Επιλογή Σελίδας

Η έναρξη μιας επιχείρησης στο Λουξεμβούργο απαιτεί σχολαστικό σχεδιασμό και κατανόηση των διαφόρων διαθέσιμων νομικών δομών. Ας εξετάσουμε τους συνήθεις τύπους εταιρειών στο Λουξεμβούργο, τα απαιτούμενα έγγραφα για την εγγραφή, τη διαδικασία σύστασης και το πλήθος των πλεονεκτημάτων που περιμένουν τους επιχειρηματίες στο Λουξεμβούργο, αυτό το δυναμικό ευρωπαϊκό έθνος.

Εξερευνώντας το φάσμα των εταιρικών τύπων στο Λουξεμβούργο

Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (S.à.r.l./Société à Responsabilité Limitée)

Η S.à r.l. (société à responsabilité limitée ) χρησιμοποιείται κυρίως για ενδοεταιρικές αναδιαρθρώσεις ή επιχειρήσεις μέτριου μεγέθους και προσφέρει ευελιξία στην οργανωτική δομή και τη διαχείριση. Οι μέτοχοι απολαμβάνουν περιορισμένη ευθύνη, με ελάχιστη απαίτηση ενός διευθυντή και ενός μετόχου. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 12.000 ευρώ, καταβλητέο εκ των προτέρων σε διάφορα νομίσματα. Η μεταβίβαση μετοχών σε τρίτους είναι νομικά περιορισμένη και η διάλυση απαιτεί την τήρηση συγκεκριμένων όρων.

Ανώνυμη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (S.A. – Société Anonyme)

Η Α.Ε., η δεύτερη πιο διαδεδομένη επιχειρηματική μορφή στο Λουξεμβούργο, λειτουργεί εντός ενός ρυθμισμένου νομικού πλαισίου. Οι μέτοχοι επωφελούνται από περιορισμένη ευθύνη, ενώ οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες. Για τη σύσταση απαιτείται τουλάχιστον ένας διευθυντής και ένας μέτοχος, με ελάχιστο εγγεγραμμένο μετοχικό κεφάλαιο 31.000 ευρώ. Οι μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου μπορούν να εκδοθούν υπό συγκεκριμένους όρους και η πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές αγορές διευκολύνεται μέσω της έκδοσης ομολόγων ή της εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Société par Actions Simplifiée (SAS)

Εισήχθη πρόσφατα στο νομικό σύστημα του Λουξεμβούργου, η SAS αντικατοπτρίζει την S.A. από πολλές απόψεις. Απαιτείται τουλάχιστον ένας εταίρος για τη σύστασή της και ακολουθεί παρόμοιες διατυπώσεις με την Α.Ε. Το απαιτούμενο κεφάλαιο για μια SAS είναι τουλάχιστον 30.000 ευρώ και απαγορεύεται η δημόσια έκδοση μετοχών.

Απλοποιημένη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (SARL-S)

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την SARL-S, ανατρέξτε στους ειδικούς πόρους.

Ατομική ιδιοκτησία

Οι ατομικές επιχειρήσεις απευθύνονται σε ιδιώτες που δραστηριοποιούνται με το όνομά τους και συνεπάγονται πλήρη ευθύνη για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και τις νομικές υποχρεώσεις. Οι ατομικές επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν στο Κοινό Κέντρο Κοινωνικής Ασφάλισης για την κοινωνική προστασία.

Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή εταιρείας

Οι επιχειρηματίες που επιχειρούν στο επιχειρηματικό πεδίο του Λουξεμβούργου πρέπει να συγκεντρώσουν τα ακόλουθα έγγραφα:

Προσωπικά έγγραφα: Πιστοποιητικά ταυτότητας, αποδεικτικά κατοικίας, αποσπάσματα ποινικού μητρώου, συμβολαιογραφικά πιστοποιητικά προσωπικής μη πτώχευσης και σχετικά εκπαιδευτικά διπλώματα.
Εταιρικά έγγραφα: Καταστατικό, στοιχεία αρχικού κεφαλαίου, στοιχεία μετόχων και διευθυντών και τραπεζικά πιστοποιητικά κατάθεσης κεφαλαίου.

Κύρια βήματα για την ίδρυση της εταιρείας σας στο Λουξεμβούργο

Η ίδρυση εταιρείας στο Λουξεμβούργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά βήματα:

  • Επιλογή της επωνυμίας της εταιρείας: Επιλέξτε ένα μοναδικό και κατάλληλο όνομα για την επιχείρησή σας.
  • Πληροφορίες για τη δραστηριότητα: Παρέχετε πλήρη στοιχεία σχετικά με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.
  • Άνοιγμα επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού: Δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού για την εταιρεία σας.
  • Συνεισφορά κεφαλαίου: Καταθέστε το εγκεκριμένο κεφάλαιο στον καθορισμένο λογαριασμό.
  • Επικύρωση εγγράφων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν επικυρωθεί σωστά.
  • Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο: Εγγραφή της εταιρείας σας στο Εμπορικό Μητρώο.
  • Εκχώρηση αριθμού φορολογικού μητρώου: Απόκτηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου για την επιχείρησή σας.
  • Ενώ το Λουξεμβούργο διαθέτει αποτελεσματική γραφειοκρατία, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι χρόνοι επεξεργασίας των αδειών συνήθως διαρκούν μερικές εβδομάδες λόγω του μικρού μεγέθους της χώρας.

Πλεονεκτήματα της εγκατάστασης της επιχείρησής σας στο Λουξεμβούργο

Οικονομική σταθερότητα: Το Λουξεμβούργο διατηρεί σταθερότητα εν μέσω παγκόσμιων οικονομικών διακυμάνσεων.
Περιβάλλον υπέρ των επιχειρήσεων: με ελάχιστους ελέγχους συναλλάγματος και ένα ακμάζον επενδυτικό τοπίο.
Οικονομικός κόμβος: Με έναν ισχυρό τραπεζικό τομέα και μια ακμάζουσα βιομηχανία επενδυτικών κεφαλαίων, το Λουξεμβούργο λειτουργεί ως παγκόσμιος χρηματοπιστωτικός κόμβος.
Ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς: Οι επιχειρηματίες επωφελούνται από τα ευνοϊκά φορολογικά και νομικά πλαίσια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί να επιλέξετε τη Damalion για τη σύσταση εταιρείας στο Λουξεμβούργο;

Η πλοήγηση στις αποχρώσεις της αγοράς του Λουξεμβούργου απαιτεί εμπειρογνωμοσύνη και τοπική γνώση. Με την υποστήριξη της Damalion, οι επιχειρηματίες αποκτούν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες και καθοδήγηση που είναι απαραίτητες για την επιχειρηματική επιτυχία στο Λουξεμβούργο.

Για απρόσκοπτη σύσταση εταιρείας στο Λουξεμβούργο, επικοινωνήστε με τον ειδικό της Damalion σήμερα και ξεκλειδώστε τις ευκαιρίες που περιμένουν το εγχείρημά σας.