Selecteer een pagina

Het Groothertogdom Luxemburg is de perfecte plaats om een bedrijf te starten. Het staat alom bekend om zijn uitstekende economische beleid dat overzeese ondernemers en investeerders aantrekt, zoals. Met zijn aantrekkelijke ligging op de kaart, zijn sociaal-economische stabiliteit en zijn uitstekende zakelijke stimulansen is het geen verrassing dat overzeese investeerders hun bedrijf starten in het kleine en welvarende Luxemburg.

Wij kunnen u helpen de eerste stap te zetten als u een vennootschap in Luxemburg wilt openen.

Het oprichten van een vennootschap in Luxemburg is een eenvoudig en ongecompliceerd proces, net als het oprichten van een vennootschap in andere EU-landen zoals Cyprus. In dit uitgebreide bericht zult u ontdekken dat het ontegensprekelijk gemakkelijk en snel is om een bedrijf in Luxemburg op te richten. In feite kan de gehele procedure voor de oprichting van een vennootschap in slechts tien dagen worden afgewikkeld.

Stap 1 – Kies de rechtsvorm die het best bij uw bedrijfsactiviteit past

Ongeacht de omvang of de aard van de onderneming die u in Luxemburg wenst op te richten, is het altijd het beste om het proces te beginnen met het bepalen van de rechtsvorm waaronder de onderneming bekend zal zijn. De Luxemburgse rechtsvormen waaruit buitenlandse ondernemers kunnen kiezen, zijn de volgende:

 • Eenmanszaak

De oprichting van een eenmanszaak houdt in dat de onderneming als individu wordt opgericht in plaats van dat een volledig afzonderlijke rechtspersoon wordt opgericht. Eenmanszaken zijn flexibeler en vereisen de minste administratieve procedures en een minimum aan gevoel om met succes te worden opgericht. Bijgevolg houdt het ook het grootste risico in, aangezien er geen duidelijke afbakening is tussen het privé- en het zakelijk eigendom van een ondernemer.

 • Bedrijf

De meeste buitenlandse ondernemers kiezen ervoor hun bedrijf in de vorm van een vennootschap te laten registreren, omdat er dan een duidelijke scheiding is tussen privé-eigendom en commercieel eigendom. In deze opzet is de aansprakelijkheid van een ondernemer slechts beperkt tot zijn of haar inbreng of aandelen. Het onpersoonlijke karakter van kapitaalvennootschappen houdt in dat zij in de eerste plaats afhankelijk zijn van het kapitaal dat door partners wordt verstrekt. De drie meest voorkomende vennootschapsvormen in Luxemburg zijn de volgende:

 • Naamloze vennootschap (NV)

Deze juridische vennootschapsvorm wordt opgericht door het opstellen van een notariële akte. Er moet een minimumkapitaal van 30.000 euro zijn, dat bij de oprichting volledig moet zijn geplaatst of voor ten minste 25% moet zijn volgestort (7.500 euro). Een naamloze vennootschap staat over het algemeen open voor de komst van nieuwe aandeelhouders en voor toegang tot de kapitaalmarkten.

 • Naamloze vennootschap (SARL)

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt ook opgericht door het opstellen van een notariële akte. Een minimumkapitaal van 12.000 euro is vereist en moet volledig worden gestort bij de oprichting. Een belangrijk verkoopargument van het oprichten van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is dat de aanvankelijke aandeelhouders een grotere zeggenschap krijgen over het aandelenbezit, aangezien deze aandelen over het algemeen niet vrij verhandeld worden.

 • Vereenvoudigde naamloze vennootschap (SARL-S)

Dit is een rechtsvorm die alleen kan worden opgericht door een persoon die van het ministerie van Economische Zaken een bedrijfsvergunning heeft gekregen. De oprichting van een Vereenvoudigde Naamloze Vennootschap wordt beïnvloed door een onderhandse akte. Wat het minimumkapitaal betreft, wordt bepaald dat een werkelijke persoon tussen 1 en 12.000 euro moet hebben, waarbij 100% van het bedrag volledig moet worden gestort op het moment van vestiging.

Er zijn nog andere juridische vennootschapsvormen die in Luxemburg kunnen worden opgericht, maar de hierboven vermelde zijn de meest voorkomende vennootschappen die naar behoren in het Luxemburgse handelsregister zijn ingeschreven.

SPECIALE VEREISTEN VOOR DE FINANCIËLE SECTOR

Banken en professionele instellingen onder de financiële sector (PFS) zijn verplicht een vergunning van de minister te verkrijgen. De ambtenaren van het Comité van toezicht op de financiële sector of CSSF, dat alle voorafgaande beoordelingen van aanvragen behandelt in afwachting van volledige goedkeuring.

