Selecteer een pagina

Damalion El Salvador bureau

Zaken doen in El Salvador

El Salvador is populair om zijn vulkanen, zijn stranden aan de Stille Oceaan, zijn tropische klimaat en zijn overvloed aan natuurschoon. Hierdoor staat het bekend om zijn natuurlijke wonderen, maar het land is meer dan een toeristische attractie.

El Salvador heeft een van de meest stabiele economieën in Latijns-Amerika. Het heeft een aantrekkelijk en dynamisch ondernemingsklimaat dat gericht is op het opbouwen van geloofwaardige macro-economische grondslagen en sterke instellingen en het creëren van een eerlijke, meer integere samenleving waarin alle burgers profiteren van de economische groei.

El Salvador heeft verschillende handelsverdragen en overeenkomsten met landen waardoor het toegang heeft tot een potentiële markt van meer dan 1 miljard consumenten. Het maakt momenteel ook een goede economische groei door en wordt snel een interessante plaats voor buitenlandse investeringen.

Bovendien heeft El Salvador onlangs het nieuws gehaald door Bitcoin tot wettig betaalmiddel te maken.

De belangrijkste voordelen van zakendoen in El Salvador

 • Er zijn ongeëvenaarde handelsmogelijkheden voor investeerders en ondernemers in El Salvador.
 • In een poging om investeringen en het scheppen van banen aan te moedigen, heeft de regering van El Salvador bedrijven in bepaalde sectoren belastingvoordelen geboden.
 • Het land ligt in het hart van Midden-Amerika en heeft een strategische ligging om zaken te doen met andere landen in de regio.
 • El Salvador heeft een jonge en geschoolde beroepsbevolking die het concurrentievermogen van het land versterkt, en deze mensen kunnen meer vaardigheden ontwikkelen door deel uit te maken van mondiale bedrijven in verschillende sectoren zoals dienstverlening, landbouw en productie.
 • El Salvador heeft ook zijn ondernemingsklimaat aanzienlijk verbeterd, onder meer door de registratie van bedrijven te vergemakkelijken en de bureaucratie te verminderen.
 • El Salvador heeft verschillende bilaterale investeringsverdragen ondertekend die buitenlandse investeringen in het land beschermen.
JURIDISCH SYSTEEM

Het rechtssysteem van El Salvador is een civielrechtelijk systeem, dat gebaseerd is op de Spaanse rechtstraditie.

Het wordt bestuurd door de grondwet van El Salvador en bestaat uit verschillende takken, waaronder de rechterlijke macht, de wetgevende macht en de uitvoerende macht.

Keuze van de entiteit in El Salvador

Het regeringsbeleid van El Salvador is vriendelijk voor buitenlandse investeringen, zodat dit land over het algemeen positief staat tegenover buitenlandse investeringen.

Directe buitenlandse investeringen hebben een belangrijke rol gespeeld bij de snelle modernisering van het land. Het heeft ook de economische groei helpen ondersteunen.

Voor buitenlandse investeerders en ondernemers die zaken willen doen en een bedrijf willen oprichten in El Salvador, staan hieronder de meest gekozen rechtsvormen:

Naamloze vennootschap (Sociedad de Responsabilidad Limitada)

Dit is een vennootschapsstructuur in El Salvador waarbij de vennoten beperkte aansprakelijkheid hebben over het kapitaal van de vennootschap.

Kenmerken

 • Deze vennootschapsstructuur wordt meestal gebruikt door particuliere ondernemingen
 • dit bedrijf kan worden opgericht door andere entiteiten of personen of een combinatie van beide.
 • de vennoten van de vennootschap zijn beperkt aansprakelijk voor de maatschappelijke participatie van de vennootschap.
 • de kapitaalinvestering van dit bedrijf berust niet op aandelen, maar op gevestigde lidmaatschapsbelangen.

Naamloze vennootschap of Sociedad Anónima (SA)

Dit is het meest populaire type vennootschap in El Salvador omdat het met slechts één aandeelhouder kan worden opgericht.

