De belangrijkste punten van de Luxemburgse Family Wealth Management Company - Damalion - Independent consulting firm.

Op 19 juli 2006 kondigde de Europese Commissie (EC) aan dat de Holding 1929 Company artikel 87 van het EG-Verdrag inzake staatssteunregels had geschonden en de mededinging had verstoord. Als reactie daarop heeft Luxemburg de wet van 11 mei 2008 of SPF-wet opgesteld, die de Private Wealth Management (SPF)-structuur invoert, een beleggingsinstrument voor het beheer van privé- of familievermogens. Dit beleggingsinstrument werd in de eerste plaats opgericht ter vervanging van de van belasting vrijgestelde holdingmaatschappij in Luxemburg, de Holding 1929 Company.

Family Wealth Management Company (SPF) Rechtsvormen

Krachtens artikel 1 van de SPF-wet kan een Family Wealth Management Company (SPF) worden opgericht in de vorm van om het even welke naar Luxemburgs recht bestaande kapitaalvennootschap. Met dit in het achterhoofd kan een Family Wealth Management Company (SPF) in Luxemburg een van de volgende rechtsvormen aannemen:

 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatie in de vorm van een naamloze vennootschap (SCOP)

Een saillant punt met betrekking tot de Family Wealth Management Company is dat het geen transparante entiteit kan zijn, zoals een personenvennootschap.

In de statuten van eenLuxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) moet uitdrukkelijk worden vermeld dat zij onderworpen is aan de bepalingen van de SPF-wet. De naam van de vennootschap zal altijd worden aangevuld na de keuze van de rechtsvorm. Het minimum aandelenkapitaal van een Family Wealth Management Company (SPF) zal afhangen van de keuze van de juridische structuur.

Familiale Vermogensbeheerder (SPF) Financiële activa

Op grond van artikel 1 van de SPF-wet worden de grenzen van een Family Wealth Management Company (SPF) op de volgende gebieden beschreven:

 • Bezwaar maken tegen de overname
 • Bezit en beheer van financiële activa

Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) mag geen zakelijke of commerciële activiteiten aanvangen of uitoefenen.

In artikel 2, lid 1, van de SPF-wet worden financiële activa duidelijk gedefinieerd als financiële instrumenten, zoals bepaald in de wet van 5 augustus 2005. Daarom kan een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) de volgende soorten activa aanhouden:

 • Alle vormen van aandelen
 • Effecten
 • Derivaten
 • Deposito’s en liquide middelen op bankrekeningen

De reikwijdte van de definitie van financiële activa stelt duidelijk dat alle financiële activa die typisch inherent zijn aan een structuur van een familievermogensbeheerder (SPF) door Luxemburgse familievermogensbeheerders (SPF’s) mogen worden aangehouden.

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van de SPF-wet kan een familievermogensbeheerder een deelneming in een vennootschap aanhouden zolang hij niet betrokken is bij het beheer ervan. Een Family Wealth Management Company (SPF) kan slechts de rol van passieve belegger vervullen; zij kan dus aan geen van haar deelnemingen betaalde diensten verlenen, zoals boekhouding, back-officeactiviteiten en rentedragende leningen.

Familiale Vermogensbeheerder (SPF) In aanmerking komende beleggers

Krachtens artikel 1 van de SPF-wet kunnen aandelen in een Family Wealth Management Company (SPF) alleen worden gehouden door particuliere beleggers, zoals bepaald in artikel 3, lid 1, van de SPF-wet. Deze bestaan uit het volgende:

 • Natuurlijke personen die vermogens van particulieren beheren.
 • Een entiteit voor vermogensplanning die zich uitsluitend bezighoudt met het privévermogen van natuurlijke personen, groepen of family offices (trusts en stichtingen).
 • Tussenpersonen die voor beleggers werken in het kader van de twee bovengenoemde, zoals in het geval van een bank die optreedt op grond van een fiduciaire overeenkomst.

De voornaamste doelstelling van de Family Wealth Management Company (SPF) is te fungeren als een familieholding. Het kan niet worden gehouden of aangeboden aan het grote publiek. Aandelen uitgegeven door een Family Wealth Management Company (SPF) kunnen geen aandelen dragen en kunnen niet openbaar genoteerd zijn op een effectenbeurs.

Familiale Vermogensbeheerder (SPF) Toezicht

Een Luxemburgse Family Wealth Management Company (SPF) hoeft geen goedkeuring te krijgen van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

De betrokken overheidsinstantie die fiscale controle kan uitoefenen op een Commissie van toezicht op de financiële sector (CSSF) is de Administratie voor registraties en staatseigendom. Zijn controle- en onderzoeksrechten beperken zich tot het opzoeken en evalueren van feiten en informatie met betrekking tot de fiscale toestand van een Family Wealth Management Company (SPF), evenals alle gegevens die nodig zijn om een eerlijke en accurate inning van de belastingen en de door een Family Wealth Management Company (SPF) verschuldigde rechten te verzekeren en te bevestigen.

Een registeraccountant of een bedrijfsrevisor moet elk jaar, uiterlijk op 31 juli, een verklaring afgeven waarin het volgende wordt bevestigd

 • De Family Wealth Management Company (SPF) is door in aanmerking komende beleggers.
 • Zij ontvangt niet meer dan 5% van haar dividend van niet-EU-ondernemingen die onder 11% worden belast.
 • Bevestigd te voldoen aan zijn verplichtingen als uitbetalende instantie in het kader van de EU-spaarrichtlijn (Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003).

