Selecteer een pagina

Luxemburg is om een aantal redenen een financieel centrum van wereldfaam. Het geactualiseerde wet- en regelgevingskader en het uitgebreide netwerk van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing resulteren in geoptimaliseerde financierings- en vermogensrechtelijke entiteiten die buitenlandse ondernemers aanmoedigen een bedrijf in het Groothertogdom op te zetten. Door zijn stabiele politieke landschap en centrale ligging in Europa is het een van de aantrekkelijkste landen voor permanente bewoning en zakelijke doeleinden.

Het land is opgenomen in de “witte lijst” van de OESO en wordt als beste beoordeeld vanwege zijn betrouwbare en transparante rechtspraak. Momenteel worden Luxemburgse holdings gebruikt door vermogende personen, vermogende families, internationale entiteiten, private equity-vormen en investeringen dankzij het gezonde economische, juridische en politieke klimaat.

SOPARFI is een niet-gereglementeerd investeringsinstrument zonder beperkingen op de bedrijfsactiviteiten, dat gewoonlijk door buitenlandse ondernemers als houdstermaatschappij wordt gebruikt. De twee meest voorkomende juridische vormen van SOPARFI zijn de volgende:

Naamloze vennootschap (NV)

 • Minimum aandelenkapitaal vastgesteld op 30.000 euro, waarvan 25% moet worden gestort bij de registratie
 • Moet een geregistreerd kantooradres in Luxemburg hebben
 • Moet ten minste één aandeelhouder hebben, met toestemming om aandeelhouders aan te wijzen
 • Moet drie directeuren hebben. In het geval van een vennootschap met slechts één aandeelhouder, is slechts één bestuurder toegestaan
 • De CTF’s moeten een jaarlijks fiscaal overzicht indienen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)

 • Minimum aandelenkapitaal vastgesteld op 12.000 euro, waarvan 100% moet worden gestort bij de registratie
 • Moet een geregistreerd kantooradres in Luxemburg hebben
 • Moet één directeur hebben, met zijn of haar gegevens voor het publiek beschikbaar
 • Moet ten minste één aandeelhouder hebben, met zijn of haar gegevens openbaar.
 • SARL’s zijn verplicht hun jaarlijkse belastingaangiften in te dienen

SOPARFI Fiscale grondbeginselen

 • 17% BTW wordt geheven op de overdracht en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten door een SOPARFI
 • Een saldo van 24,94% is belastbaar tegen het vennootschapsbelastingtarief (inclusief de vennootschapsbelasting en een gemiddelde gemeentelijke bedrijfsbelasting van 7,5%). In het buitenland betaalde royalty’s zijn vrijgesteld van belasting, zoals bepaald in de EU-Rente- en Belastingrichtlijn
 • Bepaalde vermogensbestanddelen zullen worden vrijgesteld van vermogensbelasting, waaronder opmerkelijke gekwalificeerde deelnemingen, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan
 • Dividenden die worden uitgekeerd aan aandeelhouders uit een EU-, DTT- of EAA-land, mogen niet worden bevroren als de begunstigde aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet. In andere gevallen wordt een bronbelasting van 15% geheven op uitkeringen
 • Dividenden worden vrijgesteld van belasting wanneer zij aan de volgende criteria voldoen:
  • Een ingezeten of niet-ingezeten dochteronderneming zal aan een soortgelijke belastingregeling onderworpen zijn
  • Een SOPARFI bezit ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de onderliggende dochteronderneming of een minimuminvestering van 1,2 miljoen euro
  • Het belang in de dochteronderneming moet minstens 12 maanden in bezit zijn of een SOPARFI moet ermee instemmen gedurende 12 opeenvolgende maanden aandelen in de dochteronderneming aan te houden
 • Ontvangen rente wordt geacht volledig belastbaar te zijn tegen het vastgestelde vennootschapsbelastingtarief. Anderzijds is in het buitenland betaalde rente vrijgesteld van belasting, behoudens de EU-Rente- en royaltyrichtlijn
 • De liquidatieopbrengst van een dochteronderneming is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting
 • De door een SOPARI aan haar aandeelhouders uitgekeerde liquidatieopbrengsten zijn vrijgesteld van belasting
 • Devermogensbelasting is vastgesteld op 0,5%, maar slechts tot een basis van 500 miljoen euro als geraamde nettovermogenswaarde op1 januari van elk jaar.
 • Vanaf 2017 bedraagt de minimale vermogensbelasting 4.815 euro en is deze van toepassing op alle SOPARFI’s waarvan de financiële activa meer dan 90% van hun respectieve brutoactiva bedragen
 • Om volledig voor belastingheffing over de meerwaarde in aanmerking te komen, moet een belegging in een dochteronderneming van de SOPARFI 10% of 6 miljoen euro waard zijn, waarbij de verkoper de desbetreffende aandelen ten minste 12 maanden in bezit moet hebben
 • Tot 80% van royalty’s en andere inkomstenbronnen zoals vermogenswinsten uit intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van software, octrooien, modellen, handelsmerken, internetdomeinen en modellen, zijn vrijgesteld van belasting
 • Binnen de limiet van 85:15 verhouding tussen vreemd en eigen vermogen, zijn betaalde of opgelopen interesten op schulden fiscaal aftrekbaar. Bovendien worden betalingen niet aan een bronbelasting onderworpen, tenzij de EU-spaarrichtlijn van toepassing is