Kenmerken

 • Het vereist slechts één aandeelhouder
 • Het kan worden gevormd door andere entiteiten, individuen of een combinatie van beide.
 • het bedrijfskapitaal is gebaseerd op aandelen
 • Het vereist wettelijke vertegenwoordiging die ofwel een raad van bestuur ofwel een onafhankelijk management kan zijn.
 • Zij stelt geen beperkingen aan het aantal aandeelhouders dat op bestuursniveau kan deelnemen.
 • Het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap is nominaal vertegenwoordigd in aandelen die vrijwillig kunnen worden overgedragen.
 • er is geen maximale geldigheidsduur, dus de geldigheid van de vennootschap is onbeperkt.
 • De bedrijfsnaam moet de woorden “Sociedad Anónima” bevatten.

Takken

Dit is een geautoriseerde uitbreiding van een buitenlandse onderneming die wordt gebruikt om de handel binnen El Salvador te ontwikkelen.

Kenmerken

 • Zij moet in El Salvador onder dezelfde naam werkzaam zijn als in haar land van herkomst.
 • Zij moet haar kapitaal laten registreren bij het Nationaal Investeringsbureau van het Ministerie van Economische Zaken en het Handelsregister.
 • Zij moet een permanente wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming in El Salvador hebben.
 • Zij mag pas met haar activiteiten beginnen wanneer zij volledig is geregistreerd bij de bevoegde autoriteiten.

Bent u geïnteresseerd in het registreren van uw bedrijf in El Salvador? Neem nu contact op met uw Damalion expert.

BANKEN

De financiële sector van El Salvador wordt gereguleerd door de Centrale Bank (Banco Central de Reserva – BCR), die wordt ondersteund door de Superintendent van Banken (Superintendencia del Sistema Financiero – SSF) – de onafhankelijke regelgevende instantie die alle financiële instellingen in El Salvador autoriseert en bestuurt, de Superintendent van Pensioenen (SP), het Instituut van Garanties en Deposito’s (IGD), en de Superintendent van Effecten (SV).

De BCR is verantwoordelijk voor de deviezencontrole. Ook bevordert en handhaaft zij de monetaire, wisselkoers- en financiële voorwaarden die de stabiliteit van de economie van El Salvador in hoge mate ten goede komen.

Commerciële banken

De commerciële bankdiensten in dit land worden verleend door veertien instellingen: twaalf particuliere en twee staatsbanken. En dankzij de voortdurende hervormingen van de financiële sector in El Salvador hebben deze commerciële banken een sterke bankgemeenschap opgebouwd, met positieve belastingwetten die buitenlandse investeringen aantrekken.

Bankieren in El Salvador

Verhuizen naar El Salvador voor zaken of andere redenen waardoor je op lange termijn in het land blijft? U hebt unieke bank- en beleggingsbehoeften. El Salvador is een land dat snel in opkomst is en het heeft verschillende banken die in deze behoeften kunnen voorzien.

Met het juiste papierwerk (identificatiedocumenten zoals een paspoort of identiteitskaart, bewijs van adres en bewijs van inkomen) is het voor u als buitenlander mogelijk een bankrekening te openen in El Salvador.

Het openen van een bankrekening in El Salvador houdt over het algemeen in:

 • de juiste bank kiezen (er zijn verschillende banken in El Salvador. Onderzoek hun rekeningopties en vereisten om de meest ideale voor uw behoeften te vinden)
 • het verzamelen van de vereiste documenten
 • bezoek aan de bank van uw keuze met de vereiste documenten
 • het invullen van het aanvraagformulier
 • De vereiste eerste storting, en
 • Wachten tot de rekening is goedgekeurd en geactiveerd.

Naast persoonlijke rekeningen kunnen buitenlandse bedrijven ook een zakelijke bankrekening openen in El Salvador; zij moeten alleen eerst een bedrijf in het land oprichten.

Wanneer u van plan bent een bankrekening in El Salvador te openen, is het sterk aan te raden om professionals in te schakelen om u door het proces te loodsen. Neem nu contact op met uw Damalion expert om een bankrekening te openen in El Salvador.

IMMIGRATIE

Afgezien van de lage kosten van levensonderhoud, het fantastische klimaat en het strandwaardige weer, belooft El Salvador ook een unieke en geweldige ervaring en is het een geweldige plek om te verblijven.

