Selecteer een pagina

Securitisatie is een financieringsproces waarbij een initiator een of meer activa of risico’s overdraagt aan een Securitisatie-instrument in ruil voor contanten. Het securitisatie-instrument wordt gefinancierd door de uitgifte van effecten die gedekt worden door de overgedragen activa (onderpand) en de inkomsten die door deze activa worden gegenereerd.

SECURITISATIEWETGEVING

De herziene Luxemburgse wet op de securitisatie (de “Securitisation Law”), die van toepassing is op Luxemburgse securitisatie-instrumenten (securitisation vehicles – SV’s), is al meer dan vijftien jaar van kracht en is een kernonderdeel geworden van het succes van Luxemburg als toonaangevend centrum voor securitisatie- en gestructureerde financieringstransacties.

DOELSTELLING, DOEL

In Luxemburg is securitisatie een techniek die de overdrager (fonds, vennootschap of gespecialiseerd vehikel – SPV) in staat stelt risico’s te verwerven of over te nemen met betrekking tot vorderingen, ongeacht de vorm van de activa, of een verbintenis die door derden is aangegaan of die verband houdt met door derden uitgevoerde verrichtingen. De securitisatie-rechtspersoon verkrijgt of draagt dit risico door effecten uit te geven waarvan de waarde en het rendement gekoppeld zijn aan de gesecuritiseerde activa.

Securitisatie maakt het mogelijk kasstroomproducerende niet-liquide activa samen te voegen in een beleggingsvehikel (SPV). De door de activapool geproduceerde kasstromen worden in plaats daarvan omgeleid ter ondersteuning van betalingen aan kapitaalmarktinstrumenten die door het securitisatie-instrument zijn uitgegeven.

Ondernemingen of particulieren kunnen securitisatie gebruiken om bepaalde activa van hun vermogen af te scheiden, ze in een Luxemburgs securitisatievehikel onder te brengen en het risico van het aanhouden of beheren van dergelijke activa te elimineren. De beleggers financieren het securitisatie-instrument door de uitgifte van effecten. Als gevolg daarvan dragen zij de risico’s die verbonden zijn aan de activa die door die entiteit worden aangehouden.

WETTELIJK FORMULIER

SECURITISATIEFONDSEN

Securitisatie fondsen zijn eigenlijk geen rechtspersonen. Ze worden beheerd door een beheersmaatschappij. Zij worden opgericht als een afzonderlijke fiduciaire boedel van de beheermaatschappij, die een Luxemburgse ingezetene moet zijn (Sàrl of SA, d.w.z. een particuliere of openbare naamloze vennootschap). De activa en passiva van dit fonds moeten gescheiden zijn van die van de beheermaatschappij. Een securitisatiefonds kan bestaan uit vele compartimenten die onderling niet verbonden zijn.

SECURITISATIEVENNOOTSCHAPPEN

Effectiseringsvennootschappen moeten worden opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap (société anonyme), een commanditaire vennootschap op aandelen (société en commandite par actions), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée), of een coöperatieve vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (société coöperative organisée comme une société anonyme).

De statuten van een securitisatievennootschap kunnen de raad van bestuur/bestuurders in staat stellen één of zelfs verscheidene compartimenten op te richten die elk overeenkomen met een afzonderlijk deel van haar activa en passiva. Compartimenten maken het in feite mogelijk het beheer, de aansprakelijkheden, het verhaal en de liquidatie te scheiden. Het minimumkapitaal van een effectiseringsmaatschappij is hetzelfde als het normale minimum voor handelsvennootschappen (12.500 EUR of 31.000 EUR).

Rechtsgrondslag

Er zijn twee soorten securitisatie-instrumenten in Luxemburg.

  • Een securitisatievennootschap, een vennootschap die voor een notaris wordt opgericht.
  • Een securitisatiefonds, dat is een contractueel opgerichte gemeenschappelijke eigendom zonder rechtspersoonlijkheid van activa onder haar houders van participaties.

Elk compartiment kan worden opgesplitst in compartimenten, met eigen activa en passiva die juridisch gescheiden zijn van die van andere compartimenten.

De door de Luxemburgse effectiseringsvennootschappen verkregen onderliggende activa omvatten vorderingen van elke categorie (leningen, vorderingen van cliënten, commerciële vorderingen, kort- of langlopende obligaties), kasstromen in verband met vorderingen, contracten, verbintenissen, risico’s in verband met contracten, realisatie van futures, roerende activa van elke aard, aandelen, obligaties, onroerend goed, intellectuele eigendomsrechten.

FISCALE ASPECTEN VAN EEN SECURITISATIEVENNOOTSCHAP

In Luxemburg wordt een effectiseringsvennootschap belast tegen het gebruikelijke vennootschapsbelastingtarief (d.w.z. het samengevoegde tarief van 28,59 procent in Luxemburg-stad). In feite ligt de belastbare winst echter vrijwel zeker in de buurt van nul, omdat het grootste deel van de inkomsten van securitisatievennootschappen snel aan de beleggers wordt terugbetaald.

