Επιλογή Σελίδας

Γραφείο Damalion Μαρόκο

Επιχειρήσεις στο Μαρόκο

Το Μαρόκο, μια αφρικανική χώρα με ποικίλη ιστορία διαφορετικών αυτοκρατοριών, υπήρξε μια από τις πιο προηγμένες και ανεπτυγμένες αγορές στην Αφρική.

Η χώρα διαθέτει πολιτική σταθερότητα, ιδανική τοποθεσία και ισχυρή υποδομή, με ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομία και επιταχυνόμενη διαδικασία πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων.

Το Μαρόκο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία αγοράς για τους ξένους επιχειρηματίες και επενδυτές για πολλούς λόγους. Η τεράστια καταναλωτική τάξη της, η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και η επιτυχής εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής αναδιάρθρωσης που υποστηρίχθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα την είχαν καταστήσει πολύ ελκυστική χώρα για τους επενδυτές.

Καθώς αποτελεί πύλη προς την αφρικανική ήπειρο, η χώρα προσφέρει ποικίλες ευκαιρίες για επενδυτές και επιχειρηματίες που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στο Μαρόκο.

Συνολικά, το Μαρόκο προσφέρει ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τους ξένους επενδυτές, με μια σειρά πλεονεκτημάτων που το καθιστούν ελκυστική τοποθεσία για επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πλεονεκτήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Μαρόκο

 • Το Μαρόκο παρουσιάζει σταθερή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει διάφορες οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και την τόνωση της ανάπτυξης.
 • Το Μαρόκο βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, και αυτό το γεγονός το έχει καταστήσει ιδανική τοποθεσία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές τις αγορές.
 • Το Μαρόκο έχει υπογράψει αρκετές συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με διάφορες χώρες και αυτό το καθιστά ελκυστικό για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές αυτές.
 • Το εργατικό δυναμικό της χώρας είναι νέο, ενεργό και εξειδικευμένο, ενώ οι υποδομές είναι επίσης σταθερά ανεπτυγμένες.
 • Το Μαρόκο έχει επίσης εφαρμόσει διάφορες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης των διαδικασιών για την έναρξη μιας επιχείρησης και της δημιουργίας μιας ενιαίας υπηρεσίας για τους ξένους επενδυτές.
 • Η κυβέρνηση του Μαρόκου έχει επιβάλει μια σειρά από κίνητρα και φορολογικές ελαφρύνσεις για την προσέλκυση ξένων επενδυτών, όπως φορολογικές απαλλαγές και οικονομική στήριξη για επενδυτικά σχέδια.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το νομικό σύστημα στο Μαρόκο βασίζεται σε ένα μείγμα ισλαμικού δικαίου, γαλλικού αστικού δικαίου και παραδοσιακού μαροκινού δικαίου. Το νομικό σύστημα στο Μαρόκο είναι διπλό, με ξεχωριστό δικαστικό σύστημα για κοσμικές και θρησκευτικές υποθέσεις.

Το Μαρόκο διαθέτει ένα κοσμικό δικαστικό σύστημα που βασίζεται στο γαλλικό σύστημα αστικού δικαίου, ένα θρησκευτικό δικαστικό σύστημα που βασίζεται στον ισλαμικό νόμο, ένα Συνταγματικό Δικαστήριο που είναι υπεύθυνο για την ερμηνεία του Συντάγματος, ένα Διοικητικό Δικαστήριο που χειρίζεται διαφορές που σχετίζονται με διοικητικά θέματα, και ένα Εργατικό Δικαστήριο που είναι υπεύθυνο για την αντιμετώπιση διαφορών που σχετίζονται με θέματα εργασίας και απασχόλησης.

Ξένες επενδύσεις στο Μαρόκο

Το Μαρόκο ενθαρρύνει ενεργά τις ξένες επενδύσεις. Σε μια προσπάθεια να το προωθήσει περαιτέρω, το Μαρόκο ενέκρινε μια σειρά μέτρων και νομικών διατάξεων για την απλούστευση των διαδικασιών και την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Τα μέτρα περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στον επενδυτικό κώδικα και στα περιφερειακά επενδυτικά κέντρα που έχουν δημιουργηθεί για να συνοδεύουν τα έργα.

