Vælg en side

Luxembourg er et verdenskendt finanscenter af flere årsager. Dens opdaterede lovgivningsmæssige og lovgivningsmæssige rammer og ekspansive netværk af dobbeltbeskatningstraktater resulterer i optimerede finansierings- og aktivholdingsenheder, der tilskynder udenlandske iværksættere til at oprette et selskab i Storhertugdømmet. Dets stabile politiske landskab og centrale beliggenhed i Europa gør det til et af de mest attraktive lande til permanent ophold og forretningsformål.

Landet er inkluderet i OECD’s “hvide liste” og er bedst bedømt på grund af dets pålidelige og gennemsigtige jurisdiktion. I øjeblikket udnyttes luxembourgske holdingselskaber af personligheder med en høj formue, velhavende familier, internationale enheder, private equity-former og investeringer på grund af dets sunde økonomiske, juridiske og politiske miljø.

SOPARFI refererer til et ureguleret investeringsmiddel uden begrænsninger i forretningsdriften og bruges almindeligvis som en holdingselskab af udenlandske iværksættere . De to mest almindelige juridiske former for SOPARFI er som følger:

Offentlig begrænset ansvar (SA)

 • Minimumskapital fastsat til € 30.000, hvoraf 25% skal betales ved registrering
 • Skal have en registreret Luxembourg -kontoradresse
 • Skal mindst have en aktionær med tilladelse til at udpege nominerede aktionærer
 • Skal have tre direktører. I tilfælde af et selskab med kun en aktionær er det kun tilladt én direktør
 • SA’er skal indsende årlige regnskabsopgørelser

Private Limited Liability Company (SARL)

 • Minimumskapital fastsat til € 12.000, hvoraf 100% skal betales ved registrering
 • Skal have en registreret Luxembourg -kontoradresse
 • Skal have en direktør med sine oplysninger offentligt tilgængelige
 • Skal mindst have en aktionær med sine oplysninger offentligt tilgængelige.
 • SARL’er skal indsende deres årlige regnskabsopgørelser

SOPARFI Beskatning Fundamentals

 • 17% moms vil blive vurderet af en SOPARFI’s overførsel og udnyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder
 • En saldo på 24,94 % er skattepligtig efter selskabsskatteprocenten (inklusive selskabsskat og en gennemsnitlig kommunal erhvervsskat på 7,5 %). Royalty, der betales i udlandet, er skattefritaget som håndhævet af EU’s rente- og skattedirektiv
 • Visse aktiver er fritaget for nettoformuesskat , herunder bemærkelsesværdige kvalificerende deltagelser, forudsat at visse betingelser er opfyldt
 • Udbytte til erhvervsaktionærer fra et EU-, DTT- eller EAA -land bør ikke indefryses, hvis modtageren er underlagt ovennævnte betingelser. I andre tilfælde pålægges der 15% kildeskat på distributioner
 • Udbytte er fritaget for skat, når det opfylder følgende kriterier:
  • Et hjemmehørende eller udenlandsk datterselskab er underlagt en lignende skatteregime
  • En SOPARFI ejer mindst 10% af delkapitalen i det underliggende datterselskab eller en minimumsinvestering på € 1,2 mio.
  • Ejerskab af ejerandele i datterselskabet skal besiddes i mindst 12 måneder, eller en SOPARFI skal acceptere at eje aktier i datterselskabet i 12 på hinanden følgende måneder
 • Modtagne renter anses for fuldt skattepligtige til den fastsatte selskabsskatteprocent. På den anden side er renter, der betales i udlandet, skattefrie underlagt EU’s rente- og royaltydirektiv
 • Likvidationsindtægter fra et datterselskab er skattefritaget på visse betingelser
 • Likvidationsprovenu betalt af en SOPARI til dets aktionærer er skattefritaget
 • Netto formuesskat er fastsat til 0,5% men kun til en base på € 500 mio. som vurderet indre værdi hver 1 st januar hvert år
 • Fra 2017 er den mindste nettoformuesskat 4.815 € og gælder for alle SOPARFI’er, hvis finansielle aktiver overstiger 90% af deres respektive bruttoaktiver
 • For fuldt ud at kvalificere sig til kapitalgevinstbeskatning skal a SOPARFIs datterselskabsinvestering skal være på 10% eller en værdi af 6 mio. EUR, hvor sælgeren besidder de tilsvarende aktier i en periode på mindst 12 måneder
 • Op til 80% af royalties og andre indkomstkilder, såsom kapitalgevinster, der stammer fra intellektuelle ejendomsrettigheder , herunder software, patenter, designs, varemærker, internetdomæner og modeller er skattefrie
 • Inden for grænsen på 85:15 gæld til egenkapitalandel kan der betales renter eller påløbe af gæld, der er fradragsberettigede. Desuden vil betalinger ikke blive vurderet af kildeskat, medmindre EU -sparedirektivet finder anvendelse