Fiscale regels voor familievermogensbeheerders (SPF)

Een Family Wealth Management Company (SPF) moet aan verschillende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor de in Luxemburg bestaande belastingvrijstellingsregels:

 • De jaarlijkse dividenden worden aan een Family Wealth Management Company (SPF) uitgekeerd door vennootschappen die niet onderworpen zijn aan een belasting die gelijkgesteld wordt met de Luxemburgse inkomstenbelasting. Daarom moet elke relevante onderneming worden belast tegen een tarief van ten minste 11%.
 • Het valt niet onder de moeder-dochterrichtlijn van de Europese Commissie (Richtlijn 90/435 van de Raad) en vertegenwoordigt minder dan 5% van de totale dividenduitkeringen aan een Family Wealth Management Company (SPF) tijdens het betreffende jaar.

Als een Familiale Vermogensbeheerder (SPF) aan de volgende criteria voldoet, komt hij in aanmerking voor de volgende fiscale bepalingen:

 • Een Family Wealth Management Company (SPF) hoeft geen debt-equity ratio aan te houden.
 • Een inschrijvingsbelasting van 0,25% is verschuldigd over de schulden die meer bedragen dan acht maal het gestorte kapitaal vermeerderd met de uitgiftepremie.
 • Geen vennootschapsbelasting.
 • Geen gemeentelijke bedrijfsbelasting.
 • Geen belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
 • Een inschrijvingsbelasting van 0,25%, met een minimumbelastingbedrag van EUR 100 en een maximum van EUR 125.000 per jaar, over het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met de eventuele uitgiftepremie. Inschrijvingsbelasting zal per kwartaal worden aangegeven.
 • Tijdens de oprichting en de vereffening van een familievennootschap voor vermogensbeheer (SPF) moet zij een inschrijvingstaks betalen naar rato van het aantal dagen dat zij tijdens het kwartaal in kwestie heeft bestaan.
 • De bronbelasting op interesten moet worden betaald aan Luxemburgse ingezetenen. Zij zullen worden belast tegen 10%, terwijl niet-ingezeten natuurlijke personen zullen worden belast met 20% bronbelasting op rente uit hoofde van de huidige bepalingen van de EU-spaarrichtlijn.
 • Wat de bronbelasting op uitkeringen betreft, zal er geen bronbelasting verschuldigd zijn op dividenden die aan Luxemburgse ingezetenen en niet-ingezetenen worden uitgekeerd.
 • Een Family Wealth Management Company (SPF) is vrijgesteld van vermogensbelasting, terwijl Luxemburgse vennootschappen (Soparfis) onderworpen zijn aan een vermogensbelasting van 0,5% op hun totale vermogen.
 • Een Family Wealth Management Company (SPF) kan niet de voorrechten genieten die zijn opgenomen in de moeder-dochterrichtlijn (Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990.
 • Een Family Wealth Management Company (SPF) kan geen kwaliteit bieden voor enige verdragsrechtelijke bescherming onder de meeste dubbelbelastingverdragen die Luxemburg met EU- en niet-EU-landen heeft gesloten.

De Luxemburgse administratie voor registraties en staatseigendom kan de voordelen van specifieke fiscale behandelingen intrekken voor elke Family Wealth Management Company (SPF) die een bepaling met betrekking tot haar statuut overtreedt.

Nieuws over de Luxemburgse beheermaatschappij voor familievermogens (SPF)?

Op 17 juli 2001 heeft de regeringsraad een wetsontwerp goedgekeurd waarin een aantrekkelijker belastingregeling wordt voorgesteld voor de Luxemburgse familievermogensbeheerder (SPF). De gewijzigde wet, die op 1 januari 2012 in werking is getreden, had tot doel de criteria voor niet-toepassing van de belastingvrijstelling op het statuut van de beheermaatschappij van familievermogens (SPF) af te schaffen.

Volgens de huidige SPF-wet kan een Family Wealth Management Company (SPF) het voordeel van belastingvrijstelling voor een bepaald jaar verliezen als zij ten minste 5% van het totale bedrag aan dividenden heeft ontvangen van niet-ingezeten vennootschappen en niet-beursgenoteerde ondernemingen die niet worden belast tegen een belasting die vergelijkbaar is met het Luxemburgse tarief van de vennootschapsbelasting.

De Europese Commissie heeft opgemerkt dat een Family Wealth Management Company (SPF) in elke Luxemburgse vennootschap (al dan niet belastingvrij) kan beleggen met behoud van alle belastingvrijstellingsvoordelen. Deze antimisbruikbepaling kan voorkomen dat Luxemburgse entiteiten in soortgelijke buitenlandse vehikels beleggen.

Als de nieuwe wet van kracht wordt, kunnen Family Wealth Management Companies (SPF’s) dividenden ontvangen van een buitenlandse vennootschap die in rechtsgebieden met een laag belastingtarief is gevestigd. Deze wijziging zal de belangen van de families in de SPF-structuur (Family Wealth Management Company) in Luxemburg ontegensprekelijk versterken.

Als vooraanstaand bedrijfsadviesbureau ondersteunt Damalion natuurlijke personen, vermogensbeheerders en tussenpersonen bij de oprichting van een Family Wealth Management Company in Luxemburg, alsook bij de ontwikkeling van hun belangen op lange termijn. Rekening houdend met factoren zoals bedrijfsadministratie, belastingwetgeving, regelgeving, boekhouding, en nog veel meer, zal ons team van ervaren consultants uw algemene status beoordelen om u effectief te positioneren voor toekomstig succes en expansie. Ons wereldwijde servicenetwerk bestaat uit deskundige professionals op juridisch, boekhoudkundig en andere relevante gebieden voor de succesvolle oprichting van uw Family Wealth Management Company in Luxemburg. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.