Luxemburgse Private Vermogensbeheerder (SPF) FAQs - Damalion - Independent consulting firm.

De Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) is een specifiek beleggingsinstrument voor het aanhouden en beheren van financiële activa van een individu, familie of groep, zoals obligaties, contanten, valuta’s, derivaten, aandelen, futures, edele metalen, opties, spaartegoeden, warrants en andere financiële instrumenten. Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) is van nature een niet-gereglementeerde entiteit. Dit betekent dat een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) geen toelating, vergunning of toezicht van een regelgevende instantie nodig heeft.

Dit specifieke beleggingsvehikel is een ambachtelijk particulier vermogensbeheer; aandelen in een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) kunnen dus niet worden gebruikt voor een openbare plaatsing. Dit betekent dat aandelen niet openbaar kunnen worden aangeboden of op een beurs kunnen worden genoteerd.

Een beheersvennootschap voor familievermogens (SPF) in Luxemburg valt onder de wet van 11 mei 2007 en is bedoeld om personen, families en groepen in staat te stellen hun respectieve nalatenschappen op een zeer flexibele, eenvoudige en fiscaal efficiënte manier te structureren. Zij kunnen ook voor andere doeleinden worden gestructureerd, waardoor zij zeer aantrekkelijk worden voor internationale investeerders.

Gezien de reputatie van Luxemburg als een vooraanstaand centrum voor juridische en financiële dienstverlening, kunnen particuliere beleggers die de bewaring en financiering van hun vermogen willen structureren, rekenen op een uitstekende ervaring met de oprichting van een Family Wealth Management Company (SPF) in Luxemburg.

Wat zijn de belangrijkste voordelen en kenmerken van een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Het heeft zijn eigen karakter en ontwerp. Er is een hoge mate van zekerheid en vertrouwen onder beleggers. een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) kenmerkt zich door haar doelgerichte aanpak van de risicospreidingsactiviteiten.
 • In juridische termen wordt de Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) beschouwd als een afzonderlijke entiteit met beperkte aansprakelijkheid.
 • Zij geniet de voordelen van een traditionele houdstermaatschappij in plaats van een rechtstreekse plaatsing van kapitaal bij particulieren.
 • Particulieren, groepen en families genieten een grotere flexibiliteit bij het structureren van beleggingen.
 • Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) geniet van een vereenvoudigde en aantrekkelijke belastingregeling.
 • De oprichting van een SPF (Family Wealth Management Company) in Luxemburg is snel en eenvoudig, aangezien er slechts een minimale procedure en een minimum aan startkapitaal vereist zijn.

Wie zijn de in aanmerking komende beleggers voor een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Particulieren die hun privévermogen beheren
 • Organisaties voor vermogensbeheer die uitsluitend optreden voor het vermogen van een of meer natuurlijke personen, die ingezeten of niet-ingezeten entiteiten kunnen zijn, met inbegrip van stichtingen en trusts. De voorwaarden om voor deze entiteiten in aanmerking te komen, worden ruimer geïnterpreteerd, waarbij hun enige doelstelling het beheer van activa voor een of meer natuurlijke personen is.
 • Tussenpersonen, met inbegrip van fiduciaires die optreden namens particulieren en vermogensbeheerders.

Hoewel de naam zou kunnen suggereren dat deze structuur alleen door families kan worden gebruikt, dient een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) alleen om de toegang van beleggers tot privépersonen te benoemen; er zijn dus geen familiebanden nodig.

Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) is een ideaal vertrekpunt voor beginnende beleggers, niet-professionele beleggers en beleggingsclubs die hun relaties met potentiële beleggingspartners willen testen. Een belangrijk verkoopargument van een SPF-structuur (Family Wealth Management Company) in Luxemburg is de grotere anonimiteit, discretie en privacy die kunnen worden bereikt wanneer de structuur correct is.

Wat zijn de verschillende oprichtingsstructuren voor een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatie (SC)

Welke soorten activiteiten kan een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) ontplooien?

 • Zij mag aandelenbelangen hebben zolang zij het beheer van de onderneming waarin aandelen worden gehouden, niet verstoort door een special purpose vehicle (SPV).
 • Een Luxemburgse Family Wealth Management Company mogen geen bestuursmandaat opnemen in besluitvormende organen.
 • Aangezien een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) onder het bijzondere belastingregime valt, heeft zij geen toegang tot dubbelbelastingverdragen.

Staat een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)?

 • Het fiscaal toezicht op een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) zal worden uitgeoefend door de Administratie der Registraties en Domeinen. De controle beperkt zich in de eerste plaats tot de verificatie van feiten en gegevens die van belang zijn voor de fiscale status van de onderneming.
 • Als een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) de bepalingen inzake de toelaatbaarheid van beleggers overtreedt, zal haar bijzondere fiscale status worden opgeschort.

Hebben beleggers beperkte aansprakelijkheid in een SPF-structuur (Family Wealth Management Company) in Luxemburg?