Toeristen kunnen El Salvador binnenkomen en er 90 dagen verblijven, maar wie van plan is langer in El Salvador te blijven, moet een verblijfsvergunning aanvragen.

Verblijfsvergunning in El Salvador

Dit is een vergunning voor personen die voor langere tijd in El Salvador willen verblijven. De soorten verblijfsvergunningen in El Salvador omvatten tijdelijk verblijf en permanent verblijf.

Tijdelijk verblijf in El Salvador

Dit is voor personen die van plan zijn maximaal twee jaar in El Salvador te blijven.

Er zijn verschillende manieren om een tijdelijk verblijf in El Salvador te verkrijgen. Onder andere:

 • Werk: dit is voor personen die een baan hebben in El Salvador.
 • Gezinshereniging: dit is voor familieleden van Salvadoraanse burgers die zich bij hun familie in El Salvador willen voegen.
 • Humanitair: dit is voor personen die om humanitaire redenen bescherming of hulp nodig hebben.
 • Student: dit is voor personen die in El Salvador willen studeren.
 • Vluchteling: dit is voor personen aan wie in El Salvador de vluchtelingenstatus is toegekend uit gegronde vrees voor vervolging in hun land.
 • Gepensioneerde: dit is voor gepensioneerden die van plan zijn in El Salvador te gaan wonen. Om dit type verblijf te verkrijgen, moeten de aanvragers ten minste 55 jaar oud zijn, een bewijs van hun pensioenstatus overleggen en een salaris van drie minimumlonen in de handel en de dienstensector hebben.
 • Rentista-vergunning: deze is bedoeld voor “mensen met middelen” die in El Salvador willen wonen.
 • Investeerder: dit is voor personen die een bepaald bedrag investeren in een plaatselijk bedrijf of onroerend goed in El Salvador. El Salvador biedt ook onmiddellijke permanente residentie voor Bitcoin/crypto-investeerders in het land.

Andere soorten tijdelijke verblijfsvergunningen in El Salvador zijn Zakelijk, Commercieel Vertegenwoordiger, Begeleider, Aandeelhouder, Individuele Handelaren, Slachtoffers van Mensenhandel, Religieuze Redenen, en Samenwerkend Tijdelijk Verblijf.

De populairste is de verblijfsvergunning voor investeerders.

Permanent verblijf en staatsburgerschap in El Salvador

Permanent verblijf is voor personen die van plan zijn voor langere tijd in El Salvador te blijven, meestal meer dan twee jaar.

Na drie jaar in El Salvador te hebben gewoond als tijdelijk ingezetene, kunnen buitenlanders een permanent verblijf aanvragen, en na vijf jaar verblijf kan men het staatsburgerschap aanvragen.

BELASTINGREGIME

Het belastingstelsel in El Salvador is gebaseerd op de beginselen van territorialiteit, waarbij alleen inkomsten die op het grondgebied en uit een Salvadoraanse bron zijn verkregen, aan inkomstenbelasting worden onderworpen. Ook worden alle natuurlijke personen en rechtspersonen belast op hun belastbaar inkomen, waaronder inkomen uit arbeid, investeringen en andere bronnen. Alle belastingplichtigen in El Salvador moeten belastingaangifte doen bij de bevoegde belastingdienst.

Soorten belastingen in El Salvador

Inkomstenbelasting

Particulieren en bedrijven in El Salvador zijn onderworpen aan inkomstenbelasting op hun belastbaar inkomen.

 • Particulieren

In het algemeen wordt belasting geheven op alle inkomsten van inwoners en niet-inwoners van El Salvador uit hun Salvadoraanse bronnen, waaronder inkomsten uit arbeid, goederen en diensten. De inkomstenbelasting voor particulieren varieert doorgaans van 0% tot 30%, maar is afhankelijk van de inkomensschijf.

 • Corporaties

De vennootschapsbelasting wordt geheven op in El Salvador opgerichte ondernemingen. Het belastbaar inkomen wordt bepaald door alle noodzakelijke kosten en uitgaven en andere specifieke, bij wet vastgestelde aftrekposten af te trekken van het bruto-inkomen van de onderneming. De vennootschapsbelasting in El Salvador bedraagt 30%.

