Selecteer een pagina

Een familiefonds is een krachtig instrument voor estate planning. Het kan door families worden gebruikt om een financiële erfenis voor de komende jaren te creëren. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het oprichten van een familietrust, waaronder het verzekeren dat uw dierbaren uw vermogen ontvangen en tegelijkertijd voorkomen dat het vermogen van de trust openbaar wordt gemaakt. 

De kern van elk familievertrouwen wordt gevormd door drie partijen:

  • De schenker is verantwoordelijk voor de oprichting van de trust en draagt er activa in over. 
  • De trustee is verantwoordelijk voor het beheer van de trust namens de begunstigden.
  • Begunstigden zijn personen die het financiële voordeel van de trust zullen ontvangen.

In een familietruststructuur worden familieleden als primaire begunstigden vermeld. Dat betekent dat kinderen, kleinkinderen, broers en zussen en andere familieleden als begunstigden kunnen worden aangewezen. Familiale trusts kunnen ook echtgenoten omvatten. 

De verschillende soorten familietrustfondsen

Hier volgt een kort overzicht van de verschillende soorten familiefondsen. 

Onherroepelijke familietrust 

Dit type trust kan na zijn oprichting niet worden opgeheven of gemakkelijk worden gewijzigd. De Grantor verliest automatisch de toegang tot en de controle over de activa zodra de family trust is gefinancierd. Onherroepelijke trusts worden meestal gebruikt voor vermogensbescherming. 

Herroepbare familietrust

Een herroepbare trust kan worden gewijzigd of ontbonden wanneer de persoon die de trust heeft gecreëerd en gefinancierd daartoe besluit. Dit is een flexibele vorm van trust voor personen die in de loop van de tijd veranderingen willen aanbrengen. 

Familietrust bij leven

Een levende trust is een juridisch document dat activa kan houden terwijl u nog leeft. Het bestaat uit een uitvoerige beschrijving van uw wensen voor uw vermogen na uw overlijden. 

Huwelijkse trust

Een marital trust, ook wel trust genoemd, bepaalt dat activa automatisch overgaan op een overlevende echtgenoot bij het overlijden van de eerste echtgenoot. Indien beiden zijn overleden, zal de trust worden overgedragen aan de aangewezen begunstigden. 

Stap-voor-stap-proces voor het oprichten van een familietrust 

Een gevolmachtigde kiezen

Een van de meest cruciale beslissingen bij het oprichten van een familietrust is het kiezen van de juiste trustee. Een trustee kan één persoon zijn, een groep personen, of een bedrijf dat specifiek als trustee is opgezet. 

Een syndicus van een familie hoeft geen beroepsbeoefenaar te zijn; de rol kan ook worden vervuld door een familielid of een andere vertrouwenspersoon, zoals een naast familielid. De als trustee gekozen persoon/personen moet(en) bekend staan om zijn/haar integriteit en zijn/haar verplichtingen als trustee volledig begrijpen. Een trustee(s) moet(en) te goeder trouw handelen met het vermogen alle taken uit te voeren in het beste belang van de begunstigden van een familie trust, en niet van zichzelf. 

Indien een vennootschap de rol van trustee op zich neemt, moet het gaan om een volledig opgerichte vennootschap die hoofdzakelijk is opgericht om op te treden als trustee van een familietrust. Een bestaande vennootschap kan niet worden gebruikt als trustee voor een familietrust. De directeur(en) van een gevolmachtigde vennootschap moet(en) worden geselecteerd aan de hand van dezelfde criteria als die welke voor een individuele gevolmachtigde gelden. 

In veel gevallen zal de beste trustee-structuur voor een familietrust een nieuw opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Pty Ltd.) zijn. Een of meer personen zullen worden aangesteld als directeur van de trustmaatschappij. 

Hieronder worden verschillende rollen opgesomd die een trustee vervult:

  • Een familie trust moet aandelen uitgeven. 
  • Er moet juridisch advies worden ingewonnen over wie de aandelen moet uitgeven in een trustmaatschappij-structuur. Gewoonlijk kunnen de aandeelhouders de bestuurders in en uit het bedrijf stemmen, aangezien het bedrijf juridisch gezien alle activa binnen een familietrust bezit en controleert. 
  • In het ideale geval moeten de aandelen van een vennootschap in handen zijn van een persoon die “veilig” is, d.w.z. iemand die waarschijnlijk failliet zal gaan. Bovendien moeten de aandelen in handen zijn van een persoon die de zeggenschap over een trustmaatschappij niet zal overdragen aan schuldeisers.

Het is ook in deze stap dat een benoemde moet worden afgevaardigd. Een benoemer, ook opdrachtgever genoemd, wordt gedefinieerd als een persoon met de absolute bevoegdheid om trustees te benoemen en/of te ontslaan. 

