Luxemburgse vennootschap voor vermogensbeheer Vs SOPARFI - Damalion - Independent consulting firm.

De Luxemburgse maatschappij voor vermogensbeheer of de SOPARFI (de Luxemburgse holding en financieringsmaatschappij) zijn twee structuren die in het Groothertogdom Luxemburg zijn ontstaan. Luxemburg staat hoog aangeschreven als een van de belangrijkste centra voor vermogensbeheer in Europa. De strategische ligging, de geavanceerde economie en de solide wet- en regelgeving van het Groothertogdom trekken talrijke internationale investeerders en vermogende particulieren aan die hun vermogen willen beschermen door de toepassing van diverse beheerstrategieën.

Wat is Private Wealth Management (SPF)?

Een van de meest populaire vormen van vermogensbeheer in Luxemburg is Private Wealth Management (SPF). Dit beleggingsinstrument stelt particulieren in staat hun vermogen op een eenvoudige, niet-gereglementeerde en fiscaal efficiënte manier te structureren voor diverse toepassingen. Voor de bescherming van activa en het behoud van vermogen is de SPF (Private Wealth Management) door zijn flexibiliteit een aantrekkelijke rechtsvorm voor veel beleggers, zowel lokale als buitenlandse. De SPF kan worden gecombineerd met een trust of een stichting als eigenaars. Luxemburg, dat een zeer geavanceerd centrum van juridische en financiële oplossingen is, biedt particulieren de mogelijkheid om hun respectieve privévermogen te houden en te financieren vanuit een one-stop-shop die aan al hun eisen voldoet.

Belangrijkste kenmerken van een Private Wealth Management (SPF)

 • Als afzonderlijke juridische entiteit heeft een Private Wealth Management (SPF) beperkte aansprakelijkheid.
 • Door haar particuliere karakter en opzet profiteert zij van de zekerheid die zij biedt ten opzichte van haar mede-investeerders en van een zeer gerichte aanpak van de allocatie van risico’s.
 • Maakt gebruik van de holdingstructuur in tegenstelling tot directe kapitaalinvesteringen voor particuliere investeerders.
 • Zeer flexibele beleggingsstructurering
 • Vereenvoudigde belastingregeling
 • Eenvoudig op te zetten dankzij een gestroomlijnd oprichtingsproces en initiële aandelenkapitaalvereisten.
 • Vergunning voor het verwerven, aanhouden en beheren van diverse financiële instrumenten, waaronder geld en activa.
 • Geen toestemming om commerciële activiteiten uit te oefenen en vrijgesteld van bepaalde belastingaanslagen.

Afgezien van de bovenvermelde essentiële kenmerken, moet een Private Vermogensbeheerder (SPF) voldoen aan de bepalingen van de wet van 11 mei 2007. De wet op het beheer van het privévermogen (SPF). Het is belangrijk op te merken dat beleggers geen vergunning behoeven te verkrijgen om een Private Wealth Management (SF) te openen en dat het als rechtspersoon niet beursgenoteerd kan worden.

 • Een Private Wealth Management (SPF) is geregistreerd als een kapitaalvennootschap. Het maatschappelijk kapitaal varieert naar gelang van de bij de registratie gekozen rechtspersoon. Het aandelenkapitaal varieert meestal tussen 12.500 en 31.000 euro.
 • Aandeelhouders voor een Private Wealth Management (SPF) moeten een natuurlijke persoon zijn. Hoewel een Private Wealth Management (SPF) gerelateerd is aan familievermogen, hoeven de beleggers geen bloedverwanten te zijn.
 • Een Private Wealth Management (SPF) geniet vrijstellingen van een groot aantal belastingaanslagen, waaronder de vennootschapsbelasting, de gemeentelijke belasting op ondernemingen en de vermogensbelasting.
 • Particulier Vermogensbeheer (SPF) structuren zijn onderworpen aan een inschrijvingsbelasting van 0,25%, maar hoeven zich niet te laten registreren voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Privé-ontwerp van een Private Wealth Management (SPF)

 • Particuliere beleggers beheren hun eigen vermogen en activa.
 • Entiteiten voor vermogensbeheer die uitsluitend werken voor het vermogen van een of meer personen moeten ingezeten of niet-ingezeten entiteiten zijn, bijvoorbeeld in de vorm van stichtingen en trusts. Het in aanmerking komen voor deze vereisten wordt ruim geïnterpreteerd, waarbij de enige functie is het beheren van activa voor één of meer natuurlijke personen.
 • Tussenpersonen of zaakwaarnemers kunnen optreden namens beleggers in een fonds voor vermogensbeheer (SPF).

De SPF-structuur (Private Wealth Management) is een aantrekkelijk instrument voor zowel beleggingsorganisaties en/of beginnende als niet-professionele beleggers die de algemene status van hun relaties met potentiële mede-investeerders willen peilen. Beleggers genieten van een hoge mate van discretie en anonimiteit van een goed gestructureerd Private Wealth Management (SPF) .

