Vyberte stránku

Stůl Damalion Francie

Podnikání ve Francii

 

Francie je krásná a multikulturní země, která každoročně přiláká miliony návštěvníků z celého světa. Je šestou největší ekonomikou světa a třetí největší ekonomikou Evropy z hlediska objemu HDP. Tisíce podnikatelů, kteří chtějí začít podnikat, dávají přednost Francii před ostatními evropskými zeměmi díky pružným zákonům, snadným investičním nástrojům a politické jistotě.

Francie je šestou největší ekonomikou světa a je významným členem Evropské unie a NATO. Počet obyvatel do roku 2020 činil 67,39 milionu. Příjem na obyvatele je na 18. místě s 42 877,56 dolary. Francie přispívá do ročního rozpočtu Evropské unie částkou přibližně 23 miliard eur, což je hned za Německem.

Před zahájením podnikání v dané jurisdikci je nutné získat hluboké znalosti o zákonech, předpisech, společenských zvyklostech, politických režimech a ekonomických cestách. Přestože je díky svým zákonům nakloněným podnikání, finančním trhům vstřícným k podnikatelům a vysoce kvalifikované pracovní síle atraktivním místem pro podnikání a přilákání zahraničních investorů, existují složité postupy při zakládání podniků, o kterých poskytujeme podrobné znalosti.

VÝHODY A ASPEKTY PODNIKÁNÍ VE FRANCII

 • Investiční klima: Francie se nachází v centru Evropské unie a má snadný přístup na největší evropské a světové trhy. Vysoce kvalifikovaná a talentovaná pracovní síla, inovativní podnikatelská centra, prvotřídní dopravní infrastruktura a ochrana duševního vlastnictví jsou příčinou vysoké proměnlivosti investic.
 • Průmyslová velmoc s předními výrobci automobilů a letadel.
 • Živý cestovní ruch s více než 85 miliony návštěvníků ročně, kteří se podílejí 10 % na HDP země.
 • Nižší náklady na založení nových podniků ve srovnání s Japonskem, USA a Německem,
 • Příznivé podnikatelské prostředí s různými daňovými zvyklostmi a zjednodušením podnikání
 • Oblíbená destinace pro obchodní konference, pro turisty a systém podpory v podobě French Tech Ticket pro podporu inovativních podnikatelů a podnikatelek ve Francii.
 • Technologický pokrok a 4. místo na světě v oblasti online správy
 • Strategická poloha sousedí s ekonomickými velmocemi, jako je Německo, Belgie, Lucembursko, Švýcarsko, Itálie a Španělsko, a nabízí tak mnoho příležitostí pro nové investory.
 • V průzkumu Světové banky o snadnosti podnikání se Francie umístila na 29. místě ze 189 zemí. Francouzská vláda se rovněž snaží o rozvoj národa.
 • Často se označuje jako národ inovací. Přilákala více než 1300 nových podnikatelů, kteří se v roce 220 zabývali novými inovacemi.
 • Bankovní sektor Francie je hlavním ekonomickým aktivem Francie

LEGÁLNÍ SYSTÉM

Francie je republikou a řídí se ústavou Páté republiky, která byla přijata v říjnu 1958. V roce 2008 došlo k různým právním reformám, které měly dát novou podobu procesu tvorby zákonů a posílit hlas parlamentu při přijímání zákonů. Francouzský právní systém je založen na občanském právu. Právní systém klade důraz na kodifikované zákony.

Francie má dvoukomorový parlament a kvaziprezidentský systém, v němž je prezident volen na pět let. Prezident pak z parlamentní většiny vybírá předsedu vlády a ministry.

Dalším rozdílem v právním systému Francie je koncepce dvojího práva. Odvětví, které se zabývá veřejnými subjekty a záležitostmi, se nazývá Droit Public neboli veřejné právo. Druhé odvětví práva, které se zabývá soukromými záležitostmi nebo soukromými subjekty, se nazývá Droit Private neboli soukromé právo .

Francouzské soudy jsou také rozděleny do dvou částí, tj. soudní soudy a správní soudy. Soudní soudy se zabývají občanskoprávními a trestními věcmi, zatímco správní soudy se zabývají uplatňováním veřejného práva.

