Průvodce SOPARFI, lucemburskou finanční holdingovou společností

Zjistěte, proč je lucemburská holdingová a finanční společnost SOPARFI (société de participations financières ) zajímavým typem investičního nástroje.

Lucembursko v kostce

Lucembursko, které se nachází ve středu Evropy, slouží jako geografické a právní centrum Evropské unie (jejímž je zakládajícím členem). Lucembursko se vyznačuje vysokou mírou politické, sociální a fiskální stability, o čemž svědčí ratingy AAA od všech hlavních ratingových agentur.

V Lucembursku se díky diverzifikovanému obyvatelstvu vytvořil rozsáhlý sektor kompetentních a mnohojazyčných odborníků na finanční služby. Ve velkovévodství se hojně mluví anglicky, francouzsky a německy, což zvyšuje pověst Lucemburska jako finančního centra.

Lucemburské finanční centrum poskytuje širokou škálu finančních služeb, které propojují investory a trhy po celém světě.

Lucembursko je nejvýznamnějším centrem investičních fondů v Evropě a druhým největším na světě. Díky tomu je preferovaným místem pro přední soukromé kapitálové společnosti.

SOPARFI jako lucemburské investiční nástroje

Lucembursko má několik investičních nástrojů. Zahrnuje několik regulovaných i neregistrovaných investičních fondů, sekuritizačních nástrojů, partnerství a SOPARFI.

SOPARFI je zkratka pro SOciété de PARticipations FInancières. SOPARFI jsou neregulované a plně zdaněné obchodní organizace, jejichž účelem je držba a související financování. V závislosti na specifických požadavcích akcionáře jsou SOPARFI často zakládány jako společnosti s ručením omezeným (société à responsabilité limitée, S.à r.l.), akciové společnosti (société anonyme, S.A.) nebo komanditní společnosti (société en commandite par actions, S.C.A.).

SOPARFI jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob z dividend, kapitálových zisků a čistého jmění z kvalifikovaných investic. Kromě toho jsou dividendy zasílané do zahraničí oprávněným akcionářům osvobozeny od lucemburské srážkové daně z dividend. Kromě toho mají SOPARFI plný přístup k široké síti lucemburských smluv o zamezení dvojího zdanění a směrnic EU.

Režim zdanění právnických osob

Společnosti, které jsou rezidenty Lucemburska (např. SOPARFI), podléhají lucemburské dani z příjmu právnických osob (s výhradou platných smluv o zamezení dvojího zdanění a osvobození od daně).

Daň z příjmu právnických osob a daň z podnikání obcí

SOPARFI podléhají 17% dani z příjmu právnických osob (CIT) a 7% solidárnímu příplatku do fondu zaměstnanosti. Kromě toho Lucembursko ukládá obecní daň z podnikání (MBT) z čistého příjmu lucemburských podniků, která se liší podle obcí. Sazba MBT v Lucemburku je stanovena na 6,75 %. Souhrnná kombinovaná sazba CIT a MBT pro SOPARFI postavené v Lucemburku v roce 2021 proto činí 24,94 %.

Daň z čistého jmění a minimální daň z čistého jmění

Lucembursko ukládá podnikům roční daň z čistého jmění (“NWT”) na základě jejich jednotné hodnoty, která odpovídá rozdílu mezi aktivy (obvykle vypočtenými v reálné tržní hodnotě) a závazky k určitému datu (v zásadě k 1. lednu každého roku).

NWT se vyměřuje sazbou 0,5 % z jednotkové hodnoty daňového poplatníka. Tato sazba se snižuje na 0,5 % pro část čistých aktiv daňového poplatníka vyšší než 500 000 000 EUR. Kromě toho Lucembursko ukládá minimální NWT.

