Hoe uw SPF, de Luxemburgse Private Wealth Management Company, op te richten - Damalion - Independent consulting firm.

Bij de Luxemburgse begrotingswet van 19 december 2020, of de begrotingswet van 2021, zijn verscheidene wijzigingen in het belastingstelsel van het land vastgesteld. In het kader van de begrotingswet van 2021 is artikel 11 van de SPF-wet gewijzigd en wordt bevestigd dat een onderneming voor vermogensbeheer geen onroerend goed mag bezitten, noch direct, noch indirect via een fiscaal transparante entiteit of een gemeenschappelijk beleggingsfonds.

In de begrotingswet 2021 wordt beklemtoond dat een vermogensbeheerder voor vermogende particulieren (SPF of “Société de gestion de patrimoine familial”) een aantrekkelijk instrument voor vermogensbeheer is voor zeer vermogende particulieren in hun streven om hun vermogen te creëren, veilig te stellen en over te dragen. Dit Luxemburgse beleggingsinstrument werd voor het eerst geïntroduceerd tegen het einde van het Luxemburgse Holdingstelsel in 1929.

In de regel houdt een onderneming voor vermogensbeheer zich uitsluitend bezig met de verwerving, het aanhouden, het beheer en de verkoop van gekwalificeerde beleggingen, die in verschillende vormen kunnen voorkomen. Om misbruik van een onderneming voor vermogensbeheer door zowel binnenlandse als buitenlandse beleggers te voorkomen, is streng toezicht door de betrokken autoriteiten een must.

Wat is een beheermaatschappij voor privévermogen in Luxemburg?

De SPF of Private Wealth Management Company is een speciaal vehikel voor het aanhouden en beheren van de financiële aspecten van een particulier of een familie, die obligaties, aandelen, aandelen, spaartegoeden, derivaten, edele metalen, futures, warrants, en andere financiële instrumenten kunnen omvatten. ‘

Van nature, is een privé vermogensbeheerder is een niet-gereglementeerd voertuig dat geen bedrijfsvergunning nodig heeft om met succes te opereren. Het is speciaal ontworpen voor beleggers die hun privévermogen wensen te beheren. Met dit in het achterhoofd mogen de aandelen van een Private Wealth Management Company niet worden gebruikt voor openbare plaatsing, kunnen ze niet aan het publiek worden aangeboden, noch op een beurs worden genoteerd.

In aanmerking komende beleggers van een beheermaatschappij voor privévermogen in Luxemburg

 • Particulieren die alleen hun privévermogen beheren
 • Particuliere vermogensbeheerinstellingen die één of meer natuurlijke personen bedienen, zoals in het geval van familietrusts of -kantoren
 • Tussenpersonen die optreden namens particuliere beleggers en vermogensbeheerders

Onderneming voor vermogensbeheer Verboden activiteiten

Het is een onderneming voor vermogensbeheer (in tegenstelling tot de Soparfi) verboden deze activiteiten uit te oefenen:

Leningverstrekkende activiteit

Een onderneming voor vermogensbeheer is beperkt tot het verlenen van enige vorm van dienstverlening, met inbegrip van het verstrekken van rentedragende leningen. Dit verbiedt ook dat een onderneming voor vermogensbeheer leningen verstrekt aan vennootschappen waarin zij deelnemingen bezit. Zij kan ook kasvoorschotten verstrekken of zich borg stellen voor de passiva van een onderneming waarvan zij deelnemingen bezit, en dit als nevenactiviteit en zonder dat zij daarvoor een vergoeding ontvangt.

Intellectuele eigendom

Een Luxemburgse Private Wealth Management Company mag geen enkel type van intellectuele eigendom rechtstreeks bezitten.

Onroerend goed

Een Private Wealth Management Company (zie SPF Vs Soparfi) mag niet in onroerend goed beleggen, hoewel zij wel deelnemingen mag verwerven in vennootschappen of andere niet-transparante rechtspersonen die onroerend goed bezitten.

