Vyberte stránku

Stůl Damalion Maroko

Podnikání v Maroku

Maroko, africká země s rozmanitou historií různých říší, je jedním z nejvyspělejších a nejrozvinutějších trhů v Africe.

Země se těší politické stabilitě, ideální poloze a robustní infrastruktuře, rychle se rozvíjející ekonomice a urychlenému procesu politických, hospodářských a sociálních reforem.

Maroko je pro zahraniční podnikatele a investory významnou tržní příležitostí z mnoha důvodů. Obrovská spotřebitelská třída, silný hospodářský růst a úspěšné zavedení programů finanční restrukturalizace s podporou Světové banky z ní učinily pro investory velmi atraktivní zemi.

Protože je Maroko vstupní branou na africký kontinent, nabízí řadu příležitostí pro investory a podnikatele, kteří chtějí v Maroku začít podnikat.

Maroko celkově nabízí příznivé podnikatelské prostředí pro zahraniční investory a řadu výhod, které z něj činí atraktivní místo pro podnikání.

Výhody podnikání v Maroku

 • Maroko v posledních letech zaznamenalo stabilní hospodářský růst a vláda provedla několik hospodářských reforem zaměřených na podporu investic a zvýšení růstu.
 • Maroko leží na křižovatce Evropy, Afriky a Blízkého východu, což z něj činí ideální místo pro podniky, které chtějí na tyto trhy vstoupit.
 • Maroko podepsalo několik dohod o volném obchodu s několika zeměmi, což z něj učinilo atraktivní lokalitu pro podniky, které chtějí získat přístup na tyto trhy.
 • Pracovní síla v zemi je mladá, aktivní a kvalifikovaná, infrastruktura je rovněž solidně rozvinutá.
 • Maroko rovněž provedlo několik reforem s cílem zlepšit podnikatelské prostředí, včetně zjednodušení postupů pro zahájení podnikání a zavedení jednotného kontaktního místa pro zahraniční investory.
 • Marocká vláda prosadila řadu pobídek a daňových úlev, aby přilákala zahraniční investory, jako jsou daňové úlevy a finanční podpora investičních projektů.
PRÁVNÍ SYSTÉM

Právní systém v Maroku je založen na kombinaci islámského práva, francouzského občanského práva a tradičního marockého práva. Právní systém v Maroku je duální, s odděleným soudním systémem pro světské a náboženské záležitosti.

Maroko má sekulární soudní systém založený na francouzském občanském právu, náboženský soudní systém založený na islámském právu, ústavní soud odpovědný za výklad ústavy, správní soud, který řeší spory týkající se správních záležitostí, a pracovní soud odpovědný za řešení sporů týkajících se pracovních a zaměstnaneckých záležitostí.

Zahraniční investice v Maroku

Maroko aktivně podporuje zahraniční investice. Ve snaze o další podporu tohoto procesu Maroko schválilo řadu opatření a právních předpisů, které mají zjednodušit postupy a zajistit vhodné podmínky pro zahájení a dokončení projektů. Tato opatření zahrnují finanční pobídky a daňové úlevy stanovené v investičním zákoníku a regionální investiční centra zřízená k doprovodným projektům.

Zahraniční i domácí soukromé subjekty mohou v Maroku zakládat a vlastnit obchodní podniky.

Právní formy v Maroku

Maroko nabízí několik podnikatelských struktur, z nichž si podnikatelé mohou při zakládání podniku vybrat. Zde jsou uvedeny nejběžnější obchodní struktury v Maroku:

Jediný vlastník (Entreprise Individuelle)

Jedná se o nejjednodušší obchodní strukturu v Maroku.

Funkce

 • Vlastní a provozuje ji jediná osoba
 • Majitel má plnou kontrolu nad podnikem
 • Vlastník je osobně odpovědný za všechny své dluhy a závazky.

Partnerství (Société en Nom Collectif)

Jedná se o marockou podnikatelskou strukturu, kde se o vlastnictví a řízení podniku dělí dvě nebo více osob.

Funkce

 • Partneři odpovídají za dluhy a závazky partnerství společně a nerozdílně.
 • Společníci se podílejí na vlastnictví a řízení, jakož i na zisku a ztrátách.

Komanditní společnost (Société en Commandite Simple)

Jedná se o obdobu osobní společnosti, která má však dva typy společníků: komplementáře, kteří řídí podnik a ručí společně a nerozdílně za jeho dluhy a závazky, a komanditisty, kteří vkládají kapitál a mají omezenou odpovědnost.

