Selecteer een pagina

Het belangrijkste doel van de oprichting van een familietrust is de bescherming van de eigendom van activa. Dit is een eenvoudig en gemakkelijk te verteren detail van hoe een trust werkt.

Een familie draagt de juridische eigendom van de verzamelde activa over aan de trustees en geniet tegelijkertijd van de voordelen die voortvloeien uit de bepalingen in de trustakte. Een gezin waarvan het huis in een trust is opgenomen, is technisch gezien niet de enige eigenaar, maar kan er toch in wonen, vooral als de trustees het eens zijn over deze bepaling of als het een toegestane voorwaarde is die in de trustakte is opgenomen.

Wat zijn de voordelen van een Family Trust?

Een familietrust is bedoeld om het vermogen van de huidige leden en toekomstige generaties veilig te stellen. Wanneer activa in een familietrust worden opgenomen, zullen de activa eigendom zijn van de aangewezen trustees, maar de voordelen zullen nog steeds ten goede komen aan alle bestaande leden.

Particulieren richten een familietrust op om voordelen te halen uit vermogensbestanddelen die zij niet meer volledig in eigendom hebben. Een familiefonds is nuttig in de volgende gevallen:

 • Bescherming van bepaalde activa tegen vorderingen en schuldeisers. Door bijvoorbeeld uw huis onder te brengen in een familietrustfonds wordt het beschermd tegen toekomstige claims als gevolg van bedrijfsfaillissementen
 • Sparen van geld en andere activa voor toekomstig gebruik, zoals genoeg geld om de opleiding van een kind te financieren
 • Ervoor zorgen dat alleen kinderen die in de trust zijn opgenomen, en niet hun echtgenoten, in de toekomst toegang hebben tot een erfenis
 • Ongewenste claims op nalatenschappen efficiënt afhandelen voordat trustleden overlijden, zoals claims van voormalige echtgenoten of partners

Wie zijn de belangrijke leden van een Trust?

 • Settlor

De persoon of het bedrijf die de trust heeft opgericht. Er kan meer dan één oprichter zijn in een familietrust.

 • Trustees

De personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het vertrouwen. Een oprichter kan ook de functie van trustee op zich nemen. Het is ook een uitstekende gewoonte om een niet-familielid als onafhankelijke trustee aan te stellen. U kunt ook beroepsbeoefenaren zoals advocaten en accountants (of hun praktijk) als onafhankelijke trustees aanwijzen.

 • Begunstigden

De mensen die de trust gebruiken of er voordeel bij hebben, worden begunstigden genoemd.

In de trustakte moet duidelijk worden vermeld wie de bevoegdheid heeft trustees te benoemen en te ontslaan. Deze bevoegdheid komt toe aan de oprichter of aan eenieder die in de trustakte uitdrukkelijk als besluitvormer is vermeld. Deze belangrijke rol kan op elk moment van het leven in het testament aan een andere persoon worden overgedragen.

Een familietrust houdt niet op te bestaan bij het overlijden van de oprichter. Gewoonlijk kan een trust tot 80 jaar na zijn oprichting blijven bestaan en is het minder waarschijnlijk dat hij in de toekomst wordt verlengd.

Hoe werkt een Family Trust?

Een trustakte is een wettelijk, schriftelijk document dat de instelling van een trust aangeeft. Het bevat de namen van de trustees, de begunstigden, en een opsomming van alle voorwaarden en regels voor het beheer en de administratie van de trust. Idealiter moet een trust worden geschreven met de professionele begeleiding van een advocaat.

De oprichter, de trustees en de begunstigden kunnen beslissen welke persoonlijke activa onder de familietrust worden geplaatst. In de meeste gevallen nemen familietrusts familiehuizen, contant geld, banktegoeden, kunstwerken, aandelen en andere waardevolle bezittingen op in de familietrust.

Zodra de familietrust is opgericht, kunnen activa tegen marktwaarde aan de trust worden verkocht. Ondanks de bereidheid van een trust om een goed, bijvoorbeeld een huis, te kopen, is het mogelijk dat hij niet over de financiële draagkracht beschikt om het te kopen. In dit geval zullen de begunstigden en de familietrust een schriftelijke transactie tot stand brengen waarbij de begunstigde het huis aan de trust zal verkopen, op voorwaarde dat deze laatste aan de eerstgenoemde een schuld ter grootte van het huis verschuldigd is. De schuld die de trust aan een begunstigde heeft, wordt nog steeds als persoonlijk vermogen beschouwd. Op die manier kunnen de begunstigden zich volledig ontdoen van de schuld die op hun naam staat. Dit hele proces wordt “schenken” genoemd.

Wat is de beste plaats om een familietrust op te richten?

