Luxemburgse holding voor het beheer van familievermogens - Damalion - Independent consulting firm.

In vele gevallen kan een particulier er baat bij hebben om een cruciaal deel van zijn vermogen onder te brengen in een structuur met een unieke rechtspersoonlijkheid. Dit omvat opvolgingsplanning, vermogensbescherming, vermogensbehoud en de organisatie van de beheersbevoegdheden binnen een family office, alsook speculatieve operaties en leningen.

Met de wet van 11 mei 2008 heeft het Luxemburgse parlement een instrument in het leven geroepen voor het beheer van het vermogen van particulieren en families, de vermogensbeheerder voor families (SPF). Het is een eenvoudige en uiterst flexibele vermogensbeheerstructuur die voldoet aan de bestaande EU-regelgeving.

Familiebedrijven voor vermogensbeheer kunnen de volgende rechtsvormen hebben:

 • Naamloze vennootschap (SA)
 • Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL)
 • Commanditaire vennootschap op aandelen (SCA)
 • Coöperatie met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (SCOP)

Fiscaliteit voor vermogensbeheerders

 • De onderneming Family Wealth Managementt(SPF) is vrijgesteld van inkomstenbelasting en vermogensbelasting.
 • Er is geen bronbelasting van toepassing op rentebetalingen, behalve voor rentebetalingen aan Luxemburgse ingezetenen en natuurlijke personen die onder de Europese spaarrichtlijn vallen.
 • Dividenduitkeringen en liquidatieopbrengsten zijn niet aan bronbelasting onderworpen.
 • Family Wealth Management kan niet profiteren van door Luxemburg met andere landen gesloten dubbelbelastingverdragen, noch van de Europese moeder-dochterrichtlijn (90/435/EEG van 23 juli 1990)

Familievermogensbeheer Aandelenparticipatie

De Family Wealth Management-structuur is beperkt tot de volgende soorten beleggers:

 • Personen die functioneren in het kader van het beheer van hun privévermogen.
 • Entiteiten die uitsluitend functioneren in het belang van het privévermogen van een of meer individuen.
 • Tussenpersonen die handelen namens de hierboven vermelde beleggers.

Geïnteresseerde beleggers moeten aan de Domiciliëringsagent, of bij gebrek daaraan, aan de Bestuurders van een Family Wealth Management Company, schriftelijk bevestigen dat zij wel degelijk een in aanmerking komende belegger zijn.

Aandeelhouders van een Family Wealth Management Company (SPF) moeten beperkt blijven tot een groep beleggers. Aandelen uitgegeven door een Family Wealth Management Company (SPF) kunnen niet worden genoteerd op een effectenbeurs en kunnen ook niet worden beschouwd als een openbaar aanbod.

De professional die optreedt namens de Family Wealth Management Company (SPF), zoals in het geval van een domiciliëringsagent, erkende bedrijfsrevisor of registeraccountant, moet jaarlijks worden gecertificeerd dat de Family Wealth Management Company (SPF) voldoet aan de voorwaarden die in de wet zijn vastgesteld.

Kapitaaluitkeringsrecht

Met ingang van 1 januari 2009 is het kapitaalinbrengrecht van 0,5% afgeschaft en vervangen door een vast registratierecht van 75 EU.

Passiva

Een Family Wealth Management Company (SPF) kan gefinancierd worden met schulden uit bankleningen, aandeelhoudersleningen en onderhandse obligatie-uitgiften tot een verhouding van acht keer het maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de uitgiftepremies.

Abonnementsbelasting

De Family Wealth Management Company (SPF) wordt belast met een jaarlijkse inschrijvingstaks van 0,25% berekend op het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal.

De inschrijvingstaks kan niet minder dan 100 euro en niet meer dan 125.000 euro bedragen, en is alleen van toepassing op het kapitaal en niet op de schuld, behalve wanneer de schuld meer dan acht keer zo groot is als het kapitaal.

Toegestane activiteiten

Portefeuillebeheer van effecten, zoals in het geval van aandelen en beleggingsmaatschappij in veranderlijk kapitaal. Deelnemingen in andere naamloze vennootschappen op voorwaarde dat de SPF zich niet mengt in het beheer van deze vennootschappen.

Beperkte activiteiten

 • Commerciële en industriële activiteiten
 • Aankoop of rechtstreeks bezit van onroerend goed
 • Intellectuele eigendom
 • Toekenning van rentedragende leningen
 • Betrokkenheid bij het beheer van deelnemingen

Toepassingen

 • Planning van opvolging
 • Familiaal vermogensbeheer

Als internationaal adviesbureau is Damalion gespecialiseerd in dienstverlening aan particulieren en family offices, alsook in de oprichting en het beheer van Luxemburgse familievermogensbeheervennootschappen met opening van een bankrekening. Ons wereldwijde servicenetwerk bestaat uit langdurige relaties met diverse professionals op juridisch gebied, in de accountancy, de fiscale sector en op het gebied van regelgeving. Neem vandaag nog contact op met een Damalion-expert voor meer informatie.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.