Obdavčitev dividend po luksemburškem Soparfiju - Damalion - Independent consulting firm.
Select Page

Luksemburški Soparfi je tehnično komercialen v svoji korporativni obliki, ne pa na podlagi svojih ciljev. Običajno se uporablja kot naložbeni nosilec, katerega primarna dejavnost vključuje sodelovanje v luksemburških in drugih podjetjih v tuji lasti.

Glede na strateško strukturiranje podjetij luksemburški Soparfi omogoča podjetjem, da izkoristijo prednosti direktive EU o matičnih in odvisnih družbah v zvezi z ugodnostmi za oprostitev davka na dividende in kapitalske dobičke, če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Načela obdavčitve za luksemburški Soparfi

 • Ustanovitev luksemburškega Soparfija z vsemi spremembami statuta je predmet registracijske takse v višini 75 EUR.
 • Luksemburški Soparfi je zavezan davku od dohodkov pravnih oseb, občinskemu davku iz poslovanja in tudi prispevkom v sklad za brezposelnost, kar ima za posledico skupno stopnjo dohodnine 24,94 % .
 • Luksemburški Soparfi je prav tako ocenjen z davkom na neto premoženje po stopnji 0,5 % na neto vrednost sredstev podjetja.
 • Davek na neto premoženje, ki presega 500 milijonov evrov, se odmeri z davkom na neto premoženje po stopnji 0,05 %.
 • Upoštevajte, da so udeležbe, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev udeležbe, oproščene tudi davka na neto premoženje.
 • Obveznosti za financiranje udeležbe, oproščene plačila davka na neto premoženje, se ne odbijejo od davčne osnove za neto premoženje.
 • Luksemburški Soparfi bo vsako leto zaračunal minimalni davek na neto premoženje v višini 4.815 EUR, če je njegova bilanca stanja sestavljena iz 90 % osnovnih sredstev, skupna sredstva v njeni bilanci stanja pa znašajo 350.000 EUR; sicer bo minimalni davek na neto premoženje odvisen od bilančne vsote in se bo gibal med 535 in 32.100 evri.

Izvzetje iz udeležbe luksemburškega Soparfija

 • Davek od dohodka iz tujine je primerljiv, če je obračunan po stopnji najmanj 8,5 % na davčni osnovi, podobni luksemburški.
 • Dividende, ki jih razdeli Soparfi, bodo odmerjene s 15 % davčnim odtegljajem.
 • Davčni odtegljaj se lahko zmanjša v skladu z določbo veljavne davčne pogodbe ali oproščen na podlagi domačega davčnega odtegljaja, se lahko zmanjša v skladu z določbami veljavne davčne pogodbe ali oproščen v skladu z oprostitvijo domačega davčnega odtegljaja.
 • Davku pri viru se je mogoče izogniti s pravilnim strukturiranjem.
 • Nerezidenčni delničar luksemburškega Soparfa i ni zavezan obdavčitvi kapitalskih dobičkov ob prodaji svojih delnic.
 • Matična družba rezidentka bo v celoti obdavčena.
 • Soparfi je načeloma obdavčen z vsemi davki, vendar so dividende in prihodki od prodaje naložb ob upoštevanju določenih pogojev oproščeni davka.
 • Pogoji za davčne oprostitve so opredeljeni v luksemburškem davčnem zakoniku (člen 166 LIR).

Glede davka na neto premoženje je dovoljeno odbiti dohodek pravnih oseb in občinski davek od dobička. V državi izvora matične družbe so izvzeti:

 • Prejete dividende od odvisne družbe
 • Preostala sredstva, prejeta kot rezultat subsidiarne likvidacije
 • Kapitalski dobički, realizirani ob prodaji odvisne družbe

Luksemburški Soparfi lahko tudi odšteje znesek, vložen v hčerinsko družbo, od vseh svojih obdavčljivih sredstev.

 • V smislu davčnega odtegljaja na dividende, izplačane delničarjem, je Soparfi lahko oproščen teh obveznosti, brez kakršne koli odmere davka po odtegljaju na neporavnana sredstva iz likvidacije, podeljene delničarjem.

