Selecteer een pagina

NALEVING & RISICO

DAMALION heeft specifieke aanbiedingen uitgewerkt die compliance-diensten combineren met specifieke deskundigheid op het gebied van antiwitwaspraktijken (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF).

Afhankelijk van uw behoeften en doelstellingen zullen de ad hoc compliance missies dienovereenkomstig worden vormgegeven.

Overzicht
De onafhankelijke deskundigen van Damalion helpen en begeleiden u bij het opzetten of onderhouden van uw :
– regelgevend nalevingskader
– AML-CFT/KYC-implementatie.

Nalevingsnormenkader
– het opstellen en herzien van nalevingsprocedures en -beleid
– contacten onderhouden met derden, zoals accountants, banken, beheermaatschappijen, de CSSF…
– het volgen van juridische ontwikkelingen om ervoor te zorgen dat het bedrijf (bijvoorbeeld een ManCo) aan de voorschriften voldoet
met de toepasselijke regels en verordening
– ondersteuning bij naleving
– deelnemen aan projecten in verband met naleving en regelgevingsinitiatieven
– voortdurende betrokkenheid bij het volgen van ontwikkelingen in de regelgeving
– het uitvoeren van due-diligenceonderzoeken bij klanten/investeerders, dienstverleners, distributeurs, belanghebbenden…
– advies over de onderliggende cliëntendocumentatie die nodig is om het beleggers-/klantendossier in overeenstemming te brengen
– AML-escalaties herzien
– compliance/AML-analyse in het acceptatieproces van nieuwe cliëntenrelaties of beleggingsinstrumenten

Voerde missies uit die aan specifieke behoeften voldeden:

 • Opzet van de afdeling Compliance
 • M&A/spinoff compliance review
  (fusie van 2 verzekeringsmaatschappijen)
 • Interne audit van een family office en zijn dochterondernemingen
 • Transfer agent
 • (Naleving/risicobeheer
 • Bedrijfsreorganisatie/herstructurering: Frontline, onboarding, budgettering, financiering, herfacturatie
 • Overname project compliance (investment banking)
 • Consolidatieoverzicht
AML/KYC-normenkader
– Beoordelen en begrijpen van bedrijfsstructuren van cliënten (voornamelijk alternatieve beleggingsfondsen) en toepassen van relevante AML-procedures bij het ondernemen en verkrijgen van voldoende KYC om te voldoen aan CDD/EDD-normen.
– Ervoor zorgen dat het risicoprofiel van cliënten accuraat en consistent overeenkomt met de AML-risicomatrix van het bedrijf.
– Bepalen van het risiconiveau voor cliënten aan de hand van de risicomatrix van de onderneming en onderzoek naar de complexiteit van de eigendomsstructuur.
– Periodieke controles van het bestaande klantenbestand om ervoor te zorgen dat het CSSF-reglement en het interne beleid en de interne procedures steeds worden nageleefd.
– Contact onderhouden met de klanten en Front Office om uitstaande Customer Due Diligence (CDD) informatie/documentatie te verkrijgen om onboarding, vernieuwing en herstelproces te voltooien.
– Uitvoeren van CDD- en Sanctiecontroles op bestaande cliënten in overeenstemming met de CSSF-regelgeving of andere relevante regelgeving, zoals vereist, en bevindingen doorgeven aan Compliance.
– Dagelijkse evaluatie van lopende screening van nieuwe matches, verder onderzoek verrichten om positieve matches te bevestigen of te verwerpen en hoogrisicovolle gevallen escaleren naar Compliance.
– Uitvoeren van een analyse van de eigendomsstructuur en onderzoeken van andere relevante documenten om de Intermediate Beneficial Owners (IBO’s), UBO’s, gevolmachtigde personen en Key Principals (KP’s) te bepalen.
– Screen klanten op PEP, Sanctie en Nadelige Media
– Interne interfaces met Front Office, Legal en andere belangrijke afdelingen binnen de organisatie
– Externe interfaces en interacties met externe tegenpartijen/cliënten.
– Uitvoeren van CDD op cliënten door het identificeren en verifiëren van door de cliënt verstrekte informatie met behulp van goedgekeurde onafhankelijke bronnen.

Nalevingsexpertise op maat

De onafhankelijke deskundigen van Damalion willen u een aanpak op maat bieden om niet alleen de veranderingen in de regelgeving voor uw sector te beoordelen, maar u ook operationele input te geven om uw teams te ondersteunen in hun dagelijkse compliance routine.

