Selecteer een pagina

De EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen strekt er in de eerste plaats toe dubbele belasting voor in EU-lidstaten gevestigde dochter- en moedermaatschappijen te voorkomen.

 • Voorkoming van dubbele belasting van inkomsten voor grote aandeelhouders
 • In de regel worden grote deelnemingen bij de uitkering van dividenden aangeslagen voor belasting op inkomsten uit kapitaal. Bovendien worden zij tijdens de ontvangst van dividenden doorgaans aangeslagen voor vennootschapsbelasting en bedrijfsbelasting.
 • Voorkoming van dubbele belastingheffing over vermogenswinst als gevolg van de overdracht van grote aandeelhouders, die in de regel zowel aan de vennootschapsbelasting als aan de vermogenswinstbelasting onderworpen is.
 • Voorkoming van dubbele belastingheffing over deelnemingen, die oorspronkelijk onderworpen zijn aan belasting over de nettowaarde.

Operaties tussen een moedermaatschappij en een dochteronderneming kunnen ook in aanmerking komen voor belastingvrijstelling krachtens de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen.

Wie valt er onder de EU-regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen?

Zowel moeder- als dochtermaatschappijen moeten aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de EU-regeling inzake moedermaatschappijen en dochterondernemingen.

 • De kapitaalvennootschap is in haar land van herkomst onderworpen aan vennootschapsbelasting of aan een soortgelijke vennootschapsbelasting
 • Vereist om te voldoen aan bepaalde vereisten inzake percentage van deelnemingen
 • Particuliere bedrijven
 • Naamloze vennootschappen
 • Europese bedrijven
 • Europese coöperatieve entiteiten

Inkomsten uit vrijgestelde deelnemingen

Krachtens artikel 166 L.I.R., inkomsten afkomstig van aandeelhouders worden alleen vrijgesteld indien de moedermaatschappij zich ertoe heeft verbonden deze gedurende ten minste 12 maanden te behouden, aangezien zij ten minste 10% van het aandelenkapitaal van een dochteronderneming bezit, of in het geval dat de aankoopprijs ten minste 1,2 miljoen euro bedraagt.

Vrijstelling van meerwaarden bij overdrachten

Meerwaarden uit aandelenoverdrachten kunnen alleen worden vrijgesteld indien de moedermaatschappij ten minste 10% van het aandelenkapitaal van de dochteronderneming in handen heeft of zich ertoe verbonden heeft dit te doen, of indien de koopprijs op EUR 6 miljoen wordt geraamd.

Belastingen op inkomsten uit deelnemingen

 • Uitkering van dividenden Vrijstelling

Krachtens de EU-moeder-dochterrichtlijn artikel 147 L.I.R. kunnen dochterondernemingen geen bronbelasting heffen op inkomsten uit kapitaal met het oog op de uitkering van dividenden aan de moedermaatschappij.

De uitkerende vennootschap wordt geacht het totale bedrag van de vrijgestelde belasting voor inkomsten uit kapitaal op te geven bij de indiening van haar aangifte van de roerende voorheffing op inkomsten uit kapitaal. Het formulier, ook bekend als formulier 900, moet bij de Luxemburgse belastingdienst worden ingediend binnen acht dagen na de datum waarop de inkomsten uit kapitaal beschikbaar worden.

 • Ontvangst van dividenden

Krachtens artikel 166 L.I.R. zullen inkomsten uit cruciale deelnemingen die door de dochteronderneming aan de moedermaatschappij worden betaald, worden vrijgesteld van bedrijfsbelasting en vennootschapsbelasting.

Bovendien zullen alle uitgaven die verband houden met de inkomsten, zoals in het geval van rente, beheerskosten, aftrekposten en afschrijvingen, in het geheel niet in aftrek worden gebracht.

Een begunstigde moet alle informatie over ontvangen dividenden uit zijn winst- en verliesrekening en uitgaven in verband met het bedrijf krachtens artikel 166 L.I.R. (formulier 506A) vermelden, alsmede zijn aangifte in de vennootschapsbelasting (formulier 500) in de volgende gevallen:

 • Vrijgestelde inkomsten uit belangrijke deelnemingen
 • Aandeel in de winst van collectieve commerciële ondernemingen en winstaandelen van een deelneming van ten minste 10% in een volledig belastbare vennootschap, zoals aftrekposten en gemeentelijke bedrijfsbelasting.

Belastingheffing op vermogenswinst uit overdrachten

In het kader van de EU-moeder-dochterrichtlijn zal elke meerwaarde uit de overdracht van aandelen van een moedermaatschappij in het kapitaal van een dochteronderneming worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Alle uitgaven die verband houden met vrijgestelde inkomsten, zoals in het geval van aftrek voor afschrijvingen, rente en beheerskosten, zullen in het geheel niet aftrekbaar zijn.

Belastbare vermogenswinst uit overdrachten Vrijstelling

Meerwaarden uit overdracht kunnen belastbaar zijn op het tijdstip van de overdracht van de deelnemingen onder de volgende voorwaarden:

 • Een houdstermaatschappij heeft een uitgave in verband met haar deelneming afgetrokken. In dit scenario zal de vermogenswinst volledig belastbaar zijn op basis van het totale bedrag van de aftrekposten.
 • In het geval waarin een houdstermaatschappij werd verworven door de herinvestering van kapitaalwinst. Herbelegde vermogenswinst zal belastbaar zijn tot een bedrag dat eerder werd overgedragen en belastingvrij was.

Daartoe moet een begunstigde artikel 66 L.I.R. invullen en samen met de belastingaangifte en andere relevante documenten indienen.

Als u zich afvraagt of uw dochteronderneming in aanmerking komt voor de EU-moeder-dochterrichtlijn, kunt u een beroep doen op ons betrouwbare team van Damalion-deskundigen om u bij te staan bij uw fiscale beslommeringen. Als adviesbureau zullen wij u ook begeleiden bij het bepalen van de juiste rechtsvorm bij de oprichting van een vennootschap in Luxemburg, zoals een Soparfi of een beleggingsfonds. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie over de Moeder-dochterrichtlijn.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.