Επίσης, ξένοι και εγχώριοι ιδιώτες μπορούν να ιδρύουν και να κατέχουν επιχειρήσεις στο Μαρόκο.

Νομικές μορφές στο Μαρόκο

Το Μαρόκο προσφέρει διάφορες επιχειρηματικές δομές από τις οποίες οι επιχειρηματίες μπορούν να επιλέξουν κατά την έναρξη μιας επιχείρησης. Ακολουθούν οι πιο συνηθισμένες επιχειρηματικές δομές στο Μαρόκο:

Ατομική επιχείρηση (Entreprise Individuelle)

Αυτή είναι η απλούστερη επιχειρηματική δομή στο Μαρόκο.

Χαρακτηριστικά

 • Ανήκει και λειτουργεί από ένα μόνο άτομο
 • Ο ιδιοκτήτης έχει τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης
 • Ο ιδιοκτήτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα χρέη και τις υποχρεώσεις του.

Σύμπραξη (Société en Nom Collectif)

Πρόκειται για μια μαροκινή επιχειρηματική δομή όπου δύο ή περισσότερα άτομα μοιράζονται την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικά

 • Οι εταίροι είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
 • Οι εταίροι μοιράζονται τις ευθύνες ιδιοκτησίας και διαχείρισης, καθώς και τα κέρδη και τις ζημίες.

Ετερόρρυθμη εταιρεία (Société en Commandite Simple)

Είναι παρόμοια με την ομόρρυθμη εταιρεία, αλλά έχει δύο τύπους εταίρων: τους ομόρρυθμους εταίρους που διαχειρίζονται την επιχείρηση και ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της, και τους ετερόρρυθμους εταίρους που συνεισφέρουν κεφάλαιο και έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Société à Responsabilité Limitée – SARL)

Η SARL είναι μια επιχειρηματική δομή του Μαρόκου που προσφέρει προστασία περιορισμένης ευθύνης στους ιδιοκτήτες της, πράγμα που σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες ευθύνονται μόνο για το ποσό του κεφαλαίου που συνεισφέρουν στην επιχείρηση.

Χαρακτηριστικά

 • Πρόκειται για νομική οντότητα με νομική προσωπικότητα.
 • Οι SARL απαιτούν τουλάχιστον δύο μετόχους.
 • Μια SARL προσφέρει προστασία περιορισμένης ευθύνης στους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι ονομάζονται “associés”.
 • Δεν υπάρχει όριο όσον αφορά το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Οι SARL απαιτούν τουλάχιστον δύο συνεργάτες και έχουν μέγιστο αριθμό 50 συνεργατών.
 • Ο διευθυντής ή οι διευθυντές της δεν υποχρεούνται να είναι κάτοικοι Μαρόκου ή να κατέχουν μετοχές της εν λόγω εταιρείας.

Ανώνυμη Εταιρεία (Société Anonyme – SA)

Η μαροκινή ανώνυμη εταιρεία είναι μια επιχειρηματική δομή όπου η ιδιοκτησία χωρίζεται σε μετοχές που μπορούν να αποκτηθούν και να πωληθούν από επενδυτές.

Χαρακτηριστικά

 • Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη και τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.
 • Οι εταιρείες ΑΕ απαιτούν τουλάχιστον τρεις μετόχους.
 • Η ιδιοκτησία μιας εταιρείας Α.Ε. διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες πωλούνται στους επενδυτές.
 • Έχει ελεύθερη μεταβίβαση και δυνατότητα διαπραγμάτευσης των μετοχών
 • Οι μέτοχοι έχουν περιορισμένη ευθύνη και δεν ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας πέραν της επένδυσής τους.
 • Πρέπει να οριστεί ελεγκτής.

Απλοποιημένη Ανώνυμη Εταιρεία (Société Anonyme Simplifiée – SAS)

Η SAS είναι μια μαροκινή επιχειρηματική δομή c που προσφέρει προστασία περιορισμένης ευθύνης στους ιδιοκτήτες της.

