Osinkojen verotus Luxemburgin Soparfin mukaan - Damalion - Independent consulting firm.
Valitse sivu

Luxemburgilainen Soparfi on yhtiömuodoltaan teknisesti pikemminkin kaupallinen kuin yritys, joka perustuu sen tavoitteisiin. Sitä käytetään tyypillisesti sijoitusvälineenä, jonka pääasiallisena toimintana on ottaa osuuksia luxemburgilaisista ja muista ulkomaisessa omistuksessa olevista yrityksistä.

Strategisen yritysrakenteen ansiosta luxemburgilainen Soparfi antaa yrityksille mahdollisuuden hyödyntää EU:n emo- ja tytäryhtiödirektiiviä osinkojen ja pääomavoittojen verovapauden osalta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Luxemburgin Soparfin verotusperiaatteet

 • Luxemburgilaisen Soparfin perustamisesta ja kaikista yhtiöjärjestyksen muutoksista peritään 75 euron rekisteröintivero.
 • Luxemburgilainen Soparfi on velvollinen maksamaan yhteisöveroa ja kunnallista elinkeinoveroa sekä maksamaan työttömyyskassan osuuden, jolloin tuloveroaste on yhteensä 24,94 prosenttia.
 • Luxemburgilaisesta Soparfista kannetaan myös nettovarallisuusveroa, jonka määrä on 0,5 prosenttia yhtiön nettovarallisuuden arvosta.
 • Yli 500 miljoonan euron nettovarallisuusvero määrätään 0,05 prosentin nettovarallisuusverokannalla.
 • Huomaa, että myös osallistumisvapautuksen piiriin kuuluvat osakkuudet on vapautettu nettovarallisuusverosta.
 • Nettovarallisuusverosta vapautettuja osuuksia rahoittavat velat eivät ole vähennyskelpoisia nettovarallisuusveron perusteesta.
 • Luxemburgilaiselta Soparfilta peritään vuosittain vähintään 4 815 euron nettovarallisuusvero, kun sen tase koostuu 90-prosenttisesti käyttöomaisuudesta ja taseen kokonaisvarat ovat 350 000 euroa; muussa tapauksessa nettovarallisuusveron vähimmäismäärä riippuu taseen loppusummasta ja vaihtelee 535 euron ja 32 100 euron välillä.

Luxemburgilaisen Soparfin osallistumisvapautus

 • Ulkomainen tulovero on vertailukelpoinen, jos siitä peritään vähintään 8,5 prosentin verokanta Luxemburgin veroperustetta vastaavalla verokannalla.
 • Soparfin jakamista osingoista peritään 15 prosentin lähdevero.
 • Lähdeveroa voidaan alentaa sovellettavan verosopimuksen määräysten nojalla tai vapauttaa kotimaan lähdeverosta voidaan alentaa sovellettavan verosopimuksen määräysten nojalla tai vapauttaa kotimaan lähdeverosta.
 • Lähdevero voidaan välttää asianmukaisella jäsentelyllä.
 • Luxemburgilaisen Soparfi-yhtiönulkomailla asuvaa osakkeenomistajaa ei veroteta myyntivoitosta osakkeitaan myytäessä.
 • Kotimainen emoyhtiö on täysin verovelvollinen.
 • Soparfi on periaatteessa kaikkien verojen alainen, mutta osingot ja sijoitusten myynnistä saadut tulot ovat verovapaita, jos tiettyjä ehtoja noudatetaan.
 • Verovapautusten edellytykset on määritelty Luxemburgin verolaissa (LIR 166 artikla).

Nettovarallisuusveron osalta on sallittua vähentää oikeushenkilöiden tulot ja kunnallisvero voitosta. Emoyhtiön alkuperämaassa vapautetaan verosta seuraavat:

 • Tytäryhtiöltä saadut osingot
 • Tytäryhtiön selvitystilaan asettamisen seurauksena saadut jäännösvarat
 • Tytäryhtiön myynnistä saadut myyntivoitot

Luxemburgilainen Soparfi voi myös vähentää tytäryhtiöön sijoitetun määrän verotettavasta kokonaisvarallisuudestaan.

 • Osakkeenomistajille maksettavista osingoista perittävien lähdeverojen osalta Soparfi voi olla vapautettu näistä velvoitteista ilman, että osakkeenomistajille myönnetyistä selvitystilassa olevista jäljellä olevista varoista peritään lähdeveroa.

