Selecteer een pagina
Op 9 februari 2022 heeft het Luxemburgse Parlement het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2004 (effectiseringswet) goedgekeurd en aangenomen. De nieuwe toegekende wet biedt Luxemburgse securitisatie-instrumenten meer flexibiliteit door de invoering van een reeks belangrijke wijzigingen die veel vroeger dan oorspronkelijk gepland zijn aangenomen. Gezien de versnelde totstandkoming van de Luxemburgse Securitisatiewet waren de wetgevers erop gebrand de wijzigingen begin dit jaar van kracht te laten worden.

Hoewel de oude Luxemburgse Securitisatiewet reeds heeft bewezen een doeltreffend en gerenommeerd kader voor gestructureerde financiële transacties te zijn, zijn de wijzigingen zeer gedetailleerd in vergelijking met de vorige actualisering. De wijzigingen zijn bedoeld om de marktdeelnemers bij alle securitisatietransacties meer duidelijkheid en duidelijkheid te verschaffen.

Enkele belangrijke punten van de onlangs gewijzigde Securitisatiewet zijn de volgende:

 • Voorheen diende de kern van de financiering te worden verstrekt door de uitgifte van effecten. Volgens de nieuwe wet kan een securitisatie-instrument zichzelf financieren en kan het worden uitgebreid tot elke vorm van financiële instrumenten en leningen.
 • Een securitisatie-instrument in de vorm van een vennootschap kan kiezen uit meer rechtsvormen, waaronder diverse soorten personenvennootschappen.
 • De gemoderniseerde effectenwet geeft aan wat doorlopend als een openbaar aanbod moet worden beschouwd, wat op zijn beurt het toezicht van de Luxemburgse Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) op een effectiseringsvehikel in werking stelt.
 • Actief beheer van door een securitisatie-instrument gehouden vorderingen en financiële schuldinstrumenten is toegestaan voor transacties waarbij de uitgegeven financiële instrumenten niet aan het publiek kunnen worden aangeboden. Dit is een belangrijke wijziging die structuren voor leningen met onderpand mogelijk maakt.
 • In het kader van effectiseringstransacties die worden gefinancierd door de uitgifte van aandelen, bepaalt de gewijzigde wet dat de rekeningen op het niveau van de compartimenten kunnen worden goedgekeurd, met inbegrip van de wettelijke reserves en de besluiten betreffende de verdeling van de reserves.
 • De gewijzigde wet voert ook een rangorde in tussen de financiële instrumenten die door een effectiseringsvehikel worden uitgegeven.
 • Effectiseringsfondsen moeten zich voortaan laten registreren bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

Hierna volgt een meer diepgaande bespreking van de Luxemburgse gemoderniseerde effectiseringswet:

 • Uitgifte van financiële instrumenten in een ruimer kader

Krachtens de vroegere Securitisatiewet mogen special purpose vehicles alleen instrumenten uitgeven die duidelijk als effecten zijn gecategoriseerd. Door de wijzigingen wordt een onderscheid gemaakt tussen de wet op de special purpose vehicles en de wet op de relevante financieringsinstrumenten, zodat indien deze laatste het uitgegeven instrument niet als effecten definiëren, de uitgegeven instrumenten vanuit het oogpunt van het Luxemburgse parlement niet als effecten zullen worden gekwalificeerd.

De gewijzigde Securitisatiewet maakt een einde aan rechtsonzekerheid en verduidelijkt dat een Luxemburgs Special Purpose Vehicle niet langer beperkt is tot effecten en niet kan worden gefinancierd door de uitgifte van financiële instrumenten in de ruimst mogelijke definitie.

 • Actief beheer van het vermogen

Een van de belangrijkste overwegingen van de nieuwe wet is de mogelijkheid van beheer van activa die door een special purpose vehicle zijn verworven. Omdat special purpose vehicles belastingneutraliteit genieten en alleen risico’s van de initiator op de investeerders mogen overdragen zonder extra risico’s te creëren, stond de vroegere wetgeving geen actief vermogensbeheer toe.

Met de nieuwe wetgeving, die actief beheer van verworven activa in de vorm van collaterized loan obligations (CLO’s) of schuldbewijzen (CDO’s) mogelijk maakt, brengt de wetgever “special purpose vehicles” dichter bij de vorm van beleggingsfondsen zonder de invoering van aanvullende regelgeving, waardoor een grotere mate van flexibiliteit wordt bereikt.

 • “Doorlopend aanbieden van effecten aan het publiek” eindelijk verduidelijkt

Special purpose vehicles (SPV’s) die doorlopend effecten aan het publiek aanbieden, moeten goedkeuring krijgen van de Luxemburgse Commissie voor het toezicht op de financiële sector (CSSF).

Voorheen stelde de Commissie voor toezicht op de financiële sector (CSSF) de criteria vast voor het vermoeden van een doorlopende aanbieding van effecten aan het publiek. De gemoderniseerde Securitisatiewet stelt nieuwe voorwaarden vast om te bepalen of een aanbieding van een financieel instrument aan het publiek mag worden toegestaan.