Společnosti, jejichž souhrnná finanční aktiva, převoditelné cenné papíry a peněžní vklady přesahují:

 • 90 % jejich celkové rozvahy a
 • 350 000 EUR bude podléhat minimálnímu paušálnímu NWT ve výši 4 815 EUR. Společnosti, které nedosáhnou výše uvedeného kritéria, jsou povinny zaplatit minimální NWT v rozmezí od 535 EUR do 32 100 EUR v závislosti na jejich celkové finanční bilanci.

Daň z příjmů právnických osob splatná v předchozím roce však snižuje minimální NWT.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Lucembursko má nyní čtyři sazby DPH:

 • standardní sazby (17 %),
 • zprostředkovatelská sazba (14 %)
 • snížená sazba (8 %),
 • a super-snížená sazba (3 %)

Lucembursko má nejnižší základní sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii. SOPARFI se nepovažuje za osobu povinnou k dani pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), pokud se její činnost omezuje na vlastnictví účasti v jiných podnicích. V důsledku toho nebude holdingová společnost SOPARFI potřebovat registraci k DPH v Lucembursku.

Pokud SOPARFI poskytuje kromě holdingové činnosti i další služby, musí si status DPH stanovit individuálně, aby se určilo, zda je nutná registrace k DPH a zda lze získat zpět DPH na vstupu.

Režim osvobození od účasti

Příchozí dividendy a výnosy z likvidace

Podle lucemburského systému osvobození od daně z účasti jsou dividendy a likvidační zisky, které SOPARFI obdrží od dceřiné společnosti, osvobozeny od daně z příjmů právnických osob a daně z obratu, pokud jsou splněny následující podmínky.

Dceřiná společnost odpovědná za distribuci musí být:

 • Subjekty uvedené v článku 2 směrnice EU 2011/96/EU o mateřských a dceřiných společnostech (“PSD”);
 • společnost s ručením omezeným se sídlem v Lucembursku nebo
 • Společnost, která není rezidentem, podléhá dani odpovídající lucemburské dani.
 • SOPARFI musí vlastnit alespoň 10% podíl v dceřiné společnosti (případně podíl s pořizovací cenou alespoň 1 200 000 EUR) a
 • SOPARFI musí udržet kvalifikovanou účast po dobu nejméně 12 měsíců bez přerušení.

Kapitálové zisky

Pokud náklady spojené s příjmy osvobozenými od daně převýší příjmy z účasti v daném roce, je přebytek daňově uznatelný. V ostatních případech je odpočet nákladů souvisejících s příjmy osvobozenými od daně v režimu osvobození od daně zamítnut v roce, kdy jsou dividendy rozděleny a přijaty (pravidlo zpětného získání dividend).

Pokud jsou splněny následující podmínky, jsou kapitálové zisky z prodeje podílů v dceřiné společnosti osvobozeny od lucemburské daně z příjmů právnických osob a daně z obratu:

 • Dceřiná společnost musí splňovat požadavky na příchozí dividendy.
 • Lucemburská SOPARFI musí mít podíl alespoň 10 % (nebo podíl s kupní cenou alespoň 6 000 000 EUR) a
 • SOPARFI má takovou způsobilou účast po dobu nejméně 12 měsíců.

Osvobození se nevztahuje na počet souvisejících nákladů a úprav hodnoty, které snížily daňový výsledek za běžný nebo předchozí roky (pravidlo zpětného získání kapitálových zisků).

Daň z čistého bohatství

Podíly SOPARFI jsou vyloučeny z 0,5 % NWT, pokud jsou splněny následující požadavky:

 • dceřiná společnost musí splňovat stejné požadavky jako v případě výjimky pro příchozí dividendy a
 • SOPARFI musí vlastnit alespoň 10 % dceřiné společnosti (nebo podíl s pořizovací cenou alespoň 1 200 000 EUR).

Minimální doba držení se v rámci systému výjimek z účasti NWT nevyžaduje.