Společnost s ručením omezeným (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

SARL je marocká podnikatelská struktura, která svým vlastníkům poskytuje ochranu omezené odpovědnosti, což znamená, že vlastníci odpovídají pouze za výši kapitálu, který do podniku vložili.

Funkce

 • Jedná se o právnickou osobu s právní subjektivitou.
 • SARL vyžadují alespoň dva akcionáře.
 • SARL poskytuje svým vlastníkům, kteří se nazývají “associés”, ochranu v podobě omezené odpovědnosti.
 • Minimální výše základního kapitálu není omezena.
 • SARL vyžadují nejméně dva společníky a mají maximálně 50 společníků.
 • Její ředitel (ředitelé) nemusí být rezidenty Maroka ani vlastnit akcie uvedené společnosti.

Akciová společnost (Société Anonyme – SA)

Marocká akciová společnost je podnikatelská struktura, v níž je vlastnictví rozděleno na akcie, které mohou investoři nabývat a prodávat.

Funkce

 • Společníci osobně neručí za dluhy a závazky podniku.
 • Společnosti SA vyžadují alespoň tři akcionáře.
 • Vlastnictví společnosti SA je rozděleno na akcie, které se prodávají investorům.
 • Má volný převod a převoditelnost akcií.
 • Akcionáři mají omezenou odpovědnost a neodpovídají za dluhy společnosti nad rámec své investice.
 • Musí být přidělen auditor.

Zjednodušená akciová společnost (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

SAS je marocká podnikatelská struktura, která svým vlastníkům poskytuje ochranu omezené odpovědnosti.

Funkce

 • SAS lze vytvořit s jedním akcionářem
 • SAS nabízí svým akcionářům ochranu v podobě omezené odpovědnosti.

Pobočka

Pobočka je společnost založená zahraniční mateřskou společností a je považována za samostatný právní subjekt.

Funkce

 • Pobočka je považována za pobočku mateřské společnosti v Maroku.
 • Mateřská společnost přebírá plnou odpovědnost za činnost a závazky pobočky.
 • Zahraniční společnosti se musí před založením pobočky v Maroku zaregistrovat v marockém obchodním rejstříku.
 • Zahraniční společnosti musí v Maroku jmenovat místního zástupce.
 • Mateřská společnost musí poskytnout dostatečné finanční zdroje na podporu činnosti pobočky.

Chcete-li založit společnost vMorku, kontaktujte odborníka na Damalion.

BANKOVNÍ

Přestože je bankovnictví v Maroku již dobře rozvinuté a hraje v ekonomice země klíčovou roli, Maroko pokračuje v obnově svého bankovního systému.

Maroko Bankovní systém

Marocký bankovní systém se skládá ze dvou typů bank: komerčních bank a specializovaných úvěrových institucí. Bank Al-Maghrib je marockou centrální bankou, která dohlíží na měnovou politiku země a také stanovuje standardy kapitálové přiměřenosti, řízení rizik a ochrany spotřebitele.

Bankovní služby

Marocké banky nabízejí široké spektrum služeb pro jednotlivce i podniky, včetně spořicích účtů, běžných účtů, pojištění a investičních produktů.

Marocké banky rovněž usnadňují mezinárodní transakce prostřednictvím kompatibilních bankovních vztahů s bankami po celém světě a poskytují směnárenské služby.

Kromě toho je v Maroku k dispozici islámské bankovnictví a různé banky nabízejí produkty a služby v souladu s islámskými zásadami šaría.

Založení bankovního účtu v Maroku

Pro přistěhovalce je otevření bankovního účtu v Maroku ideální pro správu financí při dlouhodobém pobytu v zemi. Ušetříte také spoustu peněz za poplatky za změnu měny a budete mít své finance pod kontrolou.

Založení bankovního účtu v Maroku je celkově poměrně jednoduchý proces, i když konkrétní požadavky se mohou lišit v závislosti na bance a typu účtu.

Proces otevření bankovního účtu v Maroku začíná výběrem vhodného typu bankovního účtu. Poté je třeba vyplnit formulář žádosti a předložit požadované doklady, které zahrnují doklad totožnosti, doklad o adrese, kopii povolení k pobytu a doklad o příjmu.

Pro otevření bankovního účtu není nutné mít v Maroku trvalý pobyt, ale pokud nemáte v zemi legální pobyt, nemůžete si otevřít účet v dirhamech.