Een benoemer van de trust is niet betrokken bij het dagelijks beheer van een familietrust. De zeggenschap berust uitsluitend bij de trustee(s) of de trustee van de vennootschap en haar bestuurders. De opvolger van een benoemer moet in een vroeg stadium van de oprichting van een familietrust worden bepaald. Dit is om ervoor te zorgen dat de uiteindelijke zeggenschap over de trust probleemloos aan de volgende generatie wordt overgedragen. 

Opstellen van de Familie Trust Akte

Nadat de rol van trustee en benoemer is toegewezen aan geschikte personen of een trustee-vennootschap, is de volgende stap het inwinnen van juridisch advies over het opstellen van een trustakte. Idealiter moet een advocaat worden betrokken bij de totstandbrenging van een soepele truststructuur, met advies van een beëdigd accountant. 

De Family Trust afwikkelen

Een cruciaal aspect van de oprichting van een familietrust is de vereffening. De vereffening van een familietrust houdt in dat een onafhankelijke persoon die geen banden heeft met de begunstigden, de vereffeningssom aan de trustee overdraagt. In deze stap moet het schikkingsbedrag fysiek door de schuldeiser aan de trustee worden overgedragen. Het bedrag is bedoeld als eerste storting op de bankrekening wanneer een familietrustbankrekening wordt geopend. 

De vereffenaar moet het schikkingsbedrag overdragen aan de trustee, die het bewaart volgens de in de trust vermelde voorwaarden in het belang van de begunstigden. Een gevolmachtigde moet dan een ontvangstbewijs afgeven om vast te leggen dat de overdracht van de afwikkeling heeft plaatsgevonden. Dit is het bepalende moment waarop een trust wordt opgericht en gefinancierd. 

Door de familie trust akte te ondertekenen en de schikking te betalen:

  • De oprichter heeft de trustee automatisch belast met het beheer van de goederen van de trust.
  • De oprichter heeft aan de trustee de personen toegewezen die onder de categorie van begunstigden vallen, zoals vermeld in de trustakte.
  • De trustee heeft ermee ingestemd te handelen volgens de voorwaarden van de trustakte. 

Dit is ook het moment waarop een oprichter uit het beeld stapt. Vanuit juridisch oogpunt is het raadzaam dat een oprichter zijn rol in een familiale trust beperkt tot de initiële oprichtingsfase en de betaling van de afgerekende som. Dit is om de misvatting te vermijden dat de trustverklaring van de oprichter herroepbaar is. In de regel mag de oprichter geen banden hebben met de trustee en de begunstigden van een familiale trust. 

Op dit ogenblik heeft/hebben de trustee(s) van de familiale trust reeds de trustakte ondertekend om hun benoeming als trustee(s) van de trust te aanvaarden. Door de trustakte te ondertekenen, geven een of meer trustees te kennen dat zij ermee instemmen zich aan de in de trustakte vervatte regels te houden. 

Trustakte stempelen 

Of een akte van de familietrust moet worden afgestempeld of zegelrecht moet betalen, hangt grotendeels af van het land waar een familietrust wordt opgericht. 

Het opzetten van de bankrekening

De bankrekening van een family trust moet op naam van de trustee(s) staan. Een bank heeft een paar cruciale documenten nodig om een bankrekening voor een familiale trust op te richten op naam van de trustee of de trustee company. Zodra alle documenten zijn ingediend, moet het schikkingsbedrag op de bankrekening van de trust worden gestort. 

De keuze van het geschikte bankrekeningtype voor de family trust is een cruciale stap. Een bewindvoerder moet ervoor zorgen dat de hoofdbankrekening geschikt is voor de bescherming van het vermogen, het behoud van het vermogen en het beheer van het vermogen. Andere factoren waarmee trustees rekening kunnen houden bij het kiezen van een bankrekening, zijn onder meer het primaire gebruik ervan. Zal het worden gebruikt voor de uitvoering van investeringsaankopen? Het zal worden gebruikt voor transacties voor een bedrijf, en nog veel meer. 

Zodra de bankrekening met succes is opgezet en actief is, is een familiaal fonds officieel operationeel en kan het bijkomende stortingen of kapitaal ontvangen via leningen, investeringen kopen, en voor bedrijfsdoeleinden. 

Het oprichten van een familietrust is een waardevolle activiteit. Maar voordat u een familiefonds opricht, is het belangrijk de complexiteit ervan te begrijpen om ervoor te zorgen dat u de vele voordelen ervan optimaliseert. Damalion is een vooraanstaand financieel adviesbureau dat u helpt te bepalen of een family trust in uw belang is en de ideale jurisdictie te kiezen om er een op te richten. Wij begeleiden u bij het oprichtingsproces, helpen u bij het openen van een bank rekening en adviseren u welke maatregelen u het best kunt nemen om het oprichtingsproces soepel en probleemloos te laten verlopen. Waar u zich ook bevindt, ons uitgebreide wereldwijde servicenetwerk bestaat uit professionals die u bij elke stap deskundig zullen begeleiden. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie. 

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.