Osinkojen tai myyntivoittojen saamista koskevat verovapausehdot

Edellytykset tytäryhtiön tai tytäryhtiön osalta

 • Osakkuuden on oltava merkittävä; vähintään 10 prosenttia sidosyrityksen koko osakepääomasta tai sijoituksen kokonaishankintahinnan on oltava vähintään 1,2 miljoonaa euroa tai 6 miljoonaa euroa, jotta pääomatulot voidaan vapauttaa.
 • Jos osuudella on samankaltaisia arvopapereita, mutta ne on hankittu eri hintaan, hankintahinta voidaan laskea painotetun keskihinnan menetelmällä.
 • Osallistumisen on kestettävä vähintään kaksitoista kuukautta.
 • Osakkuusyhtiön on oltava täysin verovelvollinen Luxemburgissa asuva yhtiö tai yhtiö, jonka osakepääoma ei ole Luxemburgissa ja joka on täysin verovelvollinen yhtiöveron mukaisesti, tai Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhtiö.
 • Osakkuuden on oltava aidosti omistettu, mikä tarkoittaa, että ostositoumus ei riitä. Tätä sovelletaan, vaikka edellinen omistaja olisi tallettanut arvopaperit kolmannelle osapuolelle.

Luxemburgin Soparfi Holding -yhtiön verojen seuraukset

Osinkojen verovapaus

 • Osakkeista tai osingoista saadut tulot ovat täysin verovapaita.
 • Verovelvollinen, joka on tehnyt voittoa vuoden aikana, hyötyy verotettavan tulon alenemisesta. Toisaalta, jos tilikausi päättyy tappiollisena, vapautus lisää kyseisen vuoden verotappiota.
 • Osingonjako ei hyödytä yhtiötä, joka on allekirjoittanut verosopimuksen Luxemburgin kanssa.

Verottomat pääomatulot

 • Soparfin saamat pääomatulot ovat 21. joulukuuta 2001 annetun asetuksen mukaan verovapaita.
 • Vapautus kattaa kaikki toimet, mukaan lukien omaisuuden siirrot, erityisesti arvopapereiden myynnin, vastaanoton ja vaihdon.
 • Jos osakkuus hankitaan arvopapereita vaihtamalla, vain vaihtoarvon ylittävä pääomatulojen määrä on vapautettu verosta.

Vapautus menojen vähentämisestä

 • Verosta vapautettuihin osuuksiin suoraan liittyvät toimintakulut ovat vähennyskelpoisia.
 • Pääomatulot tai osingot ovat veronalaisia tähän määrään asti.

Kaupallisen toiminnan verotus

 • Soparfin kaikesta kaupallisesta toiminnasta peritään yleisen verolain mukainen vero.
 • Tietyntyyppiset tulot, kuten ohjelmistoista, tuotemerkeistä ja patenteista saadut tulot, voivat hyötyä verohelpotuksista.

Luxemburgin Soparfin sijoitusväline tarjoaa selkeät puitteet kansainväliselle verosuunnittelulle, sillä se on sallittu useiden kansainvälisten verosopimusten ja EU:n direktiivien nojalla. Tämän ainutlaatuisen ominaisuuden ansiosta se on yksityistä varainhoitorahastoa parempi holdingrakenne, koska sen soveltaminen on joustavampaa.

Damalion tarjoaa kattavaa neuvontaa ulkomaisille sijoittajille ja institutionaalisille sijoittajille, jotka haluavat avata sijoitusrahaston Luxemburgin kaltaiseen merkittävään finanssikeskukseen. Hyödynnämme kokeneista palveluntarjoajista koostuvaa maailmanlaajuista palveluverkostoamme, ja teemme Luxemburgin Soparfin rekisteröinnistä ja perustamisesta sujuvan ja vaivattoman prosessin. Damalion-asiantuntijamme tarjoavat myös apua erilaisissa toiminnoissa, kuten pankkitilin avaamisessa, kirjanpidossa, kirjanpidossa, hallinnoinnissa ja veroneuvonnassa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Damalion-asiantuntijaan tänään.

Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan yksittäisiä yksilöllisiä vero- tai oikeudellisia neuvoja. Suosittelemme, että tutustutss erityistilanteesi pätevän vero- tai oikeudellisen neuvonantajan kanssa.