Afzonderlijke rechtspersoonlijkheid en beperkte aansprakelijkheid van een SPF

Het feit dat een Private Wealth Management (SF) een afzonderlijke juridische entiteit is, beperkt de aansprakelijkheid ervan tot hun respectieve inbreng, wat op zijn beurt de positie ervan ten opzichte van derden verbetert, in het bijzonder in het geval van leenverrichtingen voor estate planning-doeleinden.

Flexibele beleggingsstructurering voor een particulier vermogensbeheer (SPF)

Een Private Wealth Management (SPF) fungeert als een passieve beleggingsstructuur voor familievermogens, successieplanning, huwelijksvermogensbeheer, en soortgelijke toepassingen. Het is alleen toegestaan de volgende functies uit te oefenen, met inbegrip van het aanhouden en verkopen van financiële activa uit hoofde van de wet van 5 augustus 2005 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, zoals schuldinstrumenten, gestructureerde beleggingen, aandelen, opties, derivaten, aandelen, verhandelbare effecten, alsmede contanten en andere activa die worden aangehouden op een rekening bij betrouwbare professionele financiële dienstverleners.

Operationele beperkingen van een Private Wealth Management (SPF)

 • Het is een Private Wealth Management (SPF) verboden om diensten te verlenen, met inbegrip van het goedkeuren van rentedragende leningen. Zij kan evenwel kasvoorschotten verstrekken of verplichtingen garanderen van een lichaam waarin zij een deelneming heeft, maar alleen op incidentele wijze en kosteloos.
 • Een Private Wealth Management (SPF) mag niet deelnemen aan het beheer van entiteiten waarin zij een deelneming heeft. Dit geldt zelfs indien een groot deel van het kapitaal in handen is van een Private Wealth Management (SPF) en bepaalde beheersrechten heeft.
 • Alleen stemrechten mogen worden uitgeoefend, zolang de activiteit niet in strijd is met de hierboven genoemde voorwaarden.
 • Het is een Private Wealth Management (SPF) verboden deel te nemen aan enige vorm van commerciële activiteit, met uitzondering van entiteiten waarin een Private Wealth Management (SF) die deelnemingen heeft wel commerciële activiteiten mag uitoefenen, mits zij onderworpen zijn aan hun eigen vennootschapsregels en -bepalingen.
 • Een Private Wealth Management (SPF) mag geen intellectuele eigendom en onroerend goed rechtstreeks aanhouden.
 • Private Wealth Management (SPF) mag zich voortaan bezighouden met levensverzekeringscontracten.

De wet op het beheer van het privévermogen (SPF) legt geen rechtstreekse beperkingen op inzake financiering en schuldenlast, en de financiering van het beheer van het privévermogen (SPF) kan geschieden door middel van leningstransacties, al dan niet bij kredietinstellingen, ten behoeve van haar aandeelhouders en beleggers. Bijdragen in natura worden aanvaard in euro’s en andere denominaties.

Vermogensbeheer voor particulieren (SPF) Vereenvoudigde belastingregeling

De aard zelf van een Private Wealth Management (SPF) is een uitbreiding van het privévermogen van een individu en zonder betrokkenheid bij enige commerciële activiteit, waardoor deze rechtsvorm een fiscaal neutraal vehikel is. Zij is vrijgesteld van gemeentelijke bedrijfsbelasting, vermogensbelasting en vennootschapsbelasting. Dankzij het strikte karakter van een Private Wealth Management (SPF) kan dubbele belastingheffing over dezelfde activa als gevolg van een verandering van eigenaar worden vermeden.