Pravidla proti zneužívání režimu osvobození od daně z dividend

Lucembursko zahrnulo do svých ustanovení o osvobození od daně z účasti na domácím trhu pravidlo proti zneužívání a obecné pravidlo proti zneužívání (GAAR) v důsledku aktualizované směrnice Evropské unie o mateřských a dceřiných společnostech (“PSD GAAR”).

V důsledku toho:

 • Osvobození od účasti se nevztahuje na dividendy/výplaty zisku, které jsou v rukou dceřiné společnosti daňově odpočitatelné, a
 • Na dividendy/výplaty zisku se nevztahuje osvobození od daně z příjmů, pokud jsou výsledkem dohody nebo série dohod zavedených s primárním cílem získat daňovou výhodu, která je v rozporu s předmětem nebo účelem režimu osvobození od daně z příjmů a není skutečná s ohledem na všechny relevantní skutečnosti a okolnosti.

Je třeba také zdůraznit, že PSD GAAR se vztahuje pouze na osvobození od daně z dividend, nikoliv na osvobození kapitálových zisků nebo NWT.

Srážkové daně

Odchozí dividendy

Dividendy vyplácené SOPARFI akcionáři rezidentovi nebo nerezidentovi podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Podle příslušných smluv o zamezení dvojího zdanění se mohou uplatňovat osvobození od daně nebo nižší sazby. Lucemburský systém osvobození od daně z účasti umožňuje 100% osvobození od srážkové daně, pokud je SOPARFI vlastněna:

 • společnost (nebo její stálá provozovna) uvedená v článku 2 směrnice o platebních službách nebo
 • společnost s ručením omezeným se sídlem v Lucembursku nebo
 • společnost nerezident (nebo její stálá provozovna), která je zcela zatížena daní srovnatelnou s lucemburskou daní z příjmů právnických osob a má sídlo ve státě, s nímž má Lucembursko uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, nebo
 • členský stát Evropského hospodářského prostoru (EHP) (jiný než Lucembursko) a
 • jeho korporátní akcionář drží minimální 10% podíl na kapitálu SOPARFI (nebo pořizovací cenu ve výši alespoň 1 200 000 EUR) nepřetržitě po dobu alespoň 12 měsíců.

Podle PSD GAAR může být osvobození od srážkové daně zamítnuto.

Zájem

Výplaty úroků prováděné SOPARFI jsou obecně osvobozeny od srážkové daně. Na úroky vyplácené z dluhopisů s podílem na zisku nebo na výplatu úroků, které by nebyly vypláceny za obvyklých podmínek, se však může vztahovat 15% srážková daň.

Likvidační řízení

Při úplné nebo částečné likvidaci SOPARFI neexistuje žádná srážková daň bez ohledu na daňovou rezidenci/daňový status jejího akcionáře.

Autorské poplatky

Z licenčních poplatků vyplácených SOPARFI není vybírána srážková daň.

Činnosti související s financemi

Kromě holdingových operací je pro lucemburskou SOPARFI typické, že se podílí na skupinovém financování. Lucembursko zcela začlenilo do svého vnitrostátního daňového práva koncept nezávislého postavení podle vzorové daňové úmluvy OECD.

Lucemburské daňové orgány (“LTA”) vydaly dne 27. prosince 2016 oběžník L.I.R. č. 56/1 – 56bis/1 (“oběžník”), který se vztahuje na všechny subjekty zapojené do vnitroskupinových finančních operací. Oběžník se řídí pokyny OECD k převodním cenám:

SOPARFI s finanční operací, která spadá do oblasti působnosti oběžníku, bude teoreticky muset:

 • dosažení tržního rozpětí u těchto činností financování uvnitř skupiny (pokud se použije koncept tržního rozpětí, bude nutné provést studii srovnatelnosti);
 • má dostatečný vlastní kapitál, aby mohl nést rizika spojená s finančními operacemi, a
 • dostatečně podstatná, aby omezila nebezpečí spojená s její činností.

SOPARFI, na které se vztahuje oběžník, musí vypracovat a vést příslušnou dokumentaci o převodních cenách.

