Selecteer een pagina

Trusts en stichtingen zijn twee van de meest populaire vehikels voor vermogensbescherming en -beheer. In dit artikel worden trusts en stichtingen grondig bekeken, zodat u kunt beslissen welke het beste bij uw behoeften past.

Een kort overzicht van trusts

Een trust is al sinds de 12e eeuw een vast bestanddeel van het gewoonterecht. In wezen beschrijft het de bestaande relatie tussen een persoon die activa aanhoudt (trustee) namens een andere persoon of groep personen (begunstigden).

Een trust is een juridische entiteit die gewoonlijk ontstaat wanneer een individu (oprichter) activa overdraagt aan een trustee of trustee-vennootschap, wiens primaire functie is activa te houden en hun waarde te behouden, of in sommige gevallen, hun waarde te verhogen totdat een dergelijk gedeeltelijk of een geheel trustfonds wordt verdeeld onder een of alle van de genoemde begunstigden.

Terwijl de juridische titel op naam van de trustee staat, zijn de begunstigden, zoals de term impliceert, de personen die alleen van het trustfonds zullen profiteren. De voornaamste taak van een trustee is dan ook de activa namens de begunstigden te beheren.

Een trust moet worden geregeld door een formele schriftelijke trustakte waarin de administratieve en beschikkingsbevoegdheden van de trustees worden afgebakend, met inbegrip van de voorwaarden die met de oprichter en zijn of haar adviseur(s) zijn overeengekomen.

Er zijn verschillende soorten trusts. Een voorbeeld is een trust waarbij een oprichter wenst dat de trustee gedurende zijn hele leven inkomsten uitkeert aan één persoon. Er zijn ook gevallen waarin een gevolmachtigde de volledige vrijheid krijgt om te beslissen over de uitkering van kapitaal en inkomsten.

Trusts die worden opgericht met het oog op successieplanning voor families, worden zo opgezet dat trustees het vermogen na het leven van een settlor kunnen beheren, wat op zijn beurt garandeert dat de familie van de settlor inkomsten zal blijven ontvangen na diens overlijden.

Daarom heeft een trust de mogelijkheid om het tijdstip uit te stellen waarop de begunstigden aanspraak kunnen maken op familievermogen. Deze structuur helpt te voorkomen dat het vermogen aanzienlijk afneemt totdat de kinderen verantwoordelijke volwassenen zijn geworden die voor een verstandige besteding van geld kunnen zorgen.

Het scheiden van vermogen en persoonlijk vermogen biedt tal van voordelen, zoals bescherming tegen persoonlijke schulden en andere financiële bedreigingen. Bovendien kan een trust ook aanzienlijke belastingbesparingen opleveren, afhankelijk van de wetgeving van de vestigingsplaats van de oprichter.

In wezen zijn trusts oorspronkelijk ontworpen met het oog op de bescherming van activa, estate planning en opvolging.

Een kort overzicht van de stichtingen

Een stichting is een betrekkelijk nieuw begrip in sommige common law jurisdicties. De meeste personen of families gebruiken trusts voor het aanhouden van activa en voor opvolgingsplanning. Anderzijds zijn in civielrechtelijke rechtsgebieden stichtingen voor dezelfde toepassingen gebruikt.

In wezen is een stichting een rechtspers oon die kan worden gebruikt voor het aanhouden van vermogen, vermogensstructurering en successieplanning. Het is noch een vennootschap noch een trust, hoewel het een aantal kenmerken heeft die inherent zijn aan beide. Een stichting heeft geen aandeelhouders of eigenaars, en ook geen verplichting om begunstigden te noemen. Het wordt stilaan een voorkeursholding omdat het onderliggende vermogen wordt gescheiden van het persoonlijke vermogen van een individu en buiten de successierechten valt.

Stichtingen zijn in wezen weesstructuren die worden gebruikt door liefdadige of non-profit trusts, purpose trusts, en vennootschappen. Zij kunnen ook worden gebruikt voor andere dan liefdadigheidsdoeleinden, bijvoorbeeld in het geval van successieplanning voor zeer vermogende families, waarbij zij activa kunnen afstoten die een stichting voorlopig voor haar begunstigden kan aanhouden.

Stichtingen kunnen allerlei soorten activa bezitten, van een enkel activum tot verschillende activa. Er zijn geen beperkingen op wat een stichting kan bezitten, behalve onroerende goederen.

Stichting

 • Wordt beschouwd als een afzonderlijke juridische entiteit, vergelijkbaar met een vennootschap.
 • Kan onder eigen naam contracten sluiten en activa aanhouden.
 • Zij kan ook in eigen naam dagvaarden of gedagvaard worden.
 • Houdt de juridische en economische eigendom van activa.

Vertrouwen

 • Niet gecategoriseerd als een afzonderlijke juridische entiteit.
 • De wettelijke rechten en plichten liggen op de schouders van een trustee en niet op die van de trust zelf.
 • Trustees contracteren hun eigen naam in naam van de trust.
 • De trustee kan in eigen naam dagvaarden of gedagvaard worden, in plaats van dat de zaak door of tegen de trust wordt aangespannen.

Oprichting – Stichting vs. Trust

Stichting

 • Moet formeel geregistreerd zijn bij het betrokken register of de betrokken autoriteit in zijn eigen rechtsgebied.
 • De registratie zal dienen als bewijs dat de stichting is opgericht en aan de eisen van de wet heeft voldaan.
 • De oprichtingsakte of het handvest is voor het publiek toegankelijk. Een charter hoeft de identiteit van voogden, oprichters en begunstigden niet te onthullen.