Χαρακτηριστικά

 • Οι SAS μπορούν να δημιουργηθούν με έναν μόνο μέτοχο
 • Η SAS προσφέρει προστασία περιορισμένης ευθύνης στους μετόχους της.

Υποκατάστημα

Το υποκατάστημα είναι μια εταιρεία που δημιουργείται από μια αλλοδαπή μητρική εταιρεία και θεωρείται ξεχωριστή νομική οντότητα.

Χαρακτηριστικά

 • Ένα υποκατάστημα θεωρείται επέκταση της μητρικής εταιρείας στο Μαρόκο.
 • Η μητρική εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του υποκαταστήματος.
 • Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να εγγραφούν στο μαροκινό εμπορικό μητρώο πριν ιδρύσουν υποκατάστημα στο Μαρόκο.
 • Οι αλλοδαπές εταιρείες πρέπει να ορίσουν τοπικό αντιπρόσωπο στο Μαρόκο.
 • Η μητρική εταιρεία πρέπει να παρέχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του υποκαταστήματος.

Για να εγκαταστήσετε την εταιρεία σας στο Μαρόκο, επικοινωνήστε τώρα με τον ειδικό της Damalion.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Παρόλο που οι τραπεζικές υπηρεσίες στο Μαρόκο είναι ήδη ανεπτυγμένες και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας, το Μαρόκο συνεχίζει να ανακαινίζει το τραπεζικό του σύστημα.

Μαρόκο Τραπεζικό σύστημα

Το μαροκινό τραπεζικό σύστημα αποτελείται από δύο τύπους τραπεζών: τις εμπορικές τράπεζες και τα εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα. Η Bank Al-Maghrib είναι η κεντρική τράπεζα του Μαρόκου που εποπτεύει τη νομισματική πολιτική της χώρας, καθώς και τα πρότυπα για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη διαχείριση κινδύνων και την προστασία των καταναλωτών.

Τραπεζικές υπηρεσίες

Οι μαροκινές τράπεζες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, όπως λογαριασμούς ταμιευτηρίου, λογαριασμούς επιταγών, ασφάλειες και επενδυτικά προϊόντα.

Οι μαροκινές τράπεζες διευκολύνουν επίσης τις διεθνείς συναλλαγές μέσω συμβατών τραπεζικών σχέσεων με τράπεζες σε όλο τον κόσμο και παρέχουν υπηρεσίες ανταλλαγής συναλλάγματος.

Επιπλέον, το Μαρόκο διαθέτει ισλαμικές τραπεζικές υπηρεσίες, με διάφορες τράπεζες να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες συμβατές με τη Σαρία, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις ισλαμικές αρχές.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Μαρόκο

Για τους μετανάστες, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Μαρόκο είναι ιδανικό για τη διαχείριση των οικονομικών σας για μια μακρά διαμονή στη χώρα. Θα εξοικονομήσετε επίσης πολλά χρήματα από τα έξοδα αλλαγής νομίσματος και θα έχετε τα οικονομικά σας υπό έλεγχο.

Συνολικά, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Μαρόκο είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, αν και οι συγκεκριμένες απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τράπεζα και τον τύπο του λογαριασμού.

Η διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στο Μαρόκο ξεκινά με την επιλογή του κατάλληλου τύπου τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο αίτησης και να προσκομίσετε τα απαιτούμενα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, αποδεικτικά στοιχεία διεύθυνσης, αντίγραφο της άδειας διαμονής σας και αποδεικτικά στοιχεία εισοδήματος.

Δεν είναι απαραίτητο να είστε κάτοικος Μαρόκου για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό, αλλά δεν μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό σε ντιρχάμ αν δεν διαμένετε νόμιμα στη χώρα.

Το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο Μαρόκο είναι αρκετά εύκολο, αλλά το γλωσσικό εμπόδιο μπορεί να σας δυσκολέψει αν δεν μιλάτε άπταιστα γαλλικά, αραβικά ή νταρίγια. Συνιστάται λοιπόν να ζητήσετε τη βοήθεια ενός επαγγελματία, π.χ. του Damalion.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Είναι η πλούσια και ποικίλη ιστορία διαφόρων αυτοκρατοριών, τα εντυπωσιακά βουνά και οι έρημοι ή οι διάφορες επιχειρηματικές ευκαιρίες; Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνετε το Μαρόκο σπίτι σας. Όπως και σε κάθε άλλη χώρα γεμάτη ευκαιρίες, για να μετακομίσετε και να ζήσετε στο Μαρόκο θα πρέπει να πάρετε άδεια παραμονής.

