Zdanění dividend podle lucemburského zákona Soparfi - Damalion - Independent consulting firm.

Lucemburská společnost Soparfi je technicky vzato spíše obchodní než korporátní formou založenou na jejích cílech. Obvykle se používá jako investiční nástroj, jehož hlavní činností je získávání podílů v lucemburských a jiných společnostech se zahraniční účastí.

Vzhledem ke strategickému uspořádání společnosti umožňuje lucemburská společnost Soparfi využívat výhod směrnice EU o mateřských a dceřiných společnostech, pokud jde o osvobození dividend a kapitálových zisků od daně, za předpokladu, že jsou splněny určité podmínky.

Zásady zdanění pro lucemburskou společnost Soparfi

 • Založení lucemburské společnosti Soparfi se všemi změnami stanov podléhá registrační dani ve výši 75 EUR.
 • Lucemburská společnost Soparfi je povinna platit daň z příjmu právnických osob, obecní daň z podnikání a také přispívat do fondu pro nezaměstnané, takže celková sazba daně z příjmu činí 24,94 %.
 • Lucemburská společnost Soparfi je rovněž zatížena daní z čistého jmění ve výši 0,5 % z čisté hodnoty aktiv společnosti.
 • Čistá daň z majetku přesahující 500 milionů EUR je zdaněna čistou daní z majetku se sazbou 0,05 %.
 • Vezměte na vědomí, že účasti, na které se vztahuje osvobození od daně z účasti, jsou rovněž osvobozeny od čisté daně z majetku.
 • Závazky financující účasti osvobozené od čisté daně z majetku nejsou od základu čisté daně z majetku odečitatelné.
 • Minimální čistá daň z majetku ve výši 4 815 EUR bude každoročně účtována lucemburské společnosti Soparfi, pokud její rozvaha sestává z 90 % z dlouhodobých aktiv a celková aktiva v rozvaze dosahují 350 000 EUR; v opačném případě bude minimální čistá daň z majetku záviset na celkové výši rozvahy a bude se pohybovat v rozmezí od 535 EUR do 32 100 EUR.

Osvobození od účasti lucemburské společnosti Soparfi

 • Zahraniční daň z příjmu je srovnatelná, pokud je vyměřena v sazbě nejméně 8,5 % na daňovém základu podobném lucemburskému.
 • Dividendy vyplácené společností Soparfi budou zdaněny 15% srážkovou daní.
 • Srážková daň může být snížena na základě ustanovení příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo osvobozena od srážkové daně v tuzemsku může být snížena na základě ustanovení příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění nebo osvobozena od srážkové daně v tuzemsku.
 • Správným strukturováním se lze vyhnout srážkové dani.
 • Akcionář nerezident lucemburské společnosti Soparfinepodléhá při prodeji svých akcií zdanění kapitálových zisků.
 • Mateřská společnost, která je rezidentem, podléhá zdanění v plné výši.
 • Soparfi v zásadě podléhá všem daním, ale dividendy a příjmy z prodeje investic jsou při dodržení určitých podmínek od daně osvobozeny.
 • Podmínky pro osvobození od daně jsou vymezeny v lucemburském daňovém zákoníku (čl. 166 LIR).

Pokud jde o čistou daň z majetku, je možné odečíst daň z příjmů právnických osob a obecní daň ze zisku. V zemi původu mateřské společnosti jsou od daně osvobozeny:

 • Dividendy přijaté od dceřiné společnosti
 • Zbytková aktiva získaná v důsledku likvidace dceřiné společnosti
 • Kapitálové zisky realizované z prodeje dceřiné společnosti

Lucemburská společnost Soparfi může rovněž odečíst částku investovanou do dceřiné společnosti od svého celkového zdanitelného majetku.

 • Pokud jde o srážkové daně z dividend vyplácených akcionářům, může být společnost Soparfi od těchto povinností osvobozena, aniž by byla vyměřena srážková daň z nevyplacených aktiv z likvidace poskytnutých akcionářům.

