Belastingheffing op dividenden volgens het Luxemburgse Soparfi - Damalion - Independent consulting firm.

Een Luxemburgse Soparfi is technisch gezien een commerciële onderneming in plaats van een onderneming op grond van haar doelstellingen. Het wordt gewoonlijk gebruikt als een beleggingsinstrument waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het nemen van deelnemingen in Luxemburgse en andere ondernemingen in buitenlandse handen.

Door een strategische bedrijfsstructurering kunnen ondernemingen met een Luxemburgse Soparfi profiteren van de EU-richtlijn inzake moeder-dochterondernemingen, wat betreft belastingvrijstelling voor dividenden en vermogenswinsten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Beginselen voor de belastingheffing op een Luxemburgse Soparfi

 • De oprichting van een Luxemburgse Soparfi, met alle wijzigingen van haar statuten, is onderworpen aan een registratierecht van 75 EUR.
 • Een Luxemburgse Soparfi is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de gemeentelijke belasting op ondernemingen, alsmede aan de bijdrage aan het werkloosheidsfonds, hetgeen resulteert in een totaal inkomstenbelastingtarief van 24,94%.
 • Een Luxemburgse Soparfi wordt ook belast met een vermogensbelasting van 0,5% over de netto-activawaarde van de vennootschap.
 • Nettovermogensbelasting van meer dan 500 miljoen euro wordt geheven tegen een tarief van 0,05%.
 • Er zij op gewezen dat deelnemingen die in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling, ook zijn vrijgesteld van vermogensbelasting.
 • Verplichtingen ter financiering van deelnemingen die zijn vrijgesteld van vermogensbelasting, zijn niet aftrekbaar van de vermogensbelastinggrondslag.
 • Een minimale vermogensbelasting van EUR 4.815 zal jaarlijks worden geheven van een Luxemburgse Soparfi wanneer haar balans voor 90% uit vaste activa bestaat en het balanstotaal EUR 350.000 bedraagt; anders zal de minimale vermogensbelasting afhankelijk zijn van het balanstotaal en schommelen tussen EUR 535 en EUR 32.100.

Deelnemingsvrijstelling van een Luxemburgse Soparfi

 • Een buitenlandse inkomstenbelasting is vergelijkbaar indien deze wordt geheven tegen een tarief van ten minste 8,5% op een met Luxemburg vergelijkbare belastinggrondslag.
 • Op dividenden die door een Soparfi worden uitgekeerd, wordt 15% bronbelasting ingehouden.
 • De bronbelasting kan worden verminderd op grond van de bepalingen van een toepasselijk belastingverdrag of kan worden vrijgesteld op grond van de bepalingen van een toepasselijk belastingverdrag of kan worden vrijgesteld op grond van de vrijstelling van de binnenlandse bronbelasting.
 • Bronbelasting kan worden vermeden door een goede structurering.
 • Een niet-ingezeten aandeelhouder van een Luxemburgse Soparfiis bij de verkoop van zijn aandelen niet onderworpen aan vermogenswinstbelasting.
 • De ingezeten moedermaatschappij zal volledig belastbaar zijn.
 • In principe is een Soparfi onderworpen aan alle belastingen, maar de dividenden en de inkomsten uit de verkoop van beleggingen zijn vrijgesteld van belasting mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
 • De voorwaarden voor belastingvrijstellingen zijn vastgelegd in de Luxemburgse belastingwet (art. 166 LIR)

Wat de netto-vermogensbelasting betreft, is het toegestaan de inkomsten van rechtspersonen en de gemeentelijke belasting op de winst af te trekken. In het land van oorsprong van een moedermaatschappij zijn vrijgesteld

 • Dividenden ontvangen van de dochteronderneming
 • Overblijvende activa ontvangen ten gevolge van de liquidatie van dochterondernemingen
 • Meerwaarden gerealiseerd op de verkoop van de dochteronderneming

Een Luxemburgse Soparfi kan ook het in een dochteronderneming geïnvesteerde bedrag aftrekken van haar totale belastbare vermogen.