Over de uitgifte van financiële instrumenten op doorlopende basis

De uitgifte van financiële instrumenten moet doorlopend plaatsvinden wanneer een special purpose vehicle in een gegeven boekjaar meer dan drie emissies bij het publiek uitvoert.

betreffende de uitgifte van financiële instrumenten aan het publiek

De uitgifte van financiële instrumenten aan het publiek staat open voor het publiek onder de volgende voorwaarden

 1. Het special purpose vehicle geeft geen financiële instrumenten uit aan professionele cliënten.
 2. Alleen wanneer financiële instrumenten met een nominale waarde van minder dan EUR 100.000
 3. Alleen wanneer financiële instrumenten niet als onderhandse plaatsing worden verspreid.

Lening Financierings Amendementen

De nieuwe wet maakt de financiering van Luxemburgse special purpose vehicles voor securitisatiedoeleinden door middel van leningen mogelijk. Voorheen werden de Luxemburgse special purpose vehicles voor securitisatiedoeleinden alleen gefinancierd door de uitgifte van effecten. Alleen in bijkomende orde kunnen special purpose vehicles geld lenen.

Verlening van zekerheden aan derden

Onder de oude securitisatiewetgeving mocht een Luxemburgse special purpose vehicle voor securitisatiedoeleinden alleen zekerheden stellen ter dekking van verplichtingen die waren aangegaan met het oog op de uitvoering van hun securitisatie, of in sommige gevallen ten behoeve van beleggers. Dit verbood het stellen van zekerheden ten gunste van derden, zoals in het geval van een bank waarvan de kredietnemer de moedermaatschappij is, en waarvan de opbrengsten zullen worden gebruikt om in het special purpose vehicle te beleggen.

Juridische vormen uitbreiding

Volgens het vroegere rechtskader kan een Luxemburgs special purpose vehicle voor securitisatiedoeleinden alleen de vorm aannemen van een naamloze vennootschap (SA), een commanditaire vennootschap op aandelen (SCA), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (SARL) of een coöperatieve vennootschap die als naamloze vennootschap is georganiseerd (ScoopSA).

In het kader van de gemoderniseerde securitisatiewetgeving zijn de rechtsvormen van securitisatie-instrumenten uitgebreid tot de volgende:

 • Een vennootschap onder firma (SNC) die voordelig is wanneer structurele flexibiliteit en fiscale transparantie een vereiste zijn. Een vennootschap onder firma heeft rechtspersoonlijkheid en de sponsors hebben de mogelijkheid zeggenschap te behouden over het beheer.
 • Een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) is zeer voordelig omdat het beheer ervan flexibel is, waarbij het evenwicht van de bevoegdheden tussen de aandeelhouders een vereiste is.
 • Een gewone commanditaire vennootschap (SCS) is zeer voordelig wanneer fiscale transparantie en structurele flexibiliteit een vereiste zijn, maar zonder rechtspersoonlijkheid. De sponsors kunnen zeggenschap behouden over de beheersfuncties.
 • Een bijzondere commanditaire vennootschap (Special Limited Partnership – SCSp) is zeer voordelig vanwege de vereiste fiscale transparantie en uitstekende structurele flexibiliteit, maar zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij de sponsors zeggenschap behouden over de beheersverantwoordelijkheden.

Wettelijke achterstelling bij securitisatie

De nieuwe Securitisatiewet bepaalt de regels inzake achterstelling en voorrang van rechten die van toepassing zijn bij securitisatie.

 • Participaties van een special purpose vehicle, georganiseerd als een fonds, zijn achtergesteld bij andere financiële instrumenten die zijn uitgegeven door een special purpose vehicle en bij leningen die zijn verstrekt aan het special purpose vehicle.
 • Aandelen, bedrijfseenheden en partnerschapsbelangen zijn achtergesteld bij de door haar uitgegeven begunstigde aandelen.
 • Door een special purpose vehicle uitgegeven begunstigde aandelen zijn achtergesteld bij andere door een SPV uitgegeven financiële instrumenten zijn achtergesteld bij door het SPV uitgegeven vastrentende schuldinstrumenten.

Voor een bijzonder doel opgerichte vehikels in de vorm van een fonds Registratieprocedure

De nieuwe wetgeving voert een wettelijke verplichting in voor als fondsen georganiseerde special purpose vehicles voor securitisatie in Luxemburg om zich te laten registreren bij het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister.

De Luxemburgse gemoderniseerde effectiseringswet brengt uitstekend nieuws voor het effectiseringslandschap van het land en zal bijdragen tot de snelle groei ervan. Als financieel adviesbureau dat gespecialiseerd is in het bijstaan van buitenlandse investeerders bij de oprichting van special purpose vehicles in Luxemburg, zal ons team u met veel plezier bijstaan bij uw effectiseringsinitiatief. Indien u een diepgaand gesprek wenst over de nieuwe Securitization Law, neem dan vandaag nog contact op met een Damalion expert.

Deze informatie is niet bedoeld ter vervanging van specifiek geïndividualiseerd fiscaal of juridisch advies. Wij raden u aan uw specifieke situatie te bespreken met een gekwalificeerd fiscaal of juridisch adviseur.