Francie je velmi vstřícná vůči zahraničním investorům a podnikatelům. Existuje mnoho odvětví, která nabízejí nesčetné množství investičních příležitostí. Některá z těchto dvou odvětví jsou:

 • Odvětví automobilů
 • Výroba letadel a jejich částí
 • Výroba kosmických lodí
 • Farmaceutický a příbuzný průmysl
 • Vědecké a technické činnosti
 • IT a informační služby
 • Biotechnologické a environmentální technologie
 • Výjimečná infrastruktura a kvalita života

Různé podnikatelské subjekty ve Francii, které lze legálně založit pro zahájení podnikání, jsme stručně, ale výstižně shrnuli v následujících řádcích. Všechny typy společností/subjektů mají odlišnou strukturu fungování a různé právní důsledky pro akcionáře. Daňový systém a systém sociálního zabezpečení, které se vztahují na příjmy z činnosti společnosti/subjektu, závisí především na volbě podnikatelské struktury.

Zde je stručný přehled podnikatelských subjektů:

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (SARL)

Společnost s ručením omezeným (SARL) je jednou z oblíbených možností mezi podnikateli, protože má jednoduchou obchodní a funkční strukturu. Omezuje odpovědnost vlastníků/partnerů na rozsah jejich příspěvků.

Pro účely jejího založení není stanoven žádný minimální kapitálový požadavek. Může být založena dvěma nebo více partnery a může být řízena jedním nebo více manažery, ať už partnery, nebo ne.

JEDNOČLENNÁ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (EURL)

Společnost s ručením omezeným (EURL) může založit pouze jeden společník. Pro její založení není stanoven žádný požadavek na minimální kapitálovou investici. Její provozní postupy jsou téměř podobné postupům fungování SARL. Společník má omezenou odpovědnost, ale jedním z jedinečných rysů a odlišností je, že zisky společníka/vlastníka automaticky podléhají dani z příjmu. Pokud jde o placení daně z příjmů právnických osob, žádné takové omezení neexistuje.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (SELARL)

Soukromá společnost s ručením omezeným (SELARL) je další efektivní formou podnikatelského subjektu pro svobodná povolání a živnostníky. Zákony upravující SOUKROMOU SPOLEČNOST S OMEZENOU ODPOVĚDNOSTÍ (SELARL) jsou téměř totožné se zákony SARL.

 • Pro založení společnosti s ručením omezeným není stanoven žádný požadavek na minimální kapitálovou investici.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST NEBO FRANCOUZSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (SA)

Dalším typem velmi známého podnikatelského subjektu je VEŘEJNÁ SPOLEČNOST S OMEZENÍM NEBO FRANCOUZSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (SA). Zakladateli takové společnosti mohou být buď fyzické, nebo právnické osoby. Pro jeho vytvoření,

 • minimální základní kapitál pro SA je 37 000 EUR. Kapitál je rozdělen na akcie.
 • Akcionáři musí být nejméně dva (a sedm, pokud je společnost kótována na burze cenných papírů).
 • V jejím čele stojí představenstvo, které se skládá ze tří osob, jako je prezident, výkonný ředitel a ředitel. Dalším požadavkem je, že společnost musí jmenovat auditora i pro svůj subjekt.

Akciová společnost se obvykle používá pro projekty s velkým objemem investic. Nebo v případech, kdy si akcionáři přejí řídit podnik prostřednictvím představenstva. Odpovědnost akcionářů je omezena jejich procentním podílem na investici.

ZJEDNODUŠENÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST (SAS)

SIMPLIFIED JOINT STOCK CORPORATION (SAS) je relativně nová forma podnikatelského subjektu, která zaznamenala určitý úspěch. V důsledku toho se mnoho systémů SA změnilo na systémy SAS. Pro její vytvoření a složení,

 • Neexistuje žádný požadavek na minimální základní kapitál.
 • Může být tvořena dvěma nebo více členy nebo společníky.
 • Je však nutné jmenovat auditory pro řádný audit účtů společnosti.
 • Předseda nebo prezident musí být jmenován akcionáři.

