Vælg en side

EU’s moder-datterselskabsdirektiv har primært til formål at fjerne dobbeltbeskatning for datterselskaber og moderselskaber, der er registreret i EU-medlemsstater.

 • Undgå dobbeltbeskatning af indkomst for store aktionærer
 • Store aktiebesiddelser beskattes som udgangspunkt med skat af kapitalindkomst ved udbytteudlodning. Derudover vurderes de typisk med selskabsskat og erhvervsskat under modtagelse af udbytte.
 • Undgå dobbeltbeskatning af kursgevinst som følge af overdragelse af store aktionærer, der som udgangspunkt er underlagt både selskabsskat og formueskat.
 • Undgå dobbeltbeskatning af aktiebesiddelser, som oprindeligt er pålagt nettoformueskat.

Operationer mellem et moderselskab og et datterselskab kan også nyde godt af skattefritagelse i henhold til EU’s moder-datterselskabsdirektiv.

Hvem er inkluderet i EU’s moder-datterselskabsordning?

For både moder- og datterselskaber er forpligtet til at opfylde følgende kriterier for at drage fordel af EU’s moder-datterselskabsordning .

 • Kapitalselskabet beskattes med selskabsskat eller tilsvarende selskabsskat i sit hjemland
 • Kræves for at opfylde visse krav med hensyn til procentdel af aktiebesiddelser
 • Private virksomheder
 • Aktieselskaber
 • europæiske virksomheder
 • europæiske samarbejdsenheder

Indkomst fra fritaget aktiebesiddelse

I henhold til artikel 166 LIR, indkomst fra aktionærer vil kun blive fritaget, hvis moderselskabet har forpligtet sig til at holde i mindst 12 måneder, forudsat at det ejer mindst 10 % af et datterselskabs aktiekapital, eller i tilfælde hvor købesummen er mindst 1,2 EUR. million.

Fritagelse for kursgevinst fra overførsler

Kapitalgevinst ved aktieoverdragelser kan kun fritages, hvis moderselskabet har ejet eller har forpligtet sig til at eje mindst 10 % af datterselskabets aktiekapital, eller hvis købesummen er vurderet til 6 mio. EUR.

Beskatning af indkomst fra besiddelser

 • Fritagelse for udlodning af udbytte

I henhold til EU’s moder-datterselskabsdirektiv artikel 147 LIR kan datterselskaber ikke ansøge om kildeskat af kapitalindkomst med henblik på udlodning af udbytte til moderselskabet.

Det udloddende selskab anses for at angive det samlede beløb af fritaget skat for kapitalindkomst ved indsendelse af deres kildeskat af indkomstkapital. Blanketten, også kendt som formular 900, skal indsendes til Luxembourg Inland Revenue inden for otte dage fra den dato, hvor kapitalindkomsten bliver tilgængelig.

 • Modtagelse af udbytte

I henhold til artikel 166 LIR vil indkomst fra afgørende aktiebesiddelser, der er betalt til moderselskabet af datterselskabet, være fritaget for erhvervsskat og selskabsskat.

Derudover vil alle udgifter relateret til indkomst, såsom i tilfælde af renter, administrationsudgifter, fradrag og afskrivninger, ikke blive fratrukket helt.

En begunstiget skal inkludere alle oplysninger om udbytte modtaget fra deres resultatopgørelser og udgifter i forbindelse med beholdningen i henhold til artikel 166 LIR (formular 506A), samt angive deres selvangivelse (formular 500) i følgende tilfælde:

 • Fritaget indtægt fra væsentlige kapitalandele
 • Andel af overskud i kollektive kommercielle virksomheder og overskudsandele fra en beholdning på mindst 10 % under et fuldt skattepligtigt selskab, såsom fradrag og kommunal erhvervsskat.

Beskatning af kursgevinst ved overførsler

Inden for rammerne af EU’s moder-datterselskabsdirektiv vil enhver kapitalgevinst ved overdragelse af aktier, som et moderselskab besidder i et datterselskabs kapital, være fritaget for selskabsskat.

Alle udgifter i forbindelse med fritagne indtægter, såsom i tilfælde af fradrag for afskrivninger, renter og administrationsudgifter, vil ikke være helt fradragsberettigede.

Fritagelse for skattepligtig kursgevinst ved overførsler

Kapitalgevinster ved overdragelse kan være skattepligtige på tidspunktet for overdragelsen af besiddelserne under følgende betingelser:

 • Et holdingselskab har fratrukket en udgift i forhold til deres beholdning. I dette scenarie vil kursgevinsten være fuldt skattepligtig baseret på det samlede fradragsbeløb.
 • I det tilfælde, hvor et holdingselskab blev erhvervet gennem geninvestering af kapitalgevinst. Geninvesteret kursgevinst vil være skattepligtig op til et beløb, der tidligere er overført og skattefri.

Til dette skal en begunstiget udfylde artikel 66 LIR og indsende sammen med selvangivelsen og andre relevante dokumenter.

Hvis du spekulerer på, om dit datterselskab er kvalificeret til EU’s moderdatterselskabsdirektiv, kan du stole på vores pålidelige team af Damalion-eksperter til at hjælpe med dine skatterelaterede problemer . Som konsulentfirma vil vi også vejlede dig i at bestemme den rigtige juridiske form, når du stifter et selskab i Luxembourg , såsom en Soparfi eller en investeringsfond . For at lære mere om moder-datterselskabsdirektivet skal du kontakte en Damalion-ekspert i dag .

Disse oplysninger er ikke beregnet til at erstatte specifik individualiseret skat eller juridisk rådgivning. Vi foreslår, at du diskuterer din specifikke situation med en kvalificeret skatte- eller juridisk rådgiver.