Vertrouwen

 • Een trust moet bij de oprichting aan de volgende eisen voldoen. Deze omvatten het aantonen van de bedoeling van een oprichter om een trust op te richten en de identificatie van de begunstigden.
 • Het hoeft niet geregistreerd te worden. Trustdocumenten hoeven niet openbaar gemaakt te worden.
 • Het bestaan van een trust kan vertrouwelijk blijven.

Begunstigden – Stichting vs. Trust

Stichting

 • Hoeft geen begunstigden te hebben.
 • Begunstigden hebben beperkte rechten, tenzij de oprichter op grond van de geldende regelgeving extra rechten verleent.
 • Begunstigden hebben geen toegang tot informatie over een stichting.
 • Begunstigden hebben geen economisch belang in een stichting, tenzij dit in haar eigen reglement is opgenomen.

Vertrouwen

 • Om geldig te zijn, moet een trust begunstigden hebben.
 • Indien er geen begunstigden zijn, moet er een uitvoerder zijn die erop toeziet dat de trustees de trust beheren overeenkomstig het oorspronkelijke doel ervan.
 • Begunstigden hebben een gevestigd belang in activa. Zij hebben inherente wettelijke rechten die onder meer kunnen inhouden dat zij de trustees kunnen dwingen de nodige maatregelen te nemen via de rechter, en nog veel meer.
 • Begunstigden hebben recht op bepaalde informatie over de trust.

Financiering – Stichting vs. Trust

Stichtingen

 • Kan worden opgezet zonder initiële fondsen.
 • De oprichter is niet verplicht geld te storten in de stichting, die automatisch ontstaat bij de registratie.

Vertrouwen

Beheer – Stichting vs. Trust

Stichting

 • Heeft zijn eigen raad om zijn zaken te beheren.
 • Eén lid van de raad moet een in zijn eigen rechtsgebied gevestigde verlener van trustdiensten of onderneming zijn.
 • Er is geen maximum vastgesteld voor het aantal leden van de raad, maar het aantal kan worden vastgesteld in het reglement van een stichting.
 • De leden van de Raad moeten ten minste 18 jaar oud zijn en over een gezonde geestelijke vermogens beschikken.

Vertrouwen

Taken en verantwoordelijkheden – Stichting vs. Trust

Stichting

 • De leden van de Raad vervullen taken en functies die vergelijkbaar zijn met die van de raad van bestuur van een onderneming.
 • Leden van de Raad moeten te goeder trouw handelen met het oog op de belangen van een stichting.
 • Showcase zorg, ijver en vaardigheid die redelijk voorzichtige personen in soortgelijke omstandigheden zouden betrachten.
 • Leden van de Raad hebben geen verplichtingen die vergelijkbaar zijn met een fiduciaire plicht jegens de begunstigden van een stichting.

Vertrouwen

 • Trustees hebben bredere verplichtingen om de bescherming en het belang van de begunstigden te waarborgen.
 • Een gevolmachtigde moet met de nodige zorgvuldigheid handelen, zoals een redelijk voorzichtig persoon zou doen, naar beste vermogen en bekwaamheid, waarbij hij handelingen verricht en beslissingen neemt te goeder trouw.
 • Afhankelijk van de geldende voorwaarden van een trust, kunnen trustees de opdracht krijgen de waarde van een trustfonds te behouden of te verhogen.
 • Sommige taken van een trustee kunnen worden gedelegeerd aan andere derden, zoals beleggingsbeheerders. Het algemene beheer van hun prestaties ligt echter op de schouders van een trustee.

Activa die structuren kunnen bezitten – Stichting vs. Trust

Stichting

 • Bezit alle soorten activa, met uitzondering van onroerende goederen.

Vertrouwen

 • Houdt elk type van eigendom behalve onroerend goed.

Belastingheffing – Stichting vs. Trust

Stichting

 • In de meeste rechtsgebieden belast als entiteiten met een nultarief. Dit betekent dat zij 0% belasting betalen over alle inkomsten en winsten die van buiten hun rechtsgebied worden gerealiseerd.
 • De oprichter kan worden belast bij de schenking van de stichting, of er kan belasting worden geheven over de uitkering door de stichting, die grotendeels afhankelijk is van de fiscale positie van de ontvanger.

Vertrouwen

 • Geen belasting verschuldigd voor trusts op voorwaarde dat er geen inkomsten uit activa in het eigen rechtsgebied worden gerealiseerd.
 • Specifiek belastingadvies moet worden ingewonnen op basis van de plaats waar een trust wordt opgericht.

Damalion kan u helpen bij het opzetten van uw trust en het waarborgen van uw nalatenschap. Leer het gedetailleerde proces van trustvorming in Luxemburg of het gewenste rechtsgebied kennen. Als vooraanstaand adviesbureau maken wij gebruik van ons uitgebreide wereldwijde servicenetwerk van advocaten, accountants en andere dienstverleners die van belang zijn bij de soepele oprichting van trustfondsen. Wij kunnen u ook helpen bij het openen van een bankrekening voor uw trust. Dankzij onze uitstekende reputatie, uitmuntendheid, uitgebreide kennis, toewijding en betrouwbaarheid, kunt u er zeker van zijn dat u een probleemloze vorming van trusts zult ervaren in het rechtsgebied van uw voorkeur. Neem vandaag nog contact op met een Damalion expert voor meer informatie over het oprichten van trusts en onze andere diensten.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.