U beheert alternatieve beleggingsfondsen (AIFM) en dakfondsen (FOF)

Sectoren : Private equity, Onroerend goed, Securitisatie …

Onze Damalion onafhankelijke experts zullen u helpen met :

– evaluatie van het nalevingsbeleid van uw BAB

– Uw plan voor toezicht op de naleving beoordelen

– Uitvoeren en coördineren :

– (versterkte) due diligence

– Ken uw klant (KYC), Ken uw transactie (KYT)

– Toezicht op het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF).

– Toezicht op, evaluatie van of integratie in uw onboardingproces van nieuwe klanten

– Uw AIFM-team bewust maken van de compliance-regels en -voorschriften.

Als beheermaatschappij beheert u Alternatieve beleggingsfondsen (AIFM), buitenlandse fondsen,…

Sectoren: diverse.

Onze Damalion onafhankelijke experts zullen u helpen :

– Beleidslijnen, procedures en processen vaststellen of erop toezien dat deze evenredig en adequaat zijn

– Evalueren van het nalevingsbeleid en het interne handvest: opsporen van potentiële faalrisico’s op regelgevingsniveau,

– mogelijke restrisico’s of aanverwante risico’s in kaart te brengen en een adequaat plan voor te stellen om die risico’s te beperken

– De doeltreffendheid van uw bestaande maatregelen, beleid en procedures beoordelen

– het saneringsplan evalueren om na te gaan of ManCo zijn verplichtingen nakomt

– Toezicht houden op het verantwoordelijke team om de wettelijke en reglementaire verplichtingen van ManCo te voeden

– Begeleidt het senior management bij vereiste of verwachte wijzigingen in normen om de impact ervan op de compliance-perimeter in kaart te brengen

– Maak het personeel bewust van de waarde die naleving creëert door hen te helpen hun dagelijkse routine voortdurend te verbeteren.

– Opstellen van een verklaring waarin verslag wordt uitgebracht aan de betrokken verdedigingslinies en de status van de uitvoering en doeltreffendheid van het herstelplan

– het team bijstaan bij de opstelling van driemaandelijkse of jaarlijkse nalevingsverslagen die aan de raad worden meegedeeld

Naleving van de voorschriften inzake het witwassen van geld en de bestrijding van terrorismefinanciering (AML-CFT) :

– Opzetten of herzien van uw AML-CFT-kader

– Uw verantwoordelijke voor het melden van witwaspraktijken bijstaan met 2 opties:

 1. Perimeter is globaal en omvat : uw beheersvennootschappen en uw fondsen op zich
 2. Perimeter is beperkt tot uw beheermaatschappij en of uw beleggingsfondsen.

– Opstelling van verslag aan de respectieve Raad(en)

– Hulp bij de CSSF AML-vragenlijst

– Het beoordelen van de geïntegreerde regelgevende wacht met het verantwoordelijke team.

Als registrator en transferagent bent u verantwoordelijk voor het welslagen van het informatieproces en de updates van de beleggers en hun verrichtingen met financiële instrumenten.

Onze Damalion onafhankelijke experts zullen u helpen met :

– Controle van de naleving, testen en opstellen van verslagen

– Identificeren en meten van potentiële bedreigingen voor uw activiteit en opstellen van een preventief plan dat zo nodig wordt uitgevoerd

– sturing geven aan de ontwikkeling en verbetering van het bestaande controlekader en de doeltreffendheid ervan om risico’s te beperken

– Rapportage die past bij uw vergaderagenda

– assistentie bij de uitvoering van actieplannen die voortvloeien uit de monitoringverslagen over de naleving

– Eenmalige of regelmatige rapportage (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks) over de efficiëntie van het nalevingsprogramma

– Supervisie over de jaarlijkse compliance risk assesment agenda en de planning van de compliance monitoring.

– Uitvoeren van due diligence-rapportage afhankelijk van actieperimeter :

 1. klanten
 2. klanten en of derden-verkopers.

– Benadrukken van uw nalevingsprocedures en de bijwerking of noodzaak tot wijziging daarvan.

– Herziening van uw complianceprocessen en -praktijken

– Overleg met uw leidinggevend team en controleer of een geschikt opleidingsplan relevant is

– Bijdragen tot de verbetering van een nalevingskader dat zich aanpast aan wijzigingen in de regelgeving.

