Selecteer een pagina

Het belangrijkste doel van een trust is een duidelijk onderscheid te maken tussen de economische en de juridische eigendom van activa. In wezen berust de juridische eigendom van een goed bij de trustee. Anderzijds kunnen de begunstigden profiteren van de inkomsten die uit de activa worden gegenereerd.

Formeel gezien is een trust geen rechtspersoon, maar wordt hij beschouwd als een rechtsbetrekking die wordt beheerst door de trustee van een trust en in overeenstemming is met de voorwaarden en bepalingen die in de trustakte zijn neergelegd.

Belangrijkste elementen van een familietrust

  • Trustee

De trustee is de belangrijkste regulator van een trust. Een gevolmachtigde kan een echte persoon zijn of een groep personen. Het kan ook een entiteit zijn, zoals een vennootschap.

Een trustee heeft de wettelijke taak om de trust namens en ten behoeve van de begunstigden te beheren. Bovendien moet een fiduciaire relatie te goeder trouw worden aangegaan. Daarom mag een trust alleen handelen in overeenstemming met de trustakte en de daarmee verband houdende trustwetgeving. In de regel is de trustee de juridische eigenaar van de activa van een trust, maar niet noodzakelijkerwijs de economische eigenaar.

Een trust wordt gecategoriseerd als een discretionaire trust wanneer een trust een absolute discretie heeft over hoe de inkomsten en het kapitaal van de trust kunnen worden verdeeld onder de begunstigden.

  • Trustakte

Een trustakte is een juridisch bindend document dat wordt ondertekend door de opsteller van de trust, ook wel de oprichter genoemd. Het is een belangrijk document waarin aan een trustee gedetailleerde instructies worden gegeven over hoe een trust moet worden beheerd en welk soort activiteiten hij mag ondernemen. Bovendien worden in een trustakte ook de begunstigden van een trust opgesomd.

  • Benoemingsinstantie

De aansteller(s) zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn om de trustee van een trust aan te stellen en vervolgens te wijzigen. Het is belangrijk dat een discretionaire trust altijd een levende benoemer heeft.

  • Distributie Minuut

In de meeste situaties moet een trust elk jaar op 30 juni de uitkeerbare inkomsten van een trust vaststellen. Een trustee moet beslissen hoe de uitkeerbare inkomsten van een trust onder de begunstigden moeten worden verdeeld. Op de uitkeringsnota moeten de uitkeringsbedragen en de aard van de uitkeringen, zoals kapitaalwinsten en gefrankeerde uitkeringen, worden vermeld.

  • Begunstigden

Begunstigden zijn natuurlijke personen die baat hebben bij het kapitaal en de inkomsten van de trust. Typisch heeft een trust primaire begunstigden die in de trust worden gespecificeerd, waarbij de overige begunstigden verwant zijn of connecties hebben met de primaire begunstigden. Een begunstigde van een trust kan ook een entiteit zijn, zoals in het geval van een organisatie of vennootschap.

  • Belastingen

Inkomsten die worden uitgekeerd aan meerderjarige begunstigden en begunstigden die rechtspersonen zijn, zullen aan belasting worden onderworpen. Anderzijds wordt een trustee belast met belasting over de inkomsten die aan de kindsgerechtigden worden toegewezen. De trustee wordt ook belast tegen het hoogste marginale belastingtarief, indien de inkomsten van de trust niet worden uitgekeerd aan de met naam genoemde begunstigden.

Als u deskundige hulp nodig hebt bij het nemen van beslissingen over de verschillende aspecten van een discretionair familiefonds, kunt u contact opnemen met onze Damalion-experts om u bij elke stap te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie over trustinkomsten en meer.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.