Selecteer een pagina

De SOPARFI in Luxemburg(Société de Participations Financières) is een niet-gereglementeerde financiële holding die vele juridische vormen kan aannemen. De SOPARFI is een populair instrument voor de uitgifte van financiële instrumenten. Bovendien blijft het een van de populaire strategische opties voor investeringen in diverse industrieën over de hele wereld. Sommige van deze investeringen omvatten onroerend goed en intellectuele eigendom in landen die met Luxemburg een dubbelbelastingverdrag hebben gesloten. Meer informatie over de rechtsvormen van een SOPARFI in Luxemburg en hun voordelen.

Wat is de SOPARFI en voor wie is het bestemd?

Een SOPARFi in Luxemburg dient een brede waaier van doeleinden. Het kan bijvoorbeeld strategisch worden gebruikt om investeringskapitaal aan te trekken, obligaties uit te geven en financiering te ontvangen. Bovendien kunnen aandeelhouders gebruik maken van de SOPARFI om in verschillende sectoren te beleggen, van vastgoed tot types van intellectuele eigendom. Het is ook een strategische optie om deel te nemen aan grensoverschrijdende transacties en mee te investeren met family offices.

Bovendien bestaat de SOPARFI in verschillende rechtsvormen, zoals een naamloze vennootschap (S.A.) of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (S.à R.L.). Anderzijds kunnen investeerders het ook oprichten als coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap (CoopSA) of een Europese vennootschap (SE).

Met zijn doel en kenmerken is de oprichting van een SOPARFI in Luxemburg een aantrekkelijke optie voor ondernemingsgroepen, familiebedrijven, multinationale ondernemingen en grensoverschrijdende investeerders. Lees verder over de verschillende voordelen van de oprichting van een SOPARFI in Luxemburg.

Voordelen van een SOPARFI in Luxemburg

Privacy voor haar investeerders en stakeholders is een van de meest aantrekkelijke kenmerken van een SOPARFI. Zo wordt de SOPARFI niet gereglementeerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Enkele van de belangrijkste voordelen zijn belastingvrijstellingen en beleggingsstrategieën.

Dubbelbelastingverdragen en vrijstellingen

Luxemburg heeft momenteel verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, onder meer in verschillende landen in Europa, Amerika, Azië en Afrika. Hierdoor kan de holding worden vrijgesteld van onderwerping aan de belastingregimes van beide betrokken landen. In plaats daarvan beantwoordt de SOPARFI aan de belastingvoorschriften van één land. Bovendien omvat het Luxemburgse belastingstelsel de volgende belastingvrijstellingen, op voorwaarde dat de wettelijke bepalingen volledig zijn nageleefd:

  • deelnemingsvrijstelling op dividenden, vermogenswinsten en vermogensbelasting;
  • vrijstelling van bronbelasting op dividenden uitgekeerd aan gekwalificeerde aandeelhouders;
  • vrijstelling van bronbelasting op rentebetalingen of betalingen ingevolge een liquidatie.

Strategie voor internationale investeringen

Investeringen in in Italië gelegen onroerend goed zijn een voorbeeld van de wijze waarop de belasting voor investeerders uit dubbelbelastingverdragen voordeel oplevert. Inkomsten uit een onroerend goed in Italië, dat via een inbrengtransactie eigendom is van een SOPARFI in Luxemburg, worden op grond van het anti-dubbele belastingverdrag alleen in Italië belast. Ook mag onder bepaalde voorwaarden in bepaalde landen geen belasting worden geheven bij uittreding uit de deelneming.

Eenvoudige registratie en toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen strikte beperkingen wat betreft het type belegger dat in aanmerking komt om in een SOPARFI te beleggen. In feite vereist de naamloze vennootschap (S.A.) slechts één aandeelhouder en één bestuurder. Ondertussen moet de S.C.A.(société en commandite par actions) worden opgericht door een minimum van twee aandeelhouders en drie bestuurders. De voorschriften inzake het aantal aandeelhouders verschillen naar gelang van het soort deelneming.

Een SOPARFI in Luxemburg oprichten met Damalion

Oprichtingsformaliteiten

Damalion vergemakkelijkt de oprichting van uw bedrijf in Luxemburg door de formaliteiten voor u te regelen. Wij werken bijvoorbeeld samen met advocaten en belastingdeskundigen om ervoor te zorgen dat tijdens het oprichtingsproces van de onderneming de regels worden nageleefd. Wij helpen u bij het vinden van de juiste domiciliëringsdienstverleners, afhankelijk van uw bedrijfsmodel, aangezien het steeds belangrijker wordt om in Luxemburg een lokale substance te overwegen.

Financiële en beheersverrichtingen

In een circulaire van de belastingdienst uit 2016 worden de substancevereisten voor een SOPARFI in Luxemburg nader toegelicht. Ten eerste moet de meerderheid van de leden van de raad van bestuur of directeuren die de vennootschap leiden, fiscaal inwoner van Luxemburg zijn. Vervolgens moet de onderneming in staat zijn financieringstransacties te beheren met gekwalificeerd personeel. Bovendien is uitbesteding mogelijk als de onderneming toezicht houdt op de prestaties van de dienstverlener en de risico’s beheerst. Tenslotte mag de onderneming geen fiscaal inwoner zijn van andere rechtsgebieden.

Damalion biedt diensten aan als directeur om toezicht te houden op het operationele en administratieve beheer van een holding met rechtspersoonlijkheid. Een SOPARFI-bedrijf met rechtspersoonlijkheid moet een regelmatige boekhouding voeren, met inbegrip van de jaarlijkse balans en de winst- en verliesrekening. De directie lost dit probleem op door de financiële stromen te controleren en erop toe te zien dat de onderneming de boekhoudkundige verplichtingen en de vereiste documentatie naleeft. Deze directiediensten omvatten ook contacten met plaatselijke instellingen, bedrijven en vakmensen om toe te zien op de naleving van de plaatselijke wetten en voorschriften door de holding.

Neem hier contact op met de deskundigen van Damalion over de oprichting van een SOPARFI in Luxemburg.