Plan voor toezicht op het witwassen van geld (AML) en de bestrijding van terrorismefinanciering (CTF)

U kunt een onafhankelijke deskundige om ondersteuning vragen voor de volgende AML-CFT-verplichtingen:

– Evaluatie van AML / KYC (Know Your Customer)-processen en -operaties (beoordeling van klantgegevens en vereiste documentatie)

– Het volgen van de update rapporten

– Evaluatie van het risiconiveau bij specifieke vragen en antwoorden tussen personeel en klanten om een goede relatie met de klant te waarborgen

– Sensibilisering van het team voor een cultuur van voortdurende controle van de procedures in verband met de meest recente voorschriften en CSSF-circulaires

– Controle van de screening van transacties en het uploaden van AML-documenten

– Interactie met het verantwoordelijke compliance-personeel over hun huidige compliancebeoordelingskader.

– Toezicht op de verwerking van KYC-documentatie en beoordeling van complexe gevallen met het team.

 

De onafhankelijke deskundigen van Damalion bieden u expertise op het gebied van AML-CFT compliance om u te helpen uw risicobeoordelingskader te optimaliseren met de laatste wijzigingen in de regelgeving.

Een op maat gemaakte steun bevat bijvoorbeeld:

– Het herzien of opzetten van controles en procedures voor het witwassen van geld die voldoen aan de vereisten van regelgeving en governance

– Delen van AML/KYC beste praktijken en begeleiding aan senior management, team in hun klantrelatie

– Controle op de correcte toepassing van AML-CFT op het niveau van de beroepsverplichtingen

– Valideren of opzetten van AML-CFT-beleid, -processen en -procedures die voldoen aan de lokale regelgeving en governance-eisen

– Beoordeling van het risico dat van toepassing is op uitzonderingen ten opzichte van de AML-CFT-regelgeving en het interne beleid

– Herziening van het nalevingskader voor de goedkeuring van politiek prominente personen en profielen met een hoog risico

– Aandacht voor de voortdurende ontwikkelingen in de AML-CFT-regelgeving en de beste nalevingspraktijken

– Evaluatie van het niveau van de interne bestrijding van het witwassen van geld en de daarmee samenhangende beoordeling van de verdenking

– Ondersteuning van de uitgifte, herziening van vereiste of ad-hocrapportage aan de raad of het risicocomité

De onafhankelijke experts van Damalion ondersteunen u bij de AML-CFT compliance van uw operationele workflow.

Wanneer u te maken hebt met externe partijen zoals tussenpersonen, instellingen en andere distributeurs, helpen wij u het operationele risico af te stemmen op het vereiste risiconiveau voor compliance.

Onze onafhankelijke ondersteuning omvat :

– evaluatie van de documentatie betreffende “ken-uw-klant” (KYC), van het interne AML-CFT-beleid, de procedures en de processen, om na te gaan of zij voldoen aan de regelgevingsnormen

– Screening van de onboarding van klanten of investeerders, met inbegrip van due diligence-controles over bestaande en nieuwe distributeurs

– Controleren van de doeltreffendheid van uw KYC due diligence-plan (standaard, licht of uitgebreid) en de communicatiestroom tussen de afdelingen

– Toetsing van de frequentie van het klantenonderzoekssysteem aan het risicoblootstellingsniveau en de vereiste naleving

– Evaluatie van uw waarschuwingsplan voor escalatierisico’s (documentatie over PEP, behandeling van ongunstige mediagegevens)

– Analyse van ontwikkelingen in de regelgeving en beste praktijken om een AML-CFT-, nalevingsactualiserings- en/of wijzigingsplan op te stellen

– Bewustmaking van het team om hen te helpen bij het definiëren of aanpakken van operationele latente geïnduceerde risico’s

– Aanpak van het effectieve niveau van verantwoordelijkheden en ownership van AML, compliancekwesties en indien nodig begeleiding van het team.

De onafhankelijke deskundigen van Damalion werken met u samen om uw bestuur te versterken en tegelijkertijd bij te dragen

aan het passende toezicht op en beheer van operationele risico’s.