 • Wat de roerende voorheffing op aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden betreft, kan een Soparfi van deze verplichtingen worden vrijgesteld, zonder dat een roerende voorheffing wordt geheven op uitstaande activa uit liquidatie die aan de aandeelhouders zijn toegekend.

Voorwaarden voor belastingvrijstelling bij de ontvangst van dividenden of meerwaarden

Voorwaarden voor een filiaal of dochteronderneming

 • De deelneming moet aanzienlijk zijn; ten minste 10% van het totale aandelenkapitaal van een verbonden onderneming of de totale prijs van de verwerving van de investering moet ten minste 1,2 miljoen euro of 6 miljoen euro bedragen voor vrijstelling van meerwaarden.
 • Indien een deelneming gelijksoortige effecten heeft, maar deze tegen verschillende prijzen worden verworven, mag de verwervingsprijs worden berekend op basis van de methode van de gewogen gemiddelde kostprijs.
 • De deelneming moet voor ten minste twaalf maanden worden aangehouden.
 • Het filiaal moet een volledig belastbare ingezetene van Luxemburg zijn, of een vennootschap met niet-Luxemburgs aandelenkapitaal die volledig belastbaar is, overeenkomstig de vennootschapsbelasting, of een ingezetene van een lidstaat van de Europese Unie zijn.
 • De deelneming moet echt eigendom zijn, hetgeen betekent dat het moet gaan om een aankoopverbintenis, hetgeen niet voldoende zou zijn. Dit geldt zelfs indien de vorige eigenaar de effecten bij een derde in bewaring heeft gegeven.

De gevolgen van een Luxemburgse Soparfi Holding Belastingen

Vrijstelling van belasting op dividenden

 • Inkomsten uit deelnemingen of ontvangen dividenden zijn volledig vrijgesteld van belasting.
 • Een belastingplichtige die in de loop van het jaar winst heeft gemaakt, profiteert van een lagere belastingopbrengst. Indien het boekjaar daarentegen met verlies wordt afgesloten, verhoogt de vrijstelling het fiscale verlies voor dat jaar.
 • De uitkering van dividenden levert geen winst op voor een vennootschap die een belastingverdrag met Luxemburg heeft gesloten.

Niet-belastbare vermogenswinst

 • De door een Soparfi gerealiseerde meerwaarden zijn niet belastbaar overeenkomstig de verordening van 21 december 2001.
 • De vrijstelling geldt voor alle verrichtingen, met inbegrip van de overdracht van eigendom, en met name voor de verkoop, de ontvangst en de omwisseling van effecten.
 • Indien een deelneming wordt verkregen door een ruil van effecten, zal alleen het bedrag van de meerwaarden boven de ruilwaarde worden vrijgesteld.

Vrijstelling van aftrek van uitgaven

 • Operationele kosten die rechtstreeks verband houden met vrijgestelde deelnemingen zijn aftrekbaar.
 • Meerwaarden of dividenden zijn belastbaar tot dat bedrag.

Belasting op commerciële activiteiten

 • Alle commerciële activiteiten van een Soparfi zijn onderworpen aan de gemeenrechtelijke belasting.
 • Bepaalde soorten inkomsten, zoals inkomsten uit software, merken en octrooien, kunnen in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

Het Luxemburgse Soparfi beleggingsinstrument biedt een duidelijk kader voor internationale belastingplanning, aangezien het is toegestaan krachtens verschillende internationale belastingverdragen en Europese richtlijnen. Dit unieke kenmerk maakt het tot het type holdingstructuur dat de voorkeur geniet boven een particulier vermogensbeheerfonds, vanwege de soepelheid bij de toepassing ervan.

Damalion biedt uitgebreid advies aan buitenlandse investeerders en institutionele beleggers die een investeringsfonds willen openen in een vooraanstaand financieel centrum als Luxemburg. Door gebruik te maken van ons wereldwijde servic enetwerk van ervaren dienstverleners maken wij van de registratie en de oprichting van een Luxemburgse Soparfi een soepel en probleemloos proces. Onze Damalion-experts bieden ook hulp bij diverse activiteiten, waaronder het openen van een bankrekening, boekhouding, beheer en belastingadvies. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij stellen voor dat uss uw specifieke situatie met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.