Podmínky pro osvobození od daně z příjmu dividend nebo kapitálových výnosů

Podmínky pro přidruženou nebo dceřinou společnost

 • Účast musí být podstatná; nejméně 10 % celkového základního kapitálu přidružené společnosti nebo celková cena pořízení investice by měla činit nejméně 1,2 milionu EUR nebo 6 milionů EUR pro osvobození kapitálových zisků.
 • Pokud má účast podobné cenné papíry, ale jsou pořízeny za různé ceny, lze cenu pořízení vypočítat na základě metody váženého průměru pořizovacích nákladů.
 • Účast musí trvat nejméně dvanáct měsíců.
 • Přidružená společnost musí být plně zdanitelnou společností, která je rezidentem v Lucembursku, nebo musí být společností s nelucemburským základním kapitálem, který je plně zdanitelný, což odpovídá dani z příjmů právnických osob, nebo musí být rezidentem členského státu Evropské unie.
 • Účast musí být skutečně vlastněná, což znamená, že nestačí závazek k nákupu. To platí i v případě, že předchozí vlastník uložil cenné papíry u třetí strany.

Důsledky zdanění lucemburského holdingu Soparfi

Osvobození od daně z dividend

 • Příjmy z podílů nebo přijaté dividendy jsou plně osvobozeny od daně.
 • Daňový poplatník, který v průběhu roku dosáhl zisku, bude mít prospěch ze snížení zdanitelných příjmů. Na druhou stranu, pokud účetní rok skončí ztrátou, osvobození zvyšuje daňovou ztrátu za daný rok.
 • Výplata dividend nepřináší zisk společnosti, která podepsala s Lucemburskem smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Nezdanitelné kapitálové zisky

 • Kapitálové zisky získané společností Soparfi nepodléhají zdanění podle nařízení ze dne 21. prosince 2001.
 • Osvobození se vztahuje na všechny operace včetně převodu majetku, zejména na prodej, příjem a výměnu cenných papírů.
 • Pokud je účast získána výměnou cenných papírů, je osvobozena pouze částka kapitálových zisků přesahující hodnotu výměny.

Osvobození od odpočtu výdajů

 • Provozní náklady přímo spojené s osvobozenými účastmi jsou odpočitatelné.
 • Kapitálové zisky nebo dividendy podléhají zdanění až do výše této částky.

Zdanění obchodních činností

 • Všechny obchodní činnosti společnosti Soparfi podléhají dani podle obecného práva.
 • Na některé druhy příjmů, jako jsou příjmy ze softwaru, značek a patentů, se mohou vztahovat daňové úlevy.

Lucemburský investiční nástroj Soparfi nabízí jasný rámec pro mezinárodní daňové plánování, protože je povolen podle různých mezinárodních daňových smluv a evropských směrnic. Tato jedinečná vlastnost z něj činí preferovaný typ holdingové struktury oproti fondu pro správu soukromého majetku, a to díky jeho shovívavosti, pokud jde o jeho použití.

Damalion nabízí komplexní poradenství pro zahraniční a institucionální investory, kteří chtějí otevřít investiční fond v předním finančním centru, jako je Lucembursko. Díky naší globální síti služeb, která se skládá ze zkušených poskytovatelů služeb, je registrace a založení lucemburské společnosti Soparfi hladký a bezproblémový proces. Naši odborníci z Damalionu nabízejí také pomoc při různých činnostech, včetně založení bankovního účtu, účetnictví, vedení účetnictví, správy a daňového poradenství. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se ještě dnes na odborníka na Damalion .

Tyto informace nejsou určeny jako náhrada za konkrétní individualizovanou daňovou nebo právní radu. Doporučujeme vám, abyste si prohlédliss vaší konkrétní situací s kvalifikovaným daňovým nebo právním poradcem.