Založení bankovního účtu v Maroku je poměrně snadné, ale jazyková bariéra může být komplikací, pokud nemluvíte plynně francouzsky, arabsky nebo dáríjsky. Proto doporučujeme, aby vám pomohl profesionál, např. společnost Damalion.

PŘISTĚHOVALECTVÍ

Je to bohatá a rozmanitá historie různých říší, velkolepé hory a pouště nebo různé obchodní příležitosti? Existuje mnoho důvodů, proč se Maroko stalo vaším domovem. Stejně jako v jiných zemích plných příležitostí je i v Maroku nutné získat povolení k pobytu, abyste se mohli přestěhovat a žít zde.

Povolení k pobytu v Maroku

Pobyt v Maroku je možný na základě turistického víza a dlouhodobého víza. Turistické vízum je určeno pro osoby, které plánují v zemi pobývat maximálně 90 dní, zatímco dlouhodobé vízum se vydává osobám, které chtějí v Maroku zůstat dlouhodobě.

Dlouhodobá víza pro Maroko

Dlouhodobá víza do Maroka umožňují jejich držitelům požádat o pobytovou kartu (Carte de Séjour) u příslušných útvarů marockého Generálního ředitelství národní bezpečnosti.

Dlouhodobá víza do Maroka se dělí na mnoho podtypů, například:

 • Pracovní vízum: tento typ víza se vydává cizincům, kteří si v Maroku najdou práci. Pro tento typ víza musí mít žadatel nabídku práce od společnosti v Maroku a tato společnost mu musí poskytnout potřebné dokumenty k žádosti o vízum.
 • Studentské vízum: tento typ víza se vydává cizincům, kteří chtějí studovat v marocké vzdělávací instituci. Žadatelé musí být přijati na uznávanou vzdělávací instituci v Maroku a předložit doklad o zápisu.
 • Investiční vízum: tento typ víza je určen pro žadatele, kteří plánují investovat do marockého podniku. Žadatelé budou muset předložit doklad o investici a podnikatelský plán projektu.
 • Důchodové vízum: je určeno pro osoby starší 55 let, které mají stabilní zdroj příjmů. Žadatelé musí předložit doklad o příjmu v důchodu a potvrzení o prověření policií.

Vízum pro sloučení rodiny: vydává se cizincům, kteří se chtějí připojit k rodinnému příslušníkovi žijícímu v Maroku. Žadatel musí předložit doklad o příbuzenském vztahu a potřebné doklady k žádosti.

Trvalý pobyt v Maroku

Cizinci mohou získat povolení k trvalému pobytu v Maroku, jakmile si potřetí prodlouží platnost pobytové karty a získají povolení na 10 let. První karta bude platit jeden rok, druhá karta bude platit pět let a třetí karta bude platit deset let.

DAŇOVÝ REŽIM

Marocký daňový systém zahrnuje přímé i nepřímé daně. Daně ukládá vláda a organizace odpovědná za daňovou politiku v zemi se nazývá “Generální správa daní”.

Hlavní daně v Maroku

 • Daň z příjmu firmy

Sazba daně z příjmu právnických osob v Maroku činí 31 %. Tato daň je uvalena na celosvětové příjmy společností, veřejných institucí a jiných právnických osob, které jsou rezidenty Maroka, a na příjmy společností, které nejsou rezidenty Maroka.

 • Daň z přidané hodnoty (DPH)

Sazba DPH v Maroku činí 20 %. DPH se vybírá z prodeje zboží a služeb a platí ji spotřebitel. Snížená sazba činí 7 % pro specifické spotřební výrobky, 10 % pro některé potravinářské výrobky, nápoje a specifické výrobky hotelového průmyslu a 14 % pro ostatní výrobky.

 • Daň z příjmů fyzických osob

Tato daň se vztahuje na příjmy a zisky fyzických a právnických osob, které se nerozhodly pro daň z příjmů právnických osob. Sazba daně se v Maroku pohybuje od 0 % do 38 % a je vybírána z celosvětových příjmů marockých rezidentů.

 • Srážková daň

Tato daň se vybírá z konkrétních plateb nerezidentům a její sazba se liší v závislosti na typu platby.

 • Daň z nemovitosti

Tato daň se vybírá z nemovitostí v Maroku a její sazba se liší v závislosti na hodnotě nemovitosti.