Onze experts bieden u het volgende gamma van diensten aan:

– Opzetten of onderhouden, monitoren, controleren van uw operationeel risicokader

– Ontwerp of monitoring en controle van uw beleid, procedures en processen inzake naleving

– Herziening van de regels voor de oprichting en distributie van fondsen, fondsbeheer, procedures voor transacties van gelieerde ondernemingen

– Uw compliancebeoordeling voor transacties, fondsen, gerelateerde producten en diensten herzien

– Identificatie van relevante verbetering van uw escalatieplan van nalevingskwesties

– Controleer uw procedures voor de goedkeuring van marketingmateriaal

– Het benadrukken van uw risicorapporten over beleggingsfondsen op het gebied van naleving van de regelgeving

– Evalueer uw AML-CFT, KYC-beleid, -procedures en -processen om wijzigingen, updates en rapportage te bevelen

– De nadruk leggen op de doeltreffendheid van uw klantenonderzoek op het gebied van naleving van de regelgeving en AML-CFT/KYC-kaders

– Evaluatie van uw MIFID-implementatieplan en de doeltreffendheid ervan

– Controle van de nalevingsbeoordeling van zakelijke relaties en relaties met derden

– Interactie met teams, waaronder portefeuillebeheerders, om uw risicobeheerskader te herzien op het niveau van naleving van de regelgeving

– Ondersteuning van de opstelling van verslagen over de naleving van de regelgeving binnen het regelgevingskader en het kader voor interne governance

– Indien nodig, een anticipatieplan opstellen om de uitvoering van nieuwe of komende regelgeving of de aanpassing van bestaande beleidsmaatregelen, procedures en processen te vergemakkelijken

De experts van Damalion helpen u bij uw private equity verplichtingen ten aanzien van regulatory compliance en AML-CFT/KYC frameworks.

Onze op maat gemaakte missie gewijd aan uw behoeften omvatten:

– Opzetten of bewaken en controleren van uw compliance, AML-CFT/KYC-beleid, -processen en -procedures

– Evaluatie van de uitvoering van het due diligence-proces voor alle investeringen (doorlopend of in de afsluitingsfase indien gewenst)

– Identificatie, analyse en melding van mogelijke inbreuken op de regelgeving inzake naleving, AML-CFT/KYC en financiële criminaliteit

– Opzet of herziening van uw risicomapping voor nieuwe projecten, nieuwe fondsen of nieuw te lanceren diensten

– Bewustmaking van het team om een cultuur van nalevingsrisico’s en mogelijke negatieve gevolgen voor de waardecreatie van belanghebbenden te handhaven

De experts van Damalion zijn toegewijd om u te ondersteunen bij uw verplichtingen om te voldoen aan wet- en regelgeving, professionele normen, de beste gedragscodes en praktijken in de sector.

Onze begeleiding omvat daarbij naleving van de regelgeving, governance en financiële criminaliteit :

– Kader voor toezicht en controle op de naleving

– Toetsing van het AML-CFT-kader voor gecategoriseerde bedrijfsonderdelen met een hoog risico, kapitaaltransacties en externe verkopers

– Herziening van het waarschuwingssysteem en het escalatiebeleid, de procedures en processen in geval van gekwalificeerde tekortkomingen of een hoog potentieel risico

– Verbetering van het AML-CFT-nalevingskader voor lokale of Europese entiteiten op een Luxemburgs niveau en controle – op verzoek – van de integratie van het Luxemburgse risicobeoordelingskader in dergelijke entiteiten

– Opstelling of herziening van een plan ter voorkoming van financiële criminaliteit en stresstesting van een dergelijk plan

– De onboarding van klanten evalueren – met inbegrip van PEP, potentiële risicoprofielen, nieuwe zakelijke kansen, complexe transacties

– Beoordelen of het centrale contactpunt dat belast is met de perimeter van de financiële criminaliteit, daadwerkelijk bevoegd is

– Toezicht op en evaluatie met het compliance team van de efficiëntie van het systeem voor Suspicious Activity Report (SAR)/Suspicious Transaction Report (STR)

– Evalueren van of bijdragen aan de opstelling van regelgevings-, beheers- en bestuursverslagen

– Bijdragen tot het ontwerpen of verbeteren van meetmethoden om de prestaties van het risicobeoordelingskader te meten in termen van wereldwijde naleving

– Controle van bestaand beleid, procedures en processen op wijzigingen in regelgeving of gedrag, aanpassingen, herstel van tekortkomingen.

Onafhankelijke deskundigen van Damalion bieden begeleiding bij naleving van de regelgeving en ondersteuning.

Expertisegebieden omvatten :

– Beoordeling van het bestaande regelgevingskader en controle van het systeem voor proactieve maatregelen in geval van vereiste updates, wijzigingen of beste praktijken

– Bijdragen tot de integratie van het algemene kader voor risicogedrag

– Beoordeling van het kader voor nalevingsbeheer en de regelgeving in overeenstemming met de vergunningsverplichtingen

– Controle van het nalevingsplan dat van toepassing is op een of meer entiteiten van uw keuze

– Bijdragen aan de uitvoering van projecten in verband met naleving

– Toezien op de opstelling van verslagen – volgens de vereiste of ad-hocfrequentie – die worden meegedeeld aan het directiecomité of het risicocomité.

