Επιλογή Σελίδας

Το νομοσχέδιο αριθ. 7825 απαριθμεί τροποποιήσεις στον νόμο περί τιτλοποίησης του Λουξεμβούργου του 2004. Οι αλλαγές που έγιναν επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στη διάρθρωση, τη χρηματοδότηση και την ανασυσκευασία των συναλλαγών για κεφάλαια τιτλοποίησης και εταιρείες τιτλοποίησης, ιδίως μέσω εταιρικών σχέσεων όπως κοινές ετερόρρυθμες εταιρείες (SCS), ειδικές ετερόρρυθμες εταιρείες (SCSp) και άλλες νομικές μορφές.

Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν συγκεκριμένες εξατομικευμένες φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Σας προτείνουμε να συζητήσετε τη συγκεκριμένη κατάστασή σας με έναν εξειδικευμένο φορολογικό ή νομικό σύμβουλο.