Juridische formulieren voor beheermaatschappijen van particuliere vermogens in Luxemburg

Een Private Wealth Management Company in Luxemburg kan in verschillende rechtsvormen worden opgericht. Afhankelijk van de specifieke behoeften van een belegger, in termen van kapitaalaandelen, beheerscontrole en overdraagbaarheid van aandelen, kan een Onderneming voor Gemengd Vermogensbeheer kan worden gestructureerd in een van de vele rechtsvormen:

 • Naamloze vennootschap(SA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid(SARL)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap

Luxembourg Private Wealth Management Company In aanmerking komende activa

Een onderneming voor vermogensbeheer in Luxemburg de vrije hand krijgt om te beleggen in alle soorten financiële instrumenten in Luxemburg en daarbuiten:

Eigen vermogen en passiva van de onderneming voor vermogensbeheer

Een beheermaatschappij voor privévermogen in Luxemburg kan aandelen van verschillende categorieën, op naam en aan toonder, uitgeven. Alle aandeelhouders van een onderneming voor vermogensbeheer kan een ingezetene of niet-ingezetene zijn.

 • Particulieren
 • Familiekantoren
 • Beleggingsclubs of groepen van individuen die hun eigen vermogen beheren
 • Trusts, stichtingen, stichting, patrimoniale entiteiten, administratiekantoren
 • Andere vermogensbeheerders

In de regel zijn vennootschappelijke aandeelhouders hiervan uitgesloten, tenzij zij optreden namens de genoemde soorten aandeelhouders. Voorbeelden zijn Soparfis, holdings, fondsen en nominees.

 • Het minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap en een commanditaire vennootschap op aandelen bedraagt EUR 31.000, met een minimum van 1/4 gestort bij de oprichting.
 • Het minimum aandelenkapitaal voor een besloten vennootschap bedraagt 12.500 euro, dat bij de oprichting volledig moet worden gestort.
 • Het minimum aandelenkapitaal mag worden gestort in de tegenwaarde in een andere valuta.

In een besloten vennootschap voor vermogensbeheer kunnen beleggers de vennootschap oprichten door inbreng in geld of in natura. Bij de oprichting hoeven geen kapitaalrechten te worden betaald, behalve een vast registratiebedrag van 75 euro. Voor naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen is het verplicht een externe accountant de waarde te laten bepalen, maar niet voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Tenslotte kan gebruik worden gemaakt van een kapitaalpremie, terwijl de inbreng niet behoeft te worden vertegenwoordigd door een kapitaalverhoging of de uitgifte van aandelen.

Luxemburgs belastingregime voor vermogensbeheermaatschappijen

 • Een Private Wealth Management Company is volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting en gemeentelijke bedrijfsbelasting.
 • Een Private Wealth Management Company wordt belast met een registratiebelasting die wordt berekend tegen een tarief van 0,25% van haar gestorte kapitaal.
 • Een Private Wealth Management Company is geen registratiebelasting verschuldigd over overgedragen winst.
 • Een Private Wealth Management Company is registratiebelasting verschuldigd over alle schulden die het achtvoudige van haar gestorte kapitaal overschrijden.

De onderneming voor vermogensbeheer structuur geniet een groot aantal voordelen, met uitzondering van dubbelbelastingverdragen en EU-richtlijnen. Een onderneming voor vermogensbeheer kan mettertijd in een andere rechtsvorm worden omgezet.

Damalion blinkt uit in het leveren van professioneel advies om particuliere beleggers te helpen bij de oprichting en het beheer van Luxemburgse beleggingsvehikels, waaronder de structuur van Private Wealth Management Company. Wij helpen u ook bij het openen van een bankrekening. Naast deskundig advies maken wij gebruik van ons netwerk van contacten met doorgewinterde accountants, advocaten en andere professionals om het oprichtingsproces te stroomlijnen en te bespoedigen. Wilt u meer weten over Private Wealth Management Company in Luxemburg of hulp bij de oprichting van een Private Wealth Management Company, neem dan vandaag nog contact op met een Damalion-expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.