Select Page

EL-i ema- ja tütarettevõtete direktiivi eesmärk on eelkõige kaotada EL-i liikmesriikides asutatud tütar- ja emaettevõtjate topeltmaksustamine.

 • Vältige suuraktsionäride tulude topeltmaksustamist
 • Üldjuhul maksustatakse suurosalus dividendide jaotamisel kapitalitulult. Lisaks maksustatakse neid tavaliselt dividendide laekumisel ettevõtte tulumaksu ja ettevõtlusmaksuga.
 • Vältige kapitalikasumi topeltmaksustamist suuraktsionäride üleminekust tulenevalt, mis on reeglina maksustatud nii ettevõtte tulumaksu kui ka netoväärtuse maksuga.
 • Vältige osaluste topeltmaksustamist, mis on algselt maksustatud netoväärtuse maksuga.

Ema- ja tütarettevõtte vahelised tegevused võivad samuti saada kasu ELi ema- ja tütarettevõtete direktiivi alusel maksuvabastusest.

Kes on kaasatud ELi ema- ja tütarettevõtete režiimi?

Nii ema- kui ka tütarettevõtjad peavad EL-i ema- ja tütarettevõtete režiimist kasu saamiseks vastama järgmistele kriteeriumidele.

 • Kapitaliühingut maksustatakse tema koduriigis ettevõtte tulumaksuga või samalaadse ettevõtte tulumaksuga
 • Nõutav teatud nõuete täitmiseks osaluse protsendi osas
 • Eraettevõtted
 • Aktsiaseltsid
 • Euroopa ettevõtted
 • Euroopa ühistud

Tulu vabastatud aktsiatest

LIR-i artikli 166 alusel aktsionäridelt saadav tulu vabastatakse ainult siis, kui emaettevõte on võtnud kohustuse hoida oma aktsiakapitali vähemalt 12 kuud, eeldusel, et talle kuulub vähemalt 10% tütarettevõtte aktsiakapitalist, või juhul, kui ostuhind on vähemalt 1,2 eurot. miljonit.

Ülekannete maksuvabastusest saadav kapitalikasum

Aktsiate võõrandamisest saadava kapitalikasumi võib vabastada ainult juhul, kui emaettevõtjal on olnud või on kohustus omada vähemalt 10% tütarettevõtte aktsiakapitalist või juhul, kui ostuhinnaks on hinnatud 6 miljonit eurot.

Osalustest saadava tulu maksustamine

 • Dividendide jaotamise vabastus

EL-i ema- ja tütarettevõtete direktiivi artikli 147 LIR kohaselt ei saa tütarettevõtted taotleda emaettevõttele dividendide jaotamise eesmärgil kapitalitulult kinnipeetavat tulumaksu.

Jaotav äriühing loetakse tulukapitalilt kinnipeetud tuludeklaratsiooni esitamisel kapitalitulult vabastatud tulumaksu kogusumma. Vorm, mida tuntakse ka kui vorm 900, tuleb esitada Luksemburgi siseriiklikule maksuametile kaheksa päeva jooksul alates kapitalitulu kättesaadavaks muutumisest.

 • Dividendide laekumine

LIR-i artikli 166 kohaselt vabastatakse tütarettevõtte poolt emaettevõttele makstud olulistest osalustest saadav tulu ettevõtlus- ja ettevõtte tulumaksust.

Lisaks ei arvata maha kõiki tuluga seotud kulusid, nagu intressid, halduskulud, mahaarvamised ja amortisatsioonid.

Abisaaja peab lisama kogu teabe oma kasumiaruandest saadud dividendide ja osalusega seotud kulude kohta vastavalt LIR-i artiklile 166 (vorm 506A), samuti esitama oma ettevõtte tuludeklaratsiooni (vorm 500) järgmistel juhtudel:

 • Vabastatud tulu olulistest osalustest
 • Kasumiosa ühisettevõtetes ja kasumiosa vähemalt 10% osalusega täielikult maksustatavas ettevõttes, näiteks mahaarvamised ja kommunaalettevõtete maks.

Ülekannetest saadud kapitalikasumi maksustamine

EL-i ema- ja tütarettevõtete direktiivi raames vabastatakse ettevõtte tulumaksust igasugune kapitalikasum, mis on saadud tütarettevõtte kapitali emaettevõttele kuuluvate aktsiate võõrandamisest.

Kõik maksuvaba tuluga seotud kulud, nagu amortisatsiooni mahaarvamine, intressid ja halduskulud, ei kuulu täielikult mahaarvamisele.

Maksustatav kapitalikasum ülekannete maksuvabastusest

Võõrandamisest saadav kapitalikasum võib osaluse võõrandamise ajal maksustada järgmistel tingimustel:

 • Valdusettevõte on oma osalusega seotud kulud maha arvanud. Selle stsenaariumi korral maksustatakse kapitalikasum täielikult mahaarvamiste kogusumma alusel.
 • Juhul, kui valdusettevõte omandati kapitalikasumi reinvesteerimise teel. Reinvesteeritud kapitalikasum maksustatakse kuni varem üle kantud ja maksuvaba summani.

Selleks peab toetuse saaja täitma LIR-i artikli 66 ja esitama koos maksudeklaratsiooni ja muude asjakohaste dokumentidega.

Kui soovite teada, kas teie tütarettevõte vastab EL-i emaettevõtjate tütarettevõtete direktiivile, võite tugineda meie usaldusväärsele Damalioni ekspertide meeskonnale, kes aitab teie maksudega seotud probleeme lahendada. Konsultatsioonifirmana juhendame teid ka Luksemburgis asuva ettevõtte ( nt Soparfi või investeerimisfondi ) asutamisel õige juriidilise vormi määramisel. Ema- ja tütarettevõtete direktiivi kohta lisateabe saamiseks võtke juba täna ühendust Damalioni eksperdiga .

See teave ei ole mõeldud konkreetse individuaalse maksu- või õigusnõustamise asendamiseks. Soovitame arutada oma konkreetset olukorda kvalifitseeritud maksu- või õigusnõustajaga.