Ook aanbieders van fiduciaire diensten worden geconfronteerd met de toenemende uitdagingen op het gebied van regelgeving.

Daarom bieden de experts van Damalion u :

– Bijstand bij het opzetten van een programma voor naleving van de regelgeving en AML-CFT

– Opzetten van of toezicht houden op de naleving van de regelgeving, nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AML-CFT/KYC onder Luxemburgs recht

– Verificatie van de op AMC/KYC gebaseerde risicobenadering en -beoordeling overeenkomstig de Luxemburgse regelgeving en interne beleidslijnen, procedures en processen

– Herziening van het stelsel van zorgvuldigheidseisen in geval van vereenvoudigde, standaard- en uitgebreide zorgvuldigheidseisen

– Verificatie van het onboardingproces voor nieuwe cliënten, nieuwe zakelijke kansen

– Evaluatie van de lopende due diligence-processen over partners, tegenpartijen, externe verkopers

– Controle van de naleving van de klantenportefeuille, alternatieve beleggingsfondsen, special purpose vehicles,…

– Bijdragen tot de publicatie van verslagen over de naleving van de regelgeving en beste praktijken, die aan de raad van bestuur worden meegedeeld

– Op verzoek, transactie controle beoordeling.

De deskundigen van Damalion ondersteunen accountants bij hun streven naar een robuust regelgevingskader dat voldoet aan de Luxemburgse compliance-vereisten.

Onze experts voorzien u van :

– Opzetten of volgen en controleren van risicobeoordelingskader

– Identificatie van potentiële risico’s met negatieve gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit en/of in overeenstemming met de Luxemburgse regelgeving

– Herziening van de waarschuwingsprocedure voor de prestaties op het gebied van AML-CFT/Compliance en Customer Due Diligence

– Ontwerp, onderhoud en controle van een op risico’s gebaseerd nalevingskader met verslagen over wijzigingen en het verhelpen van tekortkomingen

– Verificatie van het interne waarschuwingsbeleid, de procedures en processen

– Controle van de onboarding van nieuwe klanten, blootstelling aan PEP, controle en controlefrequentie van KYC-documentatie

– Verificatie van het systeem voor risicobeperking bij commerciële bedrijven, niet-gereguleerde investeringsfondsen…

– Richtsnoeren voor de uitvoering van het geactualiseerde regelgevingskader voor naleving en beste praktijken.

Terwijl de regelgeving bedrijven in de compliance sfeer dwingt, AML-CFT/KYC inbegrepen, ondersteunen de experts van Damalion u in uw behoefte om uw strategische doelstellingen en groei te bereiken.

Onze onafhankelijke deskundigen zullen u begeleiden bij de volgende implementatie :

– Opzet, onderhoud en monitoring van uw programma voor naleving van de regelgeving

– Regelmatige controle (maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks) van de doeltreffendheid van het nalevingsprogramma

– Verwerken van aanbevelingsrapporten na onderzoek, beperking van vastgestelde of potentiële risico’s

– Begeleiden van andere verwante personen of afdelingen met betrekking tot compliance-gerelateerde kwesties

– Bijdragen aan updates van wijzigingen in regelgeving, aanpassing van beleid, procedures en processen

– Bijdragen tot het opstellen van bruikbare rapporten die aan het management worden meegedeeld.

Standaard omtrek:

Reglementaire omgeving van de Luxemburgse fondsensector, AIFM, GDPR en AML regelgeving, MIFID II en CSSF Circulaire 18/698, 17/650,…

Extra waarden :

Opleiding:

Opzetten van een doorlopend opleidingsprogramma inzake compliance/AML-CFT en verifiëren van de uitvoering en doeltreffendheid ervan, samen met de ontwikkeling van een interne compliance- en preventiecultuur.

Ondersteuning en advies aan de verantwoordelijken van uw andere Europese desks over het Luxemburgse regelgevingskader.

Externe interactie:

Onze deskundige kan contact onderhouden met externe belanghebbenden en toezichthouders, afhankelijk van uw specifieke behoeften.

Krijg toegang tot de Damalion Compliance Help Desk om op de hoogte te blijven van a la carte bloktijden