Má však několik strategických výhod. Akcionáři mají maximální svobodu volně organizovat fungování stanov. Proto je jeho tvorba a fungování řízeno profesionály.

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST (SNC)

Dalším podnikatelským subjektem, který francouzské zákony umožňují založit, je OBECNÉ PARTNERSTVÍ (SNC). Tato podnikatelská struktura nezajišťuje ochranu majetku akcionářů. Společníci jsou tedy společně odpovědní za závazky firmy týkající se jejich osobního majetku. Proto má omezené použití.

Pro její vytvoření a složení,

 • musí být alespoň dva členové.
 • není stanoven žádný minimální kapitálový požadavek.
 • Mohou ji provozovat buď partneři, nebo manažeři.
 • Co se týče zdanění, VŠEOBECNÉ PARTNERSTVÍ (SNC) podléhá dani z příjmu, přičemž společníci jsou povinni platit daň na základě svých zisků, ale VŠEOBECNÉ PARTNERSTVÍ (SNC) se může rozhodnout platit i daň z příjmu právnických osob.
 • Činnosti” musí být vykonávány partnery pod stejným názvem.

BANKOVNÍ SEKTOR

Bankovní sektor Francie je jedním z jejích šesti hlavních hospodářských aktiv. Ve Francii je 337 bank a desítky finančních institucí. Všechny banky a finanční instituce byly sdruženy do jednoho systému dohledu. Francouzský bankovní a finanční systém řídí a dohlíží na něj BANQUE DE FRANCE. V jejím čele stojí guvernér. Guvernér rovněž stojí v čele Úřadu pro obezřetnostní kontrolu, který vydává nebo odebírá bankovní licence, dohlíží na dodržování bankovních zákonů ze strany bank a dohlíží na pojišťovny.

Finanční instituce nabízejí finanční nástroje včetně zajištěných a nezajištěných kontokorentních úvěrů, krátkodobých a střednědobých úvěrů a krátkodobých a dlouhodobých půjček. Kromě toho komerční banky podporují fúze, akvizice a převzetí podniků, jakož i veřejné prodeje akcií a dluhů podniků. Ve Francii působí také 132 zahraničních bank.

Většina bankovních institucí je přítomna i v dalších evropských zemích. Investoři tak mají snadný přístup k bankovním nástrojům a vozidlům.

Investorům jsou nabízeny dva typy investičních fondů.

Fondy peněžního trhu: Které poskytují přiměřené zisky z krátkodobých investic. Do těchto fondů přispívá vláda i soukromý sektor.

Netržní peněžní fondy: Investice do těchto fondů poskytují přiměřené a trvalé zisky při dlouhodobých investicích. V roce 2021 bylo do těchto fondů investováno více než 10 miliard eur.

DAŇOVÝ REŽIM

Francouzská ústava stanovila zásady zdanění, které se vztahují na všechny a všechny. Co se týče zdanění fyzických osob, existují ve Francii tři druhy daní:

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

Existují různé kategorie daní z příjmu, které se uplatňují v závislosti na příjmových pásmech. Daň z příjmu se platí podle progresivních sazeb. Na výši zdanění se podílejí různé faktory, například rodinný stav atd. Po zohlednění těchto faktorů existují desítky daňových pásem.

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATKY

Sociální příplatek se vztahuje také na několik druhů příjmů. Odvádějí se ze mzdy, nájemného, úroků, dividend a kapitálových výnosů.

DAŇ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB

Tento druh daně se vztahuje na obchodování se zbožím a službami. Standardní sazba TVA ve Francii činí 20 %. Zároveň jsou sníženy sazby TVA pro některá odvětví, jako je veřejná doprava, restaurace, potraviny, knihy, televizní licence, noviny a léčiva.

FRANCOUZSKÁ DAŇ Z NEMOVITOSTI

Na prodej, koupi a pronájem nemovitosti se vztahuje daň z nemovitosti. Daň se vypočítává na konci účetního období a vychází z předpokládaného prodeje majetku a příjmů z pronájmu.

