“De strategische ligging, de ongeëvenaarde economische stabiliteit, het robuuste juridische kader en het stabiele politieke klimaat trekken buitenlanders aan om in Luxemburg een eigen bedrijf op te zetten”.

Wat is een SARL-S?

De vereenvoudigde naamloze vennootschap of SARL-S is een bedrijfsstructuur die op 13 juli 2016 door het Luxemburgse parlement is goedgekeurd als alternatief voor de traditionele naamloze vennootschap. Krachtens Deputies Bill 6777, is de bedrijfsstructuur, in de volksmond beter bekend als “vennootschap voor 1 euro”, speciaal ontworpen voor commerciële, industriële en ambachtelijke bedrijfsactiviteiten.

Doel en doelstellingen

Het doel van de invoering van de SARL-S-bedrijfsstructuur is het ondernemerschap onder jonge ondernemers in Luxemburg verder te bevorderen. Om beginnende ondernemers te helpen de Luxemburgse markt te betreden, zijn de kosten voor de oprichting van een vennootschap aanzienlijk verlaagd en zijn de processen sneller en efficiënter gemaakt.

Belastingstelsel/fiscale voordelen

Een SARL-S zijn de volgende vergoedingen en belastingen verschuldigd:

 • Voor SARL-S met een eenheidswaarde gelijk aan of lager dan EUR 500 miljoen wordt een netto-vermogensbelasting van 0,5% geheven.
 • Een SARL-S zal BTW-plichtig zijn indien de jaaromzet na belastingen minder dan 112.000 euro bedraagt. SARL-S zijn verplicht jaarlijks hun BTW-aangifte in te dienen.
 • Als de jaaromzet exclusief belastingen tussen de 112.000 en 620.000 euro bedraagt, moet elk kwartaal btw-aangifte worden gedaan.
 • Ten slotte moet een SARL-S maandelijks btw-aangifte doen als de jaaromzet exclusief belastingen hoger is dan 620.000 euro.
 • De criteria voor de berekening van het tarief van de onroerende voorheffing voor een SARL-S zullen afhangen van factoren zoals de aard van het onroerend goed en de ligging. Het tarief van de onroerendgoedbelasting voor een SARL-S ligt gewoonlijk tussen 0,7% en 1%. In de regel kan de onroerende voorheffing worden verrekend met de bedrijfswinst van een onderneming na aangifte van de inkomstenbelasting, aangezien de met belasting belaste structuur onder de categorie van de belegde nettoactiva valt.
 • Natuurlijke personen die een SARL-S exploiteren, worden aangeslagen voor de vermogensbelasting. Het minimumbelastingtarief is vastgesteld op 535 euro en wordt elk jaar op 1 januari geheven.
 • SARL-S moeten bedrijfsbelasting betalen. Het tarief van de bedrijfsbelasting zal worden gebaseerd op het wereldwijde inkomen van een SARL-S, met een algemeen effectief belastingtarief dat is vastgesteld op 24,94%.
 • Voor SARL-S gelden dezelfde verdragen ter voorkoming van dubbele belasting als voor een traditionele naamloze vennootschap.
 • Het vaste registratierecht van 75 EUR moet door de aanvrager rechtstreeks aan de Registratie-, Land- en BTW-autoriteit worden betaald.
 • Wanneer het belastbaar inkomen van een SARL-S niet meer bedraagt dan EUR 175.000 zal de vennootschapsbelasting worden geheven tegen een tarief van 15%. Een vennootschapsinkomen van 17% zal worden geheven wanneer het belastbaar inkomen meer dan 200.000 EIR bedraagt.

Voordelen bij de oprichting en het beheer van SARL-S

 • De oprichting van een SARL-S is beperkt tot natuurlijke personen met een beperkte betrokkenheid bij slechts één soort vennootschap.
 • Een notariële akte is doorgaans niet vereist bij de oprichting van een SARL-S. Het minimum aandelenkapitaal is vastgesteld op 1 EUR.
 • Biedt zakelijke mogelijkheden voor buitenlandse natuurlijke personen om een vennootschap in Luxemburg op te richten.

Tot wie is een SARL-S gericht?

Wetsvoorstel 6777 van de afgevaardigden beoogt de oprichting van rechtspersonen door jonge ondernemers in Luxemburg te stimuleren. Alleen natuurlijke personen mogen aandeelhouder van een SARL-S worden. Een natuurlijke persoon kan slechts voor één SARL-S tegelijk de rol van aandeelhouder vervullen. Een uitzondering op deze regel vormt de overdracht van aandelen aan een SARL-S-aandeelhouder na het overlijden van een andere aandeelhouder. Tenslotte kan een SARL-S slechts één fysiek persoon als bedrijfsleider hebben, en geen rechtspersonen zoals vennootschappen of organisaties.