 • Een jaarlijkse inschrijvingstaks van 0,25% of het bedrag van 125.000 euro is van toepassing op alle ondernemingen voor het beheer van privévermogen (SPF).
 • Debelastinggrondslag wordt berekend als de som van alle gestorte aandelenkapitaal en uitgiftepremies. In voorkomend geval zal het gedeelte van de schuld dat achtmaal de totale som van het maatschappelijk kapitaal overschrijdt, in aanmerking worden genomen bij de berekening van de belastinggrondslag.
 • Door de belastingneutrale aard van een Private Wealth Management (SPF) profiteert deze niet van de bilaterale dubbelbelastingverdragen van Luxemburg of de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen.
 • Private Wealth Management (SPF) kan onderworpen zijn aan oninbare buitenlandse bronbelastingen in landen waar beleggingen en activa zich bevinden.
 • Dividenden en rente uitgekeerd door Private Wealth Management (SPF) worden niet belast met roerende voorheffing, behalve wanneer de wet van 23 december 2005 van toepassing is. De wet bepaalt dat op bepaalde rente-inkomsten een binnenlandse bronbelasting van toepassing is op rentebetalingen aan ingezeten beleggers.
 • Dividend- en rentebetalingen kunnen worden belast op naam van de ontvanger krachtens de wetgeving op de inkomstenbelasting voor Luxemburgse ingezetenen. Anderzijds kunnen ook niet-ingezetenen in hun land van herkomst aan belasting worden onderworpen.
 • Meerwaarden uit aandelenoverdrachten en liquidatieoverschotten voor niet-ingezetenen zijn niet onderworpen aan Luxemburgse belastingaanslagen.
 • Aangezien een Private Wealth Management (SPF) geen commerciële activiteit uitoefent, wordt het beschouwd als een niet-belastingplichtige persoon of entiteit, en zal het dus niet onderworpen zijn aan de belasting over de toegevoegde waarde.
 • Het fiscaal toezicht op een Private Wealth Management (SPF) wordt uitgeoefend door indirecte belastingautoriteiten, zoals de Administratie der Registratie, Domeinen en BTW. Zij zijn verantwoordelijk voor het informeren van de directebelastingautoriteiten indien een Private Wealth Management (SPF) niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de wet op het beheer van het privévermogen (SPF). Met als resultaat. een Private Wealth Management (SPF) zal worden behandeld als een volledig belastbare vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting en andere Luxemburgse belastingen.

Particulier Vermogensbeheer (SPF) Rechtsvormen

 • Besloten vennootschap (SARL)
 • Naamloze vennootschap (NV)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatieve Vennootschap (SCSA)

Registratie- en oprichtingsvereisten, minimum aandelenkapitaal, vertegenwoordiging, jaarlijkse algemene vergaderingen, verslaglegging over de jaarrekeningen en andere relevante activiteiten zijn opgenomen in de wet van 10 augustus 1915 op handelsvennootschappen. Alle bepalingen zullen worden toegepast volgens de specifieke rechtsvorm van een Private Wealth Management (SPF) ervoor kiest om in Luxemburg actief te zijn. Ten slotte zijn er geen specifieke vergunningen of licenties nodig om een Private Wealth Management (SPF) op te richten.

Luxemburg Soparfi

De Soparfi of Luxemburgse financiële houdstermaatschappij is een gewone commerciële entiteit die het Luxemburgse gemeen recht volgt. Zij komt niet in aanmerking voor een bijzondere belastingregeling en is een volledig belastbare vennootschap. Als commerciële entiteit zijn er geen beperkingen op het werkterrein van een Soparfi.

 • Buitenlandse investeerders kunnen hun financiële activa beschermen via een Soparfi. Beleggers kunnen in verschillende bedrijfstakken beleggen en kunnen zelfs beheersdiensten voor vermogende particulieren verrichten.
 • Een Soparfi kan haar belastingdruk verminderen door haar activiteit te beperken tot het aanhouden van beleggingen en deze strategisch te structureren om te profiteren van de EU-moeder-dochterrichtlijn.
 • Krachtens de EU-moeder-dochterrichtlijn kan een Soparfi, volgens welbepaalde bepalingen, worden vrijgesteld van dividenden die worden uitgekeerd door vennootschappen waarin een moedermaatschappij deelnemingen heeft, of van meerwaarden op de verkoop van haar deelnemingen.
 • Alle commerciële activiteiten in het kader van een Soparfi-vennootschap zullen worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting en de belasting over de toegevoegde waarde.
 • Aangezien een Soparfi net als elke andere handelsvennootschap in Luxemburg aan belasting wordt onderworpen, geniet zij de voordelen van de dubbelbelastingverdragen die Luxemburg met andere verdragsluitende landen heeft gesloten.

Soparfi rechtsgeldige formulieren

Soparfi Belastingstelsel

 • Totaal inkomstenbelastingtarief van 24,94% voor in Luxemburg gedomicilieerde Soparfis.

Netto vermogensbelasting

 • De jaarlijkse belasting op het nettovermogen wordt gebaseerd op het totale vermogen minus de passiva, en bedraagt 0,5% per 1 januari van elk jaar.
 • Toepasselijke minimale vermogensbelasting van EUR 4.815 (inclusief 7% solidariteitstoeslag) als heffingsgrondslag voor Soparfis waarvan het financiële vermogen meer dan EUR 500 miljoen bedraagt.
 • Soparfis met financiële activa die meer dan 90% van het balanstotaal bedragen, zal een vermogensbelasting van EUR 4.815 (inclusief 7% solidariteitstoeslag) worden aangerekend.
 • De minimumbelasting op het nettovermogen varieert tussen 535 euro en 4.815 euro.
 • De vermogensbelasting kan worden verlaagd door middel van belastingkredieten uit de vorming van een reserve voor vijf jaar, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Belasting Toegevoegde Waarde

 • Een zuivere houdstermaatschappij is geen belastingplichtige en hoeft zich dus niet te laten registreren voor de belasting over de toegevoegde waarde.