Síť smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Do konce roku 2021 bude v Lucembursku platit více než 80 DTT a o dalších DTT se v současné době jedná.

Kromě toho se Lucembursko stalo signatářem Mnohostranné úmluvy OECD (MLI).

Andorra Barbados Bulharsko

Kypr

Rakousko Belgie Kanada

Dánsko

Arménie Botswana Čína

Estonsko

Ázerbájdžán Brazílie Chorvatsko

Finsko

Bahrajn Brunej

Česká republika

Francie

Georgia Německo Řecko Guernsey Hongkong
Maďarsko Island Ostrov Man Indie Indonésie
Irsko Izrael Itálie Japonsko Jersey
Kazachstán Kuvajt Lotyšsko Lichtenstein Litva
Makedonie Malajsie Malta Mauricius Mexiko
Moldavsko Monako Mongolsko Maroko Holandsko

 

Norsko Panama Polsko Portugalsko Katar
Rumunsko Rusko San Marino Saúdská Arábie Senegal
Sebia Seychely Singapur Slovensko Slovinsko
Jihoafrická republika Jižní Korea Španělsko Srí Lanka Švédsko
Švýcarsko Tchaj-wan Tádžikistán Thajsko Trinidad a Tobago
Tunisko krocan Ukrajina Spojené arabské emiráty
Spojené království Uruguay Spojené státy americké Uzbekistán Vietnam

Obecné

Společnost (např. SOPARFI) je podle lucemburských daňových předpisů považována za lucemburského rezidenta, pokud má sídlo nebo ústřední vedení v Lucembursku. Lucemburský daňový úřad (LTA) může SOPARFI na požádání vydat potvrzení o rezidenci (pro tuzemské účely a pro účely DTT), pokud je SOPARFI v dobré kondici.

Lucemburské daňové právo nestanoví konkrétní obsahová kritéria pro subjekty, na které se oběžník vztahuje. Na druhé straně mohou mít jiné země specifická obsahová kritéria, která poskytují výhodu smlouvy o zamezení dvojího zdanění, nařízení Evropské unie (EU) nebo specifické výjimky podle vnitrostátních daňových předpisů. V důsledku toho by zachování přiměřeného množství podstaty mělo snížit nebezpečí, že zahraniční daňové orgány odmítnou uplatnit smluvní výhody, způsobilost podle směrnic EU nebo jiné vnitrostátní výhody/osvobození pro SOPARFI.

Pokud jde o podstatu, nejdůležitějším faktorem je zajistit, aby byl SOPARFI úspěšně řízen a aby byla zásadní rozhodnutí přijímána v Lucemburku.

Skupinové finanční společnosti: Specifická věcná pravidla

Podle oběžníku musí SOPARFI, které se účastní finančních transakcí uvnitř skupiny, výslovně splňovat následující věcné požadavky:

 • Většina členů správní rady, ředitelů nebo manažerů s pravomocí zavazovat SOPARFI musí být rezidenty Lucemburska (osobně nebo profesně);
 • Musí přijímat významná rozhodnutí v oblasti řízení
 • SOPARFI musí mít kompetentní osoby, které mohou kontrolovat prováděné finanční transakce. SOPARFI však může externě zadávat operace, které nemají významný vliv na řízení rizik, a
 • SOPARFI nemůže být daňovým rezidentem žádné jiné země s výjimkou Lucemburska.

Opatření BEPS

OECD připravila 15 akčních plánů pro boj proti metodám nadnárodních korporací zaměřeným na erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Více než 135 zemí a jurisdikcí spolupracuje na přípravě kroků k boji proti daňovým únikům, posílení soudržnosti mezinárodních daňových předpisů a vytvoření transparentnějšího daňového prostředí.

Lucembursko je průkopníkem v přijímání politik souvisejících s BEPS a poskytuje daňové prostředí zcela v souladu s normami OECD.