Άδειες παραμονής στο Μαρόκο

Η διαμονή στο Μαρόκο έχει τη μορφή τουριστικής βίζας και βίζας μακράς διάρκειας. Η τουριστική θεώρηση προορίζεται για άτομα που σκοπεύουν να παραμείνουν στη χώρα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 90 ημερών, ενώ η θεώρηση μακράς διαρκείας χορηγείται σε άτομα που θέλουν να παραμείνουν στο Μαρόκο μακροπρόθεσμα.

Μαρόκο θεωρήσεις μακράς διάρκειας

Οι θεωρήσεις μακράς διάρκειας του Μαρόκου επιτρέπουν στους κατόχους τους να υποβάλουν αίτηση για κάρτα διαμονής (Carte de Séjour) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Εθνικής Ασφάλειας του Μαρόκου.

Η θεώρηση μακράς διαρκείας του Μαρόκου χωρίζεται σε πολλούς υποτύπους, όπως:

 • Βίζα εργασίας: αυτός ο τύπος βίζας χορηγείται σε αλλοδαπούς που βρίσκουν εργασία στο Μαρόκο. Για αυτό το είδος θεώρησης, ο αιτών πρέπει να έχει προσφορά εργασίας από εταιρεία στο Μαρόκο και η εταιρεία θα πρέπει να του/της παράσχει τα απαραίτητα έγγραφα για να υποστηρίξει την αίτηση θεώρησης.
 • Φοιτητική βίζα: αυτός ο τύπος βίζας χορηγείται σε αλλοδαπούς που θέλουν να σπουδάσουν σε μαροκινό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο Μαρόκο και να προσκομίσουν αποδεικτικό εγγραφής.
 • Επενδυτική βίζα: αυτός ο τύπος βίζας απευθύνεται σε αιτούντες που σκοπεύουν να επενδύσουν σε μαροκινή επιχείρηση. Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία για την επένδυση και το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου.
 • Βίζα συνταξιοδότησης: απευθύνεται σε άτομα άνω των 55 ετών που έχουν σταθερή πηγή εισοδήματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό συνταξιοδοτικού εισοδήματος και πιστοποιητικό αστυνομικής ενημερότητας.

Βίζα οικογενειακής επανένωσης: χορηγείται σε αλλοδαπούς που επιθυμούν να συναντήσουν ένα μέλος της οικογένειάς τους που ζει στο Μαρόκο. Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της συγγένειας και τα απαραίτητα έγγραφα για την υποστήριξη της αίτησης.

Μαροκινή μόνιμη κατοικία

Οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη μαροκινή κατοικία μόλις ανανεώσουν την κάρτα διαμονής τους για τρίτη φορά και αποκτήσουν την άδεια 10 ετών. Η πρώτη κάρτα θα ισχύει για ένα έτος, η δεύτερη κάρτα θα ισχύει για πέντε έτη και η τρίτη κάρτα θα ισχύει για 10 έτη.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το μαροκινό φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει τόσο άμεσους όσο και έμμεσους φόρους. Οι φόροι επιβάλλονται από την κυβέρνηση και ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τη φορολογική πολιτική στη χώρα ονομάζεται “Γενική Διεύθυνση Φορολογίας”.

Οι κύριοι φόροι στο Μαρόκο

 • Εταιρικός φόρος εισοδήματος

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στο Μαρόκο είναι 31%. Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στο παγκόσμιο εισόδημα των ημεδαπών εταιρειών, των δημόσιων οργανισμών και άλλων νομικών οντοτήτων, καθώς και στο εισόδημα που αποκτούν στο Μαρόκο εταιρείες μη κάτοικοι.

