Selecteer een pagina

Wat is SIF in Luxemburg?

Een gespecialiseerd beleggingsfonds (Specialized Investment Fund – SIF) is een beleggingsfonds dat in vrijwel alle activa kan beleggen. Het wordt normaliter geclassificeerd als een alternatief beleggingsfonds (AIF) en kan worden verkocht aan goed geïnformeerde beleggers. SIF’s die een EU abi-beheerder hebben aangewezen, kunnen hun aandelen, rechten van deelneming of partnerschapsbelangen met behulp van een bepaald paspoort aan goed ingelichte beleggers in de hele EU verkopen.

Wettelijk kader

De SIF is een multifunctionele regeling voor beleggingsfondsen die gereglementeerd, flexibel en fiscaal houdbaar is voor een internationale, institutionele en gekwalificeerde beleggersbasis. SIF’s vallen onder de Luxemburgse wetgeving van 13 februari 2007 (SIF-wet). De wet inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen van 12 juli 2013 heeft de SIF-regelgeving gewijzigd (AIFM-wet).

Als gevolg daarvan is de SIF-wet in twee delen gesplitst:

 1. algemene bepalingen die op alle SIF’s van toepassing zijn; en
 2. bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op abi’s die als alternatieve beleggingsfondsen (abi’s) kunnen worden aangemerkt en door een erkende beheerder van alternatieve beleggingsfondsen (abi-beheerder) moeten worden beheerd. De meeste abi’s kwalificeren als abi vanwege de brede definitie van abi’s.

SIF’s die beleggen in kortlopende activa en afzonderlijke of aanvullende doelstellingen hebben, zoals het behalen van rendementen die in overeenstemming zijn met de geldmarktrente of het handhaven van de waarde van de belegging, moeten ook voldoen aan de bepalingen van Verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen.

Sommige extra regels moeten op nationaal en/of EU-niveau worden nageleefd (bv. inzake AML, MiFID, marktmisbruik, derivaten, effectenfinancieringstransacties, aandeelhoudersrechten).

Kapitaalbasis

De nettoactiva van een SIF mogen niet minder bedragen dan 1.250.000 euro. Aan dit minimum moet worden voldaan binnen twaalf maanden nadat de vergunning is verleend. Bij de inschrijving moet ten minste 5% van het kapitaal worden voorgeschoten.

Waarom een SIF opzetten en beheren?

 • Het allereerste voordeel van deze vorm van fondsen is dat er geen beperkingen zijn ten aanzien van de soorten activa waarin het kan beleggen. Er gelden geen beperkingen voor in aanmerking komende activa en beleggingen, die zelfs in meerdere compartimenten kunnen worden verdeeld. De regels voor risicospreiding zijn uiterst soepel.
 • Een ander belangrijk element is de aanwezigheid van een lichter toezichtregime in Luxemburg, dat baat heeft bij de aanwijzing van een gereglementeerd fonds.
 • Zij profiteren van een flexibelere regulering van de activiteiten. Ze hebben geen promotor nodig.
 • Gespecialiseerde fondsen hebben veel meer aanpasbare publicatietaken dan fondsen voor het grote publiek.
 • Last but not least heeft het bovengenoemde gunstige belastingklimaat ervoor gezorgd dat de SIF een van de populairste fondsenplatforms in Luxemburg is geworden (meer dan 1 600 SIF’s actief in 2016).

Belastingstelsel/fiscale voordelen

De SIF is vrijgesteld van zowel vennootschapsbelasting als vermogensbelasting. Bovendien is in Luxemburg geen bronbelasting van toepassing op de uitkering van de SIF, tenzij de EU-spaarrichtlijn van toepassing blijkt te zijn (d.w.z. als het een GBF is)

De kapitaalinbreng van het SIF is onderworpen aan een eenmalige kapitaalinvesteringsheffing van 1.250 euro, alsmede aan een jaarlijkse inschrijvingsheffing van 0,01 procent, die wordt vastgesteld en betaald in driemaandelijkse termijnen op basis van de totale nettovermogenswaarde. De inschrijvingstaks is echter niet van toepassing op

 • SIF’s die in andere collectieve ondernemingen beleggen en reeds een jaarlijkse inschrijvingstaks hebben betaald
 • SIF’s die in bepaalde geldmarktinstrumenten beleggen
 • SIF’s die regelingen voor pensioenpooling uitvoeren
 • SIF’s die investeren in microfinancieringsfondsen
 • SIF’s die beleggen in bepaalde institutionele kasfondsen.