Private Wealth Management Company

SPF kan bruges af enkeltpersoner og private investorer til at starte en virksomhed i Luxembourg. Den er fuldstændig fritaget for indkomst fra obligationer, sedler, aktier, indlånskonti, investeringsforeninger og enhver form for finansielt instrument. En SPF er begrænset i sin drift, da den kun kan udføre erhvervelse, forvaltning, besiddelse og afhændelse af finansielle aktiver, men kan stadig passivt investere i enhver form for værdipapirer. Det er ikke tilladt at udføre nogen kommerciel handelsvirksomhed eller i ledelse af andre virksomheder, kan ikke besidde fast ejendom, yde rentebærende lån eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Forskellige former for SPF -juridiske former

 • SARL kræves en minimumskapital på € 12.000 med mindst en leder og en associeret virksomhed
 • SA kræves en minimumskapital på € 30.000, med 25% betalt ved registrering, med mindst en aktionær, en direktør og en lovpligtig revisor
 • SCA kræves en minimumskapital på € 30.000, med 25% betalt ved registrering, med to aktionærer, en generalpartner, en kommanditist, en bestyrer og tre lovpligtige revisorer
 • COOPSA er et andelsselskab, der låner nogle kvaliteter fra et aktieselskab, der tillader variabel kapital, med mindst en aktionær og en direktør

SPF Beskatning Fundamentals

 • En tegningsskat på 0,25% vil blive opkrævet på indbetalt kapitalandel, inklusive overkurs med minimum € 100 og maksimalt € 125.000
 • Udbytte og rentebetalinger af finansielle midler, der modtages af en SPF, kan blive pålagt kildeskat, hvis nogen, vil blive betalt i kildelandet eller staten og i overensstemmelse med denne stats skatteregler.
 • Undtagelser fra selskabsskat, kommunal virksomhedsskat og nettoformuesskat
 • SPF’er er ikke berettiget til at gøre brug af fordele fra de luxembourgske dobbeltbeskatningsoverenskomster eller EU-direktiverne
 • Abonnementsskat vurderes til en del af gælden, der overstiger forholdet 1: 8 i forhold til egenkapitalen
 • Der vil ikke blive beregnet kildeskat på overskudsfordelinger fra en SPF til dets aktionærer og af likvidationsprovenu
 • Kildeskat, der opkræves ved kilden af renterne, der er betalt i forskud og gæld fra en SPF til enkeltpersoner, fastsat til 10% og 35% for henholdsvis Luxembourgs indbyggere og EU -indbyggere, mens 0% i alle andre tilfælde.

Her på Damalion sætter vi en ære i vores team af formueforvaltningseksperter det vil hjælpe dig med eventuelle bekymringer, du måtte have ved at starte en SOPARFI eller SPF i Luxembourg. Vi hjælper dig med at navigere gennem forretningsdannelsesproces , så du kan drage fordel af de store muligheder, der venter på dig i Luxembourg. Kontakt os i dag for mere information.

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.