 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Ο συντελεστής ΦΠΑ στο Μαρόκο είναι 20%. Ο ΦΠΑ επιβάλλεται στην πώληση αγαθών και υπηρεσιών και καταβάλλεται από τον καταναλωτή. Υπάρχει μειωμένος συντελεστής 7% για συγκεκριμένα καταναλωτικά προϊόντα, 10% για ορισμένα τρόφιμα, ποτά και ειδικά για τον ξενοδοχειακό κλάδο και 14% για άλλα προϊόντα.

 • Προσωπικός φόρος εισοδήματος

Ο φόρος αυτός εφαρμόζεται στο εισόδημα και τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των προσωπικών εταιρειών που δεν έχουν επιλέξει τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Ο φορολογικός συντελεστής στο Μαρόκο κυμαίνεται από 0% έως 38% και επιβάλλεται στο παγκόσμιο εισόδημα των κατοίκων του Μαρόκου.

 • Παρακρατούμενος φόρος

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε συγκεκριμένες πληρωμές προς μη κατοίκους και ο συντελεστής του ποικίλλει ανάλογα με το είδος της πληρωμής.

 • Φόρος ακίνητης περιουσίας

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα ακίνητα στο Μαρόκο και ο συντελεστής του ποικίλλει ανάλογα με την αξία του ακινήτου.

Φορολογικές συνθήκες

Το Μαρόκο έχει υπογράψει φορολογικές συμφωνίες με πολλές χώρες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης και την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Οι εν λόγω φορολογικές συμφωνίες προβλέπουν κανόνες για τον καθορισμό της χώρας που έχει το δικαίωμα να φορολογεί διάφορα είδη εισοδήματος και προβλέπουν επίσης την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των φορολογικών συμφωνιών του Μαρόκου περιλαμβάνουν την απαλλαγή από τη διπλή φορολογία, τη μείωση του φόρου στην πηγή, τον φόρο κεφαλαιακών κερδών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ορισμένες από τις χώρες με τις οποίες το Μαρόκο έχει υπογράψει φορολογικές συμφωνίες είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μαροκινό φορολογικό καθεστώς είναι λίγο περίπλοκο και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συμμόρφωση, γι’ αυτό είναι σημαντικό να ζητάτε επαγγελματική συμβουλή όταν δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά στο Μαρόκο για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τους φορολογικούς νόμους και κανονισμούς. Επικοινωνήστε τώρα με τους ειδικούς της Damalion και αφήστε μας να σας βοηθήσουμε.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το Μαρόκο διαθέτει ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό και νομοθετικό σύστημα για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο είναι σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα. Η χώρα έχει θεσπίσει διάφορους νόμους και κανονισμούς για την προστασία διαφόρων τύπων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα και βιομηχανικά σχέδια.

Επιπλέον, το Μαρόκο έχει υπογράψει διάφορες διεθνείς συμφωνίες για την πνευματική ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και της Συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Το Μαρόκο αναγνωρίζει διάφορα είδη δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται από νόμους και κανονισμούς. Ακολουθούν οι κύριοι τύποι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο Μαρόκο:

Εμπορικά σήματα

 • Τα εμπορικά σήματα είναι σημεία, σύμβολα ή λέξεις που χρησιμοποιούνται για να διαφοροποιούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας από μια άλλη.
 • Τα εμπορικά σήματα προστατεύονται σύμφωνα με τον μαροκινό νόμο περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο Μαρόκο.
 • Ο νόμος προβλέπει την καταχώριση εμπορικών σημάτων και περιορίζει επίσης τη χρήση παρόμοιων ή συγκρίσιμων εμπορικών σημάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στους καταναλωτές.
 • Η παραβίαση ενός καταχωρισμένου εμπορικού σήματος στο Μαρόκο μπορεί να τιμωρηθεί είτε βάσει της ποινικής είτε βάσει της αστικής νομοθεσίας του Μαρόκου.
 • Η προστασία του εμπορικού σήματος στο Μαρόκο ισχύει για αρκετά έτη από την ημερομηνία κατάθεσης και μπορεί να ανανεωθεί επ’ αόριστον για διαδοχικές περιόδους μετά.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

 • Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι μια νομική προστασία που χορηγείται σε μια εφεύρεση που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η καινοτομία και η βιομηχανική εφαρμογή.
 • Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στο Μαρόκο προστατεύονται βάσει του μαροκινού νόμου περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Ο νόμος προβλέπει την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση και τα δικαιώματα των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • Τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας στο Μαρόκο μπορούν να μεταβιβαστούν με τη θέλησή τους σε τρίτους, αλλά η μεταβίβαση πρέπει να καταχωριστεί στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για να είναι παραγωγική έναντι τρίτων.
 • Στο Μαρόκο, η διάρκεια προστασίας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι 20 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης.

