Vyberte stránku

Směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech si klade za cíl především eliminovat dvojí zdanění u dceřiných a mateřských společností registrovaných v členských státech EU.

 • Zamezit dvojímu zdanění příjmů u velkých akcionářů
 • Velké podíly jsou zpravidla zdaněny daní z příjmů z kapitálu při výplatě dividend. Kromě toho se obvykle při příjmu dividend vyměřují s daní z příjmu právnických osob a daní z podnikání.
 • Zamezit dvojímu zdanění kapitálového zisku v důsledku převodu velkých akcionářů, který zpravidla podléhá jak dani z příjmu právnických osob, tak dani z čistého jmění.
 • Zamezit dvojímu zdanění podílů, které původně podléhají dani z čistého jmění.

Operace mezi mateřskou společností a dceřinou společností mohou také využít osvobození od daně podle směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech.

Kdo je zahrnut do rodičovského a dceřiného režimu EU?

Mateřské i dceřiné společnosti musí splňovat následující kritéria, aby mohly využívat režim EU pro mateřské a dceřiné společnosti .

 • Kapitálová společnost podléhá dani z příjmu právnických osob nebo obdobné dani z příjmu právnických osob ve své domovské zemi
 • Vyžaduje splnění určitých požadavků, pokud jde o procento podílů
 • Soukromé firmy
 • Akciové společnosti
 • evropské společnosti
 • Evropské družstevní subjekty

Výnosy z osvobozených podílů

Podle článku 166 LIR, příjmy pocházející od akcionářů budou osvobozeny pouze v případě, že se mateřská společnost zavázala držet alespoň 12 měsíců za předpokladu, že drží alespoň 10 % základního kapitálu dceřiné společnosti, nebo v případě, že kupní cena je alespoň 1,2 EUR milión.

Kapitálový zisk z osvobození od převodů

Kapitálový zisk z převodu akcií může být osvobozen pouze v případě, že mateřská společnost držela nebo se zavázala držet alespoň 10 % základního kapitálu dceřiné společnosti, nebo v případě, kdy je kupní cena oceněna na 6 milionů EUR.

Zdanění příjmů z holdingů

 • Výjimka z distribuce dividend

Podle směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech, článek 147 LIR, nemohou dceřiné společnosti žádat o srážkovou daň z příjmu z kapitálu za účelem rozdělování dividend mateřské společnosti.

Má se za to, že rozdělující společnost uvede celkovou částku osvobozené daně pro příjmy z kapitálu při předložení svého přiznání k srážkové dani z kapitálových příjmů. Formulář známý také jako formulář 900 musí být předložen lucemburskému daňovému úřadu do osmi dnů ode dne, kdy budou k dispozici kapitálové příjmy.

 • Příjem dividend

Podle článku 166 LIR budou příjmy z rozhodujících podílů vyplácené mateřské společnosti dceřinou společností osvobozeny od daně z podnikání a daně z příjmu právnických osob.

Navíc nebudou odečteny všechny náklady související s příjmy, jako jsou úroky, náklady na správu, srážky a odpisy.

Příjemce musí zahrnout všechny informace o dividendách přijatých z jejich výkazů zisků a ztrát a nákladů ve vztahu k holdingu podle článku 166 LIR (formulář 506A), jakož i uvést své přiznání k dani z příjmu právnických osob (formulář 500) v těchto případech:

 • Osvobozené příjmy z podstatných účastí
 • Podíl na ziscích v kolektivních obchodních podnicích a podíly na zisku z držení alespoň 10 % v rámci společnosti plně zdanitelné, jako jsou srážky a obecní živnostenská daň.

Zdanění kapitálového zisku z převodů

V rámci směrnice EU o mateřsko-dceřiných společnostech bude od daně z příjmu právnických osob osvobozen jakýkoli kapitálový zisk z převodu podílů držených mateřskou společností na kapitálu dceřiné společnosti.

Veškeré výdaje související s osvobozenými příjmy, např. v případě odpočtů za odpisy, úroky a náklady na správu, nebudou odečitatelné.

Zdanitelný kapitálový zisk z osvobození od převodů

Kapitálové zisky z převodu mohou být zdanitelné v době převodu podílů za následujících podmínek:

 • Holdingová společnost odečetla výdaj v souvislosti s jejich držením. V tomto scénáři bude kapitálový zisk plně zdanitelný na základě celkové částky odpočtů.
 • V případě, kdy byla holdingová společnost získána prostřednictvím reinvestice kapitálového zisku. Reinvestovaný kapitálový zisk bude zdanitelný do výše dříve převedené částky a osvobozen od daně.

Za tímto účelem musí příjemce vyplnit článek 66 LIR a předložit jej spolu s daňovým přiznáním a dalšími souvisejícími dokumenty.

Pokud vás zajímá, zda se vaše dceřiná společnost kvalifikuje pro směrnici EU o mateřské a dceřiné společnosti, můžete se spolehnout na náš spolehlivý tým odborníků z Damalion, který vám pomůže s vašimi daňovými záležitostmi . Jako poradenská firma vás také provedeme určením správné právní formy při založení společnosti v Lucembursku , jako je Soparfi nebo investiční fond . Chcete-li se dozvědět více o směrnici o rodičích a dceřiných společnostech, obraťte se na odborníka z Damalion ještě dnes .

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme, abyste svou konkrétní situaci prodiskutovali s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.