Mnohostranný nástroj

Lucembursko podepsalo Mnohostrannou úmluvu OECD o obchodu a rozvoji (“MLI”). MLI vstoupil v Lucembursku v platnost 1. srpna 2019. Lucembursko, stejně jako ostatní země, zvolilo “test hlavního účelu” (“PPT”), podle něhož může být výhoda ze smlouvy odmítnuta, pokud byla jedním z hlavních cílů ujednání nebo transakce, které vedly k takové výhodě.

Pokyny proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Směrnice 2016/1164 ze dne 12. července 2016 (“ATAD 1”) a směrnice 2017/952 ze dne 29. května 2017 (“ATAD 2”) byly schváleny na úrovni EU s cílem provést konkrétní opatření BEPS týkající se pravidel pro omezení odpočtu úroků, kontrolovaných zahraničních podniků, obecných pravidel proti zneužívání a pravidel pro hybridní nesoulad. Směrnice ATAD 1 a ATAD 2 byly začleněny do lucemburských vnitrostátních právních předpisů a nabyly účinnosti 1. ledna 2019, resp. 1. ledna 2020.

Následují základní opatření ATAD pro SOPARFI:

 • Úroky Omezení Pravidlo

Pravidlo omezení odpočtu úroků (“IDLR”) omezuje odpočet případných nadměrných výpůjčních nákladů3 SOPARFI na vyšší z těchto částek: 3 miliony EUR nebo 30 % EBIDTA SOPARFI. IDLR nemá vliv na možnost odpočtu úroků SOPARFI, pokud realizuje především příjmy osvobozené od daně (osvobozené dividendy nebo kapitálové zisky na základě osvobození od daně z účasti).

Kromě toho, pokud se SOPARFI podílí na vnitroskupinovém financování, neměla by IDLR ovlivnit možnosti odpočtu úroků SOPARFI.

 • Zahraniční Kontrolované Společnost Předpisy

Hlavním cílem právních předpisů o ovládaných zahraničních společnostech (CFC) je zabránit daňovým poplatníkům v přesunu zisků do zemí s nízkým zdaněním. Dceřiná společnost nebo stálá provozovna (PE) SOPARFI může být kvalifikována jako CFC. Nerozdělené zisky CFC plynoucí z podvodného jednání mohou být zahrnuty do základu daně SOPARFI, pokud:

 • SOPARFI spolu s propojenými firmami přímo nebo nepřímo vlastní více než 50 % hlasovacích práv, kapitálu nebo zisku zahraničního subjektu (“test kontroly”) a
 • Zahraniční subjekt podléhá efektivní daňové sazbě nižší než 50 % lucemburské daně z příjmů právnických osob splatné v Lucembursku (“test efektivní daně”).

Dceřiné společnosti nebo stálé provozovny, jejichž účetní zisk je nižší než i) 750 000 EUR nebo (ii) 10 % jejich provozních výdajů za zdaňovací období je vyloučeno z požadavků na CFC.

Daňové orgány mohou požádat lucemburského daňového poplatníka o předložení dokladů o zaplacení daní CFC a jejich úhradě.

 • Anti-hybridní předpisy

Anti-hybridní nařízení se zaměřují na četné typy hybridních nesouladů, které využívají rozdílů mezi daňovými režimy. Hybridní nesoulad může nastat, pokud dvě (nebo více) zemí přistupují k subjektu, finančnímu nástroji nebo stálé provozovně subjektu pro daňové účely odlišně, což vede k tzv. důsledkům odpočtu/neodpočtu nebo dvojího odpočtu.

Použitelnost pravidel hybridního nesouladu je zhruba omezena na nesoulady, které se vyskytují mezi:

 • spřízněné podniky (jak jsou definovány v antihybridních pravidlech).
 • před kanceláří a jejím PE,
 • dva nebo více PE z téže organizace, nebo
 • jako součást strukturovaného uspořádání.