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

De BTW in El Salvador is van toepassing op de overdracht van roerende goederen, het verrichten van diensten en de invoer, maar de uitvoer van goederen of diensten is vrijgesteld. De maatstaf van heffing is de door de partijen overeengekomen prijs, maar bij invoer is dat de douanewaarde. Het normale BTW-tarief in El Salvador is 13%.

Onroerendgoedbelasting

Vastgoedbelasting in El Salvador wordt geheven op onroerend goed en andere eigendommen van particulieren en bedrijven, en het tarief varieert afhankelijk van de waarde van het goed.

Vermogenswinstbelasting

Deze belasting wordt geheven op winsten uit de verkoop van activa zoals onroerend goed en obligaties. En het percentage in El Salvador is 10%.

Zegelrecht

Deze belasting wordt geheven op specifieke soorten documenten, zoals juridische contracten en eigendomsoverdrachten. En het tarief bedraagt 0,5% van de waarde van de transactie in El Salvador.

Accijnzen

Deze belastingen worden geheven op bepaalde goederen, zoals alcohol, tabak en luxegoederen. En de tarieven verschillen afhankelijk van het soort product.

Gemeentelijke belastingen

De gemeenten in El Salvador stellen met name de te belasten activiteiten of zaken en de toepasselijke omstandigheden vast. Elke gemeente kan extra belastingen heffen op eigendommen, bedrijven en diensten die binnen haar rechtsgebied worden verleend.

Belastingverdragen

El Salvador heeft slechts één belastingverdrag ondertekend, en wel met Spanje.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

In El Salvador wordt de intellectuele eigendom geregeld en beschermd door nationale wetten en internationale verdragen die door El Salvador zijn ondertekend. Het land heeft een wettelijk kader dat voorziet in de registratie, handhaving en bescherming van intellectuele-eigendomsrechten.

De intellectuele eigendom in El Salvador wordt in de volgende categorieën ingedeeld:

Octrooien

 • Een octrooi is een door het land verleend certificaat waarin wordt erkend dat een uitvinding is gedaan en dat deze toebehoort aan de eigenaar van het octrooi.
 • Een octrooi verleent de eigenaar het exclusieve recht om te voorkomen dat derden zijn uitvinding zonder zijn toestemming kopiëren, gebruiken of exploiteren.
 • Octrooien worden verleend door het DGPI (Algemeen Directoraat voor Intellectuele Eigendom) in El Salvador.
 • Octrooien bieden bescherming tot 20 jaar na de datum van indiening.

Handelsmerken

 • Een merk wordt beschouwd als elk teken of elke combinatie van visueel waarneembare tekens die worden gebruikt om waren en diensten te identificeren en te onderscheiden.
 • De registratie van een merk geeft de eigenaar het alleenrecht om derden te beletten zijn merk zonder zijn toestemming te gebruiken voor de waren of diensten waarvoor het geregistreerd is.
 • Handelsmerken in El Salvador worden geregistreerd bij het DGPI (Algemeen Directoraat voor Intellectuele Eigendom). De dienst die verantwoordelijk is voor het bijhouden van een openbaar register van handelsmerken in El Salvador is het Nationaal Registratiecentrum NBC.
 • Merkbescherming duurt in El Salvador 10 jaar en kan voor onbepaalde tijd worden verlengd.

Copyright

 • Het auteursrecht in El Salvador wordt beschermd door de Auteurswet, die uitsluitend rechten toekent aan auteurs en scheppers van originele werken.
 • Deze wet beschermt de economische en morele rechten van Salvadoraanse auteurs en buitenlanders die in El Salvador verblijven.
 • De wet beschermt de werken van persoonlijke creatie, dat wil zeggen originaliteit.
 • Auteursrechtelijke bescherming in El Salvador geldt voor het leven van de auteur plus 70 jaar na zijn dood. Indien het een werk zonder naam of een pseudoniem betreft, bedraagt de bescherming 70 jaar.

Industriële ontwerpen

Industriële modellen beschermen het uiterlijk van een product. In El Salvador worden industriële modellen geregistreerd bij het DGPI (Algemeen Directoraat voor de Intellectuele Eigendom) en zijn zij tot 15 jaar beschermd.