Volgens de wet wordt elke toezegging (rente of dividenden) aan beleggers beschouwd als een aftrekbare uitgave.

Dividenden die door een effectiseringsvennootschap in Luxemburg worden uitgekeerd, worden voor belastingdoeleinden als rente aangemerkt. Een effectiseringsvennootschap is niet onderworpen aan een debt-to-equity ratio en is niet onderworpen aan de Luxemburgse vermogensbelasting.

SV in de vorm van een vennootschap heeft de volgende fiscale voordelen:

  • Fiscale neutraliteit.
  • SV’s zijn onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Hun belastbare basis, samen met de inkomsten uit gesecuritiseerde instrumenten, wordt echter verlaagd door betalingen van rente of dividenden aan effectenhouders. Als gevolg daarvan lijkt hun belastbare basis nihil te zijn of er zeer dicht bij te liggen.
  • Er is ook geen bronbelasting op dividenduitkeringen, uitkeringen op fondsdeelbewijzen en rentebetalingen op schuldbewijzen.
  • Om in aanmerking te komen voor het Luxemburgse netwerk van dubbelbelastingverdragen is voorafgaande goedkeuring met de Luxemburgse belastingautoriteiten vereist.
  • Voordeel uit dubbelbelastingverdragen voor Luxemburgs effectiseringsvehikel

Securitisatie-instrumenten kunnen profiteren van alle door Luxemburg gesloten dubbelbelastingverdragen. Het is een gunstig belastingstelsel met verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing (DTT) tussen Luxemburg en meer dan 70 andere rechtsgebieden. Voor bepaalde soorten transacties, zoals effectisering, wordt belastingneutraliteit bereikt door de effectiseringswet

  • Netto vermogensbelasting (de NWT)

Bovendien is een SV-vennootschap onderworpen aan een nominale jaarlijkse nettovermogensbelasting (de NWT). Voor het belastingjaar 2020, als de uitbetaling van vaste financiële activa, overdraagbare effecten en liquide middelen van de SV-vennootschap meer bedraagt dan 90% van haar totale bruto-activa, alsook 350.000 euro, zou de minimum NWT-belasting op 4.815 euro worden gehouden. Anders zou de minimum NWT-vergoeding variëren van 535 euro tot 32.100 euro, afhankelijk van de totale bruto-activa van het SV-bedrijf. Aangezien de activa van een SV-bedrijf gewoonlijk voor ten minste 90% uit financiële activa bestaan, zou de jaarlijkse minimumbelasting niet meer dan 4.815 euro mogen bedragen.

FISCALE ASPECTEN VAN EEN SECURITISATIEFONDS

Securitisatiefondsen worden belast volgens de Luxemburgse wetgeving voor een Luxemburgs FCP (Fonds Commun de placement). Uitkeringen van inkomsten aan beleggers komen in aanmerking voor aftrek van de belastinggrondslag van een securitisatievennootschap. Inkomstenuitkeringen aan beleggers zijn vrijgesteld van bronbelasting op Luxemburgse dividenden.

Voor ingezetenen gaat de Luxemburgse belastingadministratie er normaliter van uit dat transacties op het niveau van het fonds buiten beschouwing worden gelaten, en dat inkomsten pas worden erkend wanneer deelnemingsrechten worden verkocht en een uitbetaling door het fonds wordt verricht.

Niet-ingezetenen zijn normaliter vrijgesteld van Luxemburgse belasting op fondsinkomsten en vermogenswinsten.

ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDING

Een effectiseringsmaatschappij moet haar rekeningen daadwerkelijk opstellen volgens de algemene Luxemburgse boekhoudnormen.

Een effectiseringsfonds moet worden beheerd door een beheermaatschappij (een commerciële onderneming met een unieke rechtspersoonlijkheid). Een securitisatiefonds kan worden opgesplitst in compartimenten, die elk onafhankelijk kunnen worden geliquideerd. Een effectiseringsfonds is aan precies dezelfde boekhoudregels onderworpen als die welke gelden voor Luxemburgse collectieve beleggingsfondsen. De rekeningen van een SPV voor securitisatie moeten in beide gevallen worden gecontroleerd door een accountant die door de CSSF is gecertificeerd.

Een effectiseringsvehikel moet worden goedgekeurd door en onder toezicht staan van de CSSF als het voortdurend effecten uitgeeft aan het publiek. Een dergelijk SPV moet zijn liquide middelen en effecten immers toevertrouwen aan een bewaarder, die een Luxemburgse bank moet zijn.

Indien u meer informatie wenst over het effectiseringsvehikel in Luxemburg, kunt u contact opnemen met onze financiële adviseurs, die u kunnen bijstaan bij de oprichting van een vennootschap op basis van uw zakelijke belangen.

Oprichting van uw Luxemburgse structuur

Meer weten over Luxembourg Securitization Vehicles met Damalion?

Damalion biedt u advies op maat door direct operationele experts op de gebieden die een uitdaging vormen voor uw bedrijf.

Wij raden u aan zo goed mogelijk informatie te geven, zodat wij uw aanvraag kunnen kwalificeren en binnen de volgende 8 uur contact met u kunnen opnemen.