Daňové smlouvy

Maroko podepsalo daňové dohody s mnoha zeměmi, aby se vyhnulo dvojímu zdanění a zabránilo daňovým únikům. Tyto daňové smlouvy stanoví pravidla pro určení země, která má právo zdaňovat různé druhy příjmů, a rovněž umožňují výměnu informací mezi daňovými úřady.

Mezi klíčové prvky marockých daňových smluv patří úlevy při dvojím zdanění, snížení srážkové daně, daň z kapitálových výnosů a výměna informací.

Mezi země, s nimiž Maroko podepsalo daňové smlouvy, patří Francie, Španělsko, Itálie, Kanada, Spojené státy a Velká Británie.

Marocký daňový režim je poněkud složitý a vyžaduje pečlivé plánování a dodržování předpisů, proto je důležité při podnikání v Maroku vyhledat odbornou radu, aby bylo zajištěno dodržování daňových zákonů a předpisů. Obraťte se na odborníky ze společnosti Damalion a my vám pomůžeme.

DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Maroko má komplexní regulační a legislativní systém ochrany duševního vlastnictví, který je v souladu s mezinárodními standardy. Země přijala několik zákonů a předpisů na ochranu několika druhů duševního vlastnictví, jako jsou patenty, ochranné známky, autorská práva a průmyslové vzory.

Kromě toho je Maroko signatářem několika mezinárodních dohod o duševním vlastnictví, včetně Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví a Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví.

Maroko uznává několik druhů práv duševního vlastnictví, která jsou chráněna zákony a předpisy. Zde jsou uvedeny hlavní typy práv duševního vlastnictví v Maroku:

ochranné známky

 • Ochranné známky jsou znaky, symboly nebo slova používaná k odlišení výrobků nebo služeb jedné společnosti od jiných.
 • Ochranné známky jsou v Maroku chráněny marockým zákonem o průmyslovém vlastnictví.
 • Zákon stanoví registraci ochranných známek a rovněž omezuje používání podobných nebo srovnatelných ochranných známek, které mohou spotřebitele mást.
 • Porušení registrované ochranné známky v Maroku může být trestné podle marockých trestních nebo občanských zákonů.
 • Ochrana ochranné známky v Maroku je platná několik let od data podání přihlášky a může být obnovena na dobu neurčitou pro následující období.

Patenty

 • Patent je právní ochrana poskytovaná vynálezu, který splňuje určité požadavky, jako je novost a průmyslová využitelnost.
 • Patenty jsou v Maroku chráněny podle marockého patentového zákona.
 • Zákon upravuje registraci patentů a rovněž stanoví podmínky patentovatelnosti a práva majitelů patentů.
 • Patentová práva v Maroku lze dobrovolně převést na třetí osoby, ale převod musí být registrován u patentového úřadu, aby byl účinný vůči třetím osobám.
 • V Maroku je doba patentové ochrany 20 let od data podání přihlášky.

Autorská práva

 • Autorská práva jsou právní ochranou poskytovanou autorům originálních děl, například literárních a uměleckých.
 • Autorské právo přiznává autorovi dvě základní práva: právo majetkové a právo etické.
 • Autorská práva jsou chráněna marockým autorským zákonem.
 • Zákon stanoví ochranu literárních a uměleckých děl a rovněž upřesňuje práva majitelů autorských práv.
 • V Maroku trvá ochrana autorských práv po dobu života autora a 50 let po jeho smrti.

Průmyslové vzory

 • Průmyslový vzor je právní ochrana poskytovaná vizuálnímu vzhledu výrobku nebo jeho výzdobě.
 • V Maroku jsou průmyslové vzory chráněny marockým zákonem o průmyslovém vlastnictví.
 • Zákon upravuje zápis průmyslových vzorů a rovněž stanoví práva majitelů průmyslových vzorů.
 • Ochrana průmyslového vzoru v Maroku platí 5 let od data podání přihlášky a může být prodloužena až na čtyři po sobě jdoucí období po 5 letech.

Prosazování práv duševního vlastnictví (IP)

Marocká vláda zřídila specializovaný soud, obchodní soud, který se zabývá spory o duševní vlastnictví. Soud je oprávněn vydat soudní zákaz, nařídit zničení zboží porušujícího práva a přiznat držiteli práv náhradu škody.