Vrijstelling van inkomstenbelasting op ontvangen dividenden

 • De door een Soparfi ontvangen dividenden zullen worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting tegen een normaal tarief van 24,94%.
 • Volgens de nationale deelnemingsvrijstellingsregels van de EU-moeder-dochterrichtlijn zijn dividenden vrijgesteld van belasting, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan:
 1. Een Soparfi moet een entiteit zijn die volgens de EU-moeder-dochterrichtlijn in aanmerking komt.
 2. Een juridische entiteit die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting in het land waar zij gevestigd is.
 3. Op het moment van liquidatie of dividenduitkering moet een Soparfi gedurende twaalf opeenvolgende maanden een rechtstreekse deelneming van meer dan 10% van het nominaal gestorte kapitaal in de dochteronderneming hebben gehad.
 4. In geval van een lager deelnemingspercentage, richting deelneming met een verwervingstrots van ten minste EUR 1,2 miljoen.
 • Alle in aanmerking komende dochterondernemingen zijn vrijgesteld van 50% dividendvrijstelling.

Vrijstelling van bronbelasting op uitgekeerde dividenden

 • 15% bronbelasting op door een Luxemburgse vennootschap uitgekeerde dividenden, tenzij het tarief is verlaagd op basis van toepasselijke verdragen of door Luxemburg toegepaste binnenlandse vrijstellingen van dividendbelasting.
 • Volledige vrijstelling van bronbelasting wordt toegepast als de moedermaatschappij een volledig belastbare onderneming is die in een EU- of EER-land (Europese Economische Ruimte) is gevestigd, en gedurende 12 opeenvolgende maanden een directe deelneming van meer dan 10% van het nominaal gestorte kapitaal in de dochteronderneming heeft gehad.
 • Bij een lager deelnemingspercentage, directe deelnemingen met een verkrijgingsprijs van ten minste EUR 1,2 miljoen, wordt volledige vrijstelling van bronbelasting geacht van toepassing te zijn.

Meerwaarden

 • Vermogenswinsten en -verliezen zijn belastbaar voor de vennootschapsbelasting.
 • De regels inzake deelnemingsvrijstelling voor kapitaalspelen zijn vergelijkbaar met die voor dividenden. Volledige vrijstelling wordt toegepast indien de moedermaatschappij een volledig belastbare onderneming is die in een EU- of EER-land (Europese Economische Ruimte) is gevestigd, en gedurende twaalf opeenvolgende maanden een rechtstreekse deelneming van meer dan 10% van het nominaal gestorte kapitaal in de dochteronderneming heeft gehad.
 • In het geval van een lager deelnemingspercentage, rechtstreekse deelnemingen met een verkrijgingsprijs van ten minste 6 miljoen euro.
 • Vrijstelling van vermogenswinstbelasting geldt ook voor deelnemingen die via fiscaal transparante entiteiten worden geholpen.
 • Meerwaarden die worden gerealiseerd op in aanmerking komende dochterondernemingen zijn slechts belastbaar indien de omvang van hun uitgaven werd afgetrokken van niet-vrijgestelde winsten uit voorgaande jaren.

Interesten en royalty’s

 • Op rentebetalingen aan rechtspersonen wordt geen Luxemburgse bronbelasting geheven.
 • Winstdelende rentebetalingen op bepaalde schuldinstrumenten kunnen onderworpen zijn aan een bronbelasting van 15%, tenzij er geen lager belastingverdrag van toepassing is of er een vrijstelling van toepassing kan zijn.
 • Luxemburg heft geen bronbelasting op royalty’s.

Soparfi Financiering

 • Het Luxemburgse belastingstelsel bevat geen bepalingen inzake de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen.
 • Voor houdstermaatschappijen schrijft de administratieve praktijk echter voor dat de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen voor de betrokken partijen 85:15 moet bedragen wanneer schuldfinanciering door aandeelhouders wordt goedgekeurd als garantie voor de fiscale aftrekbaarheid van rentebetalingen door de betaler.

Verzoeken om een belastingovereenkomst

 • Luxemburg beschikt over een bestaand kader voor voorafgaande belastingovereenkomsten uit hoofde van de wet van 19 december 2014. Het bevat alle bepalingen en procedures voor alle soorten verzoeken om een belastingovereenkomst.

Damalion is trots op zijn superieure expertise in vermogensbeheerstructuren in Luxemburg. Neem contact met ons op en laat u door onze Damalion-experts begeleiden bij de keuze van het vehikel dat aan uw behoeften beantwoordt en bij de professionele begeleiding van de oprichting van een vennootschap voor vermogensbeheer of financiële holdings vandaag nog.


Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.