FRANCOUZSKÁ DAŇ Z KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ

Daň z kapitálových výnosů se vztahuje také na prodej budov, pozemků a akcií. Daň se uplatňuje v paušální sazbě 30 % na příjmy a zisky z úspor a investic. Zahrnuje také paušální daň z příjmu ve výši 12,8 % a sociální odvody ve výši 17,2 %. Pokud jde o majetek, zahrnuje daň z příjmu ve výši 19 % a 17,2 % sociálních poplatků, což činí celkem 36,2 %.

FRANCOUZSKÁ DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

Francouzská daň z příjmu právnických osob se vztahuje na rezidentské společnosti z jejich příjmů z francouzských zdrojů. Za rezidentní společnost je pro účely zdanění považován také každý zahraniční subjekt, který podniká ve Francii. Obecná standardní sazba daně z příjmů právnických osob činí 25 %. Tato sazba je omezena pro společnosti s obratem do 7,63 milionu eur. Na společnosti, jejichž obrat přesahuje 7,63 milionu eur, se vztahuje další 3,3% daň.

Daň z příjmů právnických osob se platí ve čtyřech splátkách. Pro společnosti, které mají více podniků nebo působí pod hlavičkou různých subjektů, nabízí tento režim také konsolidované zdanění.

IMIGRACE DO FRANCIE

Za imigrační služby je ve Francii zodpovědné Ministerstvo zahraničních věcí. Existují různé typy povolení k pobytu a víz. Jedním z takových víz, které lze snadno získat, je vízum pro návštěvníky. Existují i další cesty, které umožňují získat povolení ke krátkodobému a dlouhodobému pobytu. Získání těchto víz je ve Francii poměrně obtížné. V poslední době bylo povoleno také mnoho povolení, jako je Talents Resident Card, Retired Resident Card atd.

Pokud chcete ve Francii zůstat déle než tři měsíce za účelem práce, zaměstnavatelé vám mohou nabídnout různé smlouvy.

 • Sezónní smlouvy – tyto smlouvy nabízejí zaměstnavatelé na sezónní práce především v zemědělství.
 • Krátkodobé smlouvy – tyto smlouvy jsou určeny pro zaměstnavatele a zaměstnance, kteří chtějí zaměstnat na krátkou dobu v rozmezí 3-12 měsíců.
 • Dlouhodobé pracovní smlouvy – tyto typy pracovních smluv se týkají pracovních míst na dobu delší než 12 měsíců.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Mezinárodní smlouvy a mnohostranné dohody mají významný dopad na ochranu a vymáhání práv duševního vlastnictví ve Francii. Francie je signatářem Pařížské úmluvy o ochraně průmyslového vlastnictví z 20. března 1883 a Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl z 9. září 1886.

 • Patenty podané a registrované ve Francii platí po dobu 20 let. Základním předpokladem pro registraci patentu ve Francii je veřejné zveřejnění informací obsažených v přihlášce patentu a zveřejnění obsahu přihlášky. Patentová práva vyprší po 20 letech a jsou veřejně dostupná pro opětovnou registraci.
 • Průmyslové vzory jsou zapsány na dobu 25 let, zatímco nezapsané průmyslové vzory Společenství jsou chráněny po dobu tří let od data jejich prvního zveřejnění. Pokud zapsané i nezapsané průmyslové vzory splňují normy pro autorská práva ve Francii, mohou být obě chráněny těmito právy.
 • Všechny ochranné známky Společenství mají ve Francii právní účinky a umožňují vyhrazení práva na označení na dobu deseti let s možností prodloužení bez jakýchkoli omezení. Ochranné známky proto mohou být nadále používány a vymáhány po neomezenou dobu. Ochranné známky však mohou ztratit rozlišovací způsobilost nebo mohou být zrušeny z důvodu nečinnosti.
 • Ve Francii neplatí autorská práva jako taková, ale pouze práva spisovatele. Aby si autor mohl chránit své dílo a těžit z výhod výlučných práv k takovému dílu, nejsou nutné žádné formality spojené s registrací. Písmo v díle musí být originální. Autorská práva zahrnují osobnostní práva a výlučná majetková práva.
 • Strana může využívat ochrany svého obchodního tajemství, aniž by musela absolvovat jakékoli registrační řízení u francouzského orgánu. Jsou chráněny, pokud nejsou snadno přístupné osobám, které jsou s tímto typem informací obeznámeny, mají obchodní hodnotu a jsou zavedena určitá opatření k zachování jejich utajení.