PRÁCE A ZAMĚSTNANOST

Pracovní právo v Maroku, které je jedinečně přizpůsobeno způsobu života v zemi, bylo vytvořeno pod vedením Mezinárodní organizace práce a je považováno za liberální a snadno dodržitelné.

Marocké pracovní právo se řídí zákoníkem práce, který upravuje práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Pracovní smlouvy v Maroku

Pracovní smlouvy v Maroku jsou zcela zásadní, protože pracovní poměr v Maroku musí být definován písemnou smlouvou, která shrnuje pracovní podmínky, jako je mzda, pracovní doba a nároky na dovolenou.

V Maroku existuje mnoho typů pracovních smluv, které mohou zaměstnavatelé používat v závislosti na povaze práce a době trvání pracovního poměru.

Zde jsou uvedeny hlavní typy pracovních smluv v Maroku:

 • Pracovní smlouvy na dobu neurčitou: tyto typy pracovních smluv jsou v Maroku nejběžnějším typem a používají se pro zaměstnání na dobu neurčitou. Jsou neurčité a nemají pevně stanovenou dobu trvání.
 • Pracovní smlouvy na dobu určitou: tyto typy pracovních smluv se používají pro dočasné nebo sezónní práce, nebo když zaměstnavatel potřebuje zaměstnat někoho na určitý projekt nebo úkol. Tyto typy smluv mají pevně stanovenou dobu trvání.
 • Smlouvy na částečný úvazek: tyto typy pracovních smluv se používají pro zaměstnance, kteří pracují méně než standardní pracovní dobu v Maroku. Zaměstnanci na základě tohoto typu smlouvy mají nárok na stejné výhody a požitky jako zaměstnanci na plný úvazek, ale na poměrném základě.

V Maroku existují také smlouvy ve zkušební době, smlouvy o stáži a smlouvy o praxi.

Zaměstnanecké výhody v Maroku

V Maroku musí zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům řadu výhod, které jsou shrnuty v zákoníku práce. Zde jsou uvedeny některé z hlavních zaměstnaneckých výhod, které jsou poskytovány zaměstnancům v Maroku:

 • Pracovní doba: Standardní pracovní doba v Maroku je 44 hodin týdně, maximálně 10 hodin denně. Zaměstnanci mají nárok na minimálně jeden den volna týdně. Zaměstnanci mají také nárok na přesčasy, za které náleží příplatek.
 • Sociální zabezpečení: Maročtí zaměstnavatelé musí za své zaměstnance přispívat do systému sociálního zabezpečení, který poskytuje dávky, jako je zdravotní péče, důchody a invalidní pojištění.
 • Placené volno: kromě několika placených státních svátků ročně, včetně islámských svátků Íd al-Fitr a Íd al-Adhá. Zaměstnanci mají nárok na každoroční placenou dovolenou po šesti měsících nepřetržitého zaměstnání u téhož zaměstnavatele.
 • Mateřská a rodičovská dovolená: Pracovní právo v Maroku nabízí novopečeným matkám 14 týdnů mateřské dovolené a otcové mají nárok na 3 dny otcovské dovolené.
 • Nemocenská dovolená: Marokánští zaměstnanci mají nárok na nemocenskou, pokud v předchozích šesti měsících pojištění odvedli 54 dní příspěvků.
 • Zdraví a bezpečnost: Maročtí zaměstnavatelé musí svým zaměstnancům zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí.
 • Ukončení pracovního poměru: Maročtí zaměstnavatelé musí mít zákonný důvod pro ukončení smlouvy se zaměstnancem. Zaměstnanci, kteří jsou propuštěni bez udání důvodu, mají nárok na odstupné.

Chcete vstoupit na trh této severoafrické země a těžit z něj?

Vaši odborníci ze společnosti Damalion vám mohou pomoci. Máme odborné znalosti, které nám umožňují vést klienty při budování společnosti v Maroku. Poskytujeme také podnikatelská řešení, včetně zajištění shody s předpisy, správy subjektů, účetnictví, daní, mzdové podpory a mnoha dalších služeb v celé zemi.

Kontaktujte nás a zaregistrujte svou společnost v Maroku

12 + 12 =

Chcete se dozvědět více o Damalion Morocco Desk?

Damalion vám nabízí poradenství na míru od přímo provozních odborníků v oblastech, které jsou výzvou pro vaše podnikání.

Doporučujeme vám poskytnout co nejlepší informace, abychom mohli kvalifikovat vaši poptávku a vrátit se k vám během následujících 8 hodin.