De voornaamste voorwaarden die aan de banken worden opgelegd, zijn de volgende:

 • Alleen bepaalde juridische vormen van vestiging mogen worden gebruikt
 • Er moet een bekende centrale aanwezigheid en administratie zijn, wat betekent dat er administratieve, bestuurlijke regels, boekhoudkundige organisatie, interne controleprocedures, IT-infrastructuur, uitbesteding en beleidsmaatregelen moeten worden vastgesteld
 • Er wordt een vooraf bepaald minimumbedrag aan kapitaalaandelen voorgeschreven
 • De aanwezigheid van een aandeelhoudersstructuur en de bekwaamheid van de groepsstructuur waartoe de bank behoort
 • Sterke reputatie van bestuurders, commissarissen, bestuursorganen en aandeelhouders
 • Bewijs van beroepservaring van degenen die belast zijn met het dagelijks beheer en de operaties
 • De aanwezigheid van een externe controle-instantie
 • Een kredietinstelling moet zijn aangesloten bij het Beleggerscompensatiestelsel Luxemburg en het Fonds de Garantie des Dépôts

De primaire PFS categorieën:

 • Beleggingsmaatschappijen
 • Speciale FOD’s, zoals beleggingsadviseurs, makelaars, financiële instrumenten, registermakelaars, beheerders van particuliere portefeuilles, domiciliëringsagenten en family offices.
 • Voorbeelden van ondersteunende PFS zijn communicatiemedewerkers voor cliënten, operators van primaire IT-systemen en administratieve managers in de financiële sector.

De voorwaarden die aan FFS worden gesteld, zijn vrijwel identiek voor banken, met als enig verschil dat het minimumkapitaalvereiste voor FFS lager is. Als u meer wilt weten over de vereisten van de PFS, kunt u de formulieren bekijken op de volgende links: beleggingsondernemingen, bijzondere PFS, en ondersteunende PFS. Om een vergunning te krijgen, moeten banken en PFS voldoen aan de onderstaande wettelijke vereisten:

Een bank of beleggingsonderneming die door de autoriteiten van een andere EU-lidstaat moet zijn erkend en geleid, kan in Luxemburg een bijkantoor vestigen of diensten aanbieden zonder voorafgaande goedkeuring van de Luxemburgse autoriteiten. Dit geldt alleen wanneer de aangeboden diensten door het eigen land zijn goedgekeurd.

Voor meer informatie over het starten van een bedrijf in de financiële sector kunt u terecht op Luxembourg for Finance.

Stap 2 – Oprichting van een statutaire zetel

Zodra u de rechtsvorm van uw onderneming hebt bepaald, kunt u overgaan tot de vestiging van een maatschappelijke zetel in Luxemburg. Ongeacht uw rechtsvorm moet u een fysiek adres in Luxemburg hebben. Het huren van een kantoorruimte is eenvoudig en ongecompliceerd. Het House of Startups in Luxemburg-Stad is slechts een van de mogelijke hubs of incubators die hun operationele kantoorruimten tegen concurrerende tarieven aanbieden.

U kunt ook kiezen voor een vennootschap voor domiciliëring (alleen voor vennootschapsrechtsvormen) of uw bedrijf bij u thuis registreren. Voor fiscale doeleinden moet worden aangetoond dat de werkelijke leiding van de onderneming in Luxemburg plaatsvindt. Dit vereiste helpt ook het aantal brievenbusmaatschappijen in te dammen; domiciliëring houdt dus een zeker fiscaal risico in. Als u ervoor kiest uw bedrijf in te schrijven onder een woonadres of een huurpand, zorg er dan voor dat in uw huurcontract expliciet wordt vermeld dat het toestaat dat er commerciële activiteiten plaatsvinden in het genoemde pand.

Stap 3: Verkrijg een bedrijfsvergunning

In Luxemburg is het voor elk type bedrijf en zelfstandige job verplicht een bedrijfsvergunning te verkrijgen om een vlotte en legale werking te garanderen. Uw startende onderneming moet een bedrijfsvergunning hebben van het ministerie van Economische Zaken voordat u met commerciële, liberale, industriële of ambachtelijke activiteiten mag beginnen.