Wettelijk kader

De bedrijfsstructuur SARL-S is algemeen bekend om zijn slogan: “Eén euro, één persoon, één dag”. Het voornaamste doel van de oprichting van een SARL-S is beginnende ondernemers met beperkte financiële middelen ertoe aan te zetten op een snelle en efficiënte wijze met succes een bedrijf op te richten. Voor de oprichting van een SARL-S is geen groot aandelenkapitaal nodig om de onderneming in stand te houden en op lange termijn te laten functioneren.

Kosten om op te richten

Voor de oprichting van een SARL-S hangt het minimumaandelenkapitaal af van de specifieke rechtsvorm die een natuurlijke persoon kan kiezen om zijn of haar bedrijf in Luxemburg uit te oefenen. Voor de oprichting van een SCA of SA is een minimum aandelenkapitaal van EUR 31.000 vereist, terwijl voor een traditionele SARL een minimum aandelenkapitaal van EUR 12.5000 vereist is.

Het minimumaandelenkapitaal kan de vorm aannemen van bijdragen in natura, zoals activa die niet economisch kunnen worden gewaardeerd, maar met uitsluiting van bijdragen in de vorm van werk en/of diensten.

Regels en voorschriften

 • Een SARL-S volgt dezelfde fiscale en juridische stelsels als een traditionele naamloze vennootschap.
 • Een SARL-S-aandeelhouder kan ontvangen (i) een volledig belastbaar loon, (ii) gedeeltelijk vrijgestelde dividenden, (iii) andere volledig belastbare vergoedingen in het kader van een specifieke dienstenovereenkomst zullen als belastbare inkomsten op ondernemingsniveau worden beschouwd.
 • Vennootschapsbelastingaangiften moeten uiterlijk op 31 mei van het volgende fiscale jaar worden ingediend.
 • In het geval van een SARL-S-omzet moet, wanneer de totale activa en het aantal werknemers een bepaalde waarde overschrijden, een jaarlijks accountantsverslag worden ingediend.
 • Indiening van de statuten en het bewijs van inschrijving bij de RCS bij de bank van uw keuze en opening van een bankrekening voor de SARL-S.
 • Binnen 30 dagen na de aanvang van de bedrijfsactiviteiten worden de statuten bekendgemaakt in het officiële publicatieblad van Luxemburg.

Bestuur van de Vennootschap

 • Een bedrijfseigenaar kan de bedrijfsstructuur na een vooraf bepaalde periode wijzigen en overschakelen op een traditionele vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en andere rechtsvormen.
 • Een SARL-S moet in het bezit zijn van een vergunning voor commerciële activiteiten om in Luxemburg zaken te doen.
 • Alleen natuurlijke personen mogen in Luxemburg een vereenvoudigde naamloze vennootschap oprichten. De leden zijn verplicht zich te houden aan de aandeelhoudersverantwoordelijkheid die beperkt is tot één onderneming.
 • SARL-S moeten een jaarlijkse reserveringsvergoeding van 5% van de totale jaarlijkse uitkeringen betalen.
 • De oprichter van SARL-S moet een waarborgsom storten die 5% van de nettowinst bedraagt, berekend op jaarbasis tot het bedrag van 12.394,68 EU is bereikt.

Waarom een SARL-S in Luxemburg openen?

Een vereenvoudigde naamloze vennootschap biedt tal van voordelen voor buitenlandse rechtspersonen die overwegen een bedrijf in Luxemburg te openen. Naast toegang tot een zeer stabiele economische en financiële markt, kunnen onze Damalion-experts u een diepgaande blik geven op de vele voordelen van het oprichten van een SARL-S in het Groothertogdom.

Minimumaandelenvereiste – Een buitenlandse investeerder die een vereenvoudigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wil oprichten, heeft ten minste 200 euro nodig om de oprichting van de vennootschap vlot te laten verlopen. SARL-S is specifiek bedoeld om de minimumvereisten voor aandelenkapitaal te verminderen.

Efficiënte bedrijfsvestiging – Ideaal voor investeerders die een bedrijf in Luxemburg willen openen zonder de typische bureaucratische procedures en complexe oprichtingsprocedures te hoeven doorlopen.

Soepele garantie-eisen – Financiële instellingen zoals banken eisen doorgaans een persoonlijke garantie van een aandeelhouder voordat zij een lening aan een vereenvoudigde naamloze vennootschap goedkeuren. Anderzijds hebben natuurlijke personen of ondernemingen die met een SARL-S werken geen garanties nodig, waardoor het element van de beperkte aansprakelijkheid intact blijft.

Tenslotte zullen beheerders van een SARL-S niet aansprakelijk worden gesteld zolang de beheerder toezicht houdt op alle bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de wet en de statuten van een vennootschap.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.

Meer weten over de Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.