Pogoji davčne oprostitve za prejem dividend ali dobička iz kapitala

Pogoji za podružnico ali hčerinsko podjetje

 • Udeležba mora biti obsežna; najmanj 10 % celotnega osnovnega kapitala odvisne družbe oziroma skupna cena pridobitve naložbe mora biti najmanj 1,2 mio EUR oziroma 6 mio EUR za izvzetje kapitalskih dobičkov.
 • Če ima udeležba podobne vrednostne papirje, vendar so pridobljeni po različnih cenah, se lahko cena pridobitve izračuna na podlagi metode tehtanih povprečnih stroškov.
 • Udeležba mora biti izvedena najmanj dvanajst mesecev.
 • Povezana družba mora biti v celoti obdavčljiva družba rezidentka v Luksemburgu ali mora biti družba z neluksemburškim osnovnim kapitalom, ki je v celoti obdavčljiv in ustreza davku od dohodkov pravnih oseb, ali mora biti rezidenčna država članica Evropske unije.
 • Udeležba mora biti v resnični lasti, kar pomeni, da obveznost nakupa ne bi zadostovala. To velja tudi, če je prejšnji lastnik vrednostne papirje deponirao pri tretji osebi.

Posledice luksemburškega Soparfi Holding Davk

Oprostitev davka od dividend

 • Dohodek iz udeležbe ali prejetih dividend je v celoti oproščen davka.
 • Davčni zavezanec, ki je med letom ustvaril dobiček, bo upravičen do znižanih obdavčljivih prihodkov. Po drugi strani pa, če se poslovno leto konča z izgubo, oprostitev poveča davčno izgubo za to leto.
 • Izplačilo dividend ne prinaša dobička družbi, ki je z Luksemburgom podpisala davčno pogodbo .

Neobdavčljivi kapitalski dobički

 • Kapitalski dobički, ki jih zasluži Soparfi, niso obdavčljivi v skladu z Uredbo z dne 21. decembra 2001.
 • Oprostitev zajema vse operacije, vključno s prenosom premoženja, predvsem prodajo, prejem in zamenjavo vrednostnih papirjev.
 • Če je udeležba pridobljena z zamenjavo vrednostnih papirjev, bo oproščen le znesek kapitalskih dobičkov nad vrednostjo zamenjave.

Oprostitev odbitka stroškov

 • Operativni stroški, ki so neposredno povezani z izvzetimi udeležbami, so odbitni.
 • Do tega zneska so obdavčljivi kapitalski dobički ali dividende.

Obdavčitev komercialnih dejavnosti

 • Vse komercialne dejavnosti družbe Soparfi so predmet običajnega davka.
 • Določene vrste dohodka, kot so dohodek od programske opreme, blagovnih znamk in patentov, lahko izkoristijo davčne olajšave.

Luksemburški naložbeni nosilec Soparfi ponuja jasen okvir za mednarodno davčno načrtovanje, saj je to dovoljeno v skladu z različnimi mednarodnimi davčnimi pogodbami in evropskimi direktivami. Zaradi te edinstvene lastnosti je zaradi svoje prizanesljivosti glede uporabe prednostna vrsta lastniške strukture pred zasebnim skladom za upravljanje premoženja .

Damalion ponuja celovito svetovanje za tuje vlagatelje in institucionalne vlagatelje, ki želijo odpreti investicijski sklad v vrhunskem finančnem središču, kot je Luksemburg. S pomočjo naše globalne storitvene mreže , ki jo sestavljajo izkušeni ponudniki storitev, naredimo registracijo in ustanovitev luksemburškega Soparfija gladek in nemoten postopek. Naši strokovnjaki Damalion nudijo tudi pomoč pri različnih dejavnostih, vključno z odprtjem bančnega računa , računovodstvom, knjigovodstvom, upravljanjem in davčnim svetovanjem. Če želite izvedeti več, se še danes obrnite na strokovnjaka za Damalion .

Te informacije niso namenjene nadomestitvi posebnega individualnega davčnega ali pravnega svetovanja. Predlagamo, da razpravljatepoiščite svojo specifično situacijo s kvalificiranim davčnim ali pravnim svetovalcem.