Er zijn veel landen over de hele wereld die aantrekkelijke wetgeving hebben ingevoerd voor buitenlanders die een familietrust willen opbouwen. Bij het kiezen van de beste jurisdictie is het van cruciaal belang de volgende factoren te bepalen:

 • Een uitstekende reputatie voor vertrouwenszaken
 • Moderne wetgeving met eigentijdse trustconcepten
 • Een lange traditie in het afdwingen van trusts
 • Lage of geen belasting voor trusts

Er zijn rechtsgebieden die niet worden aanbevolen wegens de juridische en politieke volatiliteit of omdat hun rechtbanken of beroepsbeoefenaars gewoon geen uitgebreide ervaring hebben met trusts. Aan de andere kant zijn er ook jurisdicties die bekend staan om hun expertise op het gebied van trusts en die geactualiseerd zijn met moderne trustwetten en -wetgeving, die extra voordelen bieden, een adequate bescherming van de trustactiva, en lage belastingregimes.

Bovendien is het bij de keuze van het rechtsgebied voor uw trustakte ook belangrijk de volgende factoren nader te bekijken:

 • De plaats van administratie van de trust
 • De plaats waar de meeste activa van de trust zich bevinden
 • De vestigingsplaats of het land van verblijf van de trustees
 • De doelstellingen van de trust en de plaatsen waar deze moeten worden verwezenlijkt

Aangezien er geen specifieke rechterlijke richtsnoeren zijn over welke van deze factoren het belangrijkst zijn, moet aan elk van deze factoren evenveel gewicht worden toegekend bij de beslissing over de bevoegdheid. Om het proces te versnellen, kunt u ook een beroep doen op de deskundigheid van vermogensbeheerdeskundigen om te bepalen wat de beste plaats is om uw familietrust aan te halen.

Hoeveel kost het om een Trust te beheren?

Het beheer van een familiefonds kan soms kostbaar en ingewikkeld zijn, dus neem de tijd om te beslissen of u er al dan niet een opricht. Het is een enorme investering om ze te beheren aangezien u juridische en boekhoudkundige kosten moet betalen. U zult grondig moeten onderzoeken met welk bedrijf u in zee gaat voor het beheer van uw familietrust.

Als u moet beslissen aan wie u de bevoegdheid tot het benoemen en ontslaan van trustees toevertrouwt, denk dan goed na of vraag de hulp van professionals om een slimmere beslissing te nemen. Bedenk dat degene die de bevoegdheid heeft om trustees te benoemen en te beheren, na zijn of haar overlijden in zijn of haar testament nog een andere betrouwbare en geloofwaardige persoon moet benoemen

Zijn er risico’s verbonden aan het oprichten van een trust?

Een deskundig beheerde trust brengt geen nadelen, ongemak of financieel verlies met zich mee. Er zijn gevallen waarin een trust als “nep” kan worden beschouwd als de activa niet echt eigendom zijn van de trustees, maar in feite nog steeds eigendom zijn van een lid. Indien een trust als “schijnvertoning” wordt bestempeld, verliezen de leden alle voordelen ervan en kunnen de trustees worden gestraft wegens wanbeheer en frauduleuze activiteiten.

Zodra activa onder een trust zijn geplaatst, worden de begunstigden niet langer als persoonlijke eigenaars beschouwd; zij hebben er dus geen zeggenschap meer over. De eigendom gaat automatisch over op de trustees, die moeten handelen in overeenstemming met de bepalingen van de trustakte.

Er zijn gevallen waarin familieleden andere familieleden aanklagen wegens het schenden van de voorwaarden in een trustakte. Deze zaken zullen voor de rechter worden gebracht – de meeste daarvan kunnen ingewikkeld en duur zijn om op te lossen.

Het oprichten van een trust is zonder twijfel een enorme beslissing. Als u er een wilt oprichten, zorg er dan voor dat alle stappen die betrekking hebben op de oprichting en het beheer ervan correct worden uitgevoerd. Houd een duidelijk overzicht bij van alles wat van invloed is op de algemene conditie en sterkte van de trust.

Het beheer van de gesofisticeerde vermogensbeheer- en vermogensplanningprocessen kan een uitdaging zijn. Dit is met name het geval wanneer familieleden of begunstigden in verschillende delen van de wereld wonen. Het opzetten van een familietrust in de juiste jurisdictie is een uitstekende en creatieve oplossing die tegemoet komt aan de behoeften van elk lid.

Family trusts kunnen ingewikkeld en te technisch zijn, dus is het beter om een beroep te doen op professionals. Damalion heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in het bijstaan van cliënten bij het opzetten en beheren van trusts. Voor meer informatie, laat onze Damalion deskundigen u helpen bij het maken van de juiste beslissingen voor uw trust.