Πνευματικά δικαιώματα

 • Τα πνευματικά δικαιώματα είναι η νομική προστασία που παρέχεται στους δημιουργούς πρωτότυπων έργων, όπως τα λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά έργα.
 • Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δημιουργό δύο βασικά δικαιώματα: ένα περιουσιακό δικαίωμα και ένα ηθικό δικαίωμα.
 • Τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται σύμφωνα με τον μαροκινό νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Ο νόμος προβλέπει την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων και καθορίζει επίσης τα δικαιώματα των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.
 • Στο Μαρόκο, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων διαρκεί για όλη τη διάρκεια της ζωής του δημιουργού συν 50 χρόνια μετά το θάνατό του.

Βιομηχανικά σχέδια

 • Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι μια νομική προστασία που χορηγείται στην οπτική εμφάνιση ενός προϊόντος ή στη διακόσμησή του.
 • Στο Μαρόκο, τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα προστατεύονται βάσει του μαροκινού νόμου περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 • Ο νόμος προβλέπει την καταχώριση βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων και καθορίζει επίσης τα δικαιώματα των κατόχων βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων.
 • Η προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων στο Μαρόκο ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία κατάθεσης και μπορεί να ανανεωθεί για έως και τέσσερις διαδοχικές περιόδους 5 ετών η καθεμία.

Επιβολή της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία (ΠΕ)

Η κυβέρνηση του Μαρόκου έχει ιδρύσει ένα εξειδικευμένο δικαστήριο, το Εμπορικό Δικαστήριο, για την εκδίκαση των διαφορών πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει ασφαλιστικά μέτρα, να διατάσσει την καταστροφή των προϊόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα και να επιδικάζει αποζημίωση στον κάτοχο των δικαιωμάτων.

ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ

Οι νόμοι για την απασχόληση στο Μαρόκο, οι οποίοι είναι μοναδικά προσαρμοσμένοι στον τρόπο ζωής της χώρας, έχουν διαμορφωθεί με την καθοδήγηση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και θεωρούνται φιλελεύθεροι και εύκολα ακολουθήσιμοι.

Η μαροκινή εργατική και εργασιακή νομοθεσία διέπεται από τον Εργατικό Κώδικα, ο οποίος ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων.

Συμβάσεις εργασίας στο Μαρόκο

Οι συμβάσεις εργασίας στο Μαρόκο είναι αρκετά σημαντικές, διότι οι σχέσεις εργασίας στο Μαρόκο πρέπει να καθορίζονται μέσω γραπτής σύμβασης που συνοψίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, όπως οι μισθοί, οι ώρες εργασίας και τα δικαιώματα άδειας.

Στο Μαρόκο, υπάρχουν πολλοί τύποι συμβάσεων εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εργοδότες ανάλογα με τη φύση της εργασίας και τη διάρκεια της σχέσης εργασίας.

Ακολουθούν οι κυριότεροι τύποι συμβάσεων εργασίας στο Μαρόκο:

 • Συμβάσεις αορίστου χρόνου: Αυτοί οι τύποι συμβάσεων εργασίας είναι οι πιο συνηθισμένοι στο Μαρόκο και χρησιμοποιούνται για μόνιμη απασχόληση. Είναι αόριστες και δεν έχουν καθορισμένη διάρκεια.
 • Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Αυτοί οι τύποι συμβάσεων εργασίας χρησιμοποιούνται για προσωρινή ή εποχιακή εργασία ή όταν ο εργοδότης χρειάζεται να προσλάβει κάποιον για ένα συγκεκριμένο έργο ή εργασία. Αυτοί οι τύποι συμβάσεων έχουν καθορισμένη διάρκεια.
 • Συμβάσεις μερικής απασχόλησης: Αυτού του είδους οι συμβάσεις εργασίας χρησιμοποιούνται για εργαζόμενους που εργάζονται λιγότερο από τις συνήθεις ώρες πλήρους απασχόλησης στο Μαρόκο. Οι εργαζόμενοι βάσει αυτού του τύπου σύμβασης δικαιούνται τα ίδια προνόμια και παροχές με τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, αλλά σε αναλογική βάση.