Lucembursko může být nuceno odmítnout odpočet plateb, nákladů nebo ztrát, zahrnout platby do zdanitelných příjmů nebo odmítnout úlevu od dvojího zdanění, aby tyto nesrovnalosti vyrovnalo.


 • Pravidla  pro  Povinné  .

Lucemburské právní předpisy ze dne 25. března 2020 (“zákon DAC6”) implementovaly směrnici EU 2018/822 ze dne 25. května 2018 o povinné automatické výměně informací v oblasti daní týkajících se přeshraničních režimů podléhajících oznamování (“DAC6”).

Zákon DAC6 vyžaduje, aby zprostředkovatelé a v určitých situacích i daňoví poplatníci oznamovali potenciálně daňově agresivní přeshraniční dohody orgánu LTA. Přeshraniční dohoda může podléhat oznamovací povinnosti, pokud splňuje jednu z ochranných známek zákona DAC6.

Právně privilegovaní zprostředkovatelé (např. advokáti, auditoři a účetní) jsou osvobozeni od oznamovací povinnosti podle DAC 6.

Lucemburský daňový úřad (LTA) neprodleně zašle informace ostatním členským státům EU. Nedodržení zákona DAC6 může vést k pokutám až do výše 250 000 EUR.

SOPARFI by měly pečlivě sledovat, zda transakce, které provádějí, podléhají oznamovací povinnosti podle zákona DAC 6.


Daňdodržování předpisů proaSOPARFI

 • Podávání daňových přiznání

SOPARFI musí každoročně podávat daňová přiznání pro CIT, MBT a NWT. Daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob (CIT, MBT a NWT) za určitý fiskální rok (“rok T”) musí být podána online do 31. května následujícího kalendářního roku (“rok T+1”). SOPARFI mohou potřebovat prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání.

Za pozdní podání daňového přiznání může být uložena pokuta. SOPARFI, které úmyslně podají nepravdivé nebo neúplné přiznání k dani z příjmů právnických osob nebo úmyslně nepodají přiznání k přímé dani, mohou být dále sankcionovány.

 • Zálohy CIT, MBT a NWT

SOPARFI musí platit zálohy na daň v závislosti na posledním vyměření daně (nebo na odhadovaném zdanitelném zisku za příslušný rok).

Během několika prvních let existence poplatníka daně z příjmů právnických osob se často nepožadují žádné zálohy.

Při placení záloh na daň je třeba dodržet následující lhůty:

CIT: 10. března, 10. června, 10. září a 10. prosince; a

NWT a MBT: 10. února, 10. května, 10. srpna a 10. listopadu.

Výše každé zálohy může být změněna, pokud SOPARFI podá platnou žádost. Včas nezaplacené zálohy na daň se úročí měsíční sazbou 0,6 % (z nezaplaceného zůstatku).

 • Daňová hodnocení

LTA vydává konečné daňové výměry na základě daňového přiznání společnosti pět let po skončení fiskálního roku.

Ve skutečnosti LTA vydává platební výměr (self-assessment notice) na základě daňových přiznání, aniž by hodnotil samotné záznamy. Toto oznámení o sebehodnocení není konečné a LTA je oprávněna vyhodnotit přiznání kdykoli až do konce pátého roku po příslušném fiskálním roce. Po kontrole podaných daňových přiznání mohou v případě potřeby vydat konečný platební výměr. Pokud není do uplynutí pěti let dodán žádný dodatečný nebo konečný daňový výměr, stane se oznámení o samovyměření daně konečným.

 • Promlčecí lhůta

Vnitrostátní lucemburské právo umožňuje promlčení, které zakazuje vymáhání jakýchkoli daní (včetně případných pokut, úroků z prodlení atd.) po uplynutí pátého roku od příslušného zdaňovacího období. Tato lhůta může být prodloužena na 10 let, pokud SOPARFI nepodal přiznání nebo podal neúplné či nesprávné přiznání (s podvodným úmyslem nebo bez něj).