Žádost o ochranu práv duševního vlastnictví by měla být podána u příslušného vnitrostátního nebo regionálního orgánu.

Národní institut průmyslového vlastnictví provádí od roku 2020 důkladnou analýzu patentů, včetně určení vynálezecké činnosti (INPI) ve Francii.

PRACOVNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ PRÁVO

Francie má komplexní systém kodifikovaných zákonů upravujících vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prostřednictvím souboru složitých zákonů a předpisů. Francouzský zákoník práce a kolektivní smlouvy poskytují rámec pro jednání o zaměstnanosti a souvisejících otázkách.

Zákony jsou pro zaměstnance příznivé. V případech, kdy dojde k rozporu v právních předpisech, by zákon dával přednost právům a nárokům zaměstnance.

Vláda schválila standardní 35hodinový pracovní týden, zaměstnanci však mohou pracovat i nad jeho rámec a mohou si nárokovat přesčasy a další benefity. Pracovněprávní otázky nejprve projednává specializovaný pracovní soud složený ze zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců.

 • Národní zdravotní pojištění nabízené francouzským občanům (CMU-C) poskytuje občanům univerzální zdravotní pojištění. Kromě toho si lidé mohou zvolit, zda si ke svému pojištění přidají veřejnou nebo soukromou péči. Prostředky na pojištění se vybírají z daní ze mzdy.
 • Režim mateřské dovolené je komplexní a může trvat od 16 do 48 týdnů.
 • Čtyři týdny otcovské dovolené jsou poskytovány také otcům po narození dítěte.
 • Placená dovolená – podle právních předpisů mají všichni zaměstnanci nárok na nejméně 30 kalendářních dnů (nebo 25 pracovních dnů) placené dovolené ročně.
 • Placená dovolená – zaměstnanci mají ze zákona nárok na jednu placenou dovolenou ročně (Svátek práce).
 • Svátek práce je ve Francii jediným zákonným placeným svátkem, ale existuje ještě 11 dalších federálních svátků.

Ve Francii existují různé typy pracovních smluv:

PRACOVNÍ SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU (CDI)

Nejběžnějším typem pracovní smlouvy ve Francii je TRVALÁ PRACOVNÍ SMLOUVA (CDI). Datum ukončení pracovního poměru není stanoveno, a proto je zajištěna určitá míra stability zaměstnání.

Osoba přijatá na základě smlouvy na dobu neurčitou tak může zůstat na této pozici tak dlouho, jak uzná za vhodné, pokud se zaměstnanec nerozhodne odejít nebo se vzájemně nedohodne na ukončení pracovního poměru tradičním rozvázáním.

SMLOUVA NA DOBU URČITOU (CDD)

Smlouva na dobu určitou (CDD) je dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o provedení určité práce. Je třeba ji dokončit za stanovenou dobu. Ukončí se buď k určenému datu, nebo když se uskuteční zamýšlený výsledek. Tyto smlouvy musí být písemné.

PRACOVNÍ SMLOUVA NA DOBU URČITOU

Dočasná dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena pouze na výkon konkrétní, krátkodobé práce s časovým omezením. Zaměstnanec, na kterého se vztahuje pracovní smlouva na dobu určitou, je tedy zaměstnanec, který je zaměstnán a placen ETT.

Dočasně zaměstnaní pracovníci mají právo na odměnu, zejména vzhledem k nejisté povaze jejich pracovních míst. Kromě toho dostávají náhradu za placené volno.

Chcete se dozvědět více o podnikání ve Francii se společností Damalion?

Damalion vám nabízí poradenství na míru od přímo provozních odborníků v oblastech, které jsou výzvou pro vaše podnikání.

Doporučujeme vám poskytnout co nejlepší informace, abychom mohli kvalifikovat vaši poptávku a vrátit se k vám během následujících 8 hodin.