmaal het eigen vermogen bedraagt.

Buitensporige kosten van leningen

 • Fiscaal aftrekbaar tot een vooraf bepaalde limiet. Limiet vastgesteld op 30% van de fiscale winst vóór belastingen, rente en afschrijvingen, of tot maximaal CZK 80 miljoen.
 • Verlaging van de belastinggrondslag (verschil tussen inkomsten en uitgaven) is toegestaan in belastingtijdvakken wanneer een belastingplichtige de limiet van buitensporige leenkosten niet haalt.

Buitenlandse onderneming waarover zeggenschap wordt uitgeoefend

 • Bij de vaststelling van de belastinggrondslag voor een gecontroleerde buitenlandse onderneming moet de controlerende onderneming rekening houden met de gerealiseerde inkomsten, met inbegrip van inkomsten die worden gedekt, zoals dividendinkomsten, licentievergoedingen, inkomsten uit de verkoop van eigendomsaandelen, inkomsten uit de verkoop van goederen en de verlening van diensten van of aan gelieerde ondernemingen met weinig of geen toegevoegde waarde, verzekeringen, bankdiensten en andere financiële diensten.
 • Inbegrepen inkomsten worden in de belastinggrondslag van de controlerende onderneming opgenomen naar rato van het aandelenkapitaal van de gecontroleerde buitenlandse onderneming. In de regel wordt de aanpassing van de belastinggrondslag van de controlerende vennootschap niet uitgevoerd indien de aanpassing in een verminderde belastinggrondslag zou resulteren.

DAC6

Tsjechië heeft DAC VI EU-richtsnoeren ingevoerd waarin grensoverschrijdende regelingen die mogelijk tot belastingvoordelen leiden, worden aangemerkt, die op hun beurt aan de belastingautoriteiten moeten worden gemeld.

Verrekenprijzen

Verrekenprijzen gelden voor lokale en buitenlandse verbonden partijen. De partijen staan in directe of indirecte relatie tot elkaar indien een van de partijen 25% van het kapitaal of van de stemrechten in handen heeft. Partijen kunnen ook verbonden zijn wanneer dezelfde persoon deelneemt aan het beheer van en de zeggenschap over beide partijen. Wanneer de transactieprijzen tussen verbonden partijen verschillen van de marktprijzen en het verschil niet gerechtvaardigd is, zal de belastinggrondslag automatisch worden aangepast met het verschil.

INTERNATIONALE BELASTINGELEMENTEN

 • Dubbelbelastingverdragen

Bepaalde dubbelbelastingverdragen voorzien in de mogelijkheid van dubbele belastingheffing, belastingkrediet of belastingvrijstelling. Het ongebruikte deel van de buitenlandse belasting zal in mindering worden gebracht als belastinglast in het volgende belastingtijdvak.