Als afzonderlijke juridische entiteit genieten de investeerders een beperkte aansprakelijkheid voor hun respectieve inbreng. Dit versterkt dan weer hun positie met betrekking tot aansprakelijkheid jegens derden, met name in het geval van leenactiviteiten voor estate planning-doeleinden.

Is een Luxemburgse beheersvennootschap voor familiale vermogens (SPF) een flexibel beleggingsinstrument?

Een van de unieke kenmerken van een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) die haar onderscheidt van andere beleggingsinstrumenten, is dat zij uitsluitend is opgezet voor het beheer van familievermogens, estate planning, het beheer van huwelijksvermogens en soortgelijke redenen. Krachtens de wet van 5 augustus 2005 zijn onder meer de volgende financiële activa toegestaan in een SPF-structuur (Family Wealth Management Company) in Luxemburg: financiële zekerheidsovereenkomsten, schuldinstrumenten, gestructureerde beleggingen, contanten, om er maar enkele te noemen.

Het is derhalve beperkt tot de volgende beleggingsactiviteiten:

 • Verlenen van diensten, met inbegrip van de goedkeuring van rentedragende leningen. Zij kan echter wel kasvoorschotten verstrekken of zich kosteloos borg stellen voor de verplichtingen van een lichaam waarvan zij een deelneming bezit.
 • mag niet betrokken zijn bij het beheer van entiteiten waarin zij een deelneming heeft, zelfs niet wanneer zij beheersrechten bezit en een groot percentage van het kapitaal in handen is van de Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF). Aandeelhouders van een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) mogen de voornoemde activiteiten uitoefenen.
 • Beperkingen op commerciële activiteiten, hoewel entiteiten waarin een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) deelnemingen heeft, commerciële activiteiten mogen uitoefenen.
 • Rechtstreeks bezit van onroerend goed en intellectuele eigendomsrechten.
 • Verboden om levensverzekeringscontracten af te sluiten.

De bestaande wetgeving legt geen beperkingen op aan de financiering en de schuldenlast. Luxembourg Family Wealth Management Company (SPF) kan worden uitgevoerd door geld te lenen van aandeelhouders, beleggers en kredietinstellingen. Bijdragen in contanten of in natura zijn toegestaan in euro’s en andere munteenheden.

Welke bepalingen vallen onder de bijzondere belastingregeling van de Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF)?

 • Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) is een fiscaal neutrale entiteit.
 • Zij is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, gemeentelijke bedrijfsbelasting en vermogensbelasting.
 • Jaarlijkse inschrijvingsbelasting van 0,25% met een maximum van 125.000 EUR per jaar is van toepassing op alle Luxemburgse Family Wealth Management Companies (SPF’s)
 • Belastinggrondslag die wordt verkregen door optelling van het totale gestorte maatschappelijk kapitaal, de uitgiftepremies en het gedeelte van de schuld dat het achtvoudige van het hierboven vermelde bedrag te boven gaat.
 • Zij is niet onderworpen aan de bepalingen van de dubbelbelastingverdragen die Luxemburg met andere landen heeft gesloten, noch aan de EU-richtlijn betreffende moedermaatschappijen en dochterondernemingen.
 • Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) zal worden belast met buitenlandse bronbelastingen in landen waar de beleggingen zijn gevestigd.
 • Dividenden en rente uitgekeerd door een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) zijn niet onderworpen aan een bronbelasting, behalve wanneer de wet van 23 december 2005 tot invoering van een binnenlandse bronbelasting op inkomsten uit rentebetalingen aan ingezeten natuurlijke personen en entiteiten van toepassing is.
 • Dividend- en rentebetalingen kunnen voor de ontvangers worden belast volgens de geldende wetten op de inkomstenbelasting voor ingezetenen, terwijl ingezetenen in hun land van herkomst kunnen worden belast.
 • Meerwaarden uit aandelenoverdrachten en liquidatieoverschotten voor niet-ingezetenen zijn in Luxemburg niet belastbaar.
 • Aangezien zij geen commerciële activiteiten uitoefent, kan een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) geen belastingplichtige zijn voor de belasting over de toegevoegde waarde.
 • Om haar verantwoordelijkheden als onderneming na te komen, kan een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) personeel aanwerven, een gebouw huren en contracten afsluiten met verschillende dienstverleners, zoals beleggings- en financiële adviseurs en organisaties.

Als professioneel adviesbureau zetten wij ons bij Damalion in om onze cliënten van dienst te zijn door gebruik te maken van onze jarenlange ervaring en deskundigheid in de financiële en beleggingssector. Ons team van adviseurs zal u de nodige begeleiding geven die u nodig hebt om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen. Als u een Luxemburgse Private Wealth Management Company wilt oprichten, staan onze Damalion-experts u bij elke stap terzijde. Voor meer informatie over de oprichting van Family Wealth Management Company (SPF) en andere beleggingsvehikels zoals Soparfi, de Luxemburgse holding, neemt u vandaag nog contact op met een Damalion-expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.