Handhaving

Het wettelijke kader in El Salvador staat een rechthebbende toe elk intellectueel eigendom dat door een bedrijf wordt gebruikt te registreren en te verdedigen, en voorziet ook in de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten via civiele, strafrechtelijke en uitvoerende procedures.

ARBEID EN WERKGELEGENHEID

De arbeidswetgeving in El Salvador wordt beheerst door de Salvadoraanse Arbeidswet, waarin de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers zijn samengevat.

Arbeidsovereenkomsten in El Salvador

Arbeidsovereenkomsten zijn verplicht in El Salvador. Deze arbeidsovereenkomsten kunnen mondeling of schriftelijk zijn, en moeten de voorwaarden bevatten voor de betaling, de voordelen en de beëindiging van het dienstverband van de werknemer.

Dit zijn de meest voorkomende soorten arbeidsovereenkomsten in El Salvador:

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: dit type overeenkomst wordt gebruikt wanneer een werknemer in een werkteam wordt opgenomen om voortdurend activiteiten binnen het bedrijf uit te voeren. Dit type contract eindigt alleen wanneer beide partijen tot een wederzijds akkoord komen.
 • Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd daarentegen: dit type overeenkomst wordt in El Salvador meestal gebruikt voor de ontwikkeling van projecten op korte en middellange termijn. Het duurt meestal dagen, weken of maanden, maar niet langer dan een jaar. Dit soort contracten wordt gewoonlijk gebruikt om de plaats in te nemen van een werknemer die met verlof is.

Arbeidsvoorwaarden in El Salvador

 • Werktijden: standaard werktijd per week in El Salvador is 44 uur (acht uur per dag). Voor nachtarbeiders bedraagt de maximale werkweek 39 uur, gebaseerd op diensten van zeven uur. Werknemers kunnen vatbaar zijn voor overwerk, maar voor overwerk moet extra worden betaald.
 • Minimumloon: het minimumloon in El Salvador varieert per regio en per beroep, dus het is niet definitief.
 • Discriminatie: Het is El Salvador verboden werknemers te discrimineren op basis van hun geslacht, godsdienst, ras of andere beschermde kenmerken.
 • Betaald verlof: afgezien van verplichte feestdagen hebben werknemers in El Salvador recht op een betaald verlof van minstens 15 dagen per jaar.
 • Zwangerschaps- en vaderschapsverlof: in El Salvador krijgen nieuwe moeders 12 weken betaald zwangerschapsverlof, waarvan 6 weken moeten worden opgenomen na de uitgerekende datum van de geboorte. Volgens de arbeidswetgeving in El Salvador krijgen vaders 3 dagen vaderschapsverlof, dat binnen de eerste 15 dagen na de geboorte van het kind kan worden opgenomen.
 • Ziekteverlof: volgens de arbeidswetgeving in El Salvador hebben werknemers recht op ziekteverlof. Voor ernstige aandoeningen moeten de werkgevers de eerste drie dagen van de ziekte voor hun rekening nemen, en de sociale zekerheid neemt de rest van het ziekteverlof voor haar rekening tegen 75% van het loon.
 • Rouwverlof: rouwverlof wordt toegekend bij verlies van naaste familie en duurt zolang als nodig is.
 • Beëindiging en ontslag: Werkgevers in El Salvador moeten een werknemer opzeggen en een geldige reden opgeven voor het ontslag. Bij een ongerechtvaardigd ontslag is schadevergoeding verplicht. Het bedrag van de ontslagvergoeding wordt gebaseerd op de lengte van het dienstverband en het salaris van de werknemer.

Ben je klaar om je in El Salvador te vestigen?

Uw Damalion experts zijn hier om u te helpen. Wij beschikken over de expertise en ervaring die ons in staat stelt cliënten te begeleiden bij het opbouwen van een bedrijf in El Salvador. Wij bieden ook verschillende integrale bedrijfsoplossingen, waaronder compliance, belastingen, entiteitsbeheer, boekhouding, salarisondersteuning en nog veel meer in heel El Salvador.

Neem nu contact met ons op om uw bedrijf in El Salvador te registreren.

7 + 13 =

Wil je meer weten over Damalion El Salvador Desk?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.