SIF’s komen in aanmerking voor dergelijke Luxemburgse verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing en worden derhalve voor BTW-doeleinden als belastingplichtigen aangemerkt.

Voor internationale beleggers zijn de winsten uit SIF’s in Luxemburg niet aan belasting onderworpen.

Hoe op te nemen?

 • Het tijdschema voor de oprichting van een SIF wordt door tal van factoren bepaald, waaronder de ontwikkeling van het aanbiedingsprotocol van het fonds, de selectie van en het sluiten van overeenkomsten met dienstverleners, en het openen van bank- en effectenrekeningen, alsook het goedkeuringsproces van de CSSF.
 • De opgestelde documenten en informatie moeten ter goedkeuring aan de CSSF worden voorgelegd via e-file (zie www.e-file.lu) of e-mail (setup.uci@cssf.lu).
 • Over het algemeen worden het papierwerk en de informatie verzameld en bij de CSSF ingediend met de hulp van advocaten/auditors en/of een Luxemburgse bank.
 • De goedkeuring van een nieuwe SIF of aanvullende compartimenten is ook afhankelijk van de betaling van een eenmalige heffing.
 • De CSSF zal een eerste feedback geven en, indien nodig, vragen stellen of aanvullende informatie vragen over het voorgestelde prospectus.
 • Zodra alle resterende punten zijn behandeld, zal de CSSF een mondelinge en vervolgens schriftelijke bevestiging geven van haar instemming (die zal worden geformaliseerd doordat aan het prospectus een schriftelijk CSSF-VISA wordt toegekend).

Na bevestiging zal het SIF moeten benoemen:

 1. Een centrale administratief agent in Luxemburg (verantwoordelijk voor de domiciliëring van de SIF, de berekening van de intrinsieke waarde en de financiële verslaglegging, de wettelijke verslaglegging, de rol van registerhouder en transferagent, alsook het dagelijks beheer).
 2. Een depothoudende bank in Luxemburg die verantwoordelijk is voor de activa van het SIF.
 3. Een derde partij accountant. Ook de leden van de raad van bestuur van het SIF zullen worden gekozen.

Het totale proces neemt gewoonlijk 8 tot 10 weken in beslag, met een minimum aan kosten van 30.000/35.000 euro. (exclusief belastingen, maar inclusief juridische en notariskosten). Dit budget kan variëren naar gelang van de complexiteit van de indiening. Deze aanloopkosten kunnen binnen het fonds worden afgeschreven over een periode van 3-5 jaar.

Het beheer van het fonds

Een minimum van drie leden van de raad van bestuur, met inbegrip van plaatselijke bestuurders, dient te worden vermeld (deze plaatselijke bestuurders kunnen ter beschikking worden gesteld of worden gekozen onder plaatselijke onafhankelijke bestuurders). Voor leden van de raad van bestuur van SIF’s is een goedkeuring van de CSSF vereist (deze procedure vindt tegelijk met de indieningsprocedure plaats, op basis van een CV waarin de deskundigheid op het specifieke beleggingsgebied van de SIF, het strafblad, enz. wordt aangetoond).

Indien u meer informatie wenst over de Gespecialiseerde Beleggingsfondsen (SIF) in Luxemburg, kunt u contact opnemen met onze financiële adviseurs, die u kunnen bijstaan bij de oprichting van een fonds op basis van uw zakelijke belangen.

Oprichting van uw Luxemburgse structuur

Wilt u meer weten over SIF in Luxemburg met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.