Een bedrijfsvergunning is persoonlijk van aard, en de goedkeuring ervan wordt sterk beïnvloed door de integriteit, de reputatie en de beroepskwalificaties van een aanvrager. De professionele integriteit van een individu versterkt de algemene integriteit van de professional en dient als zekerheid voor toekomstige partners en cliënten. Het ministerie van Economie voert een grondige beoordeling uit van de professionele integriteit van een sollicitant op basis van de volgende criteria: strafblad en een beëdigde verklaring met vermelding van leidinggevende functies die de sollicitant in de afgelopen drie jaar heeft vervuld. Voor personen die de afgelopen vijf jaar in Luxemburg hebben verbleven, is ook een notariële verklaring vereist dat zij niet failliet zijn gegaan. Bovendien moet een aanvrager van een bedrijfsvergunning in het bezit zijn van een graad, diploma of certificaat die overeenstemt met de aard van het bedrijf.

Een aanvrager moet ten minste drie jaar in een EU-lidstaat hebben gewerkt in verwante of relevante beroepsactiviteiten. Of een aanvrager moet aantonen dat hij geslaagd is voor een afsluitend examen ter afsluiting van de cursus voor toegang tot handelstransacties zoals die door de Kamer van Koophandel via het Huis van Opleidingen wordt aangeboden, of vergelijkbare opleidingen die door andere EU-lidstaten worden aangeboden.

In het geval van een bedrijf zal de bedrijfsleider het verzoek om goedkeuring van de bedrijfsvergunning indienen. Er zijn geen regels die voorschrijven dat de houder van de bedrijfsvergunning een ingezetene van Luxemburg moet zijn. De aanvrager mag ten minste niet in een stad of land wonen dat te ver van Luxemburg is verwijderd om de locatie van de hoofdactiviteiten van de onderneming gemakkelijk te kunnen bereiken. Volgens de regel staat het ministerie een afstand van 200 km toe. Voor landen met snelle transportmiddelen wordt de vereiste afstand groter.

Afgezien van de fiscale zegel van 24 euro is het verkrijgen van een bedrijfsvergunning in Luxemburg gratis. Damalion begeleidt u deskundig tijdens het hele oprichtingsproces via Luxtrust, MyGuichet, of stuurt uw aanvraag per standaardpost of e-mail naar het Directoraat-generaal MKB, Ondernemerschap en Interne Markt.

Als u geen burger van de EU bent, kunt u uw aanvraag voor een bedrijfsvergunning samen met uw aanvraag voor verblijf als zelfstandige indienen en ze als één document naar het ministerie van Immigratie sturen.

Stap 4- Voldoen aan aanvullende formaliteiten

Na goedkeuring en ontvangst van uw bedrijfsvergunning moet u vervolgens aanvullende formaliteiten vervullen bij andere Luxemburgse administratiekantoren. Indien u werknemers wenst aan te werven, zullen wij u bijstaan bij het verkrijgen van een aansluiting bij het Centrum voor Sociale Zekerheid als werkgever of als zelfstandige.

U zult zich ook moeten laten registreren voor de inkomstenbelasting bij de Luxemburgse Inland Revenue. Voor de BTW daarentegen moet u zich laten registreren bij de Registratiedienst voor Belastingen, Onroerende Goederen en BTW.

Als u hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste bedrijfsformulieren voor de oprichting van uw bedrijf of professionele hulp nodig hebt bij het verkrijgen van een Luxemburgse bedrijfsvergunning en de registratie bij administratieve instanties, kunnen de deskundigen van Damalion u helpen.

Kosten van belastingen en sociale zekerheid

 • BTW-registratie

Voor BTW-plichtige activiteiten moet u uw bedrijf laten registreren bij de administratie voor BTW-registratie en domeinen. U komt in aanmerking voor een vrijstelling als uw jaaromzet onder een vooraf bepaald bedrag ligt.

 • Registratie bij de sociale zekerheid

Registratie voor de sociale zekerheid is een automatische formaliteit voor zelfstandigen aangezien u uw bedrijfsvergunning bij het bureau voor sociale zekerheid moet indienen. Bedrijfsleiders met meer dan 25% aandelen worden volgens de regels van de sociale zekerheid automatisch als zelfstandigen beschouwd. Houd er rekening mee dat u maandelijks een minimum aan sociale bijdragen moet betalen. U kunt ook om een vrijstelling verzoeken als uw jaarinkomen onder een vooraf bepaald bedrag ligt.

Damalion biedt u ondersteuning bij het uitvoeren van alle processen die nodig zijn om uw bedrijf klaar te maken om zaken te doen in Luxemburg. Daarnaast bieden wij u strategie-adviesdiensten aan.

Oprichting van uw Luxemburgse structuur

Wil je meer weten over de stap voor stap gids met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.