Στο Μαρόκο υπάρχουν επίσης συμβάσεις δοκιμαστικής απασχόλησης, συμβάσεις μαθητείας και συμβάσεις πρακτικής άσκησης.

Παροχές απασχόλησης στο Μαρόκο

Στο Μαρόκο, οι εργοδότες αναμένεται να παρέχουν στους εργαζομένους μια σειρά παροχών, όπως συνοψίζονται στον Εργατικό Κώδικα. Ακολουθούν ορισμένες από τις κύριες παροχές απασχόλησης που παρέχονται στους εργαζομένους στο Μαρόκο:

 • Ωράριο εργασίας: το κανονικό ωράριο εργασίας στο Μαρόκο είναι 44 ώρες την εβδομάδα, με μέγιστο ωράριο 10 ώρες την ημέρα. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον ένα ρεπό την εβδομάδα. Οι εργαζόμενοι είναι επίσης υπόχρεοι σε υπερωριακή εργασία, η οποία υπόκειται σε πρόσθετη αμοιβή.
 • Κοινωνική ασφάλιση: Το σύστημα αυτό παρέχει παροχές όπως υγειονομική περίθαλψη, συντάξεις και ασφάλιση αναπηρίας.
 • Άδεια μετ’ αποδοχών: εκτός από αρκετές αργίες μετ’ αποδοχών κάθε χρόνο, συμπεριλαμβανομένων των ισλαμικών αργιών Eid al-Fitr και Eid al-Adha. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών μετά από έξι μήνες συνεχούς υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη.
 • Άδεια μητρότητας και πατρότητας: Οι πατέρες δικαιούνται 3 ημέρες άδεια πατρότητας.
 • Άδεια ασθενείας: Μαροκινοί εργαζόμενοι δικαιούνται αναρρωτική άδεια εάν έχουν 54 ημέρες εισφορών κατά τους προηγούμενους έξι μήνες κάλυψης.
 • Υγεία και ασφάλεια: Οι Μαροκινοί εργοδότες πρέπει να παρέχουν ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους τους.
 • Τερματισμός της απασχόλησης: Οι Μαροκινοί εργοδότες πρέπει να έχουν νόμιμο λόγο για να καταγγείλουν τη σύμβαση ενός εργαζομένου. Οι εργαζόμενοι που απολύονται χωρίς αιτία δικαιούνται αποζημίωση.

Θέλετε να εισέλθετε και να επωφεληθείτε από την αγορά αυτής της βορειοαφρικανικής χώρας;

Οι ειδικοί της Damalion μπορούν να σας βοηθήσουν. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία που μας επιτρέπει να καθοδηγήσουμε τους πελάτες μας στη δημιουργία μιας εταιρείας στο Μαρόκο. Παρέχουμε επίσης επιχειρηματικές λύσεις, όπως συμμόρφωση, διαχείριση οντοτήτων, λογιστική, φορολογία, υποστήριξη μισθοδοσίας και πολλά άλλα σε όλη τη χώρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να καταχωρήσετε την εταιρεία σας στο Μαρόκο

10 + 2 =

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το Damalion Morocco Desk;

Η Damalion σας προσφέρει συμβουλές κατ ‘εξαίρεση που παρέχονται από άμεσα επιχειρησιακούς ειδικούς στους τομείς που προκαλούν την επιχείρησή σας.

Σας συμβουλεύουμε να δώσετε τις καλύτερες πληροφορίες, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη ζήτησή σας και να επιστρέψουμε σε εσάς τις επόμενες 8 ώρες.