Onderneming voor vermogensbeheer

De SPF kan door particulieren en particuliere investeerders worden gebruikt om in Luxemburg een bedrijf op te richten. Zij is volledig vrijgesteld van inkomsten uit obligaties, notes, aandelen, depositorekeningen, gemeenschappelijke beleggingsfondsen en alle vormen van financiële instrumenten. Een SPF is beperkt in haar werking aangezien zij alleen financiële activa kan verwerven, beheren, aanhouden en vervreemden, maar toch passief kan beleggen in om het even welk type effecten. Zij mag geen commerciële handelsactiviteiten ontplooien of deelnemen aan het beheer van andere ondernemingen, mag geen onroerend goed bezitten, geen rentedragende leningen verstrekken en geen intellectuele-eigendomsrechten uitoefenen.

Verschillende soorten SPF-rechtsgeldige formulieren

 • SARL heeft een minimum aandelenkapitaal van € 12.000 met ten minste één manager en één geassocieerde deelneming
 • SA is een minimum aandelenkapitaal van 30.000 euro vereist, waarvan 25% wordt gestort bij de registratie, met ten minste één aandeelhouder, één directeur en een commissaris
 • SCA moet een minimumkapitaal van 30 000 euro hebben, waarvan 25% wordt gestort bij de registratie, met twee aandeelhouders, één beherend vennoot, één commanditair vennoot, één beheerder en drie met de wettelijke controle belaste accountants
 • COOPSA is een coöperatieve vennootschap die sommige kwaliteiten leent van een naamloze vennootschap die variabel kapitaal toelaat, met een minimum van één aandeelhouder en één bestuurder

SPF Fiscale grondbeginselen

 • Een inschrijvingstaks van 0,25% zal worden toegepast op het volgestorte kapitaal, inclusief uitgiftepremie, met een minimum van € 100 en een maximum van € 125.000
 • Dividenden en rentebetalingen op door een SPF ontvangen financials kunnen onderworpen zijn aan bronbelasting, die in voorkomend geval zal worden betaald in het bronland of de bronstaat en in overeenstemming met de belastingregels van die staat.
 • Vrijstellingen van vennootschapsbelasting, gemeentelijke bedrijfsbelasting en vermogensbelasting
 • SPF’s kunnen geen gebruik maken van de voordelen van de Luxemburgse dubbelbelastingverdragen of de EU-richtlijnen
 • De inschrijvingstaks zal worden geheven op het deel van de schuld dat de verhouding eigen vermogen/schuld van 1:8 overschrijdt
 • Er wordt geen bronbelasting geheven op winstuitkeringen van een SPF aan haar aandeelhouders en op liquidatieopbrengsten
 • Bronbelasting op de betaalde rente in voorschotten en schulden van een SPF aan natuurlijke personen tegen een tarief van 10% en 35% voor respectievelijk Luxemburgse ingezetenen en ingezetenen van de EU, en 0% in alle andere gevallen.

Bij Damalion zijn we trots op ons team van vermogensbeheerexperts, dat u zal helpen bij al uw zorgen over het opstarten van een SOPARFI of SPF in Luxemburg. Wij zullen u helpen uw weg te vinden in het proces van bedrijfsoprichting, zodat u kunt profiteren van de geweldige mogelijkheden die u in Luxemburg te wachten staan. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.