TARIEVEN VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

 • Standaard BTW-tarief van 21%.
 • Een verlaagd BTW-tarief van 15% is van toepassing op fabrieken van voedingsmiddelen en niet-alcoholische dranken, speciale gezondheidsproducten en farmaceutische producten.
 • Een verlaagd BTW-tarief van 10% is van toepassing op geneesmiddelen, vaccins, boeken, water- en rioolprijzen, openbaar vervoer, cateringdiensten, hotelaccommodatie, sport- en culturele evenementen, kappersdiensten en kleine reparaties.
 • Belastingplichtig is elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die in CZ een economische activiteit uitoefent.
 • Belastbare feiten kunnen zijn (i) de levering van goederen en de verrichting van diensten in verband met een economische activiteit in de Tsjechische Republiek, (ii) de intracommunautaire verwerving van goederen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek uit een andere EU-lidstaat, en (iii) in de Tsjechische Republiek ingevoerde goederen.
 • De maatstaf van heffing is de totale vergoeding die voor de levering in rekening wordt gebracht, exclusief BTW, maar inclusief eventuele accijnzen, alsmede andere belastingen en heffingen.
 • De belastingperiode kan maandelijks of driemaandelijks zijn en in overeenstemming met de omzet van de laatste twaalf opeenvolgende maanden. Het verplichte belastingtijdvak voor nieuwe BTW-plichtigen is de kalendermaand.
 • Sinds 2016 moeten btw-betalers een lijst indienen met gegevens over btw-plichtige transacties in Tsjechië en transacties voor geclaimde aftrek van voorbelasting.
 • De drempel voor verplichte btw-registratie voor belastingplichtigen met een statutaire zetel, bedrijfszetel of vaste inrichting in Tsjechië is de omzet van 1 miljoen CZK in de vorige twaalf opeenvolgende kalendermaanden. De vrijwillige BTW is eveneens van toepassing.
 • Een buitenlandse belastingplichtige die in de Tsjechische Republiek verkopen op afstand (via postorder) verricht aan een niet in de Tsjechische Republiek geregistreerde BTW-plichtige, moet zich in de Tsjechische Republiek voor BTW-doeleinden laten registreren voor goederen en leveringen die in een kalenderjaar een bedrag van 1,14 miljoen CZK of 43.110 EUR bereiken.
 • De btw-drempel bedraagt vanaf 1 juli 2021 10 000 euro voor alle verkopen op afstand, met inbegrip van digitale diensten aan niet-belastingplichtigen. One-Stop-Shop single EU Vat is ook een optie gemaakt voor dit soort transacties.
 • Belastingplichtigen moeten zich in de volgende gevallen als een geïdentificeerde persoon laten registreren: (i) aankoop van diensten van personen of entiteiten die buiten de Tsjechische Republiek zijn gevestigd, maar die een leveringspunt in de Tsjechische Republiek hebben, (ii) levering van diensten met voorzieningshub in een andere EU-lidstaat, (iii) intracommunautaire verwerving van goederen uit een andere EU-lidstaat.
 • BTW-groepsregistraties moeten worden toegepast op belastingplichtigen met zetel van bedrijfsuitoefening of vaste inrichting in Tsjechië en die economisch, financieel en organisatorisch met elkaar verbonden zijn, worden beschouwd als één belastingplichtige.

ANDERE BELASTINGEN

 • Er is geen vermogensbelasting in Tsjechië. .
 • Onroerendgoedbelasting omvat grond-, bouw- en appartementsbelasting. Het bedrag van de onroerende voorheffing zal afhangen van de hoofdbestemming van de grond, het gebouw of het appartement, alsook van de ligging. De basisbelastingtarieven voor onroerend goed kunnen op het niveau van de gemeente worden aangepast.
 • De belasting op de overdracht van onroerend goed wordt vastgesteld op 4%.
 • Wegenbelasting wordt geheven op motorvoertuigen en aanhangwagens die in Tsjechië zijn geregistreerd en voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. Ongeacht het doel zullen voertuigen van meer dan 3,5 ton aan belasting worden onderworpen.
 • Er zullen accijnzen worden geheven op minerale olie, elektriciteit, steenkool, aardgas, bier, wijn en tabaksproducten.
 • Goederen die worden ingevoerd uit niet-EU-lidstaten zijn onderworpen aan de inklaringsprocedure bij invoer.

Om de registratieprocedure voor bedrijven in Tsjechië te stroomlijnen en te vereenvoudigen, raden wij buitenlandse investeerders ten zeerste aan om samen te werken met een ervaren en deskundig adviesbureau. Hier bij Damalion’s, bieden wij een breed scala van professionele diensten in alle aspecten van
Oprichting en ontwikkeling van bedrijven in Tsjechië
waaronder juridisch advies, boekhoudkundig advies, financieel advies, bedrijfsbeheer, accountantscontrole, belastingadvies, human resources advies, werving, en nog veel meer.
Neem vandaag nog contact met ons op
en laat onze Damalion-experts u helpen de uitdagingen van het opzetten van een bedrijf in Tsjechië het hoofd te bieden.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in Tsjechië te registreren

Onze Damalion Tsjechië Desk zal u spoedig antwoorden. Gelieve dit formulier in te vullen om uw behoefte te beschrijven

10 + 